Zásady ochrany osobných údajov

 

My, spoločnosť Liebherr-Hausgeräte GmbH, sme potešení, že ste navštívili naše webové stránky (ďalej len „webová stránka“) a prejavili tým záujem o firemnú skupinu Liebherr.

 

Kladieme dôraz na ochranu a bezpečnosť vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu je pre nás dôležité, aby sme vás v nasledujúcom texte informovali o tom, ktoré vaše osobné údaje spracovávame a na aký účel, i o tom, aké práva máte vo vzťahu k svojim osobným údajom.

 

Všeobecné informácie

Čo sú osobné údaje a čo znamená ich spracovanie?

 • „Osobné údaje“ (ďalej tiež „údaje“) sú akékoľvek informácie, ktoré vypovedajú niečo o fyzickej osobe. Osobné údaje sú pritom nielen informácie, ktoré umožňujú vyvodiť priamy logický súvis s konkrétnou osobou (ako napríklad meno alebo e-mailová adresa osoby), ale aj informácie, prostredníctvom ktorých sa s príslušnými dodatočnými vedomosťami môže určiť vzťah ku konkrétnej osobe.

 

 • „Spracovanie“ predstavuje akékoľvek opatrenia vykonané s vašimi osobnými údajmi (napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, usporiadanie, uloženie, používanie alebo vymazanie údajov).

 

Kto zodpovedá za spracovanie vašich údajov?

Za spracovanie vašich údajov zodpovedá:

 

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Nemecko

E-mail: [email protected]

 

Ako môžete kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov?                                                                                                                                                                            

Náš úradník pre ochranu údajov je k dispozícii prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

 

ochrana osobných údajov v spoločnosti

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Nemecko

E-mail: [email protected]

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba máte v zákonom stanovenom rámci právo na:

 

 • informácie o svojich údajoch;
 • opravu nesprávnych údajov a doplnenie nekompletných údajov;
 • vymazanie svojich údajov, obzvlášť: (1) ak už nie sú nevyhnutné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov; (2) ak odvoláte svoj súhlas a ak neexistuje iný právny základ na ich spracovanie; (3) ak sa vaše údaje spracovali nezákonne; alebo (4) ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne dôležitejšie oprávnené dôvody na spracovanie;
 • obmedzenie spracovania svojich údajov, obzvlášť v prípade spochybňovania presnosti údajov alebo ak je spracovanie vašich údajov nezákonné a namiesto vymazania žiadate obmedzenie ich používania;
 • námietky proti spracovaniu svojich údajov vykonávanému v zmysle ochrany oprávnených záujmov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie alebo bez konkrétnych dôvodov proti spracovávaniu vašich údajov, vykonávanému na priamy marketing; ak nejde o námietku proti priamemu marketingu, požiadame vás pri podaní námietky o vysvetlenie dôvodov, prečo by sme vaše údaje nemali spracovávať tak, ako sme to mali urobiť. V prípade vašej oprávnenej námietky preskúmame stav veci a spracovávanie ukončíme, ak nedokážeme podstatné oprávnené dôvody na spracovávanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovávanie neslúži na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov;
 • získanie svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na prenos svojich údajov priamo od nás k inému prevádzkovateľovi;
 • odvolanie súhlasu, ak ste nám poskytli súhlas na spracovanie. Všimnite si, že zákonnosť spracovávania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania zostáva vaším odvolaním nedotknutá.

 

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv vás žiadame o porozumenie, aby sme mohli od vás môžeme žiadať dôkazy o tom, že ste osoba, za ktorú sa vydávate.

Okrem toho máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracovávanie vašich údajov porušuje nariadenie GDPR.

 

Odkazy na iné webové lokality

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky iných, s nami neprepojených poskytovateľov („tretie strany“). Po kliknutí na odkaz už nemáme vplyv na spracovanie akýchkoľvek údajov, ktoré sa po kliknutí na odkaz prenášajú tretej strane (napríklad IP adresa alebo URL adresa, na ktorej sa nachádza odkaz), keďže správanie tretích strán nie je samozrejme pod našou kontrolou. Z tohto dôvodu nedokážeme prevziať zodpovednosť za spracovanie takýchto údajov tretími stranami.

 

Odkazy na sociálne siete a služby na posielanie správ

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na zdieľanie obsahu našej webovej stránky na rozličných sociálnych sieťach a/alebo v službách na posielanie správ. Nami vytvorené odkazy nevedú k odovzdávaniu údajov poskytovateľom sociálnych sietí alebo službám na posielanie správ počas používania našej webovej stránky. Až po kliknutí na niektorý z odkazov na zdieľanie obsahu našej webovej stránky sa údaje (ako napríklad vaša IP adresa alebo URL adresa, na ktorej sa nachádza odkaz) prenesú danému poskytovateľovi sociálnej siete alebo službe na posielanie správ. Na ďalšie spracovanie údajov príslušným poskytovateľom sociálnej siete alebo službou na posielania správ nemáme žiadny vplyv.

 

Spracovanie údajov

Súbory denníka pri vyvolaní a používaní našej webovej stránky

Pri každom vyvolaní a používaní našej webovej stránky sa na naše webové servery automaticky odošlú informácie z webového prehliadača používaného vo vašom koncovom zariadení (počítač, smartfón a podobne), ktoré uložíme do takzvaných súborov denníka.

 

Aké údaje získavame a na aký účel?

Spracovávame nasledujúce údaje:

 

 • vašu (externú) IP adresu,
 • dátum a čas vyvolania,
 • názov domény vášho poskytovateľa prístupu na internet,
 • typ a verziu prehliadača a operačný systém, ktorý používate,
 • URL adresu (adresu na internete) príslušnej webovej stránky, na ktorej ste sa v čase navštívenia stránky nachádzali,
 • súbory vyvolané prostredníctvom príslušnej webovej stránky (typ prístupu, názov vyvolaného súboru, URL adresu získaného súboru, úspešnosť vyvolania),
 • množstvo údajov prenesených pri návšteve príslušnej webovej stránky,
 • prípadne dátum a čas odoslania pri použití webových formulárov.

 

Tieto údaje spracovávame zásadne len na zaistenie stability, ako aj kvôli bezpečnosti siete a informácií.

Spracovanie na iné účely prichádza do úvahy len vtedy, ak existujú potrebné právne požiadavky podľa článku 6 ods. 4 zákona GDPR. V danom prípade, samozrejme, splníme prípadné informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 GDPR.

 

Na akom právnom základe spracovávame vaše údaje?

Spracovanie vašich údajov sa uskutočňuje v zmysle ochrany oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Našimi oprávnenými záujmami sú zlepšenie a udržanie stability alebo funkčnosti a bezpečnosti našej webovej stránky.

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.

 

Autentifikácia/autorizácia

Autentifikácia na našej webovej stránke prebieha prostredníctvom konta „MyLiebherr“.

 

Konto MyLiebherr je centrálne používateľské konto spoločnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH. Ak si chcete vytvoriť konto MyLiebherr, musíte sa zaregistrovať. Registráciu je možné vykonať na stránke (https://home.myliebherr.com). Pri registrácii dostanete na konci registračného procesu e-mail s potvrdzovacím odkazom. Ak chcete dokončiť registráciu, musíte kliknúť na potvrdzovací odkaz. Alternatívne sa do konta MyLiebherr môžete zaregistrovať aj pomocou svojho konta Google, Meta alebo Microsoft (ďalej len „prihlásenie prostredníctvom sociálnej siete“). Upozorňujeme, že nemáme žiaden vplyv na spracovanie vašich osobných údajov v spoločnostiach Google, Meta a Microsoft. Prostredníctvom svojho konta MyLiebherr môžete využívať službu jednotného prihlásenia (Single-Sign-on) spoločnosti Liebherr-Hausgeräte GmbH (ďalej len „SSO“). SSO vám umožňuje využívať aj iné digitálne ponuky s vyhradeným prístupom (ďalej len „moduly“) dostupné v rámci systému SSO použitím jednotných prístupových údajov. SSO umožňuje prechádzať medzi jednotlivými modulmi bez nutnosti samostatnej registrácie a prihlasovania. SSO automaticky sprostredkuje vaše údaje uvedené v konte MyLiebherr, ktoré sú potrebné na používanie príslušných modulov, príslušnému poskytovateľovi týchto modulov, aby vám mohol ponúknuť čo najväčší komfort. Moduly prevádzkuje spoločnosť Liebherr-Hausgeräte GmbH alebo jej dcérske spoločnosti.

 

Aké údaje získavame a na aký účel?

Spracovávame nasledujúce údaje:

 

 • jedinečný identifikátor používateľa (UPN),

 

Upozornenie: Tento dátum nám poskytne spoločnosť Liebherr-IT Services GmbH pri vašej autentifikácii prostredníctvom konta Liebherr.

 

 • vaša e-mailová adresa,
 • vaše meno a priezvisko [nepovinné],
 • vaša adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto) [nepovinné],
 • vaše telefónne číslo [nepovinné].

 

Tieto údaje zásadne spracúvame len na účely autentifikácie na našej webovej stránke alebo na účely centrálnej autentifikácie v rámci používania obsahu, ktorý nie je verejne dostupný.

Spracovanie na iné účely prichádza do úvahy len vtedy, ak existujú potrebné právne požiadavky podľa článku 6 ods. 4 zákona GDPR. V danom prípade, samozrejme, splníme prípadné informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 GDPR.

 

Na akom právnom základe spracovávame vaše údaje?

Spracovanie vašich údajov sa uskutočňuje na účely plnenia zmluvy alebo na účely vykonania predzmluvných opatrení v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) DGPR.

 

Chatbot

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť získať informácie od nášho chatbota týkajúce sa nášho sortimentu a jednotlivých výrobkov. Náš chatbot je virtuálny produktový poradca, ktorý vám prostredníctvom interaktívnej online konverzácie sprostredkuje informácie o danom produkte, odpovie na vzniknuté otázky a poradí vám pri rozhodovaní sa o kúpe.

 

Aké údaje získavame a na aký účel?

Spracovávame nasledujúce údaje:

 

 • ID súboru cookie
 • Voľný text, ktorý sa používa v chate na účely poradenstva o produktoch

 

Tieto údaje spracúvame zásadne len na tieto účely:

 

 • Poradenstvo o produktoch pre návštevníkov našej webovej stránky

 

Spracovanie na iné účely prichádza do úvahy len vtedy, ak existujú potrebné právne požiadavky podľa článku 6 ods. 4 zákona GDPR. V danom prípade, samozrejme, splníme prípadné informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 GDPR.

 

Na akom právnom základe spracovávame vaše údaje?

Spracovanie vašich údajov sa vykonáva na základe súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 pís. a) zákona GDPR v spojení s čl. 7 GDPR

 

Používanie webových formulárov

 • Kontaktné formuláre

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť posielať nám alebo iným spoločnostiam správy alebo požiadavky prostredníctvom webových formulárov. Ak využijete túto možnosť, vaše údaje, ktoré sme získali prostredníctvom príslušného formulára, odošleme e-mailom vami zvolenému adresátovi. Ak sme adresátom vašej správy alebo požiadavky my, spracovávame vaše údaje aj preto, aby sme mohli spracovať vašu správu alebo požiadavku a mohli sa s vami skontaktovať.

 

Aké údaje získavame a na aký účel?

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • údaje o obsahu (vaša správa/požiadavka),
 • príp. adresa (ulica, číslo domu, PSČ, miesto a krajina),
 • príp. telefónne číslo,
 • príp. sériové číslo,
 • príp. individuálne hlásenie o chybe/opis udalosti alebo žiadosť o mimoriadne plnenie,
 • príp. bankové údaje (IBAN alebo kód banky/číslo účtu).

 

Tieto údaje spracúvame zásadne len na tieto účely:

 

  • poskytnutie služby (odoslanie vašej správy alebo požiadavky adresátovi),
  • odpovedanie a ďalšie spracovanie vašej správy alebo požiadavky, ak sme adresátom vašej správy alebo požiadavky my.

 

Spracovanie na iné účely prichádza do úvahy len vtedy, ak existujú potrebné právne požiadavky podľa článku 6 ods. 4 zákona GDPR. V danom prípade, samozrejme, splníme prípadné informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 GDPR.

 

Na akom právnom základe spracovávame vaše údaje?

Spracovanie vašich údajov sa uskutočňuje v zmysle plnenia zmluvy alebo vykonania predzmluvných opatrení v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) DGPR, resp. na účely ochrany oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ak sme adresátom vašej správy alebo požiadavky my, je naším oprávneným záujmom náležitá odpoveď a spracovanie vašej správy alebo požiadavky.

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.

 • E-mailový informačný bulletin

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho e-mailového informačného bulletinu prostredníctvom webových formulárov.

 

Aké údaje získavame a na aký účel?

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • oslovenie,
 • meno, priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • vaša (externá) IP adresa,
 • dátum a čas prihlásenia a spätného potvrdenia prihlásenia,
 • dátum a čas požiadania o odber informačného bulletinu.

 

Vami poskytnuté údaje spracovávame zásadne len na to, aby sme vám mohli pravidelne zasielať e-mailom náš informačný bulletin (prípadne s osobným oslovením) a poskytovať vám reklamné informácie o našich produktoch alebo ponukách služieb alebo o príslušných akciách, podujatiach, súťažiach, príspevkoch/článkoch atď.

Údaje zhromaždené v rámci prihlásenia sa na odber informačného bulletinu vrátane tzv. postupu dvojitého prihlásenia spracúvame zásadne na účely ochrany našej ponuky a plnenia si našej zákonnej dokazovacej povinnosti. Pri postupe dvojitého prihlásenia dostanete v priebehu procesu prihlasovania sa na odber informačného bulletinu e-mail so žiadosťou o spätné potvrdenie prihlásenia sa na odber nášho informačného bulletinu. Ak svoje prihlásenie nepotvrdíte kliknutím na zaslaný potvrdzujúci odkaz, nebudete prihlásení na odber nášho e-mailového informačného bulletinu a nebudeme vám ho zasielať.

Okrem toho zhromažďujeme a analyzujeme vaše interakcie s naším informačným bulletinom (meranie počtu otvorení a kliknutí) a ukladáme tieto informácie do vášho profilu príjemcu, aby sme mohli merať úspešnosť nášho informačného bulletinu a mohli ho neustále zlepšovať a prispôsobovať vašim potrebám. Meranie počtu otvorení sa uskutočňuje prostredníctvom tzv. sledovacích pixelov, malých neviditeľných obrazových súborov, ktoré sa pri otvorení informačného bulletinu automaticky načítajú z webového servera a poskytnú informáciu o tom, že informačný bulletin bol naozaj otvorený. Meranie počtu kliknutí sa zas uskutočňuje tak, že po kliknutí na webový odkaz obsiahnutý v informačnom bulletine budete najprv presmerovaní na webový server, kde sa vaše kliknutie zaznamená, a až potom sa dostanete na samotnú cieľovú stránku.

Spracovanie na iné účely prichádza do úvahy len vtedy, ak existujú potrebné právne požiadavky podľa článku 6 ods. 4 zákona GDPR. V danom prípade, samozrejme, splníme prípadné informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 GDPR.

 

Na akom právnom základe spracovávame vaše údaje?

Spracovávanie vašich údajov sa vykonáva na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 pís. a) zákona GDPR v spojení s čl. 7 GDPR na účely plnenia zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) ods. 3 pís.a) GDPR v spojení s čl. 32 GDPR (bezpečnosť) a čl. 7 ods. 1 GDPR (dokazovacia povinnosť).

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti a/alebo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovaniu vašich údajov na reklamné účely. Odvolanie/vznesenie námietky neovplyvňuje zákonnosť spracovávania vykonávaného do jeho odvolania/vznesenia námietky. Samostatné odvolanie/vznesenie námietky týkajúce sa len merania počtu otvorení a kliknutí a/alebo ukladania výsledkov merania do profilov príjemcov nie je možné, takže sa musíte celkovo odhlásiť z odberu informačného bulletinu. Z odberu informačného bulletinu sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo kliknutím na odhlasovací odkaz na konci každého informačného bulletinu.

 • E-mailový informačný bulletin [iný odosielateľ]

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber e-mailového informačného bulletinu od rôznych odosielateľov prostredníctvom webových formulárov. Ak využijete túto možnosť, vaše údaje, ktoré sme získali prostredníctvom daného formulára, odošleme určenému odosielateľovi e-mailového informačného bulletinu. Za ďalšie spracovanie vašich údajov zodpovedá odosielateľ. Podrobnosti o ďalšom spracovaní vašich údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušného odosielateľa, ktoré vám bude poskytnuté v čase zhromažďovania vašich údajov.

 

Aké údaje získavame a na aký účel?

Spravidla spracovávame nasledujúce údaje:

 • oslovenie,
 • meno, priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • vaša (externá) IP adresa,
 • dátum a čas prihlásenia a spätného potvrdenia prihlásenia,
 • dátum a čas požiadania o odber informačného bulletinu.

 

Tieto údaje spracovávame zásadne len na účely poskytovania tejto služby (sprostredkovanie vašich údajov odosielateľovi).

Spracovanie na iné účely prichádza do úvahy len vtedy, ak existujú potrebné právne požiadavky podľa článku 6 ods. 4 zákona GDPR. V danom prípade, samozrejme, splníme prípadné informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 GDPR.

 

Na akom právnom základe spracovávame vaše údaje?

Spracovanie vašich údajov sa uskutočňuje na účely plnenia zmluvy alebo na účely vykonania predzmluvných opatrení v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) DGPR.

 • Súťažné hry

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť zúčastniť sa prostredníctvom webových formulárov na rozličných súťažných hrách od rôznych organizátorov. Ak využijete túto možnosť, vaše údaje, ktoré sme získali prostredníctvom daného formulára, odošleme určenému organizátorovi súťažnej hry. Za ďalšie spracovanie vašich údajov zodpovedá organizátor. Podrobnosti o ďalšom spracovaní vašich údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušného organizátora, ktoré vám bude poskytnuté v čase zhromažďovania vašich údajov, prípadne v podmienkach účasti na príslušnej súťažnej hre.

 

Aké údaje získavame a na aký účel?

Spravidla spracovávame nasledujúce údaje:

 • oslovenie,
 • meno, priezvisko,
 • e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo,
 • príp. adresa,
 • príp. dátum narodenia,
 • príp. údaje týkajúce sa obsahu (vaše odpovede na súťažné otázky).

 

Tieto údaje spracovávame zásadne len na účely poskytovania tejto služby (sprostredkovanie vašich údajov organizátorovi).

Spracovanie na iné účely prichádza do úvahy len vtedy, ak existujú potrebné právne požiadavky podľa článku 6 ods. 4 zákona GDPR. V danom prípade, samozrejme, splníme prípadné informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 GDPR.

 

Na akom právnom základe spracovávame vaše údaje?

Spracovanie vašich údajov sa uskutočňuje na účely plnenia zmluvy alebo na účely vykonania predzmluvných opatrení v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) DGPR.

 • Akcie „cashback“

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť zúčastniť sa prostredníctvom webových formulárov na rozličných akciách „cashback“ od rôznych organizátorov. Ak využijete túto možnosť, vaše údaje, ktoré sme získali prostredníctvom príslušného formulára, odošleme určenému organizátorovi akcie „cashback“. Za ďalšie spracovanie vašich údajov zodpovedá organizátor. Podrobnosti o ďalšom spracovaní vašich údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušného organizátora, ktoré vám bude poskytnuté v čase zhromažďovania vašich údajov, prípadne v podmienkach účasti na príslušnej akcii „cashback“.

 

Aké údaje získavame a na aký účel?

Spravidla spracovávame nasledujúce údaje:

 • oslovenie,
 • meno, priezvisko,
 • e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo,
 • adresa,
 • sériové číslo vašej chladničky a/alebo mrazničky Liebherr,
 • typ vašej chladničky a/alebo mrazničky Liebherr,
 • dátum kúpy/vystavenia faktúry,
 • doklad o kúpe,
 • bankové spojenie (IBAN).

 

Tieto údaje spracovávame zásadne len na účely poskytovania tejto služby (sprostredkovanie vašich údajov organizátorovi).

Spracovanie na iné účely prichádza do úvahy len vtedy, ak existujú potrebné právne požiadavky podľa článku 6 ods. 4 zákona GDPR. V danom prípade, samozrejme, splníme prípadné informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 GDPR.

 

Na akom právnom základe spracovávame vaše údaje?

Spracovanie vašich údajov sa uskutočňuje na účely plnenia zmluvy alebo na účely vykonania predzmluvných opatrení v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) DGPR.

 • Digitálny obsah

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť prístupu k digitálnemu obsahu, ako napríklad k technickej dokumentácii alebo podobným dokumentom od rôznych poskytovateľov, alebo jeho stiahnutie prostredníctvom webových formulárov. Ak využijete túto možnosť, vaše údaje, ktoré sme získali prostredníctvom príslušného formulára, odošleme e-mailom vami zvolenému poskytovateľovi digitálneho obsahu. Za ďalšie spracovanie vašich údajov zodpovedá poskytovateľ. Podrobnosti o ďalšom spracovaní vašich údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa, ktoré vám bude poskytnuté v čase zhromažďovania vašich údajov.

 

Aké údaje získavame a na aký účel?

Spravidla spracovávame nasledujúce údaje:

 • oslovenie,
 • meno, priezvisko,
 • e-mailová adresa.

 

Tieto údaje spracovávame zásadne len na účely poskytovania tejto služby (sprostredkovanie vašich údajov poskytovateľovi).

Spracovanie na iné účely prichádza do úvahy len vtedy, ak existujú potrebné právne požiadavky podľa článku 6 ods. 4 zákona GDPR. V danom prípade, samozrejme, splníme prípadné informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 GDPR.

 

Na akom právnom základe spracovávame vaše údaje?

Spracovanie vašich údajov sa uskutočňuje na účely plnenia zmluvy alebo na účely vykonania predzmluvných opatrení v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) DGPR.

 • Predĺženia záruky

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť požiadať prostredníctvom webových formulárov o predĺženie záruky. Ak využijete túto možnosť, vaše údaje, ktoré sme získali prostredníctvom príslušného formulára, odošleme určenému poskytovateľovi záruky. Za ďalšie spracovanie vašich údajov zodpovedá poskytovateľ záruky. Podrobnosti o ďalšom spracovaní vašich údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa záruky, ktoré vám bude poskytnuté v čase zhromažďovania vašich údajov, prípadne v záručných podmienkach príslušného predĺženia záruky.

 

Aké údaje získavame a na aký účel?

Spravidla spracovávame nasledujúce údaje:

 • oslovenie,
 • meno, priezvisko,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • dátum kúpy,
 • sériové číslo.

 

Tieto údaje spracovávame zásadne len na účely poskytovania tejto služby (sprostredkovanie vašich údajov poskytovateľovi záruky).

Spracovanie na iné účely prichádza do úvahy len vtedy, ak existujú potrebné právne požiadavky podľa článku 6 ods. 4 zákona GDPR. V danom prípade, samozrejme, splníme prípadné informačné povinnosti podľa článku 13 ods. 3 GDPR a článku 14 ods. 4 GDPR.

 

Na akom právnom základe spracovávame vaše údaje?

Spracovanie vašich údajov sa uskutočňuje na účely plnenia zmluvy alebo na účely vykonania predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

 

Používanie súborov cookie a ďalších technológií

A. Všeobecné informácie

V rámci poskytovania našej webovej stránky používame súbory cookie a ďalšie technológie. Prostredníctvom nasledujúcich informácií o súboroch cookie vám ako používateľovi našej webovej stránky poskytujeme ďalšie informácie o spracovaní údajov pri používaní súborov cookie a ďalších technológií.

 

I. Čo sú súbory cookie a ďalšie technológie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webový server môže uložiť a čítať vo vašom koncovom zariadení (počítači, smartfóne a podobne) prostredníctvom webového prehliadača, ktorý používate. Súbory cookie obsahujú individuálne alfanumerické reťazce, ktoré umožňujú identifikáciu vami používaného webového prehliadača a môžu tiež obsahovať informácie o nastaveniach orientovaných na používateľa.

Okrem súborov cookie používame aj tieto ďalšie technológie:

 

 • Pri takzvanej technológii lokálneho úložiska sa údaje ukladajú len lokálne, čiže výlučne vo vašom koncovom zariadení, a nie na webovom serveri, v takzvanom lokálnom úložisku vášho webového prehliadača. Na rozdiel od súborov cookie, údaje uložené pomocou technológie lokálneho úložiska nemajú dátum uplynutia platnosti a nie sú hneď automaticky vymazané, tieto údaje si však môžete vymazať sami prostredníctvom svojho webového prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť údaje uložené pomocou technológie lokálneho úložiska nájdete v návode výrobcu webového prehliadača.

 

 • Okrem toho sme do našej webovej stránky zabudovali tzv. sledovacie pixely (označované tiež ako: „pixely“, „pixelové tagy“ alebo „webové majáky“). Sledovacie pixely sú malé, zvyčajne neviditeľné obrazové súbory, ktoré sa automaticky načítavajú z webového servera a poskytujú nám informácie o vašom webovom prehliadači alebo koncovom zariadení, ako aj o vašom používaní našej webovej stránky. Na základe týchto informácií je zas možné vytvoriť profil, ktorý sa rozpozná pri ďalšej návšteve našej webovej stránky.

 

Vyššie vymenované súbory cookie a ďalšie technológie sa ďalej spoločne označujú ako „súbory cookie“.

 

II. Aké typy súborov cookie a ďalších technológií existujú?

Na jednej strane rozlišujeme medzi nevyhnutnými a na druhej strane voliteľnými súbormi cookie:

 

 • Nevyhnutné súbory cookie sú také, ktoré sú technicky potrebné na zaistenie funkčnosti, bezpečnosti a stability našej webovej stránky a informačno-technických systémov. Do tejto kategórie patria aj také súbory cookie, ktoré ukladajú určité vami uskutočnené nastavenia, zvolené možnosti alebo zadané informácie najneskôr do zatvorenia vášho webového prehliadača, s cieľom poskytnúť požadovanú funkciu (napr. stav prihlásenia, nastavenie jazyka atď.). Na uloženie alebo prečítanie nevyhnutných súborov cookie sa nevyžaduje váš súhlas. Z tohto dôvodu nemôžete spravovať nevyhnutné súbory cookie v nastaveniach nami implementovanej služby správy súhlasov, ale iba pomocou nastavení svojho webového prehliadača, v ktorom môžete vymazať uložené súbory cookie alebo zablokovať ich ukladanie.

 

 • Voliteľné súbory cookie sú také, ktoré nie sú potrebné na zaistenie funkčnosti, bezpečnosti a stability našej webovej stránky a informačno-technických systémov, ale slúžia na analýzu alebo marketingové účely. Tieto súbory cookie môžu napríklad zhromažďovať informácie o tom, ako využívate našu webovú stránku a na základe toho vytvárať anonymné štatistiky, ktoré nám umožňujú analýzu používania a optimalizáciu našej webovej stránky. Do tejto kategórie navyše zaraďujeme aj také súbory cookie, ktoré uložia isté vami uskutočnené nastavenia, zvolené možnosti alebo zadané informácie po zatvorení webového prehliadača, aby sme vám mohli dlhodobejšie poskytovať vami želanú a požadovanú funkciu (napr. stav prihlásenia pomocou výberu „Zapamätať si moju e-mailovú adresu“, poznámkový blok, zoznam porovnávaní atď.). Vo všeobecnosti sa na uloženie alebo čítanie voliteľných súborov cookie vyžaduje váš predchádzajúci súhlas. V nastaveniach nami implementovanej služby správy súhlasov môžete vyjadriť súhlas s používaním voliteľných súborov cookie alebo udelený súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

 

Nevyhnutné, ako aj voliteľné súbory cookie môžu byť takzvanými súbormi cookie relácie (dočasnými súbormi cookie) alebo trvalými súbormi cookie, ktoré sa líšia z hľadiska predpokladanej životnosti alebo trvania funkčnosti:

 

 • Súbory cookie relácie (označované tiež ako: session cookies) sa uložia vo vašom koncovom zariadení a automaticky sa z neho vymažú po zatvorení webového prehliadača.

 

 • Trvalé súbory cookie (označované tiež ako: permanentné súbory cookie alebo persistent cookies) sa uložia vo vašom koncovom zariadení a nevymažú sa z neho automaticky po zatvorení webového prehliadača, ale zostanú vo vašom koncovom zariadení počas vopred zadefinovaného obdobia.

 

 • Údaje uložené pomocou technológie lokálneho úložiska nemajú dátum uplynutia platnosti, to znamená, že majú neobmedzený čas funkčnosti.

 

Upozornenie: Súbory cookie, ako aj údaje uložené pomocou technológie lokálneho úložiska, môžete vymazať sami prostredníctvom svojho webového prehliadača. Podrobnosti nájdete v návode výrobcu webového prehliadača.

Používanie súborov cookie na našej webovej stránke

 

I. Nevyhnutné súbory cookie

1. Ktoré nevyhnutné súbory cookie sa používajú na aký účel a ako dlho?

Služba

Účel

Poskytovateľ služieb

Trvanie funkcie

Správa súhlasu

Získanie a správa súhlasu a uloženie informácií o rozhodnutiach o súhlase

Usercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 München, Nemecko

30 dní

Sieť na doručovanie obsahu

Bezpečnosť a stabilita

Cloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, USA

30 dní

Vyrovnávanie zaťaženia

Bezpečnosť a stabilita

8 hodín

Rozpoznanie jazyka

Rozpoznanie jazyka na zobrazenie jazyka webovej stránky, orientovaného na používateľa

Až do zatvorenia webového prehliadača

 • Správa súhlasu

Otvoriť nastavenia

S cieľom umožniť správu používania voliteľných súborov cookie na našej webovej stránke sme implementovali službu správy súhlasov. Prostredníctvom služby správy súhlasov sa vám pri prvom vstupe na našu webovú stránku zobrazí otázka („Súbory cookie, ďalšie technológie a iné služby), ktorá vám umožní prijať alebo odmietnuť používanie voliteľných súborov cookie kliknutím na príslušné tlačidlo. Okrem toho kliknutím na možnosť „Nastavenia“ prejdete do nastavení služby správy súhlasov, kde nájdete zjednodušený zoznam súborov cookie rozdelených podľa druhov. Prostredníctvom služby správy súhlasov môžete okrem iného získať informácie o tom, na aké účely súbory cookie používame, aké údaje sa v jednotlivých prípadoch spracovávajú, ako aj informácie o príjemcoch týchto údajov, a v prípade voliteľných súborov cookie môžete kedykoľvek udeliť alebo odvolať svoj súhlas označením alebo zrušením označenia príslušného políčka.

Pripomíname, že nevyhnutné súbory cookie sa ukladajú už pri vstupe na našu webovú stránku a príslušné políčko je vopred označené. Prostredníctvom služby správy súhlasov nie je možné zrušiť výber nevyhnutných súborov cookie. Samotná funkčnosť služby správy súhlasov si vyžaduje použitie určitých súborov cookie.

 

Údaje poskytovateľa služieb:

Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Nemecko

Webová lokalita:

https://usercentrics.com/de

Všeobecné obchodné podmienky:

https://usercentrics.com/de/agb/

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

 • Sieť na doručovanie obsahu

Na optimalizáciu načítavania našej webovej stránky používame takzvanú sieť na doručovanie obsahu (ďalej len „CDN“). CDN je sieť geograficky rozmiestnených serverov prepojených cez internet, ktoré umožňujú rýchlejšie a bezpečnejšie doručovanie webového obsahu. V rámci CDN sa osobné údaje prenášajú do rôznych krajín. Do krajín mimo EÚ alebo EHP, tzv. tretích krajín, sa tento prenos uskutočňuje v súlade s podmienkami stanovenými v kapitole V GDPR. S poskytovateľom služieb boli uzavreté štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou (čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR).

 

Údaje poskytovateľa služieb:

Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA

Zástupca v Únii:

Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisabon, Portugalsko

Webová lokalita:

https://www.cloudflare.com

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (angličtina):

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Štandardné zmluvné doložky (angličtina):

https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

 • Vyrovnávanie zaťaženia

Na rovnomerné rozloženie zaťaženia používame tzv. vyrovnávanie zaťaženia (load balancer). Pomocou vyrovnávania zaťaženia sa webové požiadavky odošlú na server na vyrovnávanie zaťaženia, ktorý ich následne presmeruje na interný server. Aby ste sa v rámci jedenej relácie nemuseli presúvať medzi rôznymi servermi a aby sa zaistilo konzistentné spracovanie vašich údajov, presmerujú sa vaše webové požiadavky na ten istý server. Na identifikáciu tohto servera a zabezpečenie správneho presmerovania dát používame súbor cookie so životnosťou alebo funkčnosťou osem hodín.

 

2. Na akom právnom základe sa používajú nevyhnutné súbory cookie?

Aby sme mohli preukázať, že ste súhlasili s používaním voliteľných súborov cookie, ktoré vyžadujú váš súhlas, ukladáme si informáciu o tomto poskytnutí alebo neposkytnutí vášho súhlasu, aby sme si splnili svoju zákonnú dokazovaciu povinnosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c), ods. 3 písm. a) GDPR v spojení s čl. 7 ods. 1 GDPR.

Okrem toho používame nevyhnutné súbory cookie na účely ochrany našich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Naše sledované oprávnené záujmy sú:

 

 • zaistenie bezpečnosti a stability našej webovej stránky a informačno-technických systémov, napríklad ochranou pred útokmi vo forme cieleného preťaženia serverov (útoky typu „Denial-of-Service“) alebo optimálnym rozložením zaťaženia na serveroch,
 • uplatnenie, výkon a obhajoba právnych nárokov,
 • zaistenie a zaručenie správnej funkčnosti našej webovej stránky.

 

3. Ako môžem namietať proti používaniu nevyhnutných súborov cookie?

Svoje právo namietať si môžete uplatniť prostredníctvom možností zablokovania nevyhnutných súborov cookie opísaných nižšie v časti „Vymazanie/blokovanie súborov cookie“ (pozrite čl. 21 ods. 5 GDPR), t. j. zablokovaním nevyhnutných súborov cookie v nastaveniach vášho webového prehliadača.

Pamätajte pri tom na to, že ak vymažete nevyhnutné súbory cookie bez ich zablokovania, pri neskoršom opätovnom vyvolaní našej webovej stránky sa použijú znovu. Zohľadnite pri tom aj to, že deaktivácia, prípadne vymazanie alebo zablokovanie nevyhnutných súborov cookie môže ovplyvniť výkon a funkčnosť našej webovej stránky a viesť k situácii, že niektoré funkcie a vlastnosti nebudú dostupné.

 

II. Voliteľné súbory cookie

Prostredníctvom nasledujúcich informácií by sme vám chceli umožniť, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť pre používanie alebo proti používaniu voliteľných súborov cookie a spracovávaniu údajov, ktoré z neho vyplýva.

 

1. Ktoré voliteľné súbory cookie sa používajú na aký účel a ako dlho?

Služba

Účel

Poskytovateľ služieb

Trvanie funkcie

Google Analytics

Webová analýza

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Írsko

Do 2 rokov

Google Ads Conversion Tracking (Sledovanie konverzií v službe Google Ads)

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Írsko

Do 2 rokov

Google Ads Remarketing

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Írsko

Do 2 rokov

Google Ad Manager

Marketing

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Írsko

Do 2 rokov

Microsoft Advertising

Marketing

Microsoft Ireland Operations Limited,
One Microsoft Place, South County Business Park,

Leopardstown, Dublin 18, Írsko

Do 390 dní

 • Webová analýza

S výhradou vášho súhlasu používame súbory cookie na webovú analýzu, aby sme mohli analyzovať používanie našej webovej stránky, a tým ju stále vylepšovať. Prostredníctvom získaných anonymizovaných štatistík používateľov  (napr. počet a pôvod používateľov webovej stránky) dokážeme optimalizovať svoju webovú stránku a zatraktívniť ju napríklad tým, že na nej uverejníme často hľadané informácie alebo témy v súlade s vašimi potrebami.

 

Na účely webovej analýzy používame „Google Analytics“, službu na webovú analýzu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej spoločne len „Google“), s rozšírením „anonymizácie IP“ (nazvaným aj „metóda masky IP“). Pritom sme so spoločnosťou Google uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky v súlade s článkom 28 GDPR. Na základe toho bude spoločnosť Google spracovávať zhromaždené údaje (údaje o vašom koncovom zariadení alebo webovom prehliadači, IP adresách a vašich aktivitách na webovej lokalite alebo v aplikácii) v našom mene na účely vyhodnotenia vášho používania našej webovej stránky pre nás, zostavovania správ o aktivitách na našej webovej stránke a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky a internetu.

 

Údaje zhromaždené prostredníctvom služby Google Analytics sa môžu uložiť a spracovávať v USA alebo v ktorejkoľvek inej krajine, v ktorej má svoje zariadenia spoločnosť Google alebo subdodávatelia spoločnosti Google. Používaná metóda maskovania IP avšak zaisťuje, že pred odoslaním údajov na server spoločnosti Google v USA a ich uložením na ňom sa IP adresa v rámci členských štátov EÚ alebo iných členských štátov EHP skráti do takej miery, aby sa neposlala celá IP adresa, čím sa znemožní alebo výrazne skomplikuje identifikácia jednotlivca. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenáša kompletná, t. j. neskrátená IP adresa, ktorá sa skráti až tam.

 

Pri prenose údajov do tretej krajiny, t. j. do krajiny mimo EÚ alebo EHP, sa všeobecne požadujú primerané záruky na ochranu vašich osobných údajov. Potom, ako Európsky súdny dvor zrušil platnosť vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu súkromia medzi EÚ a USA (ďalej len „štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA“), štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA už nie je možné používať ako záruku primeranej úrovne ochrany v USA podľa noriem EÚ. Tým v USA neexistuje úroveň ochrany údajov, ktorá by bola rovnocenná s úrovňou ochrany údajov v EÚ v zmysle článku 45 GDPR, a nedokážeme poskytnúť žiadne primerané záruky podľa článku 46 GDPR, ktoré by kompenzovali tento nedostatok. Tým je prenos údajov do USA v tomto bode prípustný len s vaším výslovným súhlasom podľa článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. Možné riziká tohto prenosu údajov sa zakladajú na tom, že nie je možné vylúčiť prístup štátnych orgánov, napr. prostredníctvom bezpečnostných orgánov a/alebo spravodajských služieb, ktoré by mohli spracovávať vaše údaje kvôli národnej bezpečnosti, presadzovaniu práva alebo na iné účely vo verejnom záujme USA, prípadne bez toho, aby ste boli o tom špeciálne informovaní, a bez toho, aby ste mali k dispozícii vymáhateľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

 

Údaje poskytovateľa služieb:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko; materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

Podmienky spracovania údajov pre reklamné produkty spoločnosti Google:

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

 

Podmienky používania:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

 

Prehľad používania údajov v službe Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Technické objasnenie pojmu „anonymizácia IP (alebo maskovanie IP) v službe Google Analytics“:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

 

Dodatočné upozornenie:

Na deaktiváciu služby Google Analytics si môžete stiahnuť a nainštalovať „doplnok prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics“ na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Táto možnosť zabraňuje webovej analýze len dovtedy, kým používate webový prehliadač, na ktorom je doplnok nainštalovaný.

 • Marketing

Na základe vášho súhlasu používame marketingové súbory cookie. Marketingové súbory cookie dokážu rozpoznať, či ste navštívili inzerovanú webovú stránku a aký obsah ste z nej použili alebo používate, s cieľom zobrazovania reklám, ktoré sú pre vás relevantné a prispôsobené vašim záujmom, na účely obmedzenia frekvencie zobrazovania reklám a merania ich úspešnosti, resp. účinnosti.

Na marketingové účely používame nasledujúce reklamné produkty spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej spoločne len „Google“).

 

 • Google Ads

Používame reklamný produkt „Google Ads“ (starší názov: „AdWords“), prostredníctvom ktorého môžeme umiestňovať reklamu okrem iného vo výsledkoch vyhľadávania spoločnosti Google, v partnerskej sieti Google alebo na iných platformách Google. Ak interagujete s reklamou umiestnenou prostredníctvom služby Google Ads, napr. na ňu kliknete v rámci „Google Ads Conversion Tracking (sledovania konverzií v službe Google Ads)“, použije sa súbor cookie, pomocou ktorého je možné sledovať, či ste následne vykonali nami definovanú akciu („konverziu“), ako je napríklad prihlásenie sa na odber nášho informačného bulletinu. Informácie získané pomocou tohto použitého súboru cookie nám spoločnosť Google poskytne v podobe tzv. štatistiky konverzií, z ktorej vieme vyčítať napríklad celkový počet anonymných používateľov, ktorí klikli na našu reklamu. My sami pri tom nedostávame žiadne informácie, ktoré by umožňovali nejakú osobnú identifikáciu. Okrem Google Ads Conversion Tracking (sledovania konverzií v službe Google Ads) používame aj „Google Ads Remarketing“, ktorý umožňuje, aby sa vám po návšteve našej webovej stránky zobrazovala naša reklama aj pri ďalšom používaní internetu v rámci partnerskej siete Google. Na tento účel spoločnosť Google zaznamenáva vaše používateľské správanie pri návšteve rôznych webových stránok v rámci partnerskej siete Google, pričom sa používa pseudonymizácia podľa pravidiel spoločnosti Google. Ako ďalší reklamný produkt používame nástroj „Google Ad Manager“ (starší názov: DoubleClick"), aby sme vám mohli prezentovať cielené reklamy na základe vašich predpokladaných záujmov. V rámci tohto procesu sa vášmu webovému prehliadaču priradí pseudonymné identifikačné číslo s cieľom overiť, ktoré reklamy sa vo vašom webovom prehliadači už zobrazili a ktoré z nich ste si aj prezreli.

Údaje zhromaždené v rámci reklamných produktov spoločnosti Google môžu byť okrem iného uložené a spracované spoločnosťou Google v USA. Na ďalšie spracovanie údajov spoločnosťou Google nemáme žiadny vplyv. Pri prenose údajov do tretej krajiny, t. j. do krajiny mimo EÚ alebo EHP, sa všeobecne požadujú primerané záruky na ochranu vašich osobných údajov. Potom, ako Európsky súdny dvor zrušil platnosť vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu súkromia medzi EÚ a USA (ďalej len „štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA“), štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA už nie je možné používať ako záruku primeranej úrovne ochrany v USA podľa noriem EÚ. Tým v USA neexistuje úroveň ochrany údajov, ktorá by bola rovnocenná s úrovňou ochrany údajov v EÚ v zmysle článku 45 GDPR, a nedokážeme poskytnúť žiadne primerané záruky podľa článku 46 GDPR, ktoré by kompenzovali tento nedostatok. Tým je prenos údajov do USA v tomto bode prípustný len s vaším výslovným súhlasom podľa článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. Možné riziká tohto prenosu údajov sa zakladajú na tom, že nie je možné vylúčiť prístup štátnych orgánov, napr. prostredníctvom bezpečnostných orgánov a/alebo spravodajských služieb, ktoré by mohli spracovávať vaše údaje kvôli národnej bezpečnosti, presadzovaniu práva alebo na iné účely vo verejnom záujme USA, prípadne bez toho, aby ste boli o tom špeciálne informovaní, a bez toho, aby ste mali k dispozícii vymáhateľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

 

Údaje poskytovateľa služieb:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko; materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Webová lokalita:

https://marketingplatform.google.com

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

https://policies.google.com/privacy

 

 • Microsoft Advertising

Na marketingové účely používame službu „Microsoft Advertising“ (starší názov: „Bing Ads“), online reklamný program spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írsko; materská spoločnosť: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA (ďalej spoločne len „Microsoft“).

V rámci tohto reklamného programu máme možnosť umiestňovať reklamný obsah a reklamy v reklamnej sieti poskytovateľa služieb (Microsoft Audience Network) alebo vo výsledkoch vyhľadávania internetového vyhľadávača „Microsoft Bing“, ktoré sa vám môžu zobrazovať cielene na základe vašich predpokladaných záujmov (personalizovaná reklama). Okrem toho môžeme pomocou tzv. univerzálneho sledovania udalostí (Universal Event Tracking, skratka: „UET“) nastaviť a sledovať, či a ako používatelia interagujú s naším obsahom a reklamami zobrazovanými prostredníctvom služby Microsoft Advertising. Keď napríklad používatelia navštívia našu webovú lokalitu prostredníctvom takéhoto obsahu alebo reklamy, môžeme sledovať aj ich aktivitu na tejto webowej lokalite vrátane času, ktorý na nej strávili a informácií o tom, ktoré oblasti tejto webovej lokality navštívili. Na tento účel sa používajú rôzne súbory cookie, niektoré s jedinečnými identifikátormi (unique IDs) a zhromažďujú sa rôzne údaje vrátane IP adries, ktoré spoločnosť Microsoft uchováva do 390 dní. Spoločnosť Microsoft spracováva údaje zhromažďované v rámci služby Microsoft Advertising aj na vlastné účely, okrem iného aj na účely zlepšovania vlastných služieb, ako aj na účely podávania hlásení a analýzy výkonnosti. My sami dostávame od spoločnosti Microsoft zásadne len anonymizované štatistiky, z ktorých môžeme zistiť napríklad celkový počet používateľov, ktorí klikli na niektorú z našich reklám. Nie je možné, aby sme vás osobne identifikovali.

Údaje zhromažďované v rámci služby Microsoft Advertising môže spoločnosť Microsoft ukladať a spracovávať okrem iného aj v USA. Na ďalšie spracovanie údajov spoločnosťou Microsoft nemáme žiadny vplyv. Pri prenose údajov do tretej krajiny, t. j. do krajiny mimo EÚ alebo EHP, sa všeobecne požadujú primerané záruky na ochranu vašich osobných údajov. Potom, ako Európsky súdny dvor zrušil platnosť vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (ďalej len „štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“), štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA už nie je možné používať ako záruku primeranej úrovne ochrany v USA podľa noriem EÚ. Tým v USA neexistuje úroveň ochrany údajov, ktorá by bola rovnocenná s úrovňou ochrany údajov v EÚ v zmysle článku 45 GDPR, a nedokážeme poskytnúť žiadne primerané záruky podľa článku 46 GDPR, ktoré by kompenzovali tento nedostatok. Tým je prenos údajov do USA v tomto bode prípustný len s vaším výslovným súhlasom podľa článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. Možné riziká tohto prenosu údajov sa zakladajú na tom, že nie je možné vylúčiť prístup štátnych orgánov, napr. prostredníctvom bezpečnostných orgánov a/alebo spravodajských služieb, ktoré by mohli spracovávať vaše údaje kvôli národnej bezpečnosti, presadzovaniu práva alebo na iné účely vo verejnom záujme USA, prípadne bez toho, aby ste boli o tom špeciálne informovaní, a bez toho, aby ste mali k dispozícii vymáhateľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

Údaje poskytovateľa služieb:

Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írsko; materská spoločnosť: Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA

Webová lokalita:

https://about.ads.microsoft.com

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Dodatočné upozornenie:

Na deaktiváciu reklamy personalizovanej spoločnosťou Microsoft môžete vykonať príslušné nastavenie na adrese https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

 

 

2. Na akom právnom základe sa používajú voliteľné súbory cookie?

Voliteľné súbory cookie používame na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) v spojení s čl. 7 GDPR.

 

3. Ako môžem odvolať svoj udelený súhlas s používaním voliteľných súborov cookie?

Pri (prvom) vstupe na našu webovú stránku vás požiadame prostredníctvom otázky („Súbory cookie, ďalšie technológie a iné služby“) okrem iného aj o poskytnutie súhlasu na používanie voliteľných súborov cookie. Vaše udelené súhlasy môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti a zabrániť tak ďalšiemu zhromažďovaniu svojich údajov tým, že zrušíte výber voliteľných súborov cookie (webová analýza, marketing) v nastaveniach služby správy súhlasov.

Pokiaľ neposkytnete súhlas alebo odvoláte už udelené súhlasy, (ďalšie) zhromažďovanie údajov prostredníctvom voliteľných súborov cookie vyžadujúcich váš súhlas a z neho vyplývajúce spracovanie vašich údajov sa zastaví. Neprinesie vám to žiadne nevýhody v spojitosti s používaním webovej stránky, pokiaľ súčasne nevypnete aj funkcie súborov cookie potrebné pre nevyhnutné súbory cookie.

Odvolanie súhlasu neovplyvňuje zákonnosť spracovávania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Alternatíva k odvolaniu súhlasu je dostupná v podobe možnosti vymazania alebo zablokovania súborov cookie, ktoré sú opísané nižšie v časti „Vymazanie/blokovanie súborov cookie“ s pokynmi uvedenými v danom bode.

 

C. Vymazanie/blokovanie súborov cookie

Súbory cookie sa uložia vo vašom koncovom zariadení, takže ich máte pod kontrolou. Ak nechcete, aby sme opätovne rozpoznali vaše koncové zariadenie, môžete kedykoľvek deaktivovať alebo vymazať súbory cookie už predtým uložené vo vašom koncovom zariadení – manuálne či automaticky – a/alebo zablokovať uloženie súborov cookie do budúcnosti uskutočnením príslušného nastavenia v softvéri svojho webového prehliadača, napr. „neprijímaním súborov cookie“ alebo podobne. Väčšina webových prehliadačov sa môže konfigurovať aj tak, že uloženie súborov cookie sa príjme len vtedy, ak s tým súhlasíte v každom jednotlivom prípade osobitne. Ak nechcete prijať súbory cookie našich poskytovateľov služieb a partnerov, musíte vo svojom webovom prehliadači nájsť nastavenie „Blokovať súbory cookie tretích strán“ alebo podobne. Funkcia pomocníka v ponukovej lište webového prehliadača vám spravidla zobrazí, ako vypnúť alebo vymazať už uložené súbory cookie a ako odmietnuť nové súbory cookie. Podrobnosti o opísaných možnostiach nájdete v návode výrobcu webového prehliadača.

Pamätajte pri tom na to, že v prípade vymazania bez blokovania sa nevyhnutné súbory cookie použijú znova a pri neskoršom opätovnom navštívení našej webovej stránky vás môžeme znova požiadať o poskytnutie súhlasu s používaním voliteľných súborov cookie. Zohľadnite pri tom aj to, že deaktivácia, prípadne vymazanie alebo zablokovanie nevyhnutných súborov cookie môže ovplyvniť výkon a funkčnosť našej webovej stránky a viesť k situácii, že niektoré funkcie a vlastnosti nebudú dostupné.

Nastavenia používania voliteľných súborov cookie a z neho vyplývajúceho spracovania údajov môžete kedykoľvek spravovať v nastaveniach služby správy súhlasov.

 

Zapojenie služieb tretích strán

V rámci poskytovania našej webovej stránky integrujeme do nej rozličné obsahové a funkčné prvky (ďalej spoločne označované aj ako „služby“), ktoré získavame z webových serverov príslušných poskytovateľov (ďalej len „poskytovatelia tretích strán“). Kvôli správnemu zobrazovaniu a poskytovaniu služieb je vždy nevyhnutné, aby sa vaša IP adresa sprostredkovala príslušnému poskytovateľovi tretej strany. Hoci sa snažíme zahrnúť len také služby, pri ktorých príslušný poskytovateľ tretej strany používa IP adresu len na poskytovanie služieb, neovplyvňujeme ďalšie spracovanie údajov poskytovateľmi tretích strán.

Pri sprostredkovaní údajov, ktoré vyžadujú váš súhlas, vás pri prvom navštívení našej webovej stránky prostredníctvom otázky („Súbory cookie, ďalšie technológie a iné služby“) žiadame okrem iného aj o súhlas so sprostredkovaním údajov poskytovateľom tretích strán/tretím krajinám v súvislosti s používaním iných služieb. Pokiaľ ste ešte neudelili súhlas prostredníctvom tejto otázky, služby tretích strán vyžadujúce súhlas sa na našej webovej stránke zablokujú a žiadne údaje sa poskytovateľom tretích strán/tretím krajinám nesprostredkujú. Namiesto toho môžete samostatne udeľovať súhlas pre jednotlivé služby tretích strán kliknutím na možnosť „Prijať“ v príslušnom blokovači. Keď už v budúcnosti nebudete chcieť udeľovať súhlas pri používaní každej služby tretej strany osobitne a budete ju chcieť načítať bez príslušného blokovača, môžete dodatočne vybrať možnosť „Vždy prijať“, a vyjadriť tým súhlas so sprostredkovaním údajov pre všetky ostatné služby tretích strán, ktoré budete používať pri navštívení našej webovej stránky v budúcnosti.

Udelené súhlasy môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti a zabrániť tak ďalšiemu sprostredkovaniu vašich údajov tým, že zrušíte výber príslušných služieb v časti „Iné služby (voliteľné)“ v nastaveniach služby správy súhlasov.

Integrované služby tretích strán:

 • Videá zo služby YouTube

Na našu webovú stránku vkladáme videá zo služby „YouTube“, poskytovanej spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej spoločne len „Google“). V prípade vložených videí zo služby YouTube je aktivovaný „rozšírený režim ochrany údajov“, aby sa nepoužívali žiadne súbory cookie na analýzu správania používateľov.

Pri načítavaní videa zo služby YouTube, s výhradou vášho súhlasu, odovzdávame vaše údaje vrátane vašej IP adresy spoločnosti Google. Údaje prenášané v rámci videí zo služby YouTube môže spoločnosť Google ukladať a spracovávať okrem iného aj v USA. Na ďalšie spracovanie údajov spoločnosťou Google nemáme žiadny vplyv. Pri prenose údajov do tretej krajiny, t. j. do krajiny mimo EÚ alebo EHP, sa všeobecne požadujú primerané záruky na ochranu vašich osobných údajov. Potom, ako Európsky súdny dvor zrušil platnosť vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu súkromia medzi EÚ a USA (ďalej len „štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA“), štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA už nie je možné používať ako záruku primeranej úrovne ochrany v USA podľa noriem EÚ. Tým v USA neexistuje úroveň ochrany údajov, ktorá by bola rovnocenná s úrovňou ochrany údajov v EÚ v zmysle článku 45 GDPR, a nedokážeme poskytnúť žiadne primerané záruky podľa článku 46 GDPR, ktoré by kompenzovali tento nedostatok. Tým je prenos údajov do USA v tomto bode prípustný len s vaším výslovným súhlasom podľa článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. Možné riziká tohto prenosu údajov sa zakladajú na tom, že nie je možné vylúčiť prístup štátnych orgánov, napr. prostredníctvom bezpečnostných orgánov a/alebo spravodajských služieb, ktoré by mohli spracovávať vaše údaje kvôli národnej bezpečnosti, presadzovaniu práva alebo na iné účely vo verejnom záujme USA, prípadne bez toho, aby ste boli o tom špeciálne informovaní, a bez toho, aby ste mali k dispozícii vymáhateľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

 

Informácie poskytovateľa tretej strany:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko; materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Webová lokalita:

https://www.youtube.com

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

https://policies.google.com/privacy

 • Mapy Google

Na našu webovú stránku vkladáme mapy zo služby „Mapy Google“, poskytovanej spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej spoločne len „Google“).

Pri načítaní máp zo služby Mapy Google, s výhradou vášho súhlasu, odovzdávame vaše údaje vrátane vašej IP adresy spoločnosti Google. Údaje prenášané v rámci služby Mapy Google môže spoločnosť Google ukladať a spracovávať okrem iného aj v USA. Na ďalšie spracovanie údajov spoločnosťou Google nemáme žiadny vplyv. Pri prenose údajov do tretej krajiny, t. j. do krajiny mimo EÚ alebo EHP, sa všeobecne požadujú primerané záruky na ochranu vašich osobných údajov. Potom, ako Európsky súdny dvor zrušil platnosť vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu súkromia medzi EÚ a USA (ďalej len „štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA“), štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA už nie je možné používať ako záruku primeranej úrovne ochrany v USA podľa noriem EÚ. Tým v USA neexistuje úroveň ochrany údajov, ktorá by bola rovnocenná s úrovňou ochrany údajov v EÚ v zmysle článku 45 GDPR, a nedokážeme poskytnúť žiadne primerané záruky podľa článku 46 GDPR, ktoré by kompenzovali tento nedostatok. Tým je prenos údajov do USA v tomto bode prípustný len s vaším výslovným súhlasom podľa článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. Možné riziká tohto prenosu údajov sa zakladajú na tom, že nie je možné vylúčiť prístup štátnych orgánov, napr. prostredníctvom bezpečnostných orgánov a/alebo spravodajských služieb, ktoré by mohli spracovávať vaše údaje kvôli národnej bezpečnosti, presadzovaniu práva alebo na iné účely vo verejnom záujme USA, prípadne bez toho, aby ste boli o tom špeciálne informovaní, a bez toho, aby ste mali k dispozícii vymáhateľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

 

Informácie poskytovateľa tretej strany:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko; materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Webová lokalita:

https://cloud.google.com/maps-platform

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Charts

Na našu webovú stránku vkladáme grafy zo služby „Google Charts“, poskytovanej spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej spoločne len „Google“).

Pri načítaní grafov zo služby Google Charts, s výhradou vášho súhlasu, odovzdávame vaše údaje vrátane vašej IP adresy spoločnosti Google. Údaje prenášané v rámci služby Google Charts môže spoločnosť Google ukladať a spracovávať okrem iného aj v USA. Na ďalšie spracovanie údajov spoločnosťou Google nemáme žiadny vplyv. Pri prenose údajov do tretej krajiny, t. j. do krajiny mimo EÚ alebo EHP, sa všeobecne požadujú primerané záruky na ochranu vašich osobných údajov. Potom, ako Európsky súdny dvor zrušil platnosť vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu súkromia medzi EÚ a USA (ďalej len „štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA“), štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA už nie je možné používať ako záruku primeranej úrovne ochrany v USA podľa noriem EÚ. Tým v USA neexistuje úroveň ochrany údajov, ktorá by bola rovnocenná s úrovňou ochrany údajov v EÚ v zmysle článku 45 GDPR, a nedokážeme poskytnúť žiadne primerané záruky podľa článku 46 GDPR, ktoré by kompenzovali tento nedostatok. Tým je prenos údajov do USA v tomto bode prípustný len s vaším výslovným súhlasom podľa článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR. Možné riziká tohto prenosu údajov sa zakladajú na tom, že nie je možné vylúčiť prístup štátnych orgánov, napr. prostredníctvom bezpečnostných orgánov a/alebo spravodajských služieb, ktoré by mohli spracovávať vaše údaje kvôli národnej bezpečnosti, presadzovaniu práva alebo na iné účely vo verejnom záujme USA, prípadne bez toho, aby ste boli o tom špeciálne informovaní, a bez toho, aby ste mali k dispozícii vymáhateľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

 

Informácie poskytovateľa tretej strany:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko; materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Webová lokalita:

https://developers.google.com/chart

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Tag Manager

Na našej webovej stránke používame službu „Google Tag Manager“, poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej spoločne len „Google“).

Google Tag Manager je služba, pomocou ktorej nasadzujeme alebo spravujeme nasadenie iných služieb, ako je napríklad Google Analytics, na našej webovej stránke bez toho, aby sme museli zmeniť jej zdrojový kód. Samotný nástroj Google Tag Manager nezhromažďuje žiadne osobné údaje ani k nim nemá prístup, zabezpečuje len riadenie a vykonávanie týchto spravovaných služieb, ktoré môžu v prípade potreby s vaším súhlasom spracovávať vaše údaje.

 

Informácie poskytovateľa tretej strany:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko; materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Podmienky používania:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

https://policies.google.com/privacy

 

Príjemcovia údajov

Vaše údaje sprostredkujeme:

 

 • iným podnikom skupiny Liebherr, pokiaľ je to nevyhnutné na prípravu, plnenie alebo ukončenie zmluvy alebo ak existuje oprávnený záujem na našej strane na sprostredkovaní a váš nadradený oprávnený záujem nie je v rozpore s týmto záujmom;
 • poskytovateľom funkcií, ktoré aktívne využívate, a akýchkoľvek iných služieb alebo výkonov služieb;
 • našim poskytovateľom služieb, ktorých využívame na dosahovanie vyššie uvedených účelov;
 • príjemcovi alebo príjemcom, ktorých ste si želali;
 • súdom, rozhodcovským súdom, vládnym agentúram alebo právnym poradcom, ak je to nevyhnutné kvôli dodržiavaniu platných právnych predpisov alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

 

Sprostredkovanie údajov do tretích krajín

Údaje sa môžu sprostredkovať orgánom v krajinách mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (tzv. tretím krajinám) alebo medzinárodným organizáciám (1) len v tom prípade, ak ste nám poskytli svoj súhlas alebo (2) ak Európska komisia rozhodla, že v tretej krajine existuje primeraná úroveň ochrany (čl. 45 GDPR). Ak Komisia takéto rozhodnutie nevydala, môžeme sprostredkovať vaše údaje príjemcom nachádzajúcim sa v tretej krajine len v tom prípade, pokiaľ sú zavedené primerané záruky (napr. štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Komisiou alebo dozorným orgánom v súlade s osobitným postupom) a je zaistené presadenie vašich práv ako dotknutej osoby alebo je sprostredkovanie povolené v jednotlivých prípadoch na základe iných prípustných okolností (čl. 49 GDPR).

Pokiaľ vaše údaje sprostredkujeme do tretích krajín, budeme vás informovať o príslušných podrobnostiach sprostredkovania na relevantných miestach tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

 

Vymazanie údajov a trvanie uchovávania

Vaše údaje budeme spracovávať tak dlho, pokiaľ to bude nevyhnutné na príslušný účel, pokým ste účinne nevzniesli námietku proti spracovávaniu svojich údajov alebo účinne neodvolali akýkoľvek súhlas, ktorý ste udelili.

Pokiaľ existujú zákonné povinnosti na uchovávanie, budeme musieť uchovávať dotknuté údaje počas trvania povinnosti uchovávania. Po uplynutí povinnosti uchovávania údajov skontrolujeme, či je nevyhnutné ďalšie spracovávanie. Ak to už nebude potrebné, vaše údaje sa vymažú.

 

Zabezpečenie údajov

Aplikujeme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zaistili ochranu vašich údajov pred stratou, chybnými zmenami alebo neoprávnenými prístupmi tretích strán. V každom prípade majú k vašim údajom prístup len oprávnené osoby, a to tiež len v rozsahu nevyhnutnom na vyššie uvedené účely. Sprostredkovanie všetkých údajov je šifrované.

 

Stav: máj 2023