Vyberte si sortiment
Zatvoriť


Podmienky účasti Vianočnej súťaži Liebherr

1. Platnosť podmienok účasti

 • Účasť vo "Vianočnej súťaži Liebherr" (ďalej len "súťaž") na stránke https://www.instagram.com/liebherrappliancessk/ (Instagram) alebo https://www.facebook.com/liebherrappliancesslovakia (Facebook) je ponukou spoločnosti Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz (ďalej len "organizátor").
 • Účasť v súťaži podlieha týmto podmienkam účasti.

2. Účasť na súťaži

 • účasť na súťaži je bezplatná.
 • Účastník sa do súťaže zapojí tak, že odfotí svoju chladničku alebo mrazničku Liebherr v jej okolí a zverejní ju na Instagrame alebo Facebooku, pričom použije hashtag #LiebherrChristmasContest2023, uvedie odkaz @liebherrappliancessk (Instagram) alebo Liebherr Appliances – SVK/ liebherrappliancesslovakia (Facebook) a bude sledovať spoločnosť Liebherr na Instagrame alebo Facebooku.
 • Zúčastniť sa môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku.
 • zamestnanci skupiny Liebherr a ich príbuzní sú z účasti na súťaži vylúčení.
 • viacnásobné prihlásenie účastníkov do súťaže nie je povolené.
 • na účasť v súťaži nie je právny nárok. Organizátor je oprávnený vylúčiť osoby z účasti alebo odmietnuť účasť v súťaži podľa vlastného uváženia bez uvedenia dôvodu.
 • súťaž nie je nijako spojená so spoločnosťami Instagram a Facebook a nie je nijako sponzorovaná, podporovaná ani organizovaná spoločnosťou Instagram. Kontaktnou osobou a osobou zodpovednou za súťaž je výlučne organizátor.

3. Trvanie a ukončenie výberového konania

 • Výberové konanie sa končí 31. 12. 2023.
 • Výhercovia budú vyžrebovaní náhodným výberom zo všetkých oprávnených účastníkov do 31. 12. 2023.
 • Výhercovia budú vyhlásení najneskôr do 31. januára 2024. Výhercovia budú informovaní prostredníctvom priamej správy na Instagrame alebo Facebooku.

4. Výhry a doručenie výhier

 • Výhrou je chladnička CNdmy 5223.
 • Výherca dostane priamu správu od spoločnosti Liebherr-Hausgeräte na Instagrame alebo Facebooku. Výherca bude požiadaný, aby organizátorovi poskytol svoje údaje (titul, meno a priezvisko, adresu). Ak to výherca neoznámi organizátorovi do 14 dní od odoslania oznámenia o výhre, nárok na výhru zaniká.
 • Vyplatenie peňažnej výhry alebo vyplatenie prípadnej náhradnej výhry je vylúčené.
 • nárok na výhru je neprenosný.

5. Predčasné ukončenie výberového konania

Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť alebo ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodu. To nezakladá žiadne nároky účastníkov, najmä nároky na náhradu škody.

6. Zodpovednosť organizátora

Organizátor zodpovedá za škody - z akéhokoľvek právneho dôvodu - len v prípade úmyslu a hrubej nedbanlivosti. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť - pokiaľ je to právne prípustné - je vylúčená.

7. Zodpovednosť účastníka

Účastník odškodní organizátora za všetky nároky a požiadavky tretích strán, ktoré sú založené na porušení týchto podmienok účasti zo strany účastníka.

8. Ostatné ustanovenia

 • Organizátor môže tieto podmienky účasti kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zmeniť. Medzi účastníkom a organizátorom platí posledná verzia podmienok účasti, s ktorou účastník súhlasil.
 • Ak by jednotlivé ustanovenia týchto podmienok účasti boli alebo sa stali právne neplatnými alebo neúplnými vcelku alebo sčasti, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Neplatné ustanovenia sa po vzájomnej dohode nahradia takými ustanoveniami, ktoré sú vhodné na dosiahnutie požadovaného hospodárskeho účelu, pričom sa zohľadnia záujmy zmluvných strán.
 • Právny prostriedok nápravy v súvislosti s účasťou v súťaži je vylúčený.
 • Výberové konanie a tieto podmienky účasti podliehajú výlučne rakúskemu právu. Miestom plnenia a súdnou právomocou je Viedeň. Uplatňovanie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je vylúčené.
Váš lístok s poznámkou obsahuje:
Naposledy pridané: Váš lístok s poznámkou neobsahuje žiadne výrobky.
close