Моля изберете Вашия асортимент
Затвори

Декларация за поверителност

10 години удължена гаранция

Фирма „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД е компания, която отдава голямо значение на защитата и сигурността на Вашите лични данни. Поради това за нас е важно да ви информираме какви Ваши лични данни обработваме във връзка с организираната от нас игра, с каква цел и какви права имате Вие във връзка с Вашите лични данни.

A. Общи положения

I. Какво са лични данни и какво означава обработване?

 • „Лични данни“ (наричани по-долу „данни“) са всяка информация, чрез която може да се идентифицира дадено физическо лице. Лични данни представляват не само информацията, с която пряко се идентифицира едно лице (като например име или електронен адрес), но също и информацията, чрез която непряко, посредством допълнителни данни конкретното лице може да бъде идентифицирано.
 • „Обработване“ представляват всички операции, които могат да бъдат извършени с Вашите лични данни (като напр. събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, използване или изтриване на данните).

II. Кой е администратор на Вашите лични данни?

Администратор на Вашите лични данни е:

„Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД,

4202 Радиново, общ. Марица, обл. Пловдивска,

България

Тел.: 00359/32-50-5309

E-mail: [email protected]

III. Какви са Вашите права като субект на данните?

Като субект на данните Вие имате следните законови права:

 • Информация/достъп до Вашите данни;
 • Коригиране на неверни данни и допълване на непълни данни;
 • Изтриване на Вашите данни, по-специално когато (1) те вече не са необходими за целите, посочени в настоящата декларация за поверителност, (2) Вие сте оттеглили съгласието си и липсва друго правно основание за обработването, (3) Вашите данни са били обработвани неправомерно или (4) Вие сте възразили срещу обработването и не съществуват легитимни интереси за обработването, които да имат преимущество.
 • Ограничаване на обработването на Вашите данни, по-специално когато точността им се оспорва от Вас или обработването на данните Ви е незаконосъобразно и сте поискали ограничение за използване на данните, вместо изтриването им.
 • Възражение срещу обработването на Вашите данни, основаващо се на легитимен интерес по причини, които произтичат от особеността на Вашата конкретна ситуация или - без специална обосновка - при обработване на лични данни с цел директен маркетинг; ако не се касае за възражение срещу данни, обработвани с цел директен маркетинг, молим за посочване на причините за възражението, поради които не можем да обработваме личните Ви данни или респ. не можем да ги обработваме по този начин. В случай на обосновано възражение ние проверяваме казуса и прекратяваме обработването на данните, освен ако не докажем убедителни законови основания за обработването, които превъзхождат Вашите интереси, права и свободи, или обработването служи за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 • Получаване на данните в структуриран, достъпен, подходящ за машинно четене формат, както и на предаване на данните Ви от нас директно към друг администратор.
 • Оттегляне на съгласието си относно обработването, ако сте ни дали такова. Имайте предвид, че законосъобразността на обработването въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето му остава незасегната от Вашето оттегляне.

При предявяване на претенции относно горепосочените права, молим за разбиране от Ваша страна, че евентуално ще поискаме доказателства от Вас, които да докажат, че Вие сте човекът, за когото се представяте.

Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, ако считате, че обработването на Вашите лични данни нарушава изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

B. Обработване на данните

I. 10 години удължена гаранция

Предлагаме ви 10-годишна удължена гаранция. За да получите тази гаранция за Вашия уред, е необходимо да се регистрирате. В рамките на регистрацията Ви ние обработваме личните данни, изброени по-долу.

Какви лични данни обработваме и за какви цели?

Ние обработваме следните Ваши лични данни:

 • Собствено и фамилно име
 • Пощенски код
 • Електронен адрес
 • Дата на покупка на уреда
 • Сериен номер на уреда

Горепосочените данни обработваме само за целите на издаване, изпращане и предоставяне на 10-годишния гаранционен сертификат на фирма Либхер, както и за извършване на гаранционни услуги.

Обработването на данни за други цели може да се извършва само, ако са спазени необходимите законови изисквания съгласно чл. 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679. В този случай, разбира се, ще спазим всички задължения за предоставяне на информация съгласно чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 14, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

На какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

Правното основание за обработването на Вашите данни е изпълнението на договор/преддоговорно задължение съгласно чл. 6, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679).

II. Категории получатели

Ние ще предадем Вашите данни евентуално към:

 • Други дружества от фирмената група Либхер, доколкото това е необходимо за сключване, изпълнение или прекратяване на договор или за изпълнение на наш легитимен интерес, доколкото Ваш легитимен интерес не му противоречи;
 • Нашите доставчици на услуги, които ни подпомагат в постигането на горепосочените цели;
 • Съдилища, арбитражен съд, власти или правни консултанти, когато това е необходимо за спазване на действащото законодателство или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

III. Трансфер на данни извън пределите на Европейският съюз

Прехвърлянето на данните към инстанции в държави извън Европейския съюз, респ. извън Европейското икономическо пространство (т.нар. трети държави) или на международни организации е разрешено само (1) ако сте ни дали Вашето съгласие или (2) ако Европейската комисия е решила, че в третата държава съществува адекватно ниво на защита на данните (чл. 45 от Регламент (ЕС) 2016/679). Ако Комисията не е взела такова решение, ние ще можем да прехвърлим Вашите данни към външни инстанции, намиращи се извън ЕС, само при условие, че съществуват подходящи гаранции (напр. стандартни договорни клаузи, приети от Комисията или надзорния орган в конкретна процедура) и че Вашите права са гарантирани, респ. трансферът на данните е допустим в конкретния случай въз основа на чл. 49 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Ако прехвърляме Ваши лични данни в трети държави, ние ще Ви уведомим относно подробностите по трансфера по подходящ начин в настоящата декларация.

IV. Срок на съхранение и изтриване на данните

Ние обработваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за съответната цел, освен ако Вие сте възразили ефективно срещу обработването на Вашите данни или сте оттеглили ефективно Вашето съгласие.

Ако са налице законови задължения за съхранение, то ние съхраняваме съответните данни в рамките на задължителния срок. След изтичане на този срок ние проверяваме, дали още съществува необходимост от обработване. Ако такава необходимост вече не съществува, данните Ви ще бъдат изтрити.

V. Автоматизирано вземане на индивидуални решения

При установяване и осъществяване на бизнес отношенията ние не прилагаме вземане на решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване съгласно член 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. Ако в отделни случаи се наложи ползването на такива процедури, ние информираме за това отделно в настоящата декларация, доколкото това е предвидено в закона.

VI. Защита на Вашите лични данни от неоторизиран достъп и загуба

Използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени от загуба, промяна или неправомерен достъп от трети страни. Във всеки случай достъп до Вашите данни от наша страна имат само оторизирани лица и то само доколкото това е необходимо за целите, посочени по-горе.

Дата на изготвяне: януари 2024 г.

 • 0
  Записка
  Продуктът е маркиран във Вашата записка.
 • 0 Списък за сравнение
  Изберете поне още един продукт, за да стартирате сравнението. Можете да сравнявате само максимум 7 продукта на списък. Премахнете продуктите от списъка или го нулирайте. Можете да водите максимум 7 различни списъка за сравнение едновременно. Продуктът е добавен успешно.
  Стартиране на сравнението
  Вашият списък за сравнение е празен. Можете да избирате продукти за сравнение от страниците с продукти.
 • Продажби
 • Файлове за изтегляне
Вашата записка съдържа:
Последно добавени: Вашата записка не съдържа продукти.
close