Välj ditt sortiment
Stäng

Tillbaka till formuläret

Dataskyddspolicy (utökad garanti och 10 års kompressorgaranti)

Vi, Liebherr Export AG, General-Guisan-Strasse 14, 5415 Nussbaumen AG, Switzerland, lägger största vikt vid att skydda och säkra dina personuppgifter. Det är därför viktigt för oss att informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in från dig, de ändamål för vilka vi behandlar dem och de rättigheter du har när det kommer till dina personuppgifter.

A. Allmän information

I. Vad är personuppgifter och vad innebär behandling?

• ”Personuppgifter” (nedan även kallade ”uppgifter”) är all information som säger något om en fysisk person. Personuppgifter är inte bara information som direkt hänvisar till en viss person (t.ex. namn eller e-postadress), utan även information som, med lämplig ytterligare kunskap, kan kopplas till en viss person.

• ”Behandling” är alla åtgärder som utförs med dina personuppgifter (som insamling, registrering, organisering, beställning, lagring, användning eller radering av uppgifter).

II. Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är:

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
D-88416 Ochsenhausen
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 7352 928-0

III. Vilka rättigheter har du som registrerad?

I enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen har du som registrerad rätt att:

• Få information om dina uppgifter

• Få felaktiga uppgifter korrigerade och ofullständiga uppgifter kompletterade

• Få dina uppgifter raderade, särskilt om (1) det inte längre krävs för de ändamål som anges i denna dataskyddspolicy (2) du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, (3) dina uppgifter har behandlats olagligt eller (4) du har invänt mot behandlingen och det inte finns några berättigade skäl för behandlingen

• Begränsa behandlingen av dina uppgifter, särskilt om du bestrider uppgifternas tillförlitlighet eller behandlingen av dina uppgifter är olaglig och du begär begränsning av användningen i stället för radering

• Invända mot behandling av dina uppgifter baserat på legitima intressen av skäl som hänför sig till just din situation, eller, utan särskild motivering, till behandling av dina uppgifter för direkt marknadsföring. När du lämnar in en invändning, såvida det inte är en invändning mot direkt marknadsföring, ber vi dig förklara orsakerna till att vi inte ska behandla dina uppgifter på det sätt som vi kan ha gjort tidigare. I händelse av din motiverade invändning kommer vi att undersöka sakförhållandena och upphöra med behandlingen om vi inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

• Ta emot dina uppgifter i ett i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätten att få dina uppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig

• Återkalla samtycke, om du har gett oss samtycke till behandling. Observera att återkallandet av ditt samtycke inte påverkar lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av ditt samtycke fram till dess.

Om du försöker hävda ovanstående rättigheter kan vi kräva att du tillhandahåller bevis för att fastställa att du är den person som du utger dig för att vara.

Dessutom har du rätt att inkomma med ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot GDPR.

B. Databehandling

I. Utökad garanti

Vi erbjuder dig en kostnadsfri 10-årig kompressorgaranti. Du kan frivilligt registrera dig för att få denna garanti för din produkt. Som en del av registreringen behandlar vi de uppgifter som anges nedan.

Vilka uppgifter behandlar vi och för vilket ändamål?

Vi behandlar följande uppgifter:

• efternamn, förnamn
• e-postadress
• postnummer
• inköpsdatum
• serienummer

Vi behandlar dessa uppgifter enbart i syfte att utfärda och skicka certifikaten för Liebherr WarrantyPlus-garantin och kompressorgarantin.

Behandling för andra ändamål kommer endast att övervägas om de nödvändiga rättsliga villkoren i artikel 6(4) GDPR uppfylls. I så fall uppfyller vi naturligtvis alla informationsskyldigheter i artikel 13(3) GDPR och artikel 14(4) GDPR.

På vilken rättslig grund behandlar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas för fullgörande av ett avtal eller för att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal i enlighet med artikel 6(1)(b) GDPR.

II. Nyhetsbrev via e-post

Du har också möjlighet att registrera dig för vårt nyhetsbrev via e-post. I den mån du har gett oss ditt samtycke till att göra det behandlar vi uppgifterna nedan för att skicka nyhetsbrev via e-post.

Vilka uppgifter behandlar vi och för vilket ändamål?

Vi behandlar följande uppgifter:

• efternamn, förnamn
• e-postadress
• din (externa) IP-adress
• datum och tid för prenumeration och bekräftelse av prenumeration
• datum och tid för mottagning av nyhetsbrev

Vi behandlar de uppgifter du tillhandahåller endast för att regelbundet skicka dig nyhetsbrev (med en personlig hälsning om tillämpligt) via e-post och för att skicka marknadsföringsinformation om våra produkter och tjänster eller om relaterade kampanjer, evenemang, tävlingar, artiklar etc.

Vi behandlar de uppgifter som samlas in när du prenumererar på nyhetsbrevet, tillsammans med det dubbla samtyckesförfarandet, enbart för att skydda erbjudandet och för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter att föra register. Med det dubbla samtyckesförfarandet får du ett e-postmeddelande när du registrerar dig med en begäran om att bekräfta prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Om du inte bekräftar prenumerationen genom att klicka på bekräftelselänken som skickas till dig har du inte prenumererat på vårt nyhetsbrev via e-post och kommer därför inte att få det.

Vi spårar och analyserar också dina interaktioner med vårt nyhetsbrev (mäter öppnings- och klickfrekvenser) och sparar den här informationen, med hänsyn till dina angivna personliga preferenser och intressen, eller personliga preferenser och intressen som föreslås av din användarprofil för att mäta framgången av vårt nyhetsbrev och kontinuerligt förbättra och producera det efter behov. Öppningsfrekvensen mäts med hjälp av vad som kallas en spårningspixel, vilket är en liten, osynlig bildfil som automatiskt läses in av webbservern när nyhetsbrevet öppnas, och ger information om att nyhetsbrevet faktiskt har öppnats. Klickfrekvensen mäts när du klickar på en webblänk som finns i nyhetsbrevet och då dirigeras du först till en webbserver där ditt klick registreras och sedan tas du till den faktiska målsidan.

Behandling för andra ändamål kommer endast att övervägas om de nödvändiga rättsliga villkoren i artikel 6(4) GDPR uppfylls. I så fall uppfyller vi naturligtvis alla informationsskyldigheter i artikel 13(3) GDPR och artikel 14(4) GDPR.

På vilken rättslig grund behandlar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas baserat på ditt samtycke enligt artikel 6(1)(a) tillsammans med artikel 7 GDPR eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt artikel 6(1)(c), artikel (3)(a) GDPR tillsammans med artikel 32 GDPR (säkerhet) eller artikel 7(1) GDPR (demonstration av samtycke).

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan eller när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Återkallandet/invändningen påverkar inte lagenligheten av den behandling som har skett fram till dess. En återkallelse/invändning som endast avser mätning av öppnings- och klickfrekvens eller lagring av mätresultaten i mottagarprofiler är inte möjlig, vilket innebär att du för att göra detta måste avregistrera dig helt från nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via e-post till [email protected] eller genom att klicka på avregistreringslänken i slutet av varje nyhetsbrev.

III. Datamottagare

Vi kan överföra dina uppgifter till:

• Andra företag i Liebherr-koncernen, om detta är nödvändigt för att få till stånd, fullgöra eller säga upp ett avtal, eller om vi har ett berättigat intresse av överföringen och det inte är uteslutet av ditt övervägande legitima intresse

• Tjänsteleverantörer som vi använder för att uppnå ovanstående ändamål

• Domstolar, skiljedomare, myndigheter eller juridiska rådgivare, om detta är nödvändigt för att följa tillämplig lag eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

IV. Dataöverföring till tredje land

• Dataöverföring till enheter i länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (så kallade tredje land) eller till internationella organisationer är endast tillåtet (1) om du har gett oss ditt samtycke eller (2) om Europeiska kommissionen har beslutat att det tredje landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter (artikel 45 GDPR). Om kommissionen inte har fattat ett sådant beslut kan vi överföra dina uppgifter till mottagare som är belägna i ett tredje land endast om det finns lämpliga skyddsåtgärder (till exempel standardklausuler om dataskydd som antagits av kommissionen eller tillsynsmyndigheten enligt ett specifikt förfarande) och genomdrivandet av dina rättigheter som registrerad garanteras eller överföringen är tillåten i enskilda fall på grund av andra rättsliga grunder (artikel 49 GDPR).

I den mån vi överför dina uppgifter till tredje land informerar vi dig om respektive detaljerna för överföringen i relevanta punkter i denna dataskyddspolicy.

V. Uppgiftsradering och lagringsperiod

Vi behandlar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för respektive syfte, såvida du inte har invänt på korrekt sätt mot behandlingen av dina uppgifter eller effektivt återkallat det samtycke som du har gett oss.

Om det finns lagstadgade lagringsskyldigheter – till exempel enligt skatte- eller handelsrätt – måste vi lagra de berörda uppgifterna under lagringstiden. Efter att lagringsskyldigheten har upphört kontrollerar vi om det finns något ytterligare behov av behandling. Om det inte längre behövs kommer dina uppgifter att raderas.

VI. Automatiserade beslut i enskilda fall

Vi använder i allmänhet inte helt automatiserat beslutsfattande enligt artikel 22 GDPR. Om vi använder denna metod i enskilda fall informerar vi dig om det separat, i den mån detta krävs enligt lag.

VI. Datasäkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter skyddas från förlust, felaktiga ändringar eller obehörig åtkomst av tredje part. Dessutom ser vi till att endast behöriga personer någonsin får tillgång till dina uppgifter och då endast i den utsträckning som är nödvändig för de syften som nämns ovan.

Version: juni 2021

Tillbaka till formuläret

Din märketikett innehåller:
Senast tillagt: Din märketikett innehåller inga produkter.
close