Regulamin uczestnictwa w akcji Restart Gastro 2021

1. Stosowanie regulaminu uczestnictwa

a. Uczestnictwo w akcji „Restart Gastro 2021“ (zwanej dalej „Akcją“), której szczegóły są przedstawione na stronie home.liebherr.com/aktionen (zwanej dalej „Stroną Akcji“), stanowi ofertę spółki Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1, 9900 Lienz / Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen (zwanej dalej „Organizatorem“).

b. Udział w Akcji podlega niniejszemu regulaminowi uczestnictwa (zwanym dalej „regulaminem”).

2. Prawo uczestnictwa

a. Uprawnienie do udziału w Akcji przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, będącymi konsumentami, które ukończyły 18 lat i mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz nabyły urządzenie objęte Akcją na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie jej trwania czyli pomiędzy 19.05.2021 r. a 31.07.2021 r. u sprzedawcy biorącego udział w Akcji oraz wypełniły Formularz zgłoszeniowy (zwany dalej „Formularzem zgłoszeniowym”) na Stronie Akcji w okresie jej trwania, a także dołączyły do Formularza zgłoszeniowego skan dowodu zakupu urządzenia marki Liebherr wyposażonego w technologię „BioFresh” (zwani dalej „uczestnikami“).

b. Urządzeniami objętymi Akcją są FKUv1660/FKUv1663/GKv6410/GKv6460/GKv4310/GKv4360/GKPv6590/GGU1500/GGU1550/GGv5810/G5260/GG4010/GGv5860/GG5260/GG4060/GGPv6590

c. Pracownicy grupy Liebherr oraz ich bliscy są wyłączeni z uczestnictwa w Akcji.

d. Uczestnictwo wielokrotne jest niedozwolone.

e. Roszczenie o uczestnictwo w Akcji jest wykluczone. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Akcji według własnego uznania bez podania przyczyny bądź odmówić mu uczestnictwa w Akcji.

3. Czas trwania i przebieg Akcji

a. Akcja rozpoczyna się w dniu 19.05.2021 r. o godz. 00.00 i kończy się w dniu 31.07.2021 r. o godz. 24.00.

b. Udział w Akcji jest bezpłatny.

c. Wzięcie udziału w Akcji możliwe jest za pośrednictwem Strony Akcji do dnia 31.08.2021 r. do godz. 24.00. Jeżeli numer seryjny urządzenia objętego Akcją uprawnia do uczestnictwa, Organizator przesyła Uczestnikowi dodatek promocyjny. Po wczytaniu dowodu zakupu, Organizator sprawdza uprawnienie do uczestnictwa w Akcji. W przypadku jego potwierdzenia, dodatek promocyjny zostaje przekazany.

d. Jeden uczestnik w okresie trwania Akcji może zgłosić i wysłać tylko jeden Formularz zgłoszeniowy w odniesieniu do jednego urządzenia objętego Akcją. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego, uczestnik potwierdza akceptację niniejszego regulaminu, w szczególności wyraża gotowość na wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Akcji, zgodnie z pkt. 8 regulaminu. Zgłoszenia niezgodne z postanowieniami regulaminu nie będą brane pod uwagę.

4. Dodatek promocyjny

a. Dodatkiem promocyjnym jest kwota CashBack do wysokości 900 zt. Wysokość kwoty jest uzależniona od danej grupy produktów. Dodatek promocyjny można pobrać na stronie Liebherr home.liebherr.com/aktionen (zwanej dalej „Stroną Liebherr“).

b. Dodatek promocyjny zostanie przekazany w terminie 3 tygodni.

c. Z tytułu uczestnictwa w Akcji, uczestnikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie, ani jakikolwiek inne korzyści poza tymi opisanymi w pkt. 4 regulaminu.

5. Przedterminowe zakończenie Akcji

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia Akcji bez zapowiedzi i bez podania przyczyn w każdym czasie.

6. Odpowiedzialność Organizatora

a. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu rażącego niedbalstwa.

b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z udziału uczestnika w Akcji, w szczególności naruszenia niniejszego regulaminu przez uczestnika, dobrych obyczajów lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w związku z problemami technicznymi, związanymi z przesyłaniem Formularzy zgłoszeniowych i wynikających z nich opóźnień leżących po stronie uczestników.

d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, w szczególności sprzedawców biorących udział w Akcji.

e. Uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkich żądań i roszczeń osób trzecich, wynikających z jego udziału w Akcji, w szczególności naruszenia regulaminu przez uczestnika. Wypełniając i przesyłając Formularz zgłoszeniowy, uczestnik potwierdza i oświadcza, że: (i) akceptuje regulamin Akcji; oraz (ii) spełnia kryteria do udziału w Akcji, określone w pkt. 2 regulaminu; oraz (iii) jego udział w Akcji nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich i jest zgodny z dobrymi obyczajami.

f. W przypadku zgłoszenia udziału w Akcji przez uczestnika niespełniającego jej warunków, uczestnik będzie obowiązany do naprawienia szkody z tym związanej, jaką wyrządził Organizatorowi lub osobom trzecim.

g. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z siły wyższej, w tym zagrożenie epidemiologiczne wynikające z pandemii COVID-19 / SARS-CoV-2, w szczególności wprowadzone przez rząd lub inne instytucje administracji państwowej restrykcje w przemieszczaniu się lub wprowadzenie innych obostrzeń, które znacząco utrudnią lub uniemożliwią Uczestnikom udział w Akcji (np. niemożność zrealizowania dodatku promocyjnego w terminie trwania Akcji).

7. Odpowiedzialność Uczestnika

Uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkich żądań i roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia niniejszego regulaminu przez Uczestnika.

8. Ochrona danych osobowych

W ramach Akcji gromadzone są dane osobowe, które Organizator przetwarza zgodnie z przepisami prawa. Szczegóły reguluje polityka prywatności, stanowiąca część składową niniejszego regulaminu.

9. Pozostałe postanowienia

a. Organizator ma prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyn. Pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem obowiązuje każdorazowo najbardziej aktualna wersja regulaminu, którą zaakceptował uczestnik. W przypadku dokonania zmian regulaminu w czasie trwania Akcji, uczestnicy są proszeni drogą mailową o wyrażenie zgody na te zmiany. W braku akceptacji ze strony Uczestnika zostaje on automatycznie wykluczony z uczestnictwa w Akcji.

b. W przypadku, gdyby poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu były lub stały się nieskuteczne w całości lub w części bądź zawierały luki, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień regulaminu. Postanowienia nieważne zastąpione zostaną takimi, które przy uwzględnieniu interesów stron będą mogły doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego.

c. Niniejszy regulamin oraz wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu lub Akcji, podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

d. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym lub loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega zatwierdzeniu w trybie w niej przewidzianym.

e. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją i regulaminem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.