Vyberte si sortiment
Zatvoriť


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (Liebherr Vianočná súťaž 2023)

My, spoločnosť Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, prikladáme veľký význam ochrane a bezpečnosti vašich osobných údajov. Preto je pre nás dôležité, aby sme vás nižšie informovali o tom, ktoré vaše osobné údaje a na aký účel spracúvame v rámci výberového konania a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

A. Všeobecné informácie

I. Čo sú osobné údaje a čo znamená ich spracovanie?

 • „Osobné údaje“ (ďalej tiež „údaje“) sú akékoľvek informácie, ktoré vypovedajú niečo o fyzickej osobe. Osobné údaje sú pritom nielen informácie, ktoré umožňujú vyvodiť priamy logický súvis s konkrétnou osobou (ako napríklad meno alebo e-mailová adresa osoby), ale aj informácie, prostredníctvom ktorých sa s príslušnými dodatočnými vedomosťami môže určiť vzťah ku konkrétnej osobe.
 • „Spracovanie“ znamená každé opatrenie, ktoré sa vykonáva s vašimi osobnými údajmi (ako napríklad získavanie, zhromažďovanie, organizácia, usporadúvanie, ukladanie, používanie alebo mazanie údajov).

II. Kto zodpovedá za spracovanie vašich údajov?

Za spracovanie vašich údajov zodpovedá:

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1
9900 Lienz
Rakúsko
Telefón: +43 508 092-0
E-mail: [email protected]

III. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba máte v zákonom stanovenom rámci právo na:

 • informácie o svojich údajoch;
 • opravu nesprávnych údajov a doplnenie nekompletných údajov;
 • vymazanie svojich údajov, obzvlášť: (1) ak už nie sú nevyhnutné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov; (2) ak odvoláte svoj súhlas a ak neexistuje iný právny základ na ich spracovanie; (3) ak sa vaše údaje spracovali nezákonne; alebo (4) ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne dôležitejšie oprávnené dôvody na spracovanie;
 • obmedzenie spracovania svojich údajov, obzvlášť v prípade spochybňovania presnosti údajov alebo ak je spracovanie vašich údajov nezákonné a namiesto vymazania žiadate obmedzenie ich používania;
 • námietky proti spracovaniu svojich údajov vykonávanému v zmysle ochrany oprávnených záujmov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie alebo bez konkrétnych dôvodov proti spracovávaniu vašich údajov, vykonávanému na priamy marketing; ak nejde o námietku proti priamemu marketingu, požiadame vás pri podaní námietky o vysvetlenie dôvodov, prečo by sme vaše údaje nemali spracovávať tak, ako sme to mali urobiť. V prípade vašej oprávnenej námietky preskúmame stav veci a spracovávanie ukončíme, ak nedokážeme podstatné oprávnené dôvody na spracovávanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovávanie neslúži na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov;
 • získanie svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na prenos svojich údajov priamo od nás k inému prevádzkovateľovi;
 • odvolanie súhlasu, ak ste nám poskytli súhlas na spracovanie. Všimnite si, že zákonnosť spracovávania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania zostáva vaším odvolaním nedotknutá.

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv vás žiadame o porozumenie, aby sme mohli od vás môžeme žiadať dôkazy o tom, že ste osoba, za ktorú sa vydávate.

Okrem toho máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracovávanie vašich údajov porušuje nariadenie GDPR.

B. Spracovanie údajov

I. Liebherr Christmas Contest 2023

V rámci organizácie súťaže spracúvame tieto osobné údaje.

Aké údaje získavame a na aký účel?

V rámci realizácie súťaže spracúvame tieto údaje:

 • profil na Instagrame/Facebooku
 • údaje o obsahu (fotografia, komentár, lajk pre súťaž)
 • meno, prípadne priezvisko
 • titul, ak je to relevantné
 • e-mailová adresa, ak je to relevantné
 • adresa, ak je to uplatniteľné
 • telefónne číslo, ak je to vhodné

Tieto údaje spracúvame len na tieto účely:

 • realizácia, žrebovanie a prideľovanie výhier v súťaži
 • zaslanie výhry výhercovi

Spracovanie na iné účely prichádza do úvahy len vtedy, ak existujú potrebné právne požiadavky podľa článku 6 ods. 4 zákona GDPR. V danom prípade, samozrejme, splníme prípadné informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 GDPR.

Na akom právnom základe spracovávame vaše údaje?

Spracovanie vašich údajov sa vykonáva na základe nasledujúcich právnych základov:

 • plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

II. Príjemcovia údajov

Vaše údaje sprostredkujeme:

 • iným podnikom skupiny Liebherr, pokiaľ je to nevyhnutné na prípravu, plnenie alebo ukončenie zmluvy alebo ak existuje oprávnený záujem na našej strane na sprostredkovaní a váš nadradený oprávnený záujem nie je v rozpore s týmto záujmom;
 • našim poskytovateľom služieb, ktorých využívame na dosahovanie vyššie uvedených účelov;
 • súdom, rozhodcovským súdom, vládnym agentúram alebo právnym poradcom, ak je to nevyhnutné kvôli dodržiavaniu platných právnych predpisov alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

III. Sprostredkovanie údajov do tretích krajín

Údaje sa môžu sprostredkovať orgánom v krajinách mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (tzv. tretím krajinám) alebo medzinárodným organizáciám (1) len v tom prípade, ak ste nám poskytli svoj súhlas alebo (2) ak Európska komisia rozhodla, že v tretej krajine existuje primeraná úroveň ochrany (čl. 45 GDPR). Ak Komisia takéto rozhodnutie nevydala, môžeme sprostredkovať vaše údaje príjemcom nachádzajúcim sa v tretej krajine len v tom prípade, pokiaľ sú zavedené primerané záruky (napr. štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Komisiou alebo dozorným orgánom v súlade s osobitným postupom) a je zaistené presadenie vašich práv ako dotknutej osoby alebo je sprostredkovanie povolené v jednotlivých prípadoch na základe iných prípustných okolností (čl. 49 GDPR).

Pokiaľ vaše údaje sprostredkujeme do tretích krajín, budeme vás informovať o príslušných podrobnostiach sprostredkovania na relevantných miestach tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

IV. Vymazanie údajov a trvanie uchovávania

Vaše údaje budeme spracovávať tak dlho, pokiaľ to bude nevyhnutné na príslušný účel, pokým ste účinne nevzniesli námietku proti spracovávaniu svojich údajov alebo účinne neodvolali akýkoľvek súhlas, ktorý ste udelili.

Pokiaľ existujú zákonné povinnosti na uchovávanie, budeme musieť uchovávať dotknuté údaje počas trvania povinnosti uchovávania. Po uplynutí povinnosti uchovávania údajov skontrolujeme, či je nevyhnutné ďalšie spracovávanie. Ak takáto potreba už viac neexistuje, vaše údaje budú vymazané.

V. Automatizované rozhodnutia v každom jednotlivom prípade

Na opodstatnenie a realizáciu obchodného vzťahu zásadne nepoužívame plne automatizované rozhodovanie podľa článku 22 nariadenia o ochrane osobných údajov. Ak tento postup uplatňujeme v individuálnych prípadoch, budete o tom osobitne informovaní, ak je to predpísané zákonom.

VI. Zabezpečenie údajov

Aplikujeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zaistili ochranu vašich údajov pred stratou, chybnými zmenami alebo neoprávnenými prístupmi tretích strán. V každom prípade majú k vašim údajom prístup len oprávnené osoby, a to tiež len v rozsahu nevyhnutnom na vyššie uvedené účely.

Stav: November 2023

Váš lístok s poznámkou obsahuje:
Naposledy pridané: Váš lístok s poznámkou neobsahuje žiadne výrobky.
close