Anmärkningar om personuppgiftsskydd

 

Vi på Liebherr-Hausgeräte GmbH hälsar dig varmt välkommen till våra webbsidor (nedan kallat webbplatsen) och ditt intresse för företagsgruppen Liebherr.

 

Vi lägger största möjliga vikt på att skydda och säkra dina personuppgifter och personliga data. Därför är det viktigt för oss att ge dig information om vilka personuppgifter vi samlar in, hur och i vilket syfte de behandlas och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

 

Allmän information

Vad är personuppgifter och vad innebär behandling?

”Personuppgifter” (kallas fortsättningsvis även ”uppgifter”) är alla data som säger något om en fysisk person. Personuppgifter är i det här sammanhanget inte bara information som gör att en viss person kan identifieras direkt (t.ex. en persons namn eller e-postadress), utan också sådana uppgifter som man med hjälp av annan relevant kunskap kan göra att de kan kopplas till en viss person.

 

”Behandling” av uppgifterna innebär alla former av åtgärder som vidtas med dina personuppgifter (exempelvis insamling, registrering, organisering, sortering, lagring, användning och radering av data).

 

Vem är ansvarig för behandling av dina data?

Ansvarig för behandling av dina data är:

 

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Strasse 77-79

88416 Ochsenhausen

Tyskland

E-post: [email protected]

 

Hur kommer du i kontakt med vår personuppgiftsansvariga person?                                                                                                                                                                            

Vår personuppgiftsansvariga kan nås via följande kontaktadress:

 

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Tyskland

E-post: [email protected]

 

Vilka rättigheter har en berörd person?

Som berörd person har du genom lagstadgade rättigheter rätt till:

 

Information om dina uppgifter;

Korrigering av felaktiga data och komplettering av ofullständiga data;

Borttagning/radering av dina data, i synnerhet om (1) dessa inte längre behövs för det syfte som anges i den här integritetspolicyn, (2) du har återkallat ditt medgivande och det saknas andra juridiska underlag för behandlingen, (3) dina data har hanterats eller behandlats på ett orättmätigt sätt eller om du (4) har motsagt dig behandlingen och det inte finns några motiverade, rättmätiga skäl för att behandla dina data;

Begränsning i behandlingen av dina personuppgifter, i synnerhet om du bestrider riktigheten i dina uppgifter eller om dina uppgifter behandlas orättmätigt och du istället för att låta radera dina uppgifter begär begränsad användning;

Om du har invändningar mot en behandling av dina personuppgifter som syftar till att tillvarata berättigat intresse, om det är av skäl som kommer sig av din särskilda situation eller, utan särskilt skäl, och som vänder sig mot behandlingen av dina uppgifter för direkta marknadsföringsändamål, ber vi dig vid begäran att motivera dina skäl till varför du har invändningar mot att vi behandlar dina data på det sätt vi eventuellt gör, förutsatt att det inte rör sig om en invändning mot direkt marknadsföring. Om din invändning är motiverad kommer vi att pröva sakfrågan och upphöra med behandlingen, såvida vi inte kan påvisa, tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk;

Få ut dina data i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig;

Att när som helst återkalla sitt samtycke, såvida du har lämnat ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Observera att återkallandet av samtycket inte påverkar lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

 

Om ovan nämnda rättigheter görs gällande ber vi om din förståelse för att vi vid behov kan begära in intyg som styrker din identitet och bevisar att du är den person du utger dig för att vara.

Utöver detta har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om du är av åsikten att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot dataskyddsförordningen.

 

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till och från webbplatser, som ägs av andra (tredje part) utan någon koppling till oss. När du har klickat på en sådan länk har vi inte längre något inflytande på spridningen av eventuella data till tredje part i samband med att du klickar på länken (till exempel IP-adress eller URL där länken finns), eftersom tredje parts åtgärder av givna skäl ligger bortom vår kontroll. För tredje parts behandling av dylika data kan vi därför inte ta något ansvar.

 

 

Länkar till sociala nätverk och meddelandetjänster

Vår webbsida kan innehålla länkar för delning av innehåll på olika sociala nätverk och/eller meddelandetjänster. Våra länkar leder inte till att några uppgifter delas med leverantörer av sociala media eller meddelandetjänster under användning. Först när du klickar på en länk för att dela innehållet från vår webbsida överförs informationen (som t.ex. din IP-adress eller den URL på vilken länken befinner sig) till leverantören av respektive sociala nätverk eller meddelandetjänst. Vi kan inte påverka hur informationen därefter behandlas av leverantören av respektive sociala nätverk eller meddelandetjänst.

 

Behandling av personuppgifter

Loggfiler

Varje gång du går in på och använder vår webbplats med den webbläsare som är installerad på din enhet (dator, smartphone eller liknande) skickas automatiskt information till vår webbserver som sparas i så kallade loggfiler.

 

Vilka uppgifter och data behandlar vi och i vilket syfte?

Vi behandlar följande data:

 

Din (externa IP-adress)

Datum och klockslag för besöket på sidan

Domännamnet på din internetleverantör

Vilken webbläsartyp och -version och vilket operativsystem du använder

URL (internetadress) för den webbsida där du befann dig när du hämtade sidan

De filer som du hämtad via respektive webbsida (typ av åtkomst, namn på den hämtade filen, URL för den hämtade filen, om hämtningen slutförts)

Vilken sammanlagd mängd data som överfördes vid besöket på respektive webbsida

Ev. datum och tid när webbformulär skickades

 

Dessa data behandlar vi enbart för att säkerställa tjänstens stabilitet och nät- och informationssäkerhetssyfte.

En behandling för andra syften förekommer endast om de rättsliga förutsättningar föreligger som då skulle krävas enligt artikel 6.4 i dataskyddsförordningen. Eventuella skyldigheter att tillhandahålla information enligt artikel 13.3 och 14.4 i dataskyddsförordningen kommer vi givetvis att uppfylla.

 

På vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Behandlingen av dina uppgifter sker för att säkerställa berättigat intresse enligt artikel 6.1 led f i dataskyddsförordningen.

Våra berättigade intressen är förbättringen och upprätthållandet av stabiliteten och funktionaliteten för vår webbplats samt för dess säkerhet.

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 led f i dataskyddsförordningen.

 

Autentisering/auktorisering

Autentisering på vår webbsida sker genom användning av ett ”MyLiebherr”-konto.

 

”MyLiebherr”-kontot är ditt användarkonto hos Liebherr-Hausgeräte GmbH. Du måste registrera dig för att kunna skapa ett MyLiebherr-konto. Registrering sker på (https://home.myliebherr.com). Vid slutet av registreringen får du ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk. Du måste klicka på bekräftelselänken för att fullföra registreringen. Du kan även registrera dig med ditt Google-, Meta- eller Microsoft-konto för att skapa ett MyLiebherr-konto (härefter ”inloggning via sociala medier”). Observera att vi inte har något inflytande över hanteringen av dina personuppgifter hos Google, Meta och Microsoft. Med ditt MyLiebherr-konto kan du använda single-sign-on-tjänsten för Liebherr-Hausgeräte GmbH (härefter ”SSO”). SSO gör det möjligt för dig att använda digitala tjänster med begränsad åtkomst (härefter ”moduler”) med samma inloggningsuppgifter. Med SSO kan du navigera mellan modulerna utan att behöva registrera och logga in varje gång. SSO förmedlar de uppgifter som du sparat i ditt MyLiebherr-konto för användning i modulen automatiskt till respektive leverantör för att din upplevelse ska bli så smidigt som möjligt. Modulerna drivs antingen av Liebherr-Hausgeräte GmbH eller av dess dotterbolag.

Vilka data behandlar vi och i vilket syfte?

Vi behandlar följande data:

 • User principal name (UPN)

 

Observera: Detta datum förmedlas till oss genom en autentisering med ett Liebherr-konto hos Liebherr-IT Services GmbH.

 • Din e-postadress
 • Ditt för- och efternamn [Frivillig uppgift]
 • Din adress (gata, husnummer, postnummer, ort) [Frivillig uppgift]
 • Ditt telefonnummer [Frivillig uppgift]

 

Dessa uppgifter hanteras i allmänhet endast för autentisering på vår webbsida resp. den centrala autentiseringen inom ramen för innehåll med begränsad åtkomst.

En behandling i andra syften förekommer endast om de rättsliga förutsättningar föreligger som då skulle krävas enligt artikel 6.4 i dataskyddsförordningen. Eventuella skyldigheter att tillhandahålla information enligt artikel 13.3 och 14.4 i dataskyddsförordningen kommer vi givetvis att uppfylla.

 

På vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas i syfte att uppfylla ett avtal eller genomföra åtgärder i föregående avtal enligt artikel 6.1 led b i dataskyddsförordningen.

 

Chattbot

På vår webbsida kan man använda sig av vår chattbot för rådgivning angående våra produkter. Vår chattbot är en virtuell produktrådgivare som kan ge information om produkter, svara på frågor och ge råd vid inköp via en chatt.

 

Vilka data behandlar vi och i vilket syfte?

Vi behandlar följande data:

 • Cookie-ID
 • Fri text som används för produktrådgivning i chatten

 

Dessa uppgifter hanteras i allmänhet endast i följande syften:

 • Produktrådgivning för besökare på våra webbsidor

 

En behandling i andra syften förekommer endast om de rättsliga förutsättningar föreligger som då skulle krävas enligt artikel 6.4 i dataskyddsförordningen. Eventuella skyldigheter att tillhandahålla information enligt artikel 13.3 och 14.4 i dataskyddsförordningen kommer vi givetvis att uppfylla.

 

På vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Bearbetning av dina uppgifter sker enligt samtyckesreglerna enligt art. 6.1 och art. 7 i dataskyddsförordningen.

 

Användning av webbformulär

 • Kontaktformulär

På vår webbsida finns möjlighet att skicka meddelanden eller frågor till oss eller andra företag via webbformulär. Om du använder dig av denna möjlighet förmedlar vi uppgifterna som samlats in via formuläret via e-post till de mottagare som du valt ut. Om det är vi som är mottagare för ditt meddelande eller fråga använder vi dessutom dina uppgifter för att bearbeta din förfrågan och för att kontakta dig.

 

Vilka data behandlar vi och i vilket syfte?

Vi behandlar följande data:

 • Efternamn, förnamn
 • E-postadress
 • Innehåll (ditt meddelande/fråga)
 • Ev. adress (gata, husnummer, postnummer, ort och land)
 • Ev. telefonnummer
 • Ev. serienummer
 • Ev. en individuell förklaring/beskrivning av ett fall eller förfrågan
 • Ev. bankuppgifter (IBAN eller bankkod/kontonummer)

 

Dessa uppgifter hanteras i allmänhet endast i följande syften:

 • Uppfyllande av tjänsten (förmedlande av ditt meddelande eller förfrågan till mottagaren)
 • Besvarande och ytterligare bearbetande av ditt meddelande eller förfrågan, såtillvida vi inte själva är mottagare

 

En behandling i andra syften förekommer endast om de rättsliga förutsättningar föreligger som då skulle krävas enligt artikel 6.4 i dataskyddsförordningen. Eventuella skyldigheter att tillhandahålla information enligt artikel 13.3 och 14.4 i dataskyddsförordningen kommer vi givetvis att uppfylla.

 

På vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas i syfte att uppfylla ett avtal eller genomföra åtgärder i föregående avtal enligt artikel 6.1 led b resp. att tillvarata berättigade intressen enligt art. 6.1 led f i dataskyddsförordningen.

Om vi själva är mottagare för ditt meddelande eller förfrågan är vårt berättigade intresse korrekt besvarande och bearbetning av ditt meddelande eller förfrågan.

Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 led f i dataskyddsförordningen.

 • Nyhetsbrev via e-post

På vår webbplats erbjuder vi möjligheten att anmäla sig till vårt nyhetsbrev via ett webbformulär.

 

Vilka data behandlar vi och i vilket syfte?

Vi kan komma att behandla följande data:

 • Hälsningsfras/tilltal
 • Efternamn, förnamn
 • E-postadress
 • Din (externa) IP-adress
 • Datum och klockslag för inloggning och bekräftelse av inloggning
 • Datum och tidpunkt för när du går in och läser nyhetsbrevet

 

De data du tillhandahåller oss behandlar vi alltid enbart för att regelbundet kunna skicka dig vårt nyhetsbrev (ev. med personlig hälsningsfras) via e-post och på så vis förse dig med marknadsföringsinformation om våra produkter och tjänster eller om tillhörande kampanjer, evenemang, tävlingar, reportage/artiklar etc.

De uppgifter som samlas in i samband med registreringen för nyhetsbrevet och tillhörande s.k. dubbel opt-in-processen behandlar vi enbart för att skydda våra tjänster och för att kunna efterleva våra lagstadgade skyldigheter. Dubbel opt-in-process innebär att du när du har registrerat dig för nyhetsbrevet får ett e-postmeddelande med en uppmaning att bekräfta registreringen. Om du inte bekräftar registreringen genom att klicka på den tillhandahållna bekräftelselänken kommer du inte att bli registrerad som mottagare för vårt nyhetsbrev.

Dessutom samlar vi in och analyserar hur du interagerar med vårt nyhetsbrev (mäter öppnings- och klickfrekvens) och sparar den här informationen i din mottagarprofil för att mäta hur vårt nyhetsbrev tas emot och därmed kunna förbättra det och utforma det efter faktiska behov. Öppningsfrekvensen mäts med hjälp av så kallade spårpixlar, en liten, osynlig bildfil som laddas ner automatiskt från webbservern när du öppnar nyhetsbrevet och ger information om att du faktiskt har öppnat nyhetsbrevet. Mätningen av klickfrekvensen går däremot till så att du skickas vidare till en webbserver när du klickar på webblänken i nyhetsbrevet. Här registreras ditt klick och därefter kommer du till den egentliga webbsidan.

En behandling i andra syften förekommer endast om de rättsliga förutsättningar föreligger som då skulle krävas enligt artikel 6.4 i dataskyddsförordningen. Eventuella skyldigheter att tillhandahålla information enligt artikel 13.3 och 14.4 i dataskyddsförordningen kommer vi givetvis att uppfylla.

 

På vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke enligt artikel 6.1 led a i kombination med artikel 7 i EU:s dataskyddsförordning respektive för att uppfylla de lagstadgade skyldigheterna enligt artikel 6.1 led c, 6.3 led a i förordningen i kombination med artikel 32 (säkerhet) eller artikel 7.1 i dataskyddsförordningen (intygsskyldighet).

Du har rätt att återkalla samtycket och/eller när som helst invända mot framtida behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. I och med att du återkallar/invänder mot samtycket påverkas inte lagligheten av behandlingen fram till att det återkallas. En separat återkallelse av samtycket till enbart mätningen av öppnings- och klickfrekvenser och/eller lagring av mätresultaten i mottagarprofiler är inte möjligt, du måste i så fall avregistrera dig från nyhetsbrevet helt och hållet. Nyhetsbrevet kan när som helst avbeställas via e-post till [email protected] eller genom att klicka på avregistreringslänken längst ned i varje nyhetsbrev.

 • Nyhetsbrev e-postmeddelande [annan avsändare]

På vår webbplats erbjuder vi möjligheten att anmäla sig till nyhetsbrev från olika avsändare via webbformulär. Om du vill utnyttja den här möjligheten överför vi dina uppgifter i formuläret till de angivna avsändarna av nyhetsbreven. Respektive avsändare är ansvarig för hur dina personuppgifter sedan behandlas. Detaljerad information om hur dina personuppgifter senare behandlas anges i avsändarens integritetspolicy som du tar del av när du skickar in dina uppgifter.

 

Vilka data behandlar vi och i vilket syfte?

Vi behandlar i regel följande uppgifter:

 • Hälsningsfras/tilltal
 • Efternamn, förnamn
 • E-postadress
 • Din (externa) IP-adress
 • Datum och klockslag för inloggning och bekräftelse av inloggning
 • Datum och tidpunkt för när du går in och läser nyhetsbrevet

 

Dessa data behandlar vi enbart för att kunna erbjuda tjänsten (överföra dina uppgifter till avsändaren).

En behandling i andra syften förekommer endast om de rättsliga förutsättningar föreligger som då skulle krävas enligt artikel 6.4 i dataskyddsförordningen. Eventuella skyldigheter att tillhandahålla information enligt artikel 13.3 och 14.4 i dataskyddsförordningen kommer vi givetvis att uppfylla.

 

På vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas i syfte att uppfylla ett avtal eller genomföra åtgärder i föregående avtal enligt artikel 6.1 led b i dataskyddsförordningen.

 • Tävlingar

På vår webbplats kan du delta i tävlingar av ett flertal olika arrangörer. Om du vill utnyttja den här möjligheten överför vi dina uppgifter i formuläret till den angivna tävlingsarrangören. Respektive arrangör är ansvarig för hur dina personuppgifter sedan behandlas. Detaljerad information om hur dina personuppgifter senare behandlas anges i arrangörens integritetspolicy som du tar del av när du skickar in dina uppgifter alternativt godkänner reglerna och villkoren för respektive tävling.

 

Vilka data behandlar vi och i vilket syfte?

Vi behandlar i regel följande uppgifter:

 • Hälsningsfras/tilltal
 • Efternamn, förnamn
 • E-postadress och/eller telefonnummer
 • Ev. adress
 • Ev. födelsedatum
 • Ev. innehåll (dina svar på tävlingsfrågor)

 

Dessa data behandlar vi enbart för att kunna erbjuda tjänsten (överföra dina uppgifter till arrangören).

En behandling i andra syften förekommer endast om de rättsliga förutsättningar föreligger som då skulle krävas enligt artikel 6.4 i dataskyddsförordningen. Eventuella skyldigheter att tillhandahålla information enligt artikel 13.3 och 14.4 i dataskyddsförordningen kommer vi givetvis att uppfylla.

 

På vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas i syfte att uppfylla ett avtal eller genomföra åtgärder i föregående avtal enligt artikel 6.1 led b i dataskyddsförordningen.

 • Pengar tillbaka-kampanjer

På vår webbplats kan du delta i pengar tillbaka-kampanjer av ett flertal olika arrangörer. Om du vill utnyttja den här möjligheten överför vi dina uppgifter i formuläret till den angivna arrangören av en pengar tillbaka-kampanj. Respektive arrangör är ansvarig för hur dina personuppgifter sedan behandlas. Detaljerad information om hur dina personuppgifter senare behandlas anges i arrangörens integritetspolicy som du tar del av när du skickar in dina uppgifter alternativt godkänner reglerna och villkoren för respektive pengar tillbaka-kampanj.

 

Vilka data behandlar vi och i vilket syfte?

Vi behandlar i regel följande uppgifter:

 • Hälsningsfras/tilltal
 • Efternamn, förnamn
 • E-postadress och/eller telefonnummer
 • Adress
 • Serienumret för ditt kylskåp eller frys
 • Apparattyp för din kyl/frys från Liebherr
 • Inköpsdatum/fakturadatum
 • Faktura
 • Bankuppgifter (IBAN)

 

Dessa data behandlar vi enbart för att kunna erbjuda tjänsten (överföra dina uppgifter till arrangören).

En behandling i andra syften förekommer endast om de rättsliga förutsättningar föreligger som då skulle krävas enligt artikel 6.4 i dataskyddsförordningen. Eventuella skyldigheter att tillhandahålla information enligt artikel 13.3 och 14.4 i dataskyddsförordningen kommer vi givetvis att uppfylla.

 

På vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas i syfte att uppfylla ett avtal eller genomföra åtgärder i föregående avtal enligt artikel 6.1 led b i dataskyddsförordningen.

 • Digitalt innehåll

På vår webbplats erbjuder vi möjligheten att få tillgång till och ladda ner digitalt innehåll/vitböcker och liknande dokument från olika leverantörer via webbformulär. Om du vill utnyttja den här möjligheten överför vi dina uppgifter i formuläret till den angivna leverantören av digitalt innehåll. Leverantören är ansvarig för ytterligare bearbetning av dina uppgifter. Detaljerad information om hur dina personuppgifter senare behandlas anges i leverantörens integritetspolicy som du tar del av när du skickar in dina uppgifter.

 

Vilka data behandlar vi och i vilket syfte?

Vi behandlar i regel följande uppgifter:

 • Hälsningsfras/tilltal
 • Efternamn, förnamn
 • E-postadress

 

Dessa data behandlar vi enbart för att kunna erbjuda tjänsten (överföra dina uppgifter till leverantören).

En behandling i andra syften förekommer endast om de rättsliga förutsättningar föreligger som då skulle krävas enligt artikel 6.4 i dataskyddsförordningen. Eventuella skyldigheter att tillhandahålla information enligt artikel 13.3 och 14.4 i dataskyddsförordningen kommer vi givetvis att uppfylla.

 

På vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas i syfte att uppfylla ett avtal eller genomföra åtgärder i föregående avtal enligt artikel 6.1 led b i dataskyddsförordningen.

 • Garantiförlängningar

På vår webbsida finns möjligheten att skicka en förfrågan om förlängning av garantin. Om du vill utnyttja den här möjligheten överför vi dina uppgifter i formuläret till den angivna leverantören. Leverantören är ansvarig för ytterligare bearbetning av dina uppgifter. Detaljerad information om hur dina personuppgifter senare behandlas anges i leverantörens integritetspolicy som du tar del av när du skickar in dina uppgifter och eventuellt garantivillkoren för respektive garantiförlängning.

 

Vilka data behandlar vi och i vilket syfte?

Vi behandlar i regel följande uppgifter:

 • Hälsningsfras/tilltal
 • Efternamn, förnamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Inköpsdatum
 • Serienummer

 

Dessa data behandlar vi enbart för att kunna erbjuda tjänsten (överföra dina uppgifter till leverantören).

En behandling i andra syften förekommer endast om de rättsliga förutsättningar föreligger som då skulle krävas enligt artikel 6.4 i dataskyddsförordningen. Eventuella skyldigheter att tillhandahålla information enligt artikel 13.3 och 14.4 i dataskyddsförordningen kommer vi givetvis att uppfylla.

 

På vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas i syfte att uppfylla ett avtal eller genomföra åtgärder i föregående avtal (artikel 6.1 led b i dataskyddsförordningen).

 

Användning av kakor (cookies) och liknande tekniker

A. Allmänt

I samband med att vi tillhandahåller vår webbplats använder vi oss av kakor och liknande tekniker. Med följande anmärkningar om kakor ger vi dig som användare av vår webbplats mer information om hur vi behandlar uppgifter i samband med kakor och liknande tekniker.

 

I. Vad innebär kakor (cookies) och liknande tekniker?

Kakor är små textfiler som webbservern kan spara och läsa av på din enhet (dator, smartphone eller liknande) med hjälp av den webbläsare du använder. Kakorna innehåller individuella alfanumeriska teckenkombinationer, som gör det möjligt att identifiera den webbläsare du använder och även ge information om användarorienterade inställningar.

Förutom kakor använder vi följande andra tekniska lösningar:

 

Med så kallad Local storage-teknik sparas uppgifterna endast lokalt, alltså bara på din enhet och inte på webbservern i det lokala minnet på din webbläsares local storage. Till skillnad från kakorna har de data som sparas med local storage-tekniken inget sista giltighetsdatum och tas därför inte bort automatiskt. Du kan däremot ta bort dem själv från din webbläsare. Hur du gör för att ta bort data som finns sparade med local storage-teknik anges i manualen från din webbläsarleverantör.

 

Dessutom har vi installerat så kallade spårpixlar (även web beacons) på vår webbplats. Spårpixlar är små, oftast osynliga bildfiler som laddas automatiskt av en webbserver för att skicka information via din webbläsare eller enhet samt för att du ska kunna använda vår webbplats. Av den här informationen kan man i sin tur skapa en profil som systemet känner igen nästa gång du besöker vår webbplats.

 

Ovanstående kakor och andra tekniska lösningar kallas fortsättningsvis även ”kakor” som samlingsbegrepp.

 

II. Vilka typer av kakor och annan teknik finns det?

Vi skiljer på nödvändiga och frivilliga kakor:

 

Nödvändiga kakor är sådana som behövs för de tekniska funktionerna samt för att säkerställa webbplatsens och de informationstekniska systemens säkerhet och stabilitet. I denna kategori räknar vi även in sådana kakor som sparar dina egna inställningar, valda alternativ och angiven information fram tills att du stänger din webbläsare. Skälet är att kunna erbjuda och tillhandahålla den önskade funktionen (t.ex. inloggningsstatus och språkinställningar). För att spara eller läsa av nödvändiga kakor behöver du inte samtycka aktivt. Därför kan du inte heller gå via Inställningar i vår samtyckeshanteringstjänst, utan endast hantera kakor i din webbläsare där du kan radera sparade kakor eller blockera att kakor sparas.

 

Frivilliga kakor är sådana som inte är nödvändiga för de tekniska funktionerna samt för att säkerställa webbplatsens och de informationstekniska systemens säkerhet och stabilitet, utan som uppfyller analys- och marknadsföringssyften. Dessa kakor kan till exempel användas till att samla in anonymiserad statistikinformation om hur du använder vår webbplats, som vi använder för att analysera och optimera webbplatsen. Dessutom räknar vi i denna kategori även in sådana kakor som sparar dina egna inställningar, valda alternativ och angiven information även efter att du har stängt din webbläsare. Skälet är att kunna erbjuda och tillhandahålla den önskade funktionen på längre sikt (t.ex. inloggningsstatus med alternativet ”Kom ihåg min e-postadress”, kom-ihåg-lappar, produktjämförelser). För att spara eller läsa av frivilliga kakor krävs alltid att du samtycker till detta först. I Inställningar i den samtyckeshanteringstjänst vi använder kan du samtycka till frivilliga kakor och när som helst återkalla ditt samtycke för fortsatt användning.

 

Både när det gäller de nödvändiga och de frivilliga kakorna kan det handla om så kallade sessionskakor eller beständiga kakor, som har olika lång livslängd eller funktion:

 

Sessionskakor (även session cookies) sparas på din enhet och tas bort automatiskt när du stänger webbläsaren.

 

Beständiga kakor (även persistent cookies) sparas på din slutenhet och raderas inte automatiskt när du stänger webbläsaren, utan finns kvar på din enhet en definierad tid.

 

De data som sparas med local storage-teknik har inget sista förbrukningsdatum, vilket innebär att de fungerar under obegränsad tid.

 

Anmärkning: Du kan alltid ta bort kakor och data sparade med local storage-teknik från din webbläsare. Hur det går till i detalj anges i manualen från webbläsarens leverantör.

 

B. Användning av kakor på vår webbplats

I. Nödvändiga kakor

 

1. Vilka nödvändiga kakor används, i vilket syfte och hur länge?

Funktion

Syfte

Tjänsteleverantör

Funktionstid

Samtyckeshantering

Inhämtning och hantering av samtycke till kakor, lagring av information om godkända samtycken

Usercentrics GmbH,
Sendlinger Strasse 7,
80331 München, Tyskland

30 dagar

Content Delivery Network

Säkerhet och stabilitet

Cloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, USA

30 dagar

Load balancer

Säkerhet och stabilitet

-

8 timmar

Identifiering av språk

Språkidentifiering för att visa användarorienterad språkversion av webbplatsen

-

Tills du stänger webbläsaren

Identifiering av land

Landet identifieras för att visa användarorienterad språkversion av webbplatsen

-

30 dagar

Samtyckeshantering

Öppna inställningar

För att du ska kunna hantera valfria kakor på vår webbplats har vi implementerat en hanteringstjänst för samtycke. Med samtyckeshanteringstjänsten visas först en dialog på vår webbplats (”Kakor, liknande tekniker och andra tjänster”). Genom att klicka på önskat alternativ accepterar du eller avböjer användningen av frivilliga kakor. Genom att klicka på ”Inställningar” kommer du till inställningarna för samtyckeshanteringstjänsten, där du bland annat kan se en förenklad lista över kakorna indelade efter typ. Med samtyckeshanteringstjänsten kan du bland annat läsa om vilket syfte våra kakor används i, vilka data som behandlas och ev. mottagare av uppgifterna samt när som helst välja, välja bort eller återkalla samtycke till valfria kakor genom att kryssa för tillhörande rutor.

Observera att nödvändiga kakor redan är sparade på vår webbplats och att därför rutan redan är förkryssad. Det går inte att välja bort nödvändiga kakor med samtyckeshanteringstjänsten. För att samtyckeshanteringstjänsten ska fungera krävs det också vissa kakor.

 

Information om tjänsteleverantören:

Usercentrics GmbH, Sendlinger Strasse 7, 80331 München, Tyskland

Webbplats:

https://usercentrics.com/de

Allmänna villkor:

https://usercentrics.com/de/agb/

Integritetspolicy:

https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

Content Delivery Network

För att optimera tiden det tar att ladda vår webbplats använder vi ett så kallat Content Delivery Network (fortsättningsvis kallat ”CDN”). Ett CDN är ett geografiskt fördelat nätverk som är anslutet till en server via internet. Det bidrar till att webbinnehåll kan levereras snabbare och säkrare. När CDN tillämpas skickas personuppgifter till olika länder: till länder utanför EU/EES, så kallade tredjeland, sker överföringen enligt villkoren som anges i kapitel V i dataskyddsförordningen. Avtalet med tjänsteleverantören följer de standardklausuler som EU-kommissionen godkänt (artikel 46.2 led c i dataskyddsförordningen).

 

Information om tjänsteleverantören:

Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA

Representant i EU:

Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa, Portugal

Webbplats:

https://www.cloudflare.com

Integritetspolicy (engelska):

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Standardavtalsklausuler (engelska):

https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

Load balancer

För att fördela belastningen använder vi en så kallad load balancer. En load balancer skickar webbegäran till en lastfördelningsserver som i sin tur vidarebefordrar den här webbförfrågan till en intern server. För att du inte ska skickas hit och dit mellan olika servrar under en session för att få en enhetlig behandling av uppgifterna skickas begäran från webbläsaren vidare till samma server. För att den här servern ska kunna identifieras och garantera korrekt överföring använder vi en kaka med en livslängd/funktionstid på åtta timmar.

Identifiering av land

För att erbjuda användarorienterad språkversion av vår webbplats använder vi en sessionskaka. Den identifierar vilket språk din webbläsare använder och visar dig vår webbplats på samma språk.

 

2. På vilken rättslig grund använder vi nödvändiga kakor?

För att kunna påvisa att du har godkänt användningen av valfria kakor sparar vi informationen om vilka kakor du har samtyckt till och vilka du avböjt för att uppfylla vår skyldighet enligt artikel 6.1 led c, 6.3 led a i kombination med artikel 7.1 i dataskyddsförordningen.

Dessutom använder vi nödvändiga kakor för att säkerställa berättigat intresse enligt artikel 6.1 led f i dataskyddsförordningen.

Följande berättigade intressen tillämpar vi:

 

Säkerställa säkerhet och stabilitet för vår webbplats och informationstekniska system, som t.ex. att skydda mot angrepp i form av medvetna överbelastningsattacker av servrar (denial of service-attacker) eller genom optimal lastfördelning på servrar

Göra gällande, utöva och försvara rättsliga anspråk

Tillhandahålla och garantera att vår webbsida fungerar korrekt

 

3. Hur kan jag invända mot användningen av nödvändiga kakor?

Du kan invända genom nedanstående möjligheter under ”Ta bort/blockera kakor” (se artikel 21.5 i dataskyddsförordningen), det vill säga att du blockerar användandet av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar.

Observera att om du raderar utan att blockera kommer nödvändiga kakor användas igen nästa gång du går in på vår webbplats. Tänk även på att om du avaktiverar, tar bort eller blockerar nödvändiga kakor försämras prestandan och funktionen på vår webbplats, vilket kan leda till att du inte får tillgång till alla funktioner och egenskaper.

 

II. Frivilliga kakor

Med följande information vill vi ge dig en god grund att fatta beslut om du vill acceptera eller avböja frivilliga kakor och den personuppgiftsbehandling som de medför.

 

1. Vilka frivilliga kakor används, i vilket syfte och hur länge?

Funktion

Syfte

Tjänsteleverantör

Funktionstid

Google Analytics

Webbanalys

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irland

Upp till 2 år

Google Ads Conversion Tracking

Marknadsföring

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irland

Upp till 2 år

Google Ads Remarketing

Marknadsföring

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irland

Upp till 2 år

Google Ad Manager

Marknadsföring

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irland

Upp till 2 år

Microsoft Advertising

Marknadsföring

Microsoft Ireland Operations Limited,
One Microsoft Place, South Country Business Park,

Leopardstown, Dublin 18, Irland

UUpp till 390 dagar

Webbanalys

Förutsatt att du godkänner använder vi webbanalyskakor för att analysera och förbättra användningen av vår webbplats. Genom den insamlade anonymiserade användarstatistiken (t.ex. antal och ursprung för webbplatsens besökare) kan vi optimera vår webbplats och göra den intressantare, till exempel genom att placera efterfrågad information och vanliga ämnessökningar på en mer framträdande plats på webbplatsen.

För webbanalysen använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (fortsättningsvis kallas båda tillsammans ”Google”), med den avancerade ”IP-anonymiseringen” (även kallad ”IP-maskering”). För detta ändamål har vi slutit avtal om personuppgiftsbiträden med Google enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen. Enligt detta kommer Google utvärdera insamlade uppgifter (uppgifter om din enhet eller webbläsare, IP-adresser och din webbplats- eller app-aktiviteter) enligt det avtalade ändamålet. Syftet är att vi ska kunna utvärdera din användning av vår webbplats, skapa rapporter om aktiviteter på webbplatsen samt leverera övriga tjänster baserade på webbplatsen och internetanvändningen.

De data som samlas in av Google Analytics kan sparas och behandlas i USA eller i vilket annat land som helst där Google eller underleverantörer till Google förfogar över inrättningar. Den IP-maskeringsmetod som vi använder är till för att IP-adressen förkortas inom EU:s medlemsstater eller i andra EES-partners länder innan den skickas till en Google-server. På så sätt skickas inga fullständiga IP-adresser, vilket gör att en persons identifierbarhet förhindras eller försvåras avsevärt. Endast i undantagsfall överförs en fullständig, det vill säga oavkortad IP-adress till en Google-server i USA, för att sedan kortas av först där.

För överföring av uppgifter till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU och EES, krävs det alltid motsvarande garantier för att skydda dina personuppgifter. Efter att EU-domstolen ogiltigförklarade det skydd som avtalats i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 från den 12 juli 2016 gällande ett EU-US-integritetsskydd (”EU-US Privacy Shield”) kan denna EU-US Privacy Shield inte längre användas som garanti för att en skyddsnivå enligt EU-standard kan uppnås i USA. Därmed finns det i USA för närvarande inte skydd i nivå med EU:s dataskyddslagar i enlighet med artikel 45 i dataskyddsförordningen och vi kan inte leverera några garantier enligt artikel 46 i DSF för att kompensera för dessa brister. Därmed är överföring av personuppgifter till USA enbart tillåtet med ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 49.1 led a i dataskyddsförordningen. Eventuella risker i samband med denna dataöverföring är att det inte kan uteslutas att statliga organ, t.ex. säkerhetsmyndigheter och/eller underrättelsetjänster, kan få åtkomst till dina personuppgifter. Dina uppgifter kan då komma att behandlas av skäl som rör nationell säkerhet, straffrättsliga förfaranden eller andra syften som rör det allmänna intresset i USA, eventuellt även utan din kännedom och utan att du får tillgång till de rättsliga och verksamma rättsliga medel som finns.

 

Information om tjänsteleverantören:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Villkor för behandling av personuppgifter i samband med order för Googles reklamprodukter:

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Användningsvillkor:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

Översikt över hur personuppgifter används i Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Integritetspolicy:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Teknisk förklaring om ”IP-anonymisering (eller IP-maskering) i Google Analytics”:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

Tillägg:

Om du vill avaktivera Google Analytics på hela webbplatsen kan du ladda ner och installera ”add-on för webbläsaren för avaktivering av Google Analytics” under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Med den här möjligheten förhindras webbanalysen enbart så länge som du använder en webbläsare, där denna add-on är installerad.

Marknadsföring

Förutsatt att du ger ditt samtycke använder vi marknadsföringskakor. Marknadsföringskakor kan identifiera om du har gått in på en webbplats som har marknadsförts och vilket innehåll du använder och har använt där. På så sätt kan de bidra till att visa reklam och annonser som är relevanta och passar dina intressen. Dessutom begränsar de reklamfrekvensen och mäter marknadsföringsåtgärdernas framgång och effektivitet.

I marknadsföringssyfte använder vi följande annonsprodukter från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat enbart ”Google”).

 

 • Google Ads

Vi använder annonsprodukten Google Ads (tidigare beteckning: ”AdWords”), som vi använder för visning av annonser, bland annat i sökresultaten Google, i Googles partnernätverk eller på andra Google-plattformar. När du interagerar med en annons via Google Ads, t.ex. klickar på en annons, används en kaka för Google Ads Conversion Tracking. Med hjälp av denna kan man spåra om du därefter vidtar en av oss definierad åtgärd (”konvertering”), till exempel anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Med hjälp av de kakor som används inhämtas information som Google tillhandahåller i form av så kallade konverteringsstatistik. Här kan vi bland annat läsa av totalt antal anonyma användare som har klickat på vår annons. Vi själva får ingen information som går att använda för att identifiera personer. Förutom Google Ads Conversion Tracking använder vi Google Ads Remarketing, vilket innebär att du efter ett besök på vår webbplats kan komma att se våra annonser i Googles partnernätverk när du fortsätter att surfa. Google registrerar då användarbeteendet vid besök på olika webbplatser i Googles partnernätverk, och Google anger att de tillämpar en pseudonymisering av uppgifterna. En annan annonsprodukt som vi använder är Google Ad Manager (tidigare beteckning var ”DoubleClick”) för att kunna presentera målinriktade annonser om det vi tror att du är intresserad av. Din webbläsare förses då med ett pseudonymt id-nummer för att kunna kontrollera vilka annonser som redan har visats i din webbläsare och vilka av dessa som du också har klickat på.

Uppgifter som samlas in i samband med Googles annonseringsprodukter kan bland annat sparas och behandlas av Google i USA. Vi kan inte påverka hur Google behandlar data och personuppgifter utöver detta. För överföring av uppgifter till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU och EES, krävs det alltid motsvarande garantier för att skydda dina personuppgifter. Efter att EU-domstolen ogiltigförklarade det skydd som avtalats i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 från den 12 juli 2016 gällande ett EU-US-integritetsskydd (”EU-US Privacy Shield”) kan denna EU-US Privacy Shield inte längre användas som garanti för att en skyddsnivå enligt EU-standard kan uppnås i USA. Därmed finns det i USA för närvarande inte skydd i nivå med EU:s dataskyddslagar i enlighet med artikel 45 i dataskyddsförordningen och vi kan inte leverera några garantier enligt artikel 46 i DSF för att kompensera för dessa brister. Därmed är överföring av personuppgifter till USA enbart tillåtet med ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 49.1 led a i dataskyddsförordningen. Eventuella risker i samband med denna dataöverföring är att det inte kan uteslutas att statliga organ, t.ex. säkerhetsmyndigheter och/eller underrättelsetjänster, kan få åtkomst till dina personuppgifter. Dina uppgifter kan då komma att behandlas av skäl som rör nationell säkerhet, straffrättsliga förfaranden eller andra syften som rör det allmänna intresset i USA, eventuellt även utan din kännedom och utan att du får tillgång till de rättsliga och verksamma rättsliga medel som finns.

 

Information om tjänsteleverantören:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Webbplats:

https://marketingplatform.google.com

Integritetspolicy:

https://policies.google.com/privacy

 

 • Microsoft Advertising

I marknadsföringssyfte använder vi ”Microsoft Advertising” (tidigare namn: ”Bing Ads”), ett annonseringsprogram på nätet från Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland; moderbolag: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA (nedan omnämnda som ”Microsoft”).

Som en del av detta annonseringsprogram har vi möjlighet att placera reklaminnehåll och annonser i tjänsteleverantörens annonsnätverk (Microsoft Audience Network) eller resultat i sökmotorn ”Microsoft Bing”, som kan visas baserat på dina förmodade intressen (personlig reklam). Dessutom kan vi med hjälp av det som kallas universell händelsespårning (Universal Event Tracking; förkortning: ”UET”) ställa in och kartlägga om och hur människor interagerar med vårt innehåll och våra annonser som visas via Microsoft Advertising. Om användarna till exempel besöker vår webbplats via ett sådant innehåll eller en sådan annons kan vi också kartlägga användarnas aktivitet på webbplatsen, inklusive hur lång tid de spenderar på webbplatsen och vilka delar av webbplatsen de besöker. För detta ändamål används olika cookies, delvis med unika identiteter (unique IDs), och olika uppgifter samlas in, inklusive IP-adresser. Dessa lagras av Microsoft i upp till 390 dagar. Microsoft behandlar också de uppgifter som samlas in via Microsoft Advertising för egna ändamål, bland annat för att förbättra de egna tjänsterna och för att rapportera och analysera prestanda. Vi får endast anonymiserad statistik från Microsoft, utifrån den kan vi till exempel läsa av det totala antalet användare som har klickat på en av våra annonser. Vi kan inte identifiera dig personligen.

De uppgifter som samlas in i samband med Microsoft Advertising kan lagras och behandlas av Microsoft i bland annat USA. Vi har inget inflytande över Microsofts fortsatta databehandling. För överföring av uppgifter till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU och EES, krävs det alltid motsvarande garantier för att skydda dina personuppgifter. Efter att EU-domstolen ogiltigförklarade det skydd som avtalats i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 från den 12 juli 2016 gällande ett EU-US-integritetsskydd (”EU-US Privacy Shield”) kan denna EU-US Privacy Shield inte längre användas som garanti för att en skyddsnivå enligt EU-standard kan uppnås i USA. Därmed finns det i USA för närvarande inte skydd i nivå med EU:s dataskyddslagar i enlighet med artikel 45 i dataskyddsförordningen och vi kan inte leverera några garantier enligt artikel 46 i DSF för att kompensera för dessa brister. Därmed är överföring av personuppgifter till USA enbart tillåtet med ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 49.1 led a i dataskyddsförordningen. Eventuella risker i samband med denna dataöverföring är att det inte kan uteslutas att statliga organ, t.ex. säkerhetsmyndigheter och/eller underrättelsetjänster, kan få åtkomst till dina personuppgifter. Dina uppgifter kan då komma att behandlas av skäl som rör nationell säkerhet, straffrättsliga förfaranden eller andra syften som rör det allmänna intresset i USA, eventuellt även utan din kännedom och utan att du får tillgång till de rättsliga och verksamma rättsliga medel som finns.

Informationen om tjänsteleverantören:

Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland; moderbolag: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA

Webbplats:

https://about.ads.microsoft.com

Dataskyddspolicy:

https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Ytterligare information:

Om du vill avaktivera Microsofts personliga reklam kan du anpassa inställningarna via https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

 

 

2. På vilken rättslig grund använder vi frivilliga kakor?

Vi använder frivilliga kakor baserat på samtycke enligt artikel 6.1 led a i kombination med artikel 7 i dataskyddsförordningen.

 

3. Hur gör jag för att återkalla samtycket till användning av frivilliga kakor?

När du (första gången) går in på vår webbplats ber vi dig i en dialogruta (”Kakor, liknande tekniker och övriga tjänster”) bland annat att samtycka till frivilliga kakor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtida användning och därmed förhindra insamling av dina personuppgifter genom att du väljer bort kakor (webbanalys, marknadsföring) i samtyckeshanteringstjänstens inställningar.

Om du inte samtycker eller om du återkallar samtycket kommer (den fortsatta) insamlingen av uppgifter och data med hjälp av frivilliga kakor som kräver ditt samtycke att upphöra och även behandlingen av uppgifter i samband med dessa. För användningen av webbplatsen innebär det inga nackdelar, förutsatt att du inte avaktiverar även funktionerna för nödvändiga kakor.

I och med att du återkallar samtycket påverkas inte lagligheten av den behandlingen som gjorts fram till att samtycket återkallas.

Alternativt till att återkalla samtycket har du även möjlighet att radera eller blockera kakor med de anmärkningar som anges under ”Ta bort/blockera kakor”.

 

C. Ta bort/blockera kakor

Kakorna sparas på din enhet på ett sätt som gör att du har kontroll över kakorna. Om du inte vill att vi ska kunna identifiera din enhet nästa gång kan du när som helst (manuellt eller automatiskt) avaktivera, ta bort och eller fortsättningsvis blockera kakor. Detta görs i ditt webbläsarprogram med respektive inställningar, t.ex. ”Acceptera inga kakor” eller liknande. De flesta webbläsare kan dessutom konfigureras så att de enbart accepterar att kakor sparas om du samtycker i varje enskilt fall. Om du inte vill acceptera kakor från våra tjänsteleverantörer och partner bör du kunna hitta inställningsfunktionen ”Blockera kakor från tredje part” eller liknande i din webbläsare. I regel visas det en hjälpfunktion i menyfältet i din webbläsare. Här anges hur du kan stänga av eller ta bort sparade kakor och avvisa nya. Detaljer om de möjligheter som finns hittar du i manualen från webbläsarens utgivare.

Observera att om du raderar utan att blockera kommer nödvändiga kakor användas igen nästa gång du går in på vår webbplats och du kommer återigen få frågan om du samtycker till frivilliga kakor. Tänk även på att om du avaktiverar, tar bort eller blockerar nödvändiga kakor försämras prestandan och funktionen på vår webbplats, vilket kan leda till att du inte får tillgång till alla funktioner och egenskaper.

Du kan när som helst hantera inställningarna för frivilliga kakor och den personuppgiftsbehandling som görs i samband med dessa genom att ändra inställningarna i samtyckeshanteringstjänsten.

 

 

Integrering av tredjepartstjänster

Genom att vi tillhandahåller vår webbsida integrerar vi olika innehållsliga och funktionella element (härefter ”tjänster”) som levereras av de som tillhandahåller webbservrarna (fortsättningsvis ”tredjepartsleverantör”). För att tjänsterna ska kunna visas och fungera är det alltid nödvändigt att din IP-adress skickas till tredjepartsleverantören. Vi försöker i stor utsträckning enbart integrera sådana tjänster där tredjepartsleverantören bara använder IP-adressen för att leverera tjänsten, men vi kan inte påverka hur tredjepartsleverantören för övrigt behandlar uppgifterna.

För överföring av uppgifter som kräver samtycke ber vi dig första gången du besöker vår webbplats i en dialog (”Kakor, liknande tekniker och övriga tjänster”) bland annat att samtycka till överföring av uppgifter till tredjepartsleverantör/tredjeland i samband med användningen av övriga tjänster. Om du inte ger ditt samtycke redan i denna dialog blockeras tredjepartstjänster som kräver samtycke i vår webbsida och ingen överföring av uppgifter till tredjepartsleverantörer/tredje land kommer att göras. Istället kan du samtycka till enskilda tredjepartsleverantörers tjänster genom att klicka på ”Acceptera” vid respektive blockerare. Om du senare inte längre vill ge ditt samtycke till varje enskild tredjepartstjänst och vill kunna ladda dem utan respektive blockerare kan du välja alternativet ”acceptera alltid” och på så sätt samtycka till den överföring av personuppgifter som tillämpas för alla övriga tredjepartsleverantörers tjänster som du vill kunna hämta på vår webbsida.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för framtida användning och därmed förhindra överföring av dina personuppgifter genom att du väljer bort oönskade tjänster under ”Övriga tjänster (frivilliga)” i samtyckeshanteringstjänstens inställningar.

Anslutna tredjepartstjänster:

 • YouTube-videor

Vi har inbäddade videor från YouTube på vår webbsida, en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat enbart ”Google”). För de integrerade YouTube-videorna är det ”utökade dataskyddsläget” aktiverat, så att inga kakor som analyserar användarbeteenden används.

Förutsatt att du samtycker till det överför vi dina uppgifter till Google när du tittar på en YouTube-video, bland annat din IP-adress. Uppgifter som överförs i samband med YouTube-videor kan bland annat sparas och behandlas av Google i USA. Vi kan inte påverka hur Google behandlar data och personuppgifter utöver detta. För överföring av uppgifter till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU och EES, krävs det alltid motsvarande garantier för att skydda dina personuppgifter. Efter att EU-domstolen ogiltigförklarade det skydd som avtalats i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 från den 12 juli 2016 gällande ett EU-US-integritetsskydd (”EU-US Privacy Shield”) kan denna EU-US Privacy Shield inte längre användas som garanti för att en skyddsnivå enligt EU-standard kan uppnås i USA. Därmed finns det i USA för närvarande inte skydd i nivå med EU:s dataskyddslagar i enlighet med artikel 45 i dataskyddsförordningen och vi kan inte leverera några garantier enligt artikel 46 i DSF för att kompensera för dessa brister. Därmed är överföring av personuppgifter till USA enbart tillåtet med ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 49.1 led a i dataskyddsförordningen. Eventuella risker i samband med denna dataöverföring är att det inte kan uteslutas att statliga organ, t.ex. säkerhetsmyndigheter och/eller underrättelsetjänster, kan få åtkomst till dina personuppgifter. Dina uppgifter kan då komma att behandlas av skäl som rör nationell säkerhet, straffrättsliga förfaranden eller andra syften som rör det allmänna intresset i USA, eventuellt även utan din kännedom och utan att du får tillgång till de rättsliga och verksamma rättsliga medel som finns.

 

Information från tredjepartsleverantören:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Webbplats:

https://www.youtube.com

Dataskyddspolicy:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Maps

Vi har inbäddade kartor från Google Maps på vår webbsida, en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat enbart ”Google”).

Förutsatt att du samtycker till det överför vi dina uppgifter till Google när du laddar kartor från Google Maps, bland annat din IP-adress. Uppgifter som överförs i samband med Google Maps kan bland annat sparas och behandlas av Google i USA. Vi kan inte påverka hur Google behandlar data och personuppgifter utöver detta. För överföring av uppgifter till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU och EES, krävs det alltid motsvarande garantier för att skydda dina personuppgifter. Efter att EU-domstolen ogiltigförklarade det skydd som avtalats i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 från den 12 juli 2016 gällande ett EU-US-integritetsskydd (”EU-US Privacy Shield”) kan denna EU-US Privacy Shield inte längre användas som garanti för att en skyddsnivå enligt EU-standard kan uppnås i USA. Därmed finns det i USA för närvarande inte skydd i nivå med EU:s dataskyddslagar i enlighet med artikel 45 i dataskyddsförordningen och vi kan inte leverera några garantier enligt artikel 46 i DSF för att kompensera för dessa brister. Därmed är överföring av personuppgifter till USA enbart tillåtet med ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 49.1 led a i dataskyddsförordningen. Eventuella risker i samband med denna dataöverföring är att det inte kan uteslutas att statliga organ, t.ex. säkerhetsmyndigheter och/eller underrättelsetjänster, kan få åtkomst till dina personuppgifter. Dina uppgifter kan då komma att behandlas av skäl som rör nationell säkerhet, straffrättsliga förfaranden eller andra syften som rör det allmänna intresset i USA, eventuellt även utan din kännedom och utan att du får tillgång till de rättsliga och verksamma rättsliga medel som finns.

 

Information från tredjepartsleverantören:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Webbplats:

https://cloud.google.com/maps-platform

Dataskyddspolicy:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Charts

Vi har inbäddade diagram från Google Charts på vår webbsida, en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat enbart ”Google”).

Förutsatt att du samtycker till det överför vi dina uppgifter till Google när du laddar diagram från Google Charts, bland annat din IP-adress. Uppgifter som överförs i samband med Google Charts kan bland annat sparas och behandlas av Google i USA. Vi kan inte påverka hur Google behandlar data och personuppgifter utöver detta. För överföring av uppgifter till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU och EES, krävs det alltid motsvarande garantier för att skydda dina personuppgifter. Efter att EU-domstolen ogiltigförklarade det skydd som avtalats i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 från den 12 juli 2016 gällande ett EU-US-integritetsskydd (”EU-US Privacy Shield”) kan denna EU-US Privacy Shield inte längre användas som garanti för att en skyddsnivå enligt EU-standard kan uppnås i USA. Därmed finns det i USA för närvarande inte skydd i nivå med EU:s dataskyddslagar i enlighet med artikel 45 i dataskyddsförordningen och vi kan inte leverera några garantier enligt artikel 46 i DSF för att kompensera för dessa brister. Därmed är överföring av personuppgifter till USA enbart tillåtet med ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 49.1 led a i dataskyddsförordningen. Eventuella risker i samband med denna dataöverföring är att det inte kan uteslutas att statliga organ, t.ex. säkerhetsmyndigheter och/eller underrättelsetjänster, kan få åtkomst till dina personuppgifter. Dina uppgifter kan då komma att behandlas av skäl som rör nationell säkerhet, straffrättsliga förfaranden eller andra syften som rör det allmänna intresset i USA, eventuellt även utan din kännedom och utan att du får tillgång till de rättsliga och verksamma rättsliga medel som finns.

 

Information från tredjepartsleverantören:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Webbplats:

https://developers.google.com/chart

Dataskyddspolicy:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager på vår webbsida, en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat enbart ”Google”).

Google Tag Manager är en tjänst som vi använder för andra tjänster, t.ex. Google Analytics, på vår webbplats eller som vi kan hantera utan att behöva göra ändringar i webbplatsens källtext. Google Tag Manager samlar inte in några personuppgifter och hämtar inte heller några sparade uppgifter, utan fungerar enbart för att styra och utföra de tjänster som hanteras. Dessa i sin tur kan i vissa fall behandla dina uppgifter om det är nödvändigt och om du har accepterat och gett ditt samtycke till detta.

 

Information från tredjepartsleverantören:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Användningsvillkor:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Dataskyddspolicy:

https://policies.google.com/privacy

 

Mottagare av personuppgifter

Dina uppgifter överförs även till:

 

Andra företag inom Liebherr-gruppen, såvida det är nödvändigt för att ansöka om, genomföra eller avsluta ett avtal eller om det från vår sida finns ett berättigat intresse att överföra uppgifterna och detta i sin tur inte står i strid med ditt övervägande berättigade intresse;

Leverantörerna av funktioner och eventuella övriga tjänster som du aktivt har tagit i anspråk;

Våra tjänsteleverantörer som vi använder oss av för att uppnå ovan nämnda syften;

Den eller de mottagare som du önskat;

Domstolar, skiljenämnder, myndigheter och juridiska rådgivare om detta krävs för att följa gällande lagar eller göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

Överföring av uppgifter till tredjeländer

Överföring av uppgifter till platser utanför stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetet EES (så kallade tredjeländer) eller till internationella organisationer är endast tillåtet (1) om du har gett ditt samtycke till detta eller (2) om Europeiska kommissionen har beslutat att ett tredjeland håller adekvat skyddsnivå (artikel 45 i dataskyddsförordningen). Om kommissionen inte har fattat ett sådant beslut får vi endast överföra dessa uppgifter till mottagare som befinner sig i ett tredjeland om det finns lämpliga garantier (t.ex. standarddataskyddsklausuler som har antagits av kommissionen eller tillsynsmyndighet enligt ett bestämt förfarande) och som säkerställer att dina rättigheter tas tillvara eller i enstaka fall på grund av andra tillåtna omständigheter som medger tillåtelse (artikel 49 i dataskyddsförordningen).

Om vi överför dina personuppgifter till tredjeland informerar vi dig om respektive detaljer för överföringen i de relevanta avsnitten i denna integritetspolicy.

 

Radering av uppgifter och lagringstid

Vi behandlar dina uppgifter under tiden det behövs för respektive ändamål, såvida det inte har trätt i kraft att du har motsatt dig behandlingen av dina uppgifter eller om du återkallat ditt samtycke.

Om det finns skyldighet att spara uppgifterna kommer vi att spara de berörda uppgifterna den tid som lagringsskyldigheten anger. När tiden för lagringsskyldigheten har löpt ut prövar vi om det fortfarande finns en nödvändighet att behandla uppgifterna. Om det inte längre är nödvändigt kommer dina personuppgifter att raderas.

 

Datasäkerhet

Vi tillämpar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att kunna garantera att dina uppgifter är skyddade mot förlust, orättmätiga ändringar eller obehörig åtkomst av tredje part. Under alla omständigheter har från vår sida dessutom bara behöriga personer åtkomst till dina uppgifter, och detta endast i den mån det krävs i samband med ovan nämnda syften. Överföringen av alla uppgifter sker i krypterad form.

 

Senast aktualiserad: Maj 2023