Wskazówki w zakresie ochrony danych dotyczące promocji Restart Gastro 2021

1. Informacje ogólne

I. Czego dotyczą niniejsze wskazówki w zakresie ochrony danych?

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Dlatego ważne jest, abyśmy informowali Państwa, jakie dane osobowe wykorzystujemy w ramach promocji Restart Gastro 2021, w jakim celu i jakie mają Państwo prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych.

II. Co to są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

1. „Dane osobowe” (zwane dalej „Danymi”) oznaczają wszystkie informacje, które dotyczą osoby fizycznej. Dane osobowe to nie tylko informacje, które pozwalają na bezpośrednie powiązanie z daną osobą (takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail danej osoby), ale również informacje, za pomocą których można dokonać pośredniego odniesienia do danej osoby, posiadając odpowiednią wiedzę dodatkową.

2. „Przetwarzanie” oznacza wszelkie działania podejmowane w związku z danymi osobowymi (takie jak gromadzenie, rejestracja, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie lub usuwanie danych osobowych).

2. Przetwarzanie danych

I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Za przetwarzanie Państwa danych odpowiada Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz, e-Mail: [email protected].

II. Jakie dane pobieramy i w jakich celach?

Podczas uczestnictwa w promocji Restart Gastro 2021 pobieramy następujące dane:

• Imię i nazwisko

• Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i kraj)

• Produkt

• Numer seryjny

• Data zakupu

• Data paragonu

• Dowód paragonu (kopia oryginału)

• Informacje dotyczące rachunku bankowego (IBAN, BIC)

• Adres e-mail

Przetwarzamy te dane zasadniczo w następujących celach:

1. Zarejestrowanie i zweryfikowanie ważności udziału w promocji Restart Gastro 2021

2. Przelew kwoty zwrotu z promocji Restart Gastro 2021

3. Udzielanie informacji i odpowiedzi na pytania związane ze statusem Państwa promocji Restart Gastro 2021

4. Przeprowadzenie badania zadowolenia klienta

5. Udostępnienie reklamy drogą e-mailową (wysyłka newsletterów)

III. Na jakiej podstawie prawnej zbieramy Państwa dane?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zasadniczo – o ile nie ma szczególnych przepisów prawnych – art. 6 RODO.

1. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody

(Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

2. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie konieczności wykonania umowy

(Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

3. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

(Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów.

IV. Komu, w jakich celach i jakie kategorie Państwa danych przekazujemy?

Państwa dane możemy ewentualnie przekazywać:

1. innym spółkom Liebherr z branży AGD, o ile jest to konieczne do rozpoczęcia, wykonania lub rozwiązania umowy lub jeśli istnieje uzasadniony interes z naszej strony w przekazaniu danych, a Państwa nadrzędny uzasadniony interes nie jest z nim sprzeczny;

2. naszym usługodawcom, z których korzystamy w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów;

3. sądom, sądom arbitrażowym, urzędom i radcom prawnym, jeśli jest to konieczne do przestrzegania obowiązującego prawa lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

V. Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane poza Unią Europejską?

Przekazywanie danych do organów w krajach poza Unią Europejską (tzw. kraje trzecie) jest dozwolone tylko (1) jeśli wyrazili Państwo na to zgodę lub (2) jeśli Komisja Europejska uznała, że w państwie trzecim istnieje odpowiedni poziom ochrony (art. 45 RODO). Jeśli Komisja nie podjęła takiej decyzji, możemy przekazać Państwa dane stronom trzecim znajdującym się w państwie trzecim tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie gwarancje (np. standardowe klauzule ochrony danych, które są akceptowane przez Komisję lub organ nadzorczy w określonej procedurze) i zapewnione jest egzekwowanie Państwa praw jako osoby, której dane dotyczą, lub gdy ich przekazanie jest dopuszczalne w poszczególnych przypadkach na podstawie innych zgód (artykuł 49 RODO).

VI. Kiedy Państwa dane osobowe są usuwane lub anonimizowane?

Przetwarzamy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, pod warunkiem, że nie wnieśli Państwo skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub skutecznie cofnęli swoją zgodę.

O ile istnieją ustawowe wymagania dotyczące przechowywania – np. w prawie handlowym lub podatkowym – będziemy musieli przechowywać dane przez czas okres obowiązkowego przechowywania. Po upływie okresu przechowywania sprawdzimy, czy nie obowiązują dalsze wymagania dotyczące przetwarzania. Gdy nie będzie to konieczne, Państwa dane zostaną usunięte.

VII. W jakim stopniu istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach?

Zasadniczo nie korzystamy z w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO w celu nawiązania i realizacji relacji biznesowych. Jeśli skorzystamy z tych procedur w indywidualnych przypadkach, poinformujemy Państwa o tym osobno, o ile będzie to wymagane przez prawo.

3. Bezpieczeństwo danych

Korzystamy z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych przed utratą, nieprawidłowymi zmianami lub nieautoryzowanym dostępem stron trzecich. W każdym przypadku dostęp do Państwa danych z naszej strony mają tylko osoby upoważnione i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów wymienionych powyżej.

4. Prawa osób, których dane dotyczą, i prawo do odwołania

W ramach obowiązujących regulacji prawnych mają Państwo prawo do

1. uzyskania informacji o Państwa danych;

2. korekty nieprawidłowych danych i uzupełnienia niekompletnych danych;

3. usunięcia danych, w szczególności jeśli (1) nie są one już potrzebne do celów określonych w niniejszych wskazówkach w zakresie ochrony danych, (2) jeśli cofną Państwo zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, (3) jeśli Państwa dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem lub (4) jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i jeśli nie istnieją nadrzędne uzasadnione przyczyny przetwarzania danych;

4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych, w szczególności jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych lub jeśli przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem i żądają Państwo ograniczenia wykorzystania danych zamiast ich usunięcia;

5. otrzymywania danych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazywania informacji bezpośrednio do innej osoby odpowiedzialnej.

Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

W przypadku dochodzenia wyżej wymienionych praw, prosimy o zrozumienie, że możemy wymagać od Państwa dowodu potwierdzającego, że są Państwo osobą, za którą się podają.

Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

5. Kto jest Państwa osobą kontaktową w sprawach dotyczących ochrony danych i w jaki sposób mogą się Państwo z nią skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem:

Sinan Sen

Konzernbeauftragter Datenschutz (Inspektor ds. ochrony danych)

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen/Kirchdorf an der Iller

Niemcy

[email protected]

Stan: Marzec 2021