Miljö

Ett generellt mål är att reducera våra produkters miljöpåverkan så mycket som möjligt. Vår föreställning när det gäller miljöledning kommer till uttryck i vår företagspolicy. Inom ramen för denna policy börjar det ekologiska ansvaret för oss redan när våra produkter koncipieras. Vi satsar på högvärdiga komponenter för en långvarig och säker funktion och för bästa möjliga energieffektivitet hos produkterna. Även tillverkningsprocesserna är inriktade på ett effektivt utnyttjande av resurserna. För omsättning av vår företagspolicy och ständig förbättring av vår miljöprestation är alla tillverkningsanläggningar certifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Information enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH).

I artikeln föreskrivs att varje leverantör av en produkt måste informera sin kund om huruvida det finns ett så kallat "ämne som inger mycket stora betänkligheter" i en koncentration på mer än 0,1 viktprocent i den produkt som leverantören levererar. Dessa ämnen som på engelska betecknas "substances of very high concern" förkortas som "SVHC". "SVHC" publiceras på en så kallad "kandidatlista" som uppdateras två gånger om året och alltid kan hämtas på: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Med följande undantag (se nedladdningen till höger) har vi kunnat uppnå att vi enligt vad vi känner till inte använder några kritiska ämnen i våra produkter.

Vid korrekt användning och avfallshantering av produkterna finns det inga risker för hälsan och miljön på grund av de ämnen som ingår. Det finns inte heller någon risk för användare och livsmedel.

Det finns inga andra ämnen som är med på kandidatlistan och som är föremål för meddelandeskyldighet i våra apparater, tillbehör, reservdelar eller i produkternas förpackningar.

till serienummerfrågan

Förordningen om biocidprodukter (EU) nr 528/2012 reglerar användning samt introduktion på marknaden av biocidprodukter och behandlade varor. Man skiljer i detta sammanhang på "biocidprodukter" och "behandlade varor" enligt följande.

Biocidprodukter innehåller minst ett biocidämne och är avsedda att oskadliggöra skadliga organismer som bakterier och svampar. Förordningen reglerar vilka produkter som är godkända för vilka tillämpningar. Produkter som inte är godkända får inte användas eller introduceras på marknaden. Under förutsättning att inte en ansökan om ett godkännande lämnas in och godkänns. Ett exempel på en biocidprodukt är en träskyddslasyr.

Behandlade varor är blandningar eller produkter som har behandlats med biocidprodukter eller som biocidprodukter har tillsats till avsiktligt med målet att skydda och konservera själva varorna. De får endast introduceras på marknaden inom EU om de har behandlats med de biocidprodukter som har godkänts inom EU. Ett exempel på en "behandlad vara" är ett staket som har bestrukits med en träskyddslasyr.

Märkningsskyldigheten gäller för denna vara om

  • det finns information om den produktegenskap som blir följden av biocidbehandlingen och/eller
  • om godkännandet av biocidämnet uttryckligen kräver detta

Liebherr Hausgeräte GmbH behöver för närvarande inte meddela om några biocider som används.

Certifierat miljöledningssystem

När det gäller miljö har vi ett helhetstänk som går hand i hand med ekonomiska aspekter och alltid innefattar hela produktens livscykel: hela vägen från produktutveckling, tillverkning och användning till slutstationen när produkten kasseras. De centrala aspekterna är energi- och resurshantering, avfallshantering och klimathänsyn. I vår företagspolicy är miljöledningen en bärande del som regleras och organiseras i form av ett ”integrerat ledningssystem”. Alla våra tillverkningsfabriker är miljöledningscertifierade enligt standarden ISO 14001.

ISO 14001 lägger stor vikt vid att miljöprestandan hela tiden ska förbättras. Inom ramarna för miljöledningssystemet har vi dragit upp riktlinjerna för de väsentliga miljöaspekterna. Övervakningen och styrningen av miljöprestanda görs med hjälp av vedertagna miljörelevanta nyckeltal. Den här metoden gör att vi snabbt kan vidta nödvändiga och effektiva åtgärder för att skapa djupgående förändringar och bidra till ständigt förbättrade miljöprestanda.

Nedladdning