Zasady przetwarzania danych w Liebherr

Trafili Państwo na tę stronę za pośrednictwem linku, ponieważ chcą się Państwo dowiedzieć więcej o tym, jak postępujemy z danymi osobowymi naszych partnerów biznesowych. Dzięki poniższym informacjom chcielibyśmy przedstawić kwestię przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa jako osobie, której dane dotyczą.

 

A. Informacje ogólne

 

I. Co reguluje ta deklaracja o ochronie danych?

 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Dlatego ważne jest, abyśmy informowali Państwa, jakie dane osobowe wykorzystujemy w jakim celu i jakie mają Państwo prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych.

 

II. Co to są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

 

1. „Dane osobowe” (zwane dalej „Danymi”) oznaczają wszystkie informacje, które dotyczą osoby fizycznej. Dane osobowe to nie tylko informacje, które pozwalają na bezpośrednie powiązanie z daną osobą (takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail danej osoby), ale również informacje, za pomocą których można dokonać pośredniego odniesienia do danej osoby, posiadając odpowiednią wiedzę dodatkową.

2. „Przetwarzanie” oznacza wszelkie działania podejmowane w związku z danymi osobowymi (takie jak gromadzenie, rejestracja, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub usuwanie danych osobowych).

 

 

B. Przetwarzanie danych

 

I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Kontakt: [email protected].

 

II. Jakie dane pobieramy i w jakich celach?

 

W ramach współpracy z kontrahentami przetwarzamy następujące dane od osób kontaktowych u klientów, zainteresowanych stron, partnerów handlowych, dostawców i partnerów (zwanych dalej indywidualnie lub łącznie „Partnerami biznesowymi”):

1. Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres firmy, numer telefonu służbowego, numer telefonu komórkowego, numer faksu służbowego i adres e-mail firmy,

2. Dane dotyczące płatności, takie jak informacje wymagane do przetwarzania transakcji płatniczych lub zapobiegania oszustwom, w tym dane karty kredytowej i numery weryfikacyjne karty,

3. Informacje, które są wymagane do przetwarzania w kontekście projektu lub do realizacji stosunku umownego z Liebherr lub które są dobrowolnie podawane przez partnerów biznesowych, np. w kontekście złożonych zamówień, zapytań ofertowych lub szczegółów projektu,

4. Dane osobowe zebrane z publicznie dostępnych źródeł, informacyjnych baz danych lub agencji kredytowych,

5. O ile to prawnie wymagane w ramach Compliance Screenings: Data urodzenia, dowód osobowy i numer dowodu osobowego, informacje o odpowiednich postępowaniach sądowych i innych sporach prawnych, w których stronami są partnerzy biznesowi.

6. Pozostałe informacje dotyczące relacji biznesowych, takie jak protokoły, audyty, zainteresowania popytowe, klasyfikacja siły nabywczej, kategoria i wskaźnik blokowania oraz

7. Dane z kontroli dostępu i systemów bezpieczeństwa budynków w przypadku wizyt w fabrykach, np. raporty z wizyt, tablice rejestracyjne, nagrania z monitoringu).

Przetwarzamy te dane wyłącznie w następujących celach:

1. Komunikacja z partnerami biznesowymi na temat produktów, usług i projektów, np. przetwarzanie zapytań od partnerów biznesowych lub dostarczanie informacji technicznych o produktach (wykorzystywane kategorie danych: 1, 3)

2. planowanie, wdrażanie i administrowanie (umownym) stosunkiem biznesowym między Liebherr a partnerem biznesowym, np. w celu realizacji zamówienia na produkty i usługi, pobrania płatności, w celach księgowych i rozliczeniowych oraz w celu realizacji dostaw, czynności konserwacyjnych lub napraw (wykorzystywane kategorie danych: 1-4 i ewentualnie 5-7)

3. Przeprowadzanie ankiet klientów, kampanii marketingowych, analiz rynkowych, loterii, konkursów lub podobnych kampanii i imprez (wykorzystana kategoria danych: 1)

4. stosowanie się do (i) wymogów prawnych (np. obowiązki podatkowe i handlowe dotyczące przechowywania), (ii) istniejących obowiązków przeprowadzania kontroli zgodności (w celu zapobiegania przestępczości gospodarczej lub praniu brudnych pieniędzy) oraz (iii) wytycznych Liebherr i standardów branżowych (zastosowane kategorie danych: 1-7) i

5. rozstrzyganie sporów prawnych, egzekwowanie istniejących umów oraz ustalanie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych. (zastosowane kategorie danych: 1-7)

Przetwarzanie danych do innych celów można rozpatrywać tylko wtedy, gdy istnieją niezbędne wymogi prawne zgodnie z art. 6 ust. 4 RODO. W takim przypadku będziemy oczywiście przestrzegać wszelkich obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 ust. 3 RODO i art. 14 ust. 4 RODO.

 

III. Na jakiej podstawie prawnej zbieramy Państwa dane?

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zasadniczo – o ile nie ma szczególnych przepisów prawnych – art.6 RODO.

Państwa dane są przetwarzane na podstawie następujących przepisów prawnych:

1. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) (dotyczy celu 3)

2. Przetwarzanie danych w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) (dotyczy celów 1, 2, 4)

3. Przetwarzanie danych w oparciu o wyważenie interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) (dotyczy celu 3)

4. Przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) (dotyczy celu 4 i, ii)

Nasze uzasadnione interesy to:

1. Interesy gospodarcze (cel 3)

2. Obsługa klienta (cel 3)

3. Ulepszenie produktu (cel 3)

4. Wykrywanie zagrożeń (cel 3)

5. Lojalność klientów (cel 3)

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie wyważenia interesów, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, uwzględniając wymogi art. 21 RODO.

Przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów.

 

IV. Komu, w jakich celach i jakie kategorie Państwa danych przekazujemy?

 

Państwa dane możemy ewentualnie przekazywać:

1. innym spółkom Grupy Liebherr, o ile jest to konieczne do rozpoczęcia, wykonania lub rozwiązania umowy lub jeśli istnieje uzasadniony interes z naszej strony w przekazaniu danych, a Państwa nadrzędny uzasadniony interes nie jest z nim sprzeczny; (kategoria danych 2)

2. naszym usługodawcom, z których korzystamy w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów; (kategorie danych 1, 2, 3, 4 i 5)

3. Sądy, sądy arbitrażowe, władze lub radcy prawni, jeśli jest to konieczne do przestrzegania obowiązującego prawa lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. (Kategorie danych 1, 2 i 5)

 

V. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane poza Unią Europejską?

 

Przekazywanie danych do organów w krajach poza Unią Europejską (tzw. kraje trzecie) jest dozwolone tylko (1) jeśli wyrazili Państwo na to zgodę lub (2) jeśli Komisja Europejska uznała, że w państwie trzecim istnieje odpowiedni poziom ochrony (art. 45 RODO). Jeśli Komisja nie podjęła takiej decyzji, możemy przekazać Państwa dane stronom trzecim znajdującym się w państwie trzecim tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie gwarancje (np. standardowe klauzule ochrony danych, które są akceptowane przez Komisję lub organ nadzorczy w określonej procedurze) i zapewnione jest egzekwowanie Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą.

 

VI. Kiedy Państwa dane osobowe są usuwane lub są anonimizowane?

 

Przetwarzamy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, pod warunkiem, że nie wnieśli Państwo skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub skutecznie cofnęli swoją zgodę.

O ile istnieją ustawowe wymagania dotyczące przechowywania – np. w prawie handlowym lub podatkowym – będziemy musieli przechowywać dane przez czas okres obowiązkowego przechowywania. Po upływie okresu przechowywania sprawdzimy, czy nie obowiązują dalsze wymagania dotyczące przetwarzania. Gdy nie będzie to konieczne, Państwa dane zostaną usunięte.

 

VII. W jakim stopniu istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach?

 

Zasadniczo nie korzystamy z w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z art.22 RODO w celu nawiązania i realizacji relacji biznesowych. Jeśli skorzystamy z tych procedur w indywidualnych przypadkach, poinformujemy Państwa o tym osobno, o ile będzie to wymagane przez prawo.

 

VIII. W jakim zakresie moje dane będą wykorzystywane do profilowania (tutaj: scoring)?

 

Państwa dane przetwarzamy częściowo automatycznie w celu oceny niektórych aspektów osobowych (profilowanie).

Stosujemy profilowanie w następujących przypadkach:

1. Ze względu na wymogi prawne i regulacyjne jesteśmy zobowiązani do zwalczania prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz przestępstw zagrażających mieniu. W ten sposób dokonuje się oceny danych (m.in. w transakcjach płatniczych). Te środki służą również Państwa ochronie. (dotyczy celu 4)

2. Używamy scoringu do oceny Państwa zdolności kredytowej. Służy do obliczania prawdopodobieństwa, z jakim klient wywiąże się ze swoich umownych zobowiązań płatniczych. Kalkulacja może obejmować na przykład dochody, wydatki, istniejące zobowiązania, zawód, pracodawcę, staż pracy, doświadczenie z poprzednich stosunków handlowych, spłatę wcześniejszych pożyczek zgodnie z umową oraz informacje z agencji kredytowych. Punktacja jest oparta na matematycznie i statystycznie uznanej i sprawdzonej procedurze. Obliczone wyniki wspierają nas w podejmowaniu decyzji w kontekście transakcji produktowych i są uwzględniane w bieżącym zarządzaniu ryzykiem. (dotyczy celu 2)

 

 

D. W jaki sposób zabezpieczone są Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem i utratą?

 

Korzystamy z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych przed utratą, nieprawidłowymi zmianami lub nieautoryzowanym dostępem stron trzecich. W każdym przypadku dostęp do Państwa danych z naszej strony mają tylko osoby upoważnione i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów wymienionych powyżej. Transfer wszystkich danych jest szyfrowany.

 

 

D. Prawa osób, których dane dotyczą, i prawo do odwołania

 

W ramach obowiązujących regulacji prawnych mają Państwo prawo do

1. uzyskania informacji o Państwa danych;

2. korekty nieprawidłowych danych i uzupełnienia niekompletnych danych

3. usunięcia danych, w szczególności jeśli (1) nie są one już potrzebne do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, (2) jeśli cofną Państwo zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, (3) jeśli Państwa dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem lub (4) jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i jeśli nie istnieją nadrzędne uzasadnione przyczyny przetwarzania danych,

4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych, w szczególności jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych lub jeśli przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem i żądają Państwo ograniczenia wykorzystania danych zamiast ich usunięcia.

5. otrzymywania danych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazywania informacji bezpośrednio do innej osoby odpowiedzialnej.

Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

W przypadku dochodzenia wyżej wymienionych praw, ale nie na piśmie, prosimy o zrozumienie, że możemy wymagać od Państwa dowodu potwierdzającego, że są Państwo osobą, za którą się podają.

Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

 

E. Kto jest osobą kontaktową w sprawach dotyczących ochrony danych i w jaki sposób mogę się z nią skontaktować?

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem:

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

E-mail:

Stan: Lipiec 2020 r.