Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania údajov pre MyLiebherr (informačné povinnosti)

A. Všeobecné informácie

I. Čo upravuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

Ochrane a bezpečnosti vašich osobných údajov pripisujeme vysoký význam. Preto je pre nás dôležité, aby sme vás informovali, aké osobné údaje používame vo vašom prípade, na aký účel a aké práva máte vo vzťahu k vašim osobným údajom.

Účet MyLiebherr

„Účet MyLiebherr“ je váš centrálny účet používateľa v spoločnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH. Ak si chcete vytvoriť účet MyLiebherr Account, musíte sa zaregistrovať. Registrácia je možná na „Portáli MyLiebherr“ (https://home.myliebherr.com/). Pri registrácii cez portál MyLiebherr dostanete na ukončenie registračného postupu e-mail s potvrdzovacím odkazom. Na tento potvrdzovací odkaz musíte kliknúť a dokončiť tak registráciu. Alternatívne sa môžete prihlásiť do účtu MyLiebherr aj cez svoj účet Google, Facebook alebo Microsoft (ďalej len „prihlásenie cez sociálne siete“). Upozorňujeme, že nemáme žiadny vplyv na spracovávanie vašich osobných údajov v spoločnostiach Google, Facebook a Microsoft. S vaším účtom MyLiebherr môžete používať službu jednoduchého prihlásenia spoločnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH (ďalej len „SSO“). Služba SSO vám umožňuje používať iné digitálne služby s obmedzeným prístupom (ďalej len „moduly“) pripojené k SSO s jednotnými prístupovými údajmi. Pomocou služby SSO môžete prechádzať medzi modulmi bez potreby osobitnej registrácie a prihlásenia. Služba SSO automaticky poskytuje vaše údaje uložené na účte MyLiebherr, potrebné na používanie príslušných modulov, príslušnému poskytovateľovi modulu, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepší komfort. Moduly sú prevádzkované spoločnosťou Liebherr-Hausgeräte GmbH alebo dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH.

II. Čo sú to osobné údaje a čo znamená spracovávanie?

1. „Osobné údaje“ (ďalej len „údaje“) sú akékoľvek informácie, ktoré čokoľvek hovoria o určitej fyzickej osobe. Osobné údaje sú pritom nielen tie informácie, ktoré umožňujú priamo zistiť konkrétnu osobu (napríklad meno alebo e-mailová adresa osoby), ale takisto aj informácie, pomocou ktorých je možné s využitím ďalších informácií určiť súvislosť s určitou konkrétnou osobou.

2. „Spracovávanie“ znamená akúkoľvek činnosť vykonávanú na základe vašich osobných údajov (ako je napríklad zber, zhromažďovanie, klasifikácia, usporadúvanie, uchovávanie, používanie alebo odstraňovanie údajov).

B. Kto je zodpovedný za spracovávanie mojich údajov?

Za spracovanie vašich údajov zodpovedá spoločnosť Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, telefón: +4973529280; fax +497352928408; e-mail: [email protected]

C. Spracúvanie údajov v súvislosti s kontom MyLiebherr

I. Aké údaje a na aké účely sa zbierajú?

Pri vyvolaní kontom MyLiebherr sa na našom webovom serveri spracovávajú nasledujúce údaje, ktoré ukladáme do tzv. súborov denníkov:

- dátum prístupu na kontom MyLiebherr,

- čas prístupu na kontom MyLiebherr,

- internetová adresa webového sídla, na ktorom ste boli v čase vyvolania kontom MyLiebherr (URL),

- súbory, ktoré ste vyvolali prostredníctvom kontom MyLiebherr,

- objem údajov, ktoré vám boli prenesené,

- typ a verzia prehliadača, ktorú používate,

- operačný systém, ktorý používate,

- názov domény vášho poskytovateľa internetového prístupu (napr. Telekom, Vodafone a pod.),

- vaša (externá) adresa IP.

Pri registrácii a používaní účtu MyLiebherr cez portál MyLiebherr bez použitia prihlásenia cez sociálne siete spracovávame okrem údajov uvedených vyššie pod aj tieto údaje:

- dátum registrácie,

- váš jednoznačný identifikátor používateľa (UPN),

-dátum a čas posledného úspešného prihlásenia,

- vaša e-mailová adresa.

Pri registrácii a používaní účtu MyLiebherr cez portál MyLiebherr použitím prihlásenia cez sociálne siete spracovávame okrem údajov uvedených vyššie pod aj tieto údaje:

- identifikácia prihlásenie cez sociálne siete (tzv. identifikátor).

Upozornenie: Ak sa zaregistrujete alebo autentizujete pomocou prihlásenia cez sociálnu sieť Facebook, Facebook nám poskytne, okrem údajov uvedených pod aj vaše priezvisko, meno a profilový obrázok. Tieto údaje sa u nás nespracúvajú na žiadny účel.

Upozornenie: Ak sa zaregistrujete alebo autentizujete pomocou prihlásenia cez sociálnu sieť Google, Google nám poskytne, okrem údajov uvedených pod aj vaše priezvisko, meno a odkaz na váš profil Google-Plus. Tieto údaje sa u nás nespracúvajú na žiadny účel.

Upozornenie: Keď sa zaregistrujete alebo overíte pomocou prihlásenia do sociálnej siete Apple, spoločnosť Apple nám okrem vyššie uvedených údajov pošle aj vaše meno a priezvisko. Tieto údaje nespracúvame na žiadny účel.

Pre optimálne využitie modulov pripojených k portálu MyLiebherr zhromažďujeme okrem údajov uvedených aj tieto dobrovoľne poskytnuté údaje:

- váš preferovaný jazyk,

- vaše oslovenie,

- vaša adresa,

- vaše telefónne číslo,

- výrobné číslo chladničky a mrazničky Liebherr,

- typové označenie vašej chladničky a mrazničky Liebherr,

- výrobné číslo vášho SmartDeviceBox.

Tieto údaje, spracovávame na tieto účely:

1. na ochranu našej webovej ponuky,

2. na registráciu účtu MyLiebherr cez portál MyLiebherr,

3. na registráciu účtu MyLiebherr cez sociálne siete,

4. na centralizovanú správa údajov používateľa a profilu pre SSO,

5. na používanie SSO,

6. na odovzdávanie príslušnému poskytovateľovi vybraného modulu,

7. na podporu vášho účtu MyLiebherr.

Upozornenie: Upozorňujeme, že odovzdávanie vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ/EHP je možný, ak príslušný poskytovateľ niektorého z vašich modulov sídli v takejto krajine. Pred odovzdaním údajov takémuto poskytovateľovi si od vás vyžiadame váš výslovný súhlas.

Spracovávanie na iné účely môže pripadať do úvahy, len ak sú splnené právne požiadavky požadované podľa článku 6 ods. 4 nariadenia GDPR v tejto súvislosti. V takomto prípade budeme samozrejme dodržiavať všetky informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 nariadenia GDPR.

II. Na akom právnom základe spracovávame vaše údaje?

Právnym základom spracovávania vašich údajov je v zásade – pokiaľ neexistujú ustanovenia osobitných zákonných predpisov – článok 6 nariadenia GDPR.

Spracovávanie vašich údajov je založené na nasledujúcich právnych základoch:

1. spracovávanie údajov v rámci plnenia zmlúv (článok 6 ods. 1 písm. B) nariadenia GDPR),

2. spracovávanie údajov na základe zvažovania a vyvažovania záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR),

3. spracovávanie údajov na plnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR) ,

4. súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR).

Naše oprávnené záujmy sú:

Zlepšenie stability, funkčnosti a zabezpečenia účtu

Ak spracovávame vaše údaje na základe zvažovania a vyvažovania rovnováhy záujmov, máte právo podať námietku proti spracovaniu vašich údajov s prihliadnutím na požiadavky článku 21 nariadenia GDPR.

Vaše údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov.

III. Komu a na aké účely poskytujeme jednotlivé kategórie vašich údajov?

Vaše údaje v danom prípade poskytujeme:

1. poskytovateľovi vami aktívne používaných modulov a prípadne aj ďalších služieb alebo poskytovaných služieb (kategórie údajov 13, 15 – 21),

2. iným spoločnostiam zo skupiny Liebherr, pokiaľ je to potrebné na uzavretie, plnenie alebo ukončenie zmluvy, alebo ak existuje oprávnený záujem na takomto poskytnutí z našej strany a ak váš prevažujúci legitímny záujem nie je s tým v rozpore,

3. príslušnému zvolenému poskytovateľovi prihlásenia cez sociálne siete podľa vášho výberu (kategória údajov 14),

4. našim poskytovateľom služieb, ktoré používame na naplnenie vyššie uvedených cieľov,

5. súdom, rozhodcovským súdom, úradom alebo právnym poradcom, ak je to potrebné na dodržanie platných právnych predpisov alebo na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

IV. Budú moje údaje spracovávané mimo Európskej únie?

Odovzdávanie údajov na miesta v krajinách mimo Európskej únie (tzv. tretie krajiny) je dovolené, (1) len ak ste nám dali na to svoj súhlas alebo (2) ak Európska komisia rozhodla, že v danej tretej krajine je zabezpečená primeraná úroveň ochrany (Čl. 45 nariadenia GDPR). Ak Komisia neprijala žiadne takéto rozhodnutie, môžeme vaše údaje poskytovať tretím osobám nachádzajúcim sa v tretej krajine len za predpokladu, že existujú primerané záruky (napr. štandardné ustanovenia o ochrane údajov prijaté Komisiou alebo orgánom dohľadu stanoveným postupom) a že je zaručené uplatňovanie vašich práv dotknutej osoby.

V. Kedy vaše údaje odstránime alebo anonymizujeme?

Vaše údaje spracovávame tak dlho, kým je to potrebné na príslušný účel, pokiaľ proti spracovaniu vašich údajov nebudete namietať alebo pokiaľ svoj súhlas účinne neodvoláte.

Pokiaľ existujú zákonné povinnosti uchovávania – napr. obchodnoprávne alebo v daňovoprávne – budeme musieť uložiť príslušné údaje počas lehoty povinného uchovávania. Po uplynutí obdobia povinného uchovávania skontrolujeme, či existuje potreba ďalšieho spracovávania. Ak už nevyhnutná potreba neexistuje, vaše údaje budú odstránené.

D. Ako sú moje osobné údaje zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb a proti strate?

Používame technické a organizačné zabezpečovacie opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu vašich údajov pred stratou, nesprávnymi zmenami alebo neoprávneným prístupom zo strany tretích osôb. V každom prípade majú z našej strany k vašim údajom prístup len autorizované osoby, a to len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vyššie uvedené účely. Prenos všetkých údajov sa uskutočňuje v šifrovanej podobe.

E. Súbory cookie a ďalšie technológie

V rámci poskytovania našej webovej stránky používame súbory cookie a ďalšie technológie. Bližšie informácie nájdete v našich oznámeniach o súboroch cookie.

F. Práva dotknutej osoby a právo sťažovať sa

V zákonom predpísanom rámci máte právo na

1. informácie o vašich údajoch,

2. opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov;

3. odstránenie vašich údajov, najmä (1) ak už nie sú potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, (2) ak odvoláte svoj súhlas a ak chýba akýkoľvek iný právny základ na spracovávanie, (3) ak vaše údaje boli nezákonne spracovávané alebo (4) ak podáte námietku proti spracovávaniu a ak neexistujú žiadne oprávnené dôvody na spracovávanie.

4. Obmedzenie spracovávania vašich údajov, najmä ak je pre vás sporná správnosť údajov alebo ak je spracovávanie vašich údajov nezákonné a ak namiesto odstránenia údajov požadujete obmedzenie ich používania.

5. Právo na prijímanie vašich údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a na odovzdávanie vašich informácií priamo inému prevádzkovateľovi.

Upozorňujeme, že zákonnosť spracovávania na základe súhlasu až do okamihu vášho odvolania tohto súhlasu tým nie je dotknutá.

Pri uplatňovaní vyššie uvedených práv inou ako písomnou forme vás žiadame o pochopenie, že od vás môžeme požadovať dôkaz preukazujúci vašu totožnosť ako osoby, za ktorú sa vydávate. Okrem toho máte k dispozícii aj právo na podanie sťažnosti na kompetentnom úrade pre dohľad.

G. Ako môžem kontaktovať úradníka pre ochranu údajov?

S otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov sa obracajte na:

Ochrana osobných údajov

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen

[email protected]

Stav: Marec 2021