Vyberte si sortiment
Zatvoriť

Späť do formulára

Oznámenie o ochrane osobných údajov Zákazka zákazníckeho servisu

1 Všeobecne

I. Čo upravuje toto Oznámenie o ochrane osobných údajov?

Na ochranu a bezpečnosť Vašich osobných údajov kladieme maximálny dôraz. Preto je pre nás dôležité Vás informovať o tom, ktoré Vaše osobné údaje v rámci zákazky zákazníckeho servisu využívame a na aký účel, a aké máte práva vo vzťahu k osobným údajom.

II. Čo sú osobné údaje a čo znamená spracúvanie?

1. „Osobné údaje“ (ďalej tiež len „údaje“) sú všetky informácie, ktoré niečo vypovedajú o fyzickej osobe. Osobné údaje pritom nie sú len informácie, ktoré umožňujú priamu identifikáciu určitej osoby (ako napríklad meno alebo e-mailová adresa osoby) ale aj informácie, s ktorými je možné so zodpovedajúcimi dodatočnými vedomosťami vytvoriť odkaz na určitú osobu.

2. „Spracúvanie“ znamená akékoľvek opatrenia, ktoré sa vykonávajú s Vašimi osobnými údajmi (ako napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, využívanie alebo vymazanie údajov).

2 Spracúvanie údajov

I. Kto je zodpovedný za spracúvanie Vašich údajov?

Za spracúvanie Vašich údajov je zodpovedná spoločnosť Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz, E-mail: [email protected].

II. Aké údaje získavame a na aké účely?

Na písomné, telefonické alebo elektronické zaznamenanie a následnú realizáciu zákazky zákazníckeho servisu na mieste získavame a spracúvame nasledujúce údaje:
• Vaše meno a priezvisko
• Vašu adresu (ulica, číslo domu, PSČ, miesto a štát)
• Vaše telefónne číslo
• Vašu e-mailovú adresu
• Sériové číslo Vášho spotrebiča
• Individuálne údaje o chybe/Opis incidentu alebo kulančnej žiadosti

Vyššie uvedené údaje spracúvame na nasledujúce účely:
1. Na zistenie Vášho príslušného servisného partnera, ako aj realizáciu servisného termínu
2. Na komunikáciu s Vami ohľadne servisného prípadu
3. Na overenie chladničky a mrazničky Liebherr
4. Na klasifikáciu chyby servisným technikom
5. Na vykonanie prieskumov spokojnosti so zákazníckym servisom

Upozornenie: kontaktovanie a realizácia prebieha buď prostredníctvom podnikového zákazníckeho servisu Liebherr-Hausgeräte alebo prostredníctvom nami vybratého zmluvného zákazníckeho servisu. Bez poskytnutia vyššie uvedených osobných údajov nedokážeme realizovať zákazku zákazníckeho servisu. Ďalšie osobné údaje získavame, len pokiaľ ich dobrovoľne uvediete.

III. Na akom právnom základe získavame Vaše údaje?

Pokiaľ neplatia ešte špecifickejšie právne predpisy, právnym základom pre spracúvanie Vašich údajov je zásadne čl. 6 GDPR.

1. Vaše údaje sa spracúvajú na základe plnenia zmlúv (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

2. Vaše údaje sa spracúvajú na základe na základe zváženia záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Naše oprávnené záujmy sú:
Súvislé zlepšovanie našich služieb zákazníckeho servisu na zabezpečenie stálej spokojnosti zákazníkov.

Ak Vaše údaje spracúvame na základe zváženia záujmov, s prihliadnutím na zadania čl. 21 GDPR máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov.
Vaše údaje spracúvame výhradne v rozsahu, ktorý je nutný na splnenie vyššie uvedených účelov.

IV. Komu a na aké účely prenášame ktoré kategórie Vašich údajov?

Vaše údaje prípadne prenášame:

1. Iným spoločnostiam divízie Liebherr, ako aj sesterským spoločnostiam, ktoré zodpovedajú za uvedenie na trh/obchod s chladničkami a mrazničkami, vykonávanie údržbárskych a opravárenských prác na takýchto spotrebičoch, ako aj ostatné služby zákazníckeho servisu, pokiaľ sú potrebné na začatie, realizáciu alebo ukončenie zmluvy, alebo na našej strane trvá oprávnený záujem na prenose, ktorý prevažuje Váš oprávnený záujem;

2. Našim poskytovateľom služieb, ktorých nasadzujeme na dosiahnutie vyššie uvedených účelov;

3. Súdom, rozhodcovským súdom, úradom alebo právnym poradcom, ak je to nutné na dodržiavanie platného práva, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V. Spracúvajú sa Vaše údaje mimo Európskej únie?

Prenos údajov na miesta v štátoch mimo Európskej únie (tzv. tretie štáty) je povolené len, (1) pokiaľ ste nám dali Váš súhlas alebo (2) pokiaľ Európska komisia rozhodla, že v treťom štáte je zaručená primeraná úroveň ochrany (čl. 45 GDPR). Ak Komisia takéto rozhodnutie neprijala, Vaše údaje smieme prenášať tretím stranám, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine, len pokiaľ existujú vhodné záruky (napr. štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Komisiou alebo dozorným orgánom v určitom konaní) a je zabezpečené presadzovanie Vašich práv dotknutej osoby, resp. prenos je individuálne prípustný z dôvodu iných povolení (článok 49 GDPR).

VI. Kedy vymažeme alebo anonymizujeme Vaše údaje?

Vaše údaje spracúvame tak dlho, pokým je to nutné na príslušný účel, pokiaľ ste účinne nenamietali proti spracúvaniu Vašich údajov alebo ste účinne neodvolali Váš prípadný súhlas.

Pokiaľ platia zákonné povinnosti uchovávania – napr. v obchodnom práve alebo daňovom práve – údaje, ktorých sa to dotýka, budeme musieť uchovávať po dobu povinnosti uchovávania. Po uplynutí povinnosti uchovávania skontrolujeme, či pre spracúvanie platí ďalšia nutnosť. Ak už neplatí žiadna nutnosť, Vaše údaje sa vymažú.

VII. Do akej miery existuje automatizované individuálne rozhodovanie?

Na zdôvodnenie a realizáciu obchodného vzťahu zásadne nepoužívame plne automatizované rozhodovanie podľa čl. 22 GDPR. Ak by sme tieto metódy použili v jednotlivých prípadoch, budeme Vás o tom osobitne informovať, pokiaľ to predpisuje zákon.

3 Bezpečnosť osobných údajov

Používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zaručili, že Vaše údaje sú chránené pred stratou, nesprávnymi zmenami alebo neoprávnenými prístupmi tretích strán. V každom prípade majú okrem toho z našej strany prístup k vašim údajom iba oprávnené osoby, a aj to len do takej miery, ako je to nutné v rámci vyššie uvedených účelov.

4 Práva dotknutej osoby a právo podať sťažnosť

V zákonom stanovenom rámci máte právo na

1. Prístup k Vašim údajom;

2. Opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov;

3. Vymazanie Vašich údajov, predovšetkým keď (1) už nie sú potrebné na účely uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, (2) ste odvolali Váš súhlas a na spracúvanie chýba iný právny základ, (3) Vaše údaje sa spracúvali nezákonne alebo (4) ste vzniesli námietku proti spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie.

4. Obmedzenie spracúvania Vašich údajov, predovšetkým keď napadnete správnosť údajov alebo spracúvanie Vašich údajov je protizákonné a namiesto vymazania žiadate obmedzenie ich použitia.

5. Právo získať Vaše údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo, aby sme Vaše údaje priamo preniesli inému prevádzkovateľovi.

Majte na zreteli, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Pri uplatňovaní vyššie uvedených práv Vás prosíme o pochopenie toho, že od Vás budeme prípadne požadovať preukazy dokladajúce, že ste osobou, za ktorú sa vydávate.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

5 Kto je vašou kontaktnou osobou v otázkach o ochrane osobných údajov a ako ju môžete kontaktovať?

V prípade otázok o ochrane osobných údajov sa, prosím, obráťte na:
Datenschutz
Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1
9900 Lienz
[email protected]

Stav: október 2020


Späť do formulára

Váš lístok s poznámkou obsahuje:
Naposledy pridané: Váš lístok s poznámkou neobsahuje žiadne výrobky.
close