Načela obdelave podatkov pri družbi Liebherr

Na to stran ste prišli prek povezave, ker želite izvedeti več o tem, kako obdelujemo osebne podatke poslovnih partnerjev. Z naslednjimi informacijami vam želimo zagotoviti pregled obdelave vaših osebnih podatkov in vaših pravic kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

A. Splošno

 

I. Kaj ureja ta izjava o varstvu podatkov?

 

Veliko pozornost namenjamo zaščiti in varnosti vaših osebnih podatkov. Zato je pomembno, da vas obvestimo o tem, katere osebne podatke, ki se nanašajo na vas kot posameznika, uporabljamo v kakšen namen, in katere pravice imate v povezavi z vašimi osebnimi podatki.

 

II. Kaj so osebni podatki in kaj pomeni obdelava?

 

1. »Osebni podatki« (v nadaljevanju tudi »podatki«) so vse informacije, ki navajajo podatke o fizični osebi. Osebni podatki pri tem niso samo informacije, ki omogočajo neposredno sklepanje na določeno osebo (kot na primer ime ali e-poštni naslov osebe), ampak tudi informacije, s katerimi je mogoče z ustreznim dodatnim znanjem sklepati na določeno osebo.

2. »Obdelava« pomeni vse ukrepe, ki se izvajajo z vašimi osebnimi podatki (na primer zbiranje, zajemanje, organizacija, naročanje, shranjevanje, uporaba ali brisanje podatkov).

 

 

B. Obdelava podatkov

 

I. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših podatkov?

 

Odgovorno mesto za obdelavo vaših podatkov je družba Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, stik: [email protected].

 

II. Katere podatke zbiramo v katere namene?

 

V okviru sodelovanja s poslovnimi partnerji obdelujemo naslednje podatke kontaktnih oseb pri strankah, zainteresiranih strankah, prodajnih partnerjih, dobaviteljih in partnerjih (v nadaljevanju posamezno ali skupaj kot »poslovni partnerji«):

1. kontaktni podatki, kot so ime in priimek, poslovni naslov, poslovna telefonska številka, številka poslovnega mobilnega telefona, številka poslovnega faksa in poslovni e-poštni naslov,

2. podatki o plačilu, kot so podatki potrebni za obdelavo plačil ali preprečevanje goljufij, vključno s podatki o kreditnih karticah in številkah za preverjanje kartic,

3. podatki, katerih obdelava je potrebna v okviru projekta ali za sklenitev pogodbenega razmerja z družbo Liebherr in jih prostovoljno posredujejo poslovni partnerji, npr. v okviru naročil, poizvedb ali podrobnosti o projektu,

4. osebni podatki, zbrani iz javno dostopnih virov, informacijskih baz ali informacijskih uradov,

5. v kolikor to zahteva zakonodaja v okviru preverjanja skladnosti (Compliance Screenings): datum rojstva, osebni dokument in številka osebnega dokumenta, podatki o ustreznih pravnih postopkih in drugih pravnih sporih, ki vključujejo poslovne partnerje.

6. dodatni podatki o poslovnem odnosu, na primer protokoli, revizije, povpraševanja, razvrstitev kupne moči, kategorija in kazalniki blokiranja, ter

7. podatki iz sistemov nadzora dostopa in gradnje varnostnih sistemov v primeru obiska tovarne, kot so poročila o obiskih, registrske tablice, posnetke video nadzora).

Te podatke načeloma uporabljamo le za naslednje namene:

1. komuniciranje s poslovnimi partnerji o izdelkih, storitvah in projektih, npr. za obdelavo poizvedb poslovnih partnerjev ali zagotavljanje tehničnih informacij o izdelkih (uporabljene kategorije podatkov: 1, 3)

2. načrtovanje, izvajanje in upravljanje (pogodbenih) poslovnih odnosov med družbo Liebherr in poslovnimi partnerji, npr. za izvedbo naročil izdelkov in storitev, obdelavo plačil, za knjigovodske in obračunske namene ter dobave, vzdrževanje ali popravila (uporabljene kategorije podatkov: 1-4 in po potrebi 5-7)

3. izvedbo anket za kupce, marketinške kampanje, tržne analize, nagradne igre, tekmovanja ali podobne razprodaje ali dogodke (uporabljena kategorija podatkov: 1)

4. upoštevanje (i) pravnih zahtev (npr. komercialne in davčne zahteve glede obvezne hrambe), (ii) obstoječih obveznosti za izvedbo pregledov skladnosti Compliance Screenings (za preprečevanje gospodarskih kaznivih dejanj ali pranja denarja) in (iii) smernic našega podjetja in standarde v industriji (uporabljene kategorije podatkov: 1-7) in

5. reševanje sporov, izvrševanje obstoječih pogodb in uveljavljanje, izvrševanje in obramba pravnih zahtevkov (uporabljene kategorije podatkov: 1-7).

Obdelava podatkov za druge namene se lahko upošteva le, če so izpolnjene potrebne zakonske zahteve v skladu s 4. odstavkom 6. člena SUVP. V tem primeru bomo seveda izpolnili vse obveznosti glede obveščanja v skladu s 3. odstavkom 13. člena GDPR in 4. odstavkom 14. člena SUVP.

 

III. Na kateri pravni podlagi zbiramo vaše podatke?

 

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je načeloma 6. člen SUVP, če še ni specifičnih pravnih predpisov.

Vaši podatki se obdelujejo na podlagi naslednje(ih) pravne(ih) podlage(-):

1. soglasje (točka a 1. odstavka 6. člena SUVP) (velja za 3. namen)

2. obdelava podatkov za izpolnjevanje pogodb (točka b 1. odstavka 6. člena SUVP) (velja za 1., 2. in 4. namen)

3. obdelava podatkov na podlagi obravnave interesov (točka f 1. odstavka 6. člena SUVP) (velja za 3. namen)

4. obdelava podatkov za izpolnjevanje zakonske obveznosti (točka c 1. odstavka 6. člena SUVP) (velja za 4. i, ii namen)

Naši legitimni interesi so:

1. gospodarski interesi (3. namen)

2. služba za stranke (3. namen)

3. izboljšanje izdelkov (3. namen)

4. prepoznavanje tveganj (3. namen)

5. zvestoba strank (3. namen)

Če vaše podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, imate pravico kadar koli umakniti svoje soglasje z veljavnostjo v prihodnosti.

Če vaše podatke obdelujemo na podlagi obravnave interesov, imate pravico nasprotovati obdelavi vaših podatkov ob upoštevanju zahtev 21. člena SUVP.

Vaše podatke obdelujemo izključno v obsegu, potrebnem za izpolnjevanje prej navedenih namenov.

 

IV. Komu in v katere namene posredujemo katere kategorije vaših podatkov?

 

Vaše podatke lahko posredujemo:

1. drugim družbam koncerna Liebherr, pod pogojem, da je to potrebno za začetek, izvajanje ali odpoved pogodbe ali če pri nas obstaja upravičen interes za prenos in je prenos upravičen z naše strani in če vaš prevladujoč interes ni v nasprotju s tem (2. kategorija podatkov);

2. našim ponudnikom storitev, ki jih uporabljamo za doseganje zgoraj navedenih namenov (1., 2., 3., 4. in 5. kategorija podatkov);

3. sodiščem, arbitražnim sodiščem, organom ali pravnim svetovalcem, če je to potrebno za uskladitev z veljavno zakonodajo ali uveljavljanje, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov (1., 2. in 5. kategorija podatkov);

 

V. Se obdelava mojih podatkov izvaja izven Evropske skupnosti?

 

Posredovanje podatkov službam izven Evropske unije (tako imenovanim tretjim državam) je dopustno samo, (1) če ste dali privolitev ali (2) če je Evropska komisija odločila, da v tej tretji državi obstaja primerna stopnja zaščite (45. člen SUVP). Če komisija take odločitve ni sprejela, lahko vaše podatke prenesemo tretjim osebam, ki se nahajajo v tretji državi, le če obstajajo ustrezna jamstva (npr. standardne klavzule o varstvu podatkov, ki jih sprejme komisija ali nadzorni organ v določenem postopku) in je zagotovljeno izvrševanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

 

VI. V. Kdaj izbrišemo ali anonimiziramo vaše podatke?

 

Vaše podatke obdelujemo, dokler je to potrebno za posamezni namen, razen če ste dejansko nasprotovali obdelavi vaših podatkov ali dejansko preklicali svoje soglasje.

Če obstajajo zakonske obveznost shranjevanja, npr. v gospodarskem ali davčnem pravu, bomo morali takšne podatke hraniti za trajanje te obveznosti shranjevanja. Po poteku obdobja shranjevanja bomo preverili, ali obstaja nadaljnja potreba za obdelavo. Če potrebe več ni, bodo vaši podatki izbrisani.

 

VII. V kakšnem obsegu se izvaja avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev?

 

Za vzpostavitev in izvajanje poslovnega odnosa načeloma ne uporabljamo popolnoma avtomatiziranega odločanja v skladu z 22. členom SUVP. Če te postopke uporabljamo v posameznih primerih, vas bomo o tem obvestili ločeno, če to zahteva zakon.

 

VIII. V kolikšni meri bodo moji podatki uporabljeni za profiliranje (tukaj: Scoring)?

 

Vaše podatke delno samodejno obdelujemo z namenom ocene nekaterih osebnih vidikov (profiliranje).

Profiliranje uporabljamo v naslednjih primerih:

1. Zaradi zakonskih in regulativnih zahtev se moramo boriti proti pranju denarja, financiranju terorizma in kaznivim dejanjem, ki ogrožajo premoženje. V ta namen se izvajajo tudi ovrednotenja podatkov (na primer pri plačilnem prometu). Ti ukrepi so istočasno namenjeni vaši zaščiti. (velja za 4. namen)

2. Za oceno vaše kreditne sposobnosti uporabljamo točkovanje »Scoring«. Pri tem se izračuna verjetnost, s katero bo stranka izpolnila svoje pogodbene plačilne obveznosti. Izračun lahko vključuje na primer dohodek, odhodke, obstoječe obveznosti, poklic, delodajalca, delovno dobo, izkušnje iz prejšnjega poslovnega razmerja, pogodbeno odplačilo prejšnjih posojil in podatke kreditnih agencij. Točkovanje »Scoring« temelji na matematično in statistično priznani in dokazani metodi. Izračunani rezultati so nam v pomoč pri sprejemanju odločitev v okviru ponudb izdelkov in so vključeni v tekoče obvladovanje tveganj. (velja za 2. namen)

 

 

C. Kako so vaši osebni podatki zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom in izgubo?

 

S tehničnimi in organizacijskimi varnostnimi ukrepi zagotavljamo, da so vaši podatki zaščiteni pred izgubo, netočnimi spremembami ali nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. Dostop do vaših podatkov imajo pri nas samo pooblaščene osebe in samo v obsegu, ki je potreben za zgoraj omenjene namene. Vsi podatki se prenašajo v šifrirani obliki.

 

 

D. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in pravica do pritožbe

 

V zakonsko predpisanem okviru imate pravico do

1. informacij o vaših podatkih;

2. popravka napačnih podatkov in dopolnitev nepopolnih podatkov;

3. izbrisa vaših podatkov, zlasti če (1) niso več potrebni za namene, navedene v tej izjavi o varstvu podatkov, (2) umaknete soglasje in ni druge pravne podlage za obdelavo, (3) so bili vaši podatki obdelani nezakonito ali (4 ) ste vložili ugovor zoper obdelavo in ni nujnih zakonitih razlogov za obdelavo;

4. omejitve obdelave vaših podatkov, še posebej, če izpodbijate pravilnost podatkov ali je obdelava vaših podatkov nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev njihove uporabe;

5. do prejema vaših podatkov v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki ter do prenosa vaših podatkov od nas neposredno drugi odgovorni osebi.

Upoštevajte, da vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, opravljene na podlagi soglasja do preklica.

Če zgoraj omenjene pravice ne uveljavljate v pisni obliki, vas prosimo za razumevanje, da bomo od vas morda zahtevali dokaze, ki dokazujejo, da ste oseba, za katero trdite, da ste.

Poleg tega imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

 

 

E. Kdo je kontaktna oseba za vprašanja varstva podatkov in kako lahko stopim v stik z njo?

 

Če imate vprašanja o varstvu podatkov, se obrnite na:

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

E-poštni naslov:

Stanje: julij 2020