Okolje

Splošni cilj je čim bolj zmanjšati vpliv naših izdelkov in lokacij na okolje. Naša samopodoba o ravnanju z okoljem izraža našo korporativno politiko. Kot del tega se naša ekološka odgovornost začne že pri zasnovi serij naših aparatov. Zato uporabljamo kakovostne komponente za dolgo in varno delovanje ter najboljšo energijsko učinkovitost. Tudi proizvodni procesi so usmerjeni v učinkovito rabo virov. Za izvajanje naše korporativne politike in nenehno izboljševanje okoljske uspešnosti so vsa proizvodna mesta certificirana v skladu z mednarodnim standardom ravnanja z okoljem ISO 14001.

Informacije v skladu s 33. členom Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH).

Člen določa, da mora vsak dobavitelj proizvoda obvestiti odjemalca, če izdelek, ki ga dobavlja, vsebuje tako imenovano »snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost« v koncentracijah, ki presegajo masni delež nad 0,1 %. Te snovi, ki jih v angleščini imenujemo »substances of very high concern«, so okrajšane tudi kot »SVHC«. Snovi »SVHC« so objavljene na tako imenovanem »seznamu kandidatov«, ki se posodablja dvakrat letno in je dostopen na naslovu: Seznam kandidatov

Z našim spletnim iskanjem vas želimo čim bolj preprosto obvestiti o vseh snoveh SVHC, ki jih lahko vsebuje vaš aparat ali nadomestni del. O teh snoveh vas moramo obvestiti, njihova uporaba ni prepovedana!

Upoštevajte, da Evropska agencija za kemikalije vsakih 6 mesecev razširi seznam snovi SVHC, o katerih je treba poročati, kar pomeni, da vsako iskanje predstavlja trenutno stanje.

Vaša varnost in zdravje sta nam pomembna.

Pri pravilni in namenski uporabi in pravilnem odstranjevanju zadevnih aparatov vsebovane snovi ne predstavljajo nevarnosti za zdravje in okolje, in vaša varnost in varnost shranjenih živil je zagotovljena. Snovi SVHC ni dovoljeno uporabiti, če obstaja nevarnost prenosa v živila. Snovi SVHC so običajno bodisi vsebovane v nedostopnih komponentah (npr. v elektroniki) ali pa so fiksno integrirane v matrico plastike. Če bi bili v posameznih primerih potrebni posebni previdnostni ukrepi, boste o tem obveščeni na tej strani. Aparate lahko iščete po serijski številki ali številki SKU. Za nadomestne dele vnesite devetmestno številko nadomestnega dela.

Poizvedbo serijske številke

Uredba o uporabi biocidnih proizvodov (EU) št. 528/2012 ureja uporabo in dajanje na trg za biocidne proizvode in tretiranih izdelkov. »Biocidni proizvodi« in »tretirani izdelki« se razlikujejo na naslednji način.

Biocidni proizvodi vsebujejo vsaj eno biocidno učinkovino in so namenjeni uničevanju škodljivih organizmov, kot so bakterije ali glive. Uredba ureja, kateri izdelki so odobreni za določene uporabe. Izdelkov, ki niso odobreni, ni dovoljeno uporabljati ali dajati v promet. Razen če se vloži zahtevek za dovoljenje in se le-ta odobri. Primer biocidnega proizvoda je glazura za zaščito lesa.

Tretirani izdelki so zmesi ali proizvodi, ki so bili namerno obdelani z biocidnimi proizvodi, da bi zaščitili in ohranili blago. Na trg EU se lahko dajo le, če so bili obdelani z biocidnimi proizvodi, odobrenimi v EU. Primer »tretiranega izdelka« je ograja, ki je obdelana z glazuro za zaščito lesa.

Za njih velja zahteva po označevanju, če

  • obstajajo navedbe lastnosti izdelka, ki izhajajo iz obdelave z biocidnim proizvodom in/ali
  • odobritev biocidne aktivne sestavine to izrecno zahteva.

Liebherr-Hausgeräte GmbH trenutno ni treba posredovati nobenih informacij o uporabljenih biocidih.

Certificiran sistem ravnanja z okoljem

Z ekonomsko upravičene perspektive izvajamo celovit koncept varstva okolja, ki zajema celoten življenjski cikel izdelka: Razvoj, proizvodnja, uporaba in kasnejša odstranitev opreme. Osrednji vidiki so ravnanje z energijo in viri, ravnanje z odpadki in zaščita podnebja. Na podlagi korporativne politike ravnanje z okoljem ureja in organizira »integrirani sistem upravljanja«. Na vseh proizvodnih lokacijah je ravnanje z okoljem certificirano po mednarodnem standardu ISO 14001.

Standard ISO 14001 poudarja nenehno izboljševanje okoljske učinkovitosti. Okvir sistema upravljanja z okoljem določa smernice za ključne okoljske vidike. Spremljanje in nadzor okoljske uspešnosti se izvaja z ustreznimi okoljskimi kazalci. Ta pristop nam omogoča poglobljeno izvajanje hitrih in učinkovitih ukrepov ter doseganje stalnega izboljšanja okoljske učinkovitosti.

Prenos