Välj ditt sortiment
Stäng

Tillbaka till formuläret

Liebherrs garantivillkor för kompressorer

Liebherr-Export AG (Liebherr) tillhandahåller ägaren av denna Liebherr-kyl- och/eller -frysapparat för privatbruk (apparat) garanti enligt nedanstående villkor (Liebherrs kompressorgaranti). Denna Liebherr-kompressorgaranti gäller utöver och begränsar ej de lagstadgade rättigheterna vid defekter för köparen av apparaten gentemot försäljaren (reklamation, garanti), vilka köparen kan nyttja utan kostnad.

I.. Tillämpningsområde

Liebherr kompressorgaranti gäller för Liebherr kyl- och/eller frysskåp för privat bruk installerade i Sverige. Apparater för kommersiellt bruk är undantagna från Liebherr-kompressorgarantin.

II. Garantigivare

Garantin tillhandahålls av Liebherr export AG, General-Guisan-Strasse 14, 5415 Nussbaumen AG, Schweiz.

III. Varaktighet och början på Liebherrs kompressorgaranti

 • Liebherrs kompressorgaranti tillerkänns i tio (10) år (garantiperiod).
 • Garantiperioden börjar när apparaten överlämnas till köparen som köpte enheten i syfte att ta den i drift för första gången.
 • Garantiperioden förnyas eller förlängs ej i samband med en garantiåtgärd enligt Liebherrs kompressorgaranti.


IV. Förutsättning för Liebherrs kompressorgaranti

Liebherr tillhandahåller Liebherrs kompressorgaranti om följande förutsättningar bevisligen är uppfyllda:

 • Apparaten köptes ursprungligen från Liebherr eller från en av Liebherr godkänd återförsäljare, som är ett företag, inom räckvidden för Liebherr-garantin.
 • Apparaten är installerad inom räckvidden för Liebherrs kompressorgaranti.
 • Apparaten används uteslutande för privat bruk.
 • Certifikatet för Liebherrs kompressorgaranti samt kvitto för apparaten tillhandahålls Liebherrs kundtjänstpersonal.
 • Apparaten har registrerats korrekt hos Liebherr inom två år efter köpet.
 • Liebherrs kompressorgaranti kan ej överföras till en annan apparat.


V. Innehåll och omfattning av Liebherrs kompressorgaranti

 • Om det under garantiperioden uppstår fel på apparatens kompressor, som bevisligen beror på material- eller tillverkningsfel, kommer Liebherrs kundtjänst eller auktoriserad Liebherr-kundtjänstpartner att kostnadsfritt tillhandahålla en ny passande kompressor och bära tillhörande kostnader, särskilt arbetstid och resekostnader för installation och borttagning av kompressorn, samt eventuellt ytterligare reparationsmaterial som krävs.
 • Liebherrs kompressorgaranti täcker inga anspråk gentemot Liebherr utöver att åtgärda fel.
 • Under garantiperioden för Liebherr-garantin och Liebherr WarrantyPlus-garantin (om tillämplig) gäller uteslutande bestämmelserna i Liebherr-garantin och Liebherr WarrantyPlus-garantin (om tillämplig).


VI. Uteslutning och upphörande av Liebherrs kompressorgaranti

 • Uteslutna från Liebherrs kompressorgaranti är fel eller defekter på kompressorn som går att härleda till:
  • Underlåtenhet att följa bruks- och/eller monteringsanvisningar, felaktig installation och/eller felaktig anslutning, användning som går emot bestämmelser, olämplig användning eller påfrestning samt förslitning.
  • Yttre påverkan, som t.ex. transportskador, skador på grund av stötar eller slag, skador på grund av väderförhållanden eller andra naturomständigheter.
  • Reparationer och modifieringar som ej har utförts av Liebherrs kundtjänst eller auktoriserad Liebherr-kundtjänstpartner.
 • Liebherrs kompressorgaranti upphör att gälla om serieplåten eller enhetsbeteckningen har tagits bort, manipulerats eller gjorts oläsliga, eller om delar av ett främmande ursprung har installerats i enheten – oavsett vem som har gjort det.


VII. Preskriptionstid

Anspråk enligt Liebherrs kompressorgaranti på grund av en defekt som hävdats inom garantiperioden upphör att gälla efter 6 månader. Preskriptionstiden börjar med upptäckten av defekten.

VIII. Försäkran

Kontaktadressen för att hävda dina rättigheter enligt Liebherrs kompressorgaranti är:

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
D-88416 Ochsenhausen
E-post: [email protected]
Telefon: +49 7352 928-0

Tillbaka till formuläret

Din märketikett innehåller:
Senast tillagt: Din märketikett innehåller inga produkter.
close