Životné prostredie

Všeobecným zámerom je v čo najväčšej možnej miere minimalizovať dopady našich produktov a prevádzok na životné prostredie. Naša vlastná predstava o manažmente životného prostredia je vyjadrená v politike našej spoločnosti. V jej rámci pre nás začína ekologická zodpovednosť už pri koncipovaní sérií našich zariadení. V zariadeniach preto používame kvalitné komponenty za účelom dlhodobého a bezpečného fungovania a tej najlepšej energetickej efektivity. Aj výrobné procesy sú nastavené na efektívne využívanie zdrojov. Pre realizáciu politiky našej spoločnosti a neustáleho zlepšovania nášho ekologického výkonu sú všetky výrobné prevádzky certifikované podľa medzinárodnej normy pre manažment životného prostredia ISO 14001.

Informácia podľa článku 33 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Článok predpisuje, že každý dodávateľ produktu musí svojho odberateľa informovať, keď ním dodávaný produkt obsahuje takzvanú „látku vzbudzujúcu veľmi veľké obavy“ v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného %. Pre tieto látky nazývané po anglicky ako „substances of very high concern“ sa používa skratka „SVHC“. SVHC látky sa zverejňujú v takzvanom „kandidátskom zozname“, ktorý sa aktualizuje dvakrát ročne a dá sa kedykoľvek otvoriť na adrese: Kandidátsky zoznam

Pomocou nášho vyhľadávania online vás čo najjednoduchšie chceme informovať o prípadných SVHC látkach, ktoré môže obsahovať váš spotrebič alebo váš náhradný diel. O týchto látkach vás musíme informovať, ich používanie nie je zakázané!

Vezmite do úvahy, že Európska chemická agentúra každých 6 mesiacov rozširuje zoznam SVHC látok podliehajúcich hláseniu, to znamená, že každé vyhľadávanie je aktuálny záznam.

Vaša bezpečnosť a vaše zdravie sú pre nás dôležité.

Pri používaní podľa určenia a správnom zneškodňovaní dotknutých zariadení nepredstavujú obsiahnuté látky žiadne nebezpečenstvo pre zdravie a životné prostredie, zaistená je vaša bezpečnosť a bezpečnosť uskladnených potravín. SVHC látky sa nesmú používať vtedy, ak existuje riziko migrácie do potravín. SVHC látky sú obsiahnuté väčšinou buď v neprístupných konštrukčných dieloch (napr. v elektronike), alebo sú pevne viazané v matrici plastov. Ak by sa v individuálnom prípade vyžadovali bezpečnostné opatrenia, informáciu o nich dostanete prostredníctvom tejto stránky. Spotrebiče môžete vyhľadávať pomocou sériového čísla alebo SKU. U náhradných dielov zadajte deväťmiestne číslo náhradného dielu.

K vyžiadaniu sériového čísla

Nariadenie o biocídnych výrobkoch (EÚ) č. 528/2012 reguluje používanie biocídnych výrobkoch a ošetrených výrobkoch a ich uvádzanie do obehu. „Biocídne výrobky“ a „ošetrené výrobky“ sa pritom rozlišujú nasledovne.

Biocídne výrobky obsahujú aspoň jednu biocídnu účinnú látku a sú určené na to, aby ničili škodlivé organizmy ako sú baktérie alebo huby. Nariadenie reguluje, ktoré výrobky sú povolené pre konkrétne použitie. Výrobky, ktoré nie sú povolené, sa nesmú používať alebo uvádzať do obehu. Jedine v prípade, ak by sa požiadalo o povolenie, ktoré bolo schválené. Príkladom biocídneho výrobku je ochranná lazúra dreva.

Ošetrené výrobky sú zmesi alebo výrobky, ktoré boli ošetrené s biocídnymi výrobkami alebo do ktorých boli náročky pridané biocídne výrobky za účelom ochrany a konzervácie samotných výrobkov. V EÚ sa smú uvádzať do obehu, len ak boli ošetrené s biocídnymi výrobkami, ktoré sú v EÚ povolené. Príkladom „ošetreného výrobku“ je panel plota potretý s ochrannou lazúrou dreva.

Povinnosť označenia sa na ne vzťahuje, keď

  • sa vykonáva upozornenie o vlastnosti výrobku vyplývajúcej z ošetrenia biocídom a/alebo
  • si to výslovne vyžaduje povolenie biocídnej účinnej látky

Spoločnosť Liebherr-Hausgeräte GmbH nemusí momentálne vykonávať žiadne oznámenia o používaných biocídoch.

Certifikovaný systém manažmentu životného prostredia

Použitím ekonomicky prijateľných aspektov nasledujeme celostný koncept zohľadňovania životného prostredia, ktorý zahŕňa úplný životný cyklus produktov: vývoj, výrobu, používanie a neskoršiu likvidáciu zariadenia. Centrálne aspekty predstavujú manažment prírodných zdrojov a energetiky, spravovanie odpadu a ochrana klímy. Na základe politiky našej spoločnosti regulujeme a organizujeme manažment životného prostredia pomocou „integrovaného systému manažmentu“. Manažment životného prostredia je vo všetkých našich výrobných závodoch certifikovaný medzinárodnou normou ISO 14001.

Norma ISO 14001 kladie dôraz na neustále zlepšenie ekologického výkonu. V rámci manažmentu životného prostredia sú stanovené smernice pre základné aspekty týkajúce sa životného prostredia. Monitorovanie a riadenie ekologického výkonu sa realizuje prostredníctvom príslušných ukazovateľov týkajúcich sa životného prostredia. Tento postup nám umožňuje hĺbkovo presadiť rýchle a účinné opatrenia a dosiahnuť neustále zlepšovanie ekologického výkonu.

Na stiahnutie