Dataskydd

Principer för databehandling med MyLiebherr och Liebherr SmartDevice-app (informationskrav)

A. Allmänt

I. Vad regleras i denna Integritetspolicy?

Vi lägger stor vikt vid skydd och säkerhet för era personuppgifter. Därför är det viktigt för oss, att informera er om vilka personuppgifter vi använder och med vilket syfte samt vilka rättigheter ni har vad gäller era personuppgifter.

MyLiebherr-portalen

"MyLiebherr-portalen" omfattar alla era aktiviteter på MyLiebherr-webbplatsen, i synnerhet men inte uteslutande, användningen av MyLiebherr-kontot och MyLiebherr-webbshoppen samt alla andra kopplade moduler. Ytterligare information om hur MyLiebherr-portalen är berorende av MyLiebherr-kontot, finns i nedanstående punkt “MyLiebherr-konto”.

MyLiebherr-konto

”MyLiebherr-kontot” är det centrala användarkontot för Liebherr-Hausgeräte AB. Ni är tvungen att registrera er för att skapa ett MyLiebherr-konto. Ni kan registrera er på ”MyLiebherr-portalen“ (https://home.myliebherr.com). När ni registrerar er via MyLiebherr-portalen, får ni i slutet av registreringsprocessen ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk. Ni är tvungen att klicka på länken för att slutföra registreringen. Alternativt kan ni också använda ert Google-, Facebook- eller Microsoft-konto för att registrera er och få ett MyLiebherr-konto (hädanefter kallad ”Social Inloggning”). Lägg vänligen märke till, att vi inte har något inflytande på behandlingen av dina personuppgifter hos Google, Facebook eller Microsoft. När ni har ett MyLiebherr-konto, kan ni använda Single- Sign-on-tjänsten från Liebherr-Hausgeräte GmbH (hädanefter kallad ”SSO”). SSO (Single Sign-on) gör det möjligt för er att använda alla digitala erbjudanden med begränsad åtkomst (hädanefter kallad ”moduler”) med era enhetliga inloggningsuppgifter. Med hjälp av SSO kan ni navigera mellan de olika modulerna, utan att ni behöver registrera eller logga in er separat på varje modul. SSO överför automatiskt alla era data, som är lagrade på ert MyLiebherr-konto och som är nödvändiga för att ni skall kunna använda respektive moduler, till respektive modulleverantör för största möjliga bekvämlighet. Modulerna drivs antingen av Liebherr-Hausgeräte GmbH eller av ett av dess dotterbolag.

Liebherr SmartDevice-applikation

Med hjälp av Liebherr SmartDevice-appen kan ni visualisera och konfiguera olika data på din Liebherr frys- eller kylskåp. För att kunna använda Liebherr SmartDevice-appen krävs det en WLAN-kapabel modul (hädanefter kallad ”SmartDeviceBox”), ett MyLiebherr-konto samt en Internetförbindelse. SmartDeviceBoxen förbinder er Liebherr frys eller kylskåp till Internet via en WLAN-kapabel router. SmartDeviceBoxen kan eftermonteras på alla SmartDevice-kompatibla apparater. SmartDeviceBoxen är redan inbyggd i vissa Liebherr frysar och kylskåps-enheter. I kombination med SmartDeviceBoxen ger Liebherr SmartDevice-appen er möjlighet att styra olika funktioner på enheten, t.ex. temperaturen, när ni inte är hemma. Med Liebherr SmartDevice-appen får ni omedelbart en överblick av alla viktiga larmmeddelanden – t.ex. en dörr, som av misstag inte är stängd. Liebherr SmartDevice-appen har en funktion, som till exempel ger er en påminnelse, när det är dags att byta luftfiltret eller om ventilationsgallret måste rengöras.

II. Vad är personuppgifter och vad betyder bearbetning?

1. ”Personuppgifter” (hädanefter även kallad ”data”) är all information som säger något om en fysisk person. Personuppgifterna är därvid inte bara uppgifter, som gör det möjligt att dra en direkt slutsats om en viss person (som t.ex. personens namn eller e-post-adress), utan även information med vars hjälp och extra kännedom till en bestämt person, man kan använda för att skapa referensdata om personen.

2. ”Bearbetning” innebär alla handlingar, som genomförs med era personuppgifter (som t.ex. insamlande, registrering, organisering, sortering, lagring, användande eller radering av data).

B. Vem är ansvarlig för behandlingen av mina personuppgifter?

Ansvarigt organ för bearbetning av era data är Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, DE-88416 Ochsenhausen, Telefon: +4973529280; Fax +497352928408; E-post: [email protected]

C. Databehandling när det gäller MyLiebherr-konto och MyLiebherr portal

I. Vilka data samlar vi in och till vilket syfte?

När du öppnar MyLiebherr-portalen bearbetar vår webbserver särskilt följande data, som sparas i s.k. Loggfiler:

1. Datum för besöket på MyLiebherr-portalen

2. Tidspunkt för besöket på MyLiebherr-portalen

3. URL (Internetadressen på den webbplats, där ni befann er, när ni öppnade MyLiebherr-portalen)

4. Filerna som du öppnade via MyLiebherr-portalen

5. Mängden av data, som har överförts till er

6. Webbläsartyp och version, som ni använder

7. av er använt operativsystem

8. Domännamnet på er internetleverantör (till exempel Telekom, Vodafone m.m.)

9. Er (externa) IP-adress

När du registrerar och använder ett MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portalen utan att använda Social-Inlogging, bearbetar vi, förutom de personuppgifter som nämns under punkterna 1-9, följande data:

10. Inloggningsdatum

11. Er entydiga användaridentifiering (UPN)

12. Datum och tidpunkt för den senaste framgångsrika inloggningen.

13. Din e-postadress

När du registrerar och använder ett MyLiebherr-konto via Social Inloggning, bearbetar vi, utöver ovan omnämnda data under punkterna 1-13, följande data:

14. Social Inloggnings-kännetecken (s.k. Identifierare)

Exempel: Om du loggar in eller verifierar dig själv med Social Inloggning via Facebook, skickar Facebook förutom personuppgifterna, som anges i punkterna 13 och 14, oss även ert efternamn, förnamn och er profilbild. Vi behandlar inte dessa data för något syfte.

Exempel: Om du loggar in eller autentiserar dig själv med Social Inloggning via Google, skickar Google förutom de data som anges i punkterna 13 och 14, oss även ert efternamn, förnamn och en länk till er Google Plus-profil. Vi behandlar inte dessa data för något syfte.

Exempel: Om du loggar in eller autentiserar dig själv med Social Inloggning via Microsoft, skickar Microsoft förutom de data som anges i punkterna 13 och 14, oss ert efternamn och förnamn. Vi behandlar inte dessa data för något syfte..

För att optimalt kunna utnyttja de moduler, som är kopplade till MyLiebherr-portalen, samlar vi in följande data från er på frivillig grund förutom de data som anges under punkterna 1-14:

15. Ditt föredragna språk

16. Ert tilltal

17. Er adress

18. Ert telefonnummer

19. Serienummer på din Liebherr frys eller kylskåp

20. Enhetstypen på er Liebherr frys eller kylskåp

21. Serienumret på er SmartDeviceBox

Alla data, som nämns under punkterna 1-21, behandlar vi för följande ändamål:

1. För att skydda vårt webberbjudande (använda datakategorierna 1-9)

2. För att registrera ett MyLiebherr-konto via MyLiebherr-portalen (under användning av datakategorierna 10-13)

3. För att registrera ett MyLiebherr-konto via Social Inloggning ( 10-14)

4. För central administration av användar- och profildata för SSO (under användning av kategorierna 10-21)

5. Vid användning av SSO (använd kategori 11)

6. Vid överföring av vald modul till respektive leverantör (använda datakategorier 13 samt 15-21)

7. För support till ert MyLiebherr-konto (använda datakategorier 1-21)

Exempel: Observera att dina personuppgifter kan överföras till länder utanför EU / ESS, om leverantören av en av dina moduler är baserad i ett sådant land. Vi kommer att be om ert uttryckliga samtycke, innan vi skickar era data vidare till en sådan leverantör.

Behandling av dina data för andra ändamål, kommer endast under övervägande, om alla lagstadgade krav, som krävs i detta avseende föreligger enligt artikel 6 punkt 4 i GDPR. I sådant fall kommer vi naturligtvis att uppfylla alla krav om information enligt artikel 13, punkt 3 i GDPR och artikel 14 punkt 4 i GDPR.

II. På vilken rättslig grund bearbetar vi era data?

Den rättsliga grunden för bearbetningen av era data är principiellt – såvida det inte ännu finns några specifika lagbestämmelser – artikel 6 i GDPR.

Bearbetning av era personuppgifter sker enligt följande rättsprinciper:

1. Databehandling för att kunna fullgöra avtal (Art. 6 punkt 1 lit. b) i GDPR (gäller ändamål 2-7)

2. Databehandling på grund av en avvägning av intressen (Art. 6 punkt 1 lit. f) i GDPR (gäller ändamål 1)

3. Databehandling för att kunna fullgöra en rättslig skyldighet (Art. 6 punkt 1 lit. c) i GDPR (gäller ändamål 1)

4. Samtycke (enligt Art. 6 punkt 1 lit. a) i GDPR (gäller vid en eventuell överföring av era data till länder utanför EU/ESS”) för ändamål 6)

Våra legitima intressen är följande:

Förbättring av portalens stabilitet, funktionallitet och säkerhet (gäller för ändamål 1)

När vi behandlar era data på grund av en avvägning av intressen, har ni rätt att invända mot att vi behandlar era data, med hänsyn till specifikationerna i artikel 21 i GDPR.

Vi behandlar era personuppgifter uteslutande i en omfattning, som är nödvändig för att fullgöra ovannämnda syften.

III. Till vem och i vilket syfte vidarbefordrar vi vissa kategorier av era data?

Vi överför eventuellt era data:

1. Till leverantörerna av de moduler, som ni aktivt har tagit i anspråk och eventuella övriga tjänster (enligt data-kategorierna 13, 15-21)

2. Till andra företag i Liebherr-koncernen, såvida detta är nödvändigt för att kunna initiera, genomföra eller säga upp ett avtal eller om det finns ett legitimt intresse från vår sida att vidarebefodra och ni inte har något övervägande legitimt intresse, som motsätter sig detta (se datakategorierna 13-21)

3. Till varje av er vald social inloggnings-leverantör(se data-kategori 14)

4. Till våra internetleverantörer, som vi använder för att nå ovan nämnda ändamål (datakategorierna 1-21)

5. Till domstolar, skiljedomstolar, myndigheter eller juridiska rådgivare, om detta är nödvändigt för att uppfylla gällande lag eller för att hävda, utöva eller försvara oss mot ett rättsanspråk. ( Datakategorierna 1-21)

IV. Blir mina personuppgifter bearbetade utanför EU?

Överföring av personuppgifter till organ i länder utanför Europeiska Unionen (s.k. tredjeländer), är endast tillåtet ifall (1) såvida ni har gett oss ert samtycke eller (2), om EU-kommissionen har beslutat, att det finns tillräckligt nivå på dataskyddet i tredje land (art. 45 i GDPR). Om EU-kommissionen inte har fattat ett sådant beslut, får vi endast överföra era personuppgifter till tredje man, som befinner sig i ett tredjeland, där det finns lämpliga garantier (t.ex. standardklausuler om dataskydd, som har accepterats av EU-kommissionen eller tillsynsmyndigheten i ett specifikt förfarande) och där verkställigheten av era rättigheter garanteras.

V. När raderar eller anonymiserar vi era data?

Vi behandlar era data, så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål, och såvida ni inte effektivt har motsatt er att vi behandlar era personuppgifter eller effektivt har återkallat ert samtycke.

I den mån det finns lagstadgade krav om att bevara data – t.ex. enligt handels- eller skattelagen – måste vi lagra berörda personuppgifter så länge skyldigheten att bevara gäller. Efter att kravet på bevarande har löpt ut, kontrollerar vi, om det föreligger ytterligare nödvändighet för databehandling. Om det inte längre finns något behov, raderas era data.

D. Databehandling vad gäller Liebherr SmartDevice-appen

I. Vilka data samlar vi in och till vilket syfte?

För att kunna använda Liebherr SmartDevice-appen krävs det ett MyLiebherr-konto. Förutom personuppgifterna under C.I, samlar vi särskilt in följande data från er:

1. Data om er Liebherr frys eller kylskåpsenhet (serienummer, valt namn, model och typ)

2. Sensordata från er Liebherr frys eller kylskåpsenhet (temperaturstatus, kompressorhastighet, dörröppningsstatus)

3. Data från er Liebherr SmartDevice-enhet (serienummer, modell, typ, status på Internetförbindelse)

4. Den tekniska konfigurationen på din dator (modell, tillverkare, använt operativsystem, status på Internetförbindelse)

Dessa data behandlar vi i princip endast för följande ändamål:

1. Tillhandahållande av funktionerna i Liebherr SmartDevice-appen (använda datakategorier 1-4)

2. Felanalyser och förbättringar av appen (använda datakategorier 1-4 och datakategorier under C.I. 1-9)

Behandling av era data för andra ändamål tas endast under övervägande om alla lagstadgade krav i detta avseende föreligger enligt Artikel 6 punkt 4 i GDPR. I sådant fall kommer vi naturligtvis att uppfylla alla krav om information enligt artikel 13, punkt 3 i GDPR och artikel 14 punkt 4 i GDPR.

II. På vilket juridisk grundlag samlar vi in Dina data?

Den rättsliga grunden för bearbetningen av era data är principiellt – såvida det inte ännu finns några specifika lagbestämmelser – artikel 6 i GDPR.

Databehandlingen av era personuppgifter sker på följande rättslig(a) grund(er):

1. Samtycke (Art. 6 punkt 1 lit. a) i GDPR (gäller för ändamål 2)

2. Databehandling för fullgörande av avtal (Art. 6 punkt 1 lit. b) i GDPR

(gäller ändamål 1)

Om vi behandlar era data baserat på ett samtycke från er, har ni rätt att återkalla ert samtycke till oss när som helst och med framtida effekt.

Vi behandlar era personuppgifter uteslutande i en omfattning, som är nödvändig för att fullgöra ovannämnda syften.

III. Till vem och i vilket syfte vidarbefordrar vi vissa kategorier av era data?

Vi överför eventuellt era data till:

1. Andra företag i Liebherr-koncernen, om detta är nödvändigt för att kunna initiera, genomföra eller säga upp ett avtal, eller om det finns ett legitimt intresse från vår sida att vidarebefordra data och ni inte har något övervägande legitimt intresse, som motsätter sig detta (datakategorier 1-4)

2. De internetleverantörer, som vi använder för att uppnå ovan nämnda ändamål (datakategorierna 1-4)

3. Domstolar, skiljedomar, myndigheter eller juridiska rådgivare, om detta är nödvändigt för att iaktta en tillämplig lag eller för att hävda, utöva eller försvara oss mot ett rättsanspråk. (datakategorier 1-4)

IV. Blir mina personuppgifter bearbetade utanför EU?

Överföring av personuppgifter till organ i länder utanför Europeiska Unionen (s.k. tredjeländer), är endast tillåtet ifall (1) såvida ni har gett oss ert samtycke eller (2), om EU-kommissionen har beslutat, att det finns tillräcklig nivå på dataskyddet i tredje land (art. 45 i GDPR). Om EU-kommissionen inte har fattat ett sådant beslut, får vi endast överföra era personuppgifter till tredje man, som befinner sig i ett tredjeland, där det finns lämpliga garantier (t.ex. standardklausuler om dataskydd, som har accepterats av EU-kommissionen eller tillsynsmyndigheten i ett specifikt förfarande) och där verkställigheten av era rättigheter garanteras.

V. När raderar eller anonymiserar vi era data?

Vi bearbetar era data så länge det är nödvändigt för respektive ändamål, såvida ni inte har motsatt er behandling av era personuppgifter eller har återkallat ert samtycke.

I den mån det finns lagstadgade krav om att bevara data – t.ex. enligt bokförings- eller skattelagen – måste vi lagra berörda personuppgifter så länge skyldigheten att bevara gäller. Efter att kravet på bevarande har löpt ut, kontrollerar vi, om det föreligger ytterligare nödvändighet för databehandling. Om det inte längre finns något behov, raderas era data.

VI. Liebherr SmartDevice-appens färdighet ihop med Amazon Alexa

Amazon Echo är en hårdvara från Amazon för inmatning och uppspelning av röstkommandon. Med Amazon Echo-apparater kan röstkommandon analyseras, utvärderas och utföras av Amazon. Amazon Echo-apparater kräver endast ett Amazon-användarkonto för att kunna användas och kan utökas genom att lägga till s.k. färdigheter med ytterligare funktioner i användargränssnittet. Liebherr SmartDevice-appens färdighet gör det möjligt att röststyra vissa funktioner i Liebherr SmartDevice-appen via din Amazon Echo-enhet. För att kunna göra detta, måste ni aktivera Liebherr SmartDevice-appens färdighet i ert Amazon-konto och länka ert MyLiebherr-konto till denna färdighet. Genom denna länk kan röstkommandon, som ni har avgett, utvärderas och skickas via en anonymiserad digital signatur skicka till Liebherr SmartDevice-appen för verkställande. Förutom det faktum, att du har ett Amazon-konto och ett MyLiebherr-konto, överförs det inga personuppgifter från oss och till Amazon eller vice versa.

VII. Liebherr SmartDevice-appfunktioner för Conrad Connect

Conrad Connect är en tjänst från Conrad Connect GmbH, som låter dig koppla funktionerna i Liebherr SmartDevice-appen med olika smarta enheter och appar, som stöds av Conrad Connect. På så sätt kan en händelse (t.ex. tidslarm) utlösa en funktion (t.ex. funktionen SuperCool). Det krävs ett Conrad Connect-konto för att kunna använda Conrad Connect och genom att lägga till tillverkare eller varumärke kan gränssnittet utökas med flera funktioner. Denna länk gör det möjligt att styra vissa funktioner i Liebherr SmartDevice-appen via Conrad Connect. För att kunna göra detta, måste du aktivera Liebherr SmartDevice-appen under ditt Conrad Connect-konto och koppla det till ditt MyLiebherr-konto. Förutom det faktum, att du har ett Conrad Connect-konto och ditt MyLiebherr-konto, överförs det inga personuppgifter från oss och till Conrad Connect eller vice versa.

VIII. Liebherr SmartDevice-triggerapp för IFTTT

IFTTT är en tjänst från IFTTT-koncernen, som låter dig koppla funktionerna i Liebherr SmartDevice-appen med olika appar, som stöds av IFTTT. På så sätt kan en bestämd händelse (t.ex. att någon kommer hem till lägenheten) aktivera en funktion (t.ex. funktionen SuperCool). För att kunna använda IFTTT, måste ni aktivera Liebherr SmartDevice-appens trigger (utlösare) under ditt IFTTT-konto och där koppla ert MyLiebherr-konto till Liebherr SmartDevice-triggerappen. Förutom det faktum, att du har ett IFTTT-konto och ett MyLiebherr-konto, överförs därvid inga personuppgifter från oss och till IFTTT-koncernen eller vice versa.

E. Hur säkras mina personuppgifter mot obehörig åtkomst och förlust?

Vi använder oss av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera, att era data skyddas mot förlust, felaktiga ändringar eller obehörig åtkomst från tredje man. i varje fall har från vår sida endast behöriga personer tillgång till era uppgifter, och endast i en utsträckning, som är nödvändigt inom ramarna för ovan nämnda syften. All dataöverföring är krypterad.

F. Cookies

Vi använder s.k. cookies för att känna igen era preferenser och för att kunna optimera designen av webbsidor. De underlättar navigeringen på webbplatsen och garanterar en hög grad av användarvänlighet.

I. Vad är Cookies?

Cookies är små filer, som lagras i er terminal. Dessa kan användas till att fastställa om er terminal redan har kommunicerat med vår MyLiebherr-portal. Det är bara cookien i er terminal som identifieras. Personuppgifter kan lagras i cookies, om ni har gett ert samtycke till det eller om det är tekniskt, absolut nödvändigt – t.ex. för att möjliggöra en skyddad inloggning.

Ni kan hitta mer information om cookies på www.allaboutcookies.org

II. Vad använder vi cookies till?

Vi använder cookies

för att kontrollera er inloggningsstatus och för identifiering av er som användare efter en lyckad inloggning

för att garantera en säker Internetmiljö ;

för att kontrollera vår webbplats prestanda;

för att bedöma ert sätt och hur ni använder webbplatsen, för att bättre kunna utforma våra tjänster. På så sätt kan vi t.ex. känna igen, när en process är för komplex och när användaren avbryter den pågående processen. Med denna kunskap kan vi göra processtegen enklare och mera kundorienterade;

för att förbättra användarvänligheten och spårbarheten för våra användarkunder och online-upplevelsen.

Vi använder våra cookies inte för att spåra er internetaktivitet utanför MyLiebherr-portalen och anslutna moduler.

III. Vilka typer av cookies använder vi och vad försöker de uppnå?

a. Session-cookies

Session-cookies raderas efter att webbläsaren har stängts. De registrerar ditt surfande på MyLiebherr-portalen och även själva uppehållstiden och lagrar innehållet i era inloggnings-uppgifter, så länge besöket på MyLiebherr-portalen äger rum. Dessutom håller session-cookies din inloggning aktiv under sessionen.

b. Persistent-cookies eller Tracking Code

Persistent-Cookies eller Tracking Codes innehåller inga personuppgifter. De registrerar varifrån besöket på webbplatsen kom, vilken sökmotor som användes, vilken länk, som klickades på och vilka sökord, som valdes, samt var användaren var lokaliserad vid tidspunkten för besöket på webbplatsen. De registrerar också antalet besök och varaktigheten för det första, nuvarande och alla föregående besök. Dessa cookies registrerar endast besök på MyLiebherr-portalen. De är inte aktiva, när ni besöker andra internetsidor.

c. Re-Targeting eller Remarketing

Vår webbplats använder s.k. Re-Targeting-teknologier för att utforma ett mera intressant erbjudande via Internet. Era besök på vissa webbplatser markeras genom cookies och identifieras genom dessa senare på andra webbplatser. Vi är övertygade om, att visning av personlig, intressebaserad annonsinformation generellt är mera intressant för er som användare, än reklam som inte har någon personlig anknytning. Visning av denna reklam på våra partners webbplatser baseras på en cookie-teknologi och en analys av tidigare användar-beteende. En sådan form för reklam sker helt anonymt. Inga personuppgifter lagras och inga användarprofiler kopplas till dina personuppgifter.

d. Conversion-Tracking

Se Användning av Google-tekniker.

I. Kan jag radera cookies, som är lagrade på min terminal?

Ni kan radera cookies, som har sparats för MyLiebherr-portalen. I så fall kommer era personliga data och innehållet inklusive era cookie-inställningar att gå förlorade, och ni kommer inte att bli igenkänd som en återkommande besökare vid nästa besök på MyLiebherr-portalen.

II. Accepterar du vår Cookie-policy?

Konceptet för att använda vår MyLiebherr-portal innehåller ett antal onlinefunktioner, som skall göra ert besök så angenämt som möjligt. De fungerar dock bara med hjälp av cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen, samtycker ni till användningen av cookies. Ni kan när som helst återkalla ert godkännande.

III. Hur kan jag dra tillbaka mitt godkännande vad gäller cookies?

Om ni inte vill, att vi ska känna igen er terminal, kan ni förhindra att cookies lagras på er terminal genom att välja ”acceptera inte cookies” i inställningarna på er webbläsare. Hur det fungerar i detalj, kan ni läsa i bruksanvisningen från tillverkaren av er webbläsare.

Ni kan i er webbläsare ställa in att lagring av cookies endast accepteras, om ni godkänner det. Om ni inte vill acceptera cookies från våra tjänste-leverantörer och partners, kan ni välja inställningen ”Blockera cookies från tredje man” i er webbläsare.

Som regel visar hjälpfunktionen i menyfältet i er webbläsare, hur ni avvisar nya cookies och hur ni kan inaktivera cookies, som redan har tagits emot.

Lägg dock märke till att vissa ”väsentliga” cookies ovillkorligen är viktiga för ett obehindrat surfande på MyLiebherr-portalen och för urvalet och själva webbdesignen. Dessa cookies använder vi endast för att kontrollera MyLiebherr-portalens effektivitet och registrera besökarfrekvensen.

G. Användning av Google-tekniker

I. Hur kan jag förhindra lagring av Google-tekniker (såsom Cookies)?

Om ni inte vill att Liebherr Hausgeräte AB samlar in och analyserar data om ert besök, kan ni när som helst för framtiden göra invändningar emot detta (s.k. ”Opt-Out”).

För att tekniskt sett genomföra denna invändning, sätter man en”opt-out-Cookie” i er webbläsare. Denna cookie används uteslutande för tilldelning av er opt out-invändning. Observera att en ”opt-out cookie” av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare, från vilken inställningen gjordes. Om ni raderar alla cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan terminal, måste ni välja Opt-Out-inställningen på nytt.

Ni kan göra inställningen ”Opt-Out” direkt här. Alternativt kan ni ladda ner och installera tillgängliga plug in-program för er webbläsare under följande länk

II. Vad innebär Google Analytics?

MyLiebherr-portalen använder Google Analytics – en webbanalys-service, som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder cookies, som lagras i er terminal och som gör det möjligt att analysera, hur ni använder webbplatsen. Informationen om er användning av denna webbplats, genereras av cookies och överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Vi har aktiverat IP-anonymisering på MyLiebherr-portalen, så därför är er IP-adress redan förkortad inom EU:s medlemsländer och i alla andra fördragsslutandestater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder på uppdrag av Liebherr-Hausgeräte AB, som leverantör av MyLiebherr-portalen, ovanstående information för att utvärdera er användning av MyLiebherr-portalen och för att sammanställa rapporter om webbplats- och internetanvändning för anslutna tjänster och ge dem vidare till Liebherr-Hausgeräte GmbH.

IP-adressen, som skickats till Google av er webbläsare inom ramarna för Google Analytics, fogas inte samman med andra Google-data. Ni kan förhindra lagring av cookies genom att göra motsvarande inställning i din webbläsares programvara. Vi vill dock påpeka, att ni i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut.

Ni kan därutöver med effekt för framtiden förhindra att Google samlar in personuppgifter, som genereras av cookien med hänsyn till din användning av webbplatsen (inklusive IP-adressen), och förhindra att Google behandlar dessa data, genom att klicka på länken nedan och ladda ner och installera eventuella plug-in i webbläsaren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?.

Demografi och intressen i Google Analytics

MyLiebherr-webbportalen, MyLiebherr-kontot och SmartDevice-appen använder sig av funktionen ”Demografi och intressen” från Google Analytics. Med den kan man ta fram rapporter, som innehåller upplysningar angående besökarnas ålder, kön och intressen. Dessa data kommer från intressebaserat reklam från Google samt data om besökarna från tredje parter. Dessa data kan dock inte kopplas ihop med en viss person. Du kan när som helst inaktivera funktionen via visningsinställningarna på ditt Google-konto eller förhindra att Google Analytics registrerar dina data, genom att inaktivera Google Analytics helt och hållet. Genom att klicka på ”Inaktivera” förhindrar du att uppgifter om dig registreras vid framtida besök på webbsidan eller om du använder SmartDevice-appen. Ytterligare information om hur Google Analytics hanterar användardata, hittar du i Sekretesspolicyn från Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

III. Vad är Google AdWords?

Vi använder programmet ”Google AdWords” för online- annonser och som en del av Google AdWords även Conversion-Tracking. Inställningen av cookies för Conversion-Tracking görs, när en användare klickar på en annons, som är placerad av Google. Dessa cookies är inte giltiga mer än 30 dagar och används inte för identifiering av er person.

Om en användare besöker vissa sidor på en AdWords-kunders webbplats, och cookien inte har gått ut ännu, kan Google och kunden se, när användaren har klickat på annonsen och omdirigerades till sidan. Varje kund får var sin ny cookie. På så sätt kan cookies inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser.

Informationen, som erhålls med hjälp av konverterings-cookies, används för att skapa statistik över datakonverteringen för de AdWords-kunder, som har valt Conversion-Tracking. Kunderna får då veta det totala antal användare, som har klickat på deras annons och omdirigerats till en bestämd sida med en konverterings-spårtagg (märke). De får dock inte någon information, som kan användas för att identifiera användaren personligen.

Google AdWords används endast, om ni uttryckligen ger ert samtycke till att vi får använda det via det s.k. Cookie-Banner. Om du önskar att inaktivera cookies för spårning av datakonvertering, kan du göra en inställning i din webbläsare, så att alla cookies från ”googleadservices.com” är blockerade.

Ytterligare information om ämnet ”dataskydd” inom ramen för Googles onlineannons-program, hittar du under https://www.google.com/policies/privacy.

IV. Vad innebär DoubleClick?

DoubleClick från Google är en tjänst, som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Googles DoubleClick använder cookies för att presentera annonser, som är relevanta för dig. Därvid tilldelas er webbläsare ett pseudonymt ID-nummer (ID), för att kontrollera vilka annonser, som har visats i webbläsaren, och vilka annonser, som ni har klickat på. Dessa cookies innehåller ingen personuppgifter. Användningen av DoubleClick-cookies möjliggör för Google och dess partner-webbplatser att bara få placera annonser baserade på dina tidigare besök på en av våra hemsidor eller andra webbplatser på Internet. All information, som genereras av cookies, överförs till en Google-server i USA för utvärdering och lagras där. Google överför bara data till tredje man på grund av lagbestämmelser eller inom ramerna för behandling av orderdata. Google kombinerar under inga omständigheter era personuppgifter med annan information, som samlas in av Google.

Med ert samtycke, som ni kan ge med hjälp av en banner som visas vid ert första besök på Liebherr-webbplatsen, förklarar ni er införstådd med att Google får behandla era personuppgifter och hur databehandlingen sker och angivet syfte. Ni kan förhindra lagring av cookies genom att göra motsvarande inställning i programvaran för er webbläsare. Vi vill dock påpeka, att ni i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut.

Därutöver kan ni förhindra att Google samlar in personuppgifter, som genereras av cookien i relation till er användning av webbplatsen och förhindra att Google behandlar dessa data, genom att klicka på länken nedan https://adssettings.google.com/ och ladda ner och installera eventuella plug-in i webbläsaren under avsnittet DoubleClick-deaktiverings-förlängningar. Alternativt kan du deaktivera Doubleclick-cookies på webbplatsen Digital Advertising Alliance under följande länk: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

H. Den drabbades rättigheter och besvärsrätt

Ni har rätt att inom den utsträckning som föreskrivs i lag få

1. Information om personuppgifter

2. Rättelse av felaktiga uppgifter och komplettering av ofullständiga data.

3. Rätt att radera era personuppgifter, särskilt om (1) de inte längre är nödvändiga för det ändamål som anges i denna integritetspolicy, (2) om ni drar tillbaka ert samtycke och det inte finns någon annan juridisk grund för databehandlingen, (3) om era personuppgifter har behandlats olagligt eller (4), om ni har invändningar mot behandlingen och det inte finns några prioriterade, berättigade skäl för databehandlingen.

4. En begränsning av behandlingen av era personuppgifter, särskilt om uppgifternas noggrannhet ifrågasätts av er eller om behandlingen av era data är olagliga eller om ni kräver, att användningen skall begränsas i stället för att raderas.

5. Rätt att erhålla era data i ett strukturerat, normalt och maskinläsbart format samt att få era data överförda från oss och direkt till en annan ansvarig person.

Lägg vänligen märke till att lagligheten av bearbetningen, som grundar sig på ditt samtycke och den databehandling som äger rum till dess att återkallelse skett, inte beror på din återkallelese.

Vid hävdande av ovannämnda rättigheter, som inte har skett skriftligen, ber vi om förståelse för, att vi i förekommande fall måste kräva bevis på, att ni är den person, som ni utger er för att vara. Därutöver har ni rätt till överklagande hos den ansvariga tillsynsmyndigheten.

I. Hur får jag tag i ombudet för dataskydd?

Om ni har några frågor om integritetspolicyn, kontakta vänligen:

Integritetspolicy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

DE-88457 Oberopfingen

E: [email protected]

Utgåva: Juni 2020