Указания за защита на данните при кампанията Рестарт Гастро 2021

1 Общи положения

I. Какво регламентират настоящите указания за защита на данните?

Ние отдаваме голямо значение на защитата и сигурността на Вашите лични данни. Поради това е важно за нас да ви информираме, какви лични данни събираме и обработваме в рамките на кампанията Рестарт Гастро 2021

II. Какво са лични данни и какво означава обработване.

1.„Лични данни“ (наричани по-нататък и „данни“) е всякаква информация, която идентифицира дадено физическо лице. При това личните данни не са само информация, която е пряко свързана с определено физичеко лице (като например име или имейл адрес на дадено лице), а също и информация, с помощта на която при съответните допълнителни знания може да се направи връзка с определено физическо лице.

2.„Обработване" означава всяко действие или съвкупност от действия, извършвани с Вашите лични данни (като например събиране, записване, организиране, подреждане, запаметяване, използване или изтриване на данните) чрез автоматични или други средства.

2. Обработване на данни

I. Кой е отговорен за обработването на Вашите данни?

Администратор за обработването на Вашите данни е:
Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД,
Адрес: 4202 с. Радиново, община Пловдив
България

Телефон: +359 32 505410
Ел. поща: [email protected]
Интернет страница: https://home.liebherr.com

II. Какви данни събираме и за какви цели?

При участие в кампанията Рестарт Гастро 2021 събираме следните категории лични данни:

1. Име и фамилия
2. Адрес (улица, номер, пощенски код, населено място и страна)
3. Продукт
4. Сериен номер
5. Дата на покупка
6. Дата на фактура
7. Доказателство за фактура ( копие на фактурата)
8. Банкови данни (IBAN)
9. Имейл адрес

Посочените в точки от 1 до 9 данни обработваме за следните цели:

1. За регистрация и проверка валидността на участието в кампанията Рестарт Гастро 2021.
2. За прехвърляне сумата от кампанията Рестарт Гастро 2021.
3. За информация и въпроси относно кампания Рестарт Гастро 2021.
4. Провеждане на анкети за удовлетвореност на клиентите.
5. Маркетингова дейност (изпращане на бюлетин).

III. На какво правно основание обработваме Вашите данни?

Ние обработваме вашите лични данни в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни.

1. Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на дадено съгласие (чл. 6 ал. 1 буква а) от ОРЗД) (прилага се за цели 4 и 5)
2. Обработването на Вашите лични данни се извършва за изпълнението на договори (чл. 6 ал. 1 буква б) от ОРЗД) (прилага се за цели 1-3)
3. Обработката на Вашите лични данни се извършва е необходимо за защита легитимните интереси на администратора или трета страна. (Член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД)

Ако обработваме Вашите данни въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието към нас по всяко време с бъдещ ефект на действие.Ние обработваме Вашите данни изключително и само до степента, необходима за изпълнението на горепосочените цели.

IV. На кого, с какви цели и какви категории от Вашите данни предаваме?

Възможно е да предадем Вашите данни на:

1. Други дружества на Liebherr от подразделението за домакински уреди, при условие че това е необходимо за започване, изпълнение или прекратяване на договор или ако за предаването е налице легитимен интерес от наша страна и това предаване не противоречи на Вашия легитимен интерес, коийто имат предимство; (Категории данни 1-9)

2. Към доставчици на услуги, които използваме за осъществяване на кампанията Рестарт Гастро 2021 и постигане на горепосочените цели; (Категории данни 1-9)

3. Към съдилища, арбитражни съдилища, институции или юридически съветници, ако това се изисква за спазване на действащото законодателство или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции (Категории данни 1-9).

V. Обработват ли се Вашите данни извън границите на Европейския съюз?

Прехвърлянето на данните към инстанции в държави извън Европейския съюз (т.нар. трети държави) е разрешено само (1) ако сте ни дали Вашето съгласие или (2) ако Европейската комисия е решила, че в третата държава съществува адекватно ниво на защита (чл. 45 от ОРЗД). Ако Комисията не е взела такова решение, ние можем да предадем Вашите данни на трети страни, които се намират в трета държава, само ако са налице подходящи гаранции (например стандартни клаузи за защита на данните, приети от Комисията или надзорния орган в рамките на определена процедура), и е гарантирано изпълнението на Вашите права като субект на данните или предаването им е разрешено в отделни случаи въз основа на други разрешителни режими (член 49 от ОРЗД).

VI. Кога ще изтрием или анонимизираме Вашите данни?

Обработваме Вашите данни дотогава, докато това е необходимо за съответната цел, освен ако Вие сте подали валидно възражение срещу обработката на Вашите данни или сте оттеглили ефективно евентуалното си съгласие.
Ако са налице законови задължения за съхранение на данни - напр. в търговското или данъчното право - ще трябва да запаметим съответните данни за срока на задължителното им съхраняване. След изтичане на срока на задължението за съхранение ние проверяваме дали още съществува необходимост за обработка. Ако такава необходимост вече не съществува, данните Ви ще бъдат изтрити.

VII. До каква степен е налице автоматизирано вземане на решения в отделни случаи?

При обосноваване и осъществяване на бизнес-отношения ние по принцип не използваме напълно автоматизирано вземане на решения съгласно член 22 от ОРЗД. Ако в отделни случаи използваме тези процедури, ще Ви информираме за това отделно, ако това е предвидено в Закона.

3 Сигурност на данните

Използваме технически и организационни мерки за сигурност в съответствие с чл. 32 ОРЗД, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени от загуба, неверни промени или неоправомощен достъп от трети страни. Във всеки случай достъп до Вашите данни от наша страна имат само оправомощени лица и то само доколкото това е необходимо за целите, посочени по-горе.

4 Права на субектите на данни и право на обжалване

При спазване изискванията на действащото законодателство Вие имате право на:

1. Информация за Вашите данни и по специално да бъдете информиран, дали и до каква степен Вашите лични данни се обработват от нас;

2. Коригиране на неверни данни и допълване на непълни данни;

3. Изтриване на Вашите данни, по-специално когато (1) вече не са необходими за целите, за които са събрани (2) сте оттеглили съгласието си и няма друго правно основание за обработването на личните данни;, (3) Вашите данни са били обработени неправомерно; или (4) Вие сте подали възражение срещу обработването и няма основателни законни причини за обработването, които да имат приоритет.

4. Ограничаване на обработката на Вашите данни, в случай, че оспорвате верността и точността на личните данни; или обработването се извършва без правно основание, но вместо да ги изтрием сте поискали ограничение за използване на данните вместо изтриването им; или когато нямаме нужда от вашите данни, но вие имате нужда от тях за . за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка, дали законните основания на администратора имат превес пред вашите интереси.

5. Правото да получавате данните си в структуриран, достъпен и машинно четлив формат и да поискате предаването на Вашите лични данни да става директно от нас за друг администратор, стига това да е технически възможно,

6. Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Моля, имайте предвид, че законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето му, остава незасегната от оттеглянето на Вашето съгласие.

При предявяване на посочените по-горе права молим за разбиране, че евентуално ще изискваме доказателства от Вас, които да докажат, че сте лицето, за което се представяте.

Кое е лицето за контакт по въпросите за защита на данните и как мога да се свържа с него?

При въпроси относно защитата на данни се обърнете към:

Защита на данните
Данни за контакт
Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД
Адрес: 4202 с. Радиново, България
Телефон: +359 32 505410
Ел. поща: [email protected]
Интернет страница: https://home.liebherr.com

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
Отговорник по защита на данните:

Синан Сен
Служител на групата за защита на данните
Liebherr-IT Services GmbH
Вит 1
88457 Oberopfingen
Германия
[email protected]

Статус: март 2021 г.

Промени

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД си запазва правото да допълва и променя настоящите указания за защита на данните по всяко време, при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.