Ympäristö

Yleisenä tavoitteenamme on pienentää tuotteidemme ja sijaintipaikkojemme ympäristövaikutuksia mahdollisimman paljon. Ympäristönhallintaa koskeva käsityksemme ilmenee yrityspolitiikassamme. Siinä katsomme, että ekologinen vastuumme alkaa jo laitemallistojemme suunnitteluvaiheessa. Käytämme siksi laitteissa korkealaatuisia osia, joilla päästään varmatoimisuuteen ja parhaaseen energiatehokkuuteen. Myös valmistusprosessit tähtäävät resurssien tehokkaaseen käyttöön. Jotta yrityspolitiikkamme toteutuu ja ympäristösuoritteemme paranee jatkuvasti, kaikki valmistuspaikkamme on sertifioitu kansainvälisen ympäristöhallintanormin ISO 14001 mukaisesti.

Asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) pykälää 33 vastaavat tiedot.

Pykälä määrää, että jokaisen tuotteen toimittajan täytyy kertoa vastaanottajalleen, jos toimitetussa tuotteessa on niin sanottua ”erityistä huolta aiheuttavaa ainetta” yli 0,1 painoprosentin pitoisuutena. Näistä aineista, joiden englanninkielinen nimitys on ”substances of very high concern”, käytetään myös lyhennettä ”SVHC”. ”SVHC”-aineet julkaistaan niin sanotulla ”kandidaattilistalla”, joka päivitetään kahdesti vuodessa ja joka on saatavissa milloin tahansa osoitteesta: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Seuraavin poikkeuksin (katso lataus oikealla) olemme parhaan tietomme mukaan päätyneet siihen, että emme käytä tuotteissamme mitään kriittisiä aineita.

Kun kyseisiä laitteita käytetään tarkoituksenmukaisesti ja ne hävitetään määräysten mukaisesti, niiden sisältämistä aineista ei aiheudu vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Vaaraa ei aiheudu myöskään käyttäjälle ja elintarvikkeille.

Laitteemme, lisävarusteemme, tuotepakkauksemme ja varaosamme eivät sisällä muita aineita, jotka luetellaan kandidaattilistalla ja joita ilmoittamisvelvollisuus koskee.

sarjanumerokyselyyn

Biosidiasetus (EU) nro 528/2012 säätelee biosidivalmisteiden ja niillä käsiteltyjen tavaroiden asettamista saataville markkinoille ja niiden käyttöä. ”Biosidivalmisteet” ja ”käsitellyt tavarat" erotellaan seuraavasti.

Biosidivalmisteet sisältävät ainakin yhtä vaikuttavaa biosidiainetta ja ne on tarkoitettu haitallisten organismien kuten bakteerien tai sienten tuhoamiseen. Asetus määrittelee, mitä valmisteita saa käyttää tietyissä sovelluskohteissa. Sellaisia valmisteita, joilla ei ole hyväksyntää, ei saa käyttää eikä niitä saa asettaa käyttöön markkinoille. Poikkeuksen tekee tapaus, jossa hyväksyntää on anottu ja se on myönnetty. Esimerkki biosidivalmisteesta on puunsuoja-aine.

Käsitellyt tavarat ovat sekoitteita tai valmisteita, jotka on käsitelty biosidivalmisteilla tai joihin on tarkoituksella lisätty biosidivalmisteita tarkoituksena suojata tavaraa ja saada se säilymään. Niitä saa asettaa käyttöön markkinoille EU:ssa vain, jos käsittelyyn on käytetty EU:ssa hyväksyttyjä biosidivalmisteita. Esimerkki ”käsitellystä tavarasta” on puunsuoja-aineella maalattu aitaelementti.

Ne täytyy merkitä, jos

  • niihin laitetaan biosidikäsittelyllä saavutettua tuoteominaisuutta koskeva huomautus ja/tai
  • biosidiaineen hyväksyntä nimenomaisesti vaatii sitä

Liebherr-Hausgeräte GmbH:n ei tarvitse tällä erää tehdä mitään biosidien käyttöä koskevaa ilmoitusta.

Sertifioitu ympäristöhallintajärjestelmä

Noudatamme taloudellisesti mielekkäässä laajuudessa kokonaisvaltaista ympäristösuojeluajattelua, joka koskee tuotteen koko elinkaarta: Laitteiden kehitystä, tuotantoa, käyttöä ja myöhempää hävittämistä. Keskeisiä näkökohtia ovat tällöin energian ja resurssien hallinta, jätteiden hallinta ja ilmastonsuojelu. Yrityspolitiikan pohjalta ympäristöhallintaa ohjaa ja sen organisoi ”integroitu hallintajärjestelmä”. Kaikissa valmistuspaikoissa ympäristöhallinta on sertifioitu kansainvälisen normin ISO 14001 mukaisesti.

ISO 14001:n yksi painopiste on ympäristösuoritteen jatkuvassa parantamisessa. Suuntaviivat ympäristön kannalta oleellisia seikkoja varten on asetettu ympäristöhallinnan puitteissa. Ympäristösuoritteen valvonta ja ohjaus tapahtuu yksiselitteisten ympäristöön liittyvien tunnuslukujen avulla. Tämän menettelytavan ansiosta voimme ryhtyä nopeiden ja vaikuttavien toimien perustavanlaatuiseen toteuttamiseen. Näin pystymme parantamaan ympäristösuoritettamme jatkuvasti.

Lataa