Принципи за обработка на личните данни от страна на Liebherr

Вие сте попаднали на тази страница чрез връзка към уеб сайта, тъй като искате да се информирате как използваме личните данни на бизнес партньорите ни. Със следната информация бихме искали да Ви осигурим общ преглед на обработката на личните Ви данни и върху правата Ви като субект на данни.

 

А. Обща информация

 

I. Какво регулира тази декларация за поверителност?

 

Компанията ни отдава голямо значение на защитата и сигурността на Вашите лични данни. Ето защо е важно за нас да Ви информираме затова какви лични данни, свързани с Вас, използваме и за каква цел, както и какви права имате по отношение на личните Ви данни.

 

II. Кои са личните данни и какво означава обработка?

 

1. „Лични данни“ (накратко наричани „Данни“) е всяка информация, която дава някакви сведения за дадено физическо лице. Личните данни са не само информация, от която може да се прави непосредствено заключение за определено лице (като например името или имейл адреса на лицето), а така също информация, чрез която със съответните допълнителни сведения може непряко да се идентифицира определено лице.

2. „Обработка“ означава всякакви действия, предприети с вашите лични данни (като събирането, регистрирането, организацията, подреждането, съхранението, използването или изтриването на лични данни).

 

 

Б. Обработка на личните данни

 

I. Кой отговаря за обработката на Вашите лични данни?

 

Органът, отговорен за обработката на вашите данни, е Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, за контакт: [email protected].

 

II. Какви данни събираме и за какви цели?

 

В рамките на сътрудничеството с бизнес партньорите обработваме следните данни на лицата за контакт на клиенти, заинтересовани страни, дистрибутори, доставчици и партньори (наричани по-долу по отделно или заедно „бизнес партньори“):

1. информация за контакт като собствено име и фамилия, служебен адрес, служебен телефонен номер, служебен мобилен номер, служебен номер на факс и служебен имейл адрес;

2. данни за плащанията като информация, необходима за обработката на платежни трансакции или предотвратяване на измами, включително информация за кредитни карти и номера за проверка на картата;

3. данни, чиято обработка е необходима в рамките на проект или за изпълнението на договор с Liebherr, или такива, които се предоставят доброволно от бизнес партньорите – например в рамките на задействани поръчки, запитвания или подробности за проект;

4. лични данни, събрани от публично достъпни източници, информационни бази данни или кредитни бюра;

5. доколкото законово се изисква в рамките на проверките за съответствие: дата на раждане, лична карта и номер на личната карта, информация за важни съдебни производства и други правни спорове, в които участват бизнес партньорите;

6. допълнителна информация за бизнес отношенията като например протоколи, одити, интереси към търсенето, класификация на покупателната способност, категории и индикатор за блокиране; както и

7. данни от системи за контрол на достъпа и изграждане на системи за сигурност в случай на посещения във фабрика като например отчети за посещения, регистрационни номера на автомобили, записи от видеонаблюдение.

Обработваме тези данни само за следните цели:

1. комуникация с бизнес партньори за продукти, услуги и проекти като обработване на запитвания от бизнес партньорите или предоставяне на техническа информация за продукти (използвани категории данни: 1, 3);

2. планиране, изпълнение и управление на (договорните) бизнес отношения между Liebherr и бизнес партньора – например за обработката на поръчки за продукти и услуги, за събиране на плащания, за целите на счетоводството и фактурирането и за извършване на доставки, поддръжка или ремонти (използвани категории данни: 1-4 и в даден случай 5-7);

3. провеждане на проучвания на клиенти, маркетингови кампании, пазарни анализи, лотарии, състезания или подобни кампании и събития (използвана категория данни: 1);

4. спазване на i) правни изисквания (напр. задължения за съхранение на данъчна и търговска информация), ii) съществуващи задължения за извършване на проверки за съответствие с регулаторните изисквания (за предотвратяване на стопански престъпления или пране на пари). както и iii) насоки и промишлени стандарти на Liebherr (използвани категории данни: 1-7); и

5. уреждане на правни спорове, изпълнение на съществуващи договори и установяване, упражняване и защита на правни искове (използвани категории данни: 1-7).

Обработката на лични данни за други цели може да се обмисли, ако са необходими законови изисквания в съответствие с член 6, параграф 4 от ОРЗД. В такъв случай, разбира се, ще спазим всички задължения спрямо информацията съгласно член 13, параграф 3 от ОРЗД и член 14, параграф 4 от ОРЗД.

 

III. На какво правно основание събираме Вашите данни?

 

Правното основание за обработката на личните Ви данни е – докато няма друго конкретно законодателство – член 6 от ОРЗД.

Вашите данни се обработват въз основа на следното(ите) правно(и) основание(я):

1. съгласие на субекта на данните (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД) (важи за цел 3);

2. обработка на данни за изпълнение на договори (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД) (важи за цели 1, 2, 4);

3. обработка на данни въз основа на преценка на интереси (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) (важи за цел 3);

4. обработка на данни за изпълнение на правно задължение (член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД) (важи за цели 4 i, ii).

Нашите законни интереси са:

1. икономически интереси (цел 3)

2. обслужване на клиенти (цел 3)

3. подобряване на продукти (цел 3)

4. откриване на опасност (цел 3)

5. насърчаване на лоялността на клиентите (цел 3)

Ако обработваме Вашите данни въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с влизане в сила в бъдеще.

Ако обработваме данните Ви въз основа на преценка на интереси, имате право съобразно изискванията на член 21 от ОРЗД да възразите срещу обработката на вашите данни.

Обработваме Вашите данни само до степента, необходима за изпълнението на гореспоменатите цели.

 

IV. На кого и за какви цели съобщаваме Вашите категории лични данни?

 

Съобщаваме Вашите данни на:

1. други предприятия от групата на Liebherr, при условие че това е необходимо за започване, изпълнение или прекратяване на договор или ако има законен интерес от наша страна в предаването и Вашият висш законен интерес не се противопоставя на това; (категория данни 2)

2. нашите доставчици на услуги, които използваме за постигането на гореспоменатите цели; (категории данни 1, 2, 3, 4 и 5)

3. Съдилища, арбитражни съдилища, органи или юридически съветници, ако това е необходимо за спазване на приложимото законодателство или за отстояване, упражняване или защита на правни искове. (категории данни 1, 2 и 5)

 

V. Ще бъдат ли обработвани данните ми извън Европейския съюз?

 

Разрешава се предаване на данни до обекти в държави извън Европейския съюз (така наречените „трети държави“), 1) ако сте ни предоставили съгласието си или 2) Европейската комисия е решила, че в трета държава има съответно ниво на защита (член 45 от ОРЗД). Ако Комисията не е взела такова решение, имаме право да прехвърляме Вашите данни на трети страни, намиращи се в трета държава, само ако са налице подходящи гаранции (на. стандартни клаузи за защита на данните, които са приети от Комисията или надзорния орган в определена процедура) и осигуряването на Вашите права като субект на данни е гарантирано.

 

VI. Кога изтривате или анонимизирате моите данни?

 

Ние обработваме Вашите данни, доколкото е необходимо за съответната цел, освен ако не сте възразили срещу обработката на Вашите данни или не сте отменили съгласието си.

Доколкото има законови изисквания за запазване – напр. в търговското право или данъчното законодателство – ще трябва да съхраняваме съответните данни за периода за запазване. След като периодът на запазване изтече, ние ще проверим дали има допълнителни изисквания за обработка. Ако вече не са необходими, Вашите данни ще бъдат изтрити.

 

VII. До каква степен има автоматично взимане на решения в отделни случаи?

 

По принцип не използваме напълно автоматизирано вземане на решения в съответствие с член 22 от ОРЗД за установяване и изпълнение на бизнес отношения. Ако използваме тези процедури в отделни случаи, ще Ви информираме за това отделно, при условие че това се изисква от закона.

 

VIII. До каква степен данните ми ще се използват за профилиране (тук: оценяване)?

 

Обработваме Вашите данни частично автоматично с цел оценка на определени лични аспекти (профилиране).

Използваме профилиране в следните случаи:

1. Поради законовите и регулаторни изисквания ние сме длъжни да се борим с прането на пари, финансирането на тероризма и престъпленията, които застрашават имуществото. Извършват се и оценки на данни (например при платежни трансакции). Тези мерки служат и за Вашата защита. (важи за цел 4)

2. Ние съставяме кредитна оценка, чрез която оценяваме Вашата кредитоспособност. Изчислява се вероятността клиентът да изпълни договорните си задължения за плащане. Изчислението може да включва например доходи, разходи, съществуващи задължения, професия, работодател, продължителност на заетостта, опит от предишните бизнес отношения, договорно изплащане на предишни заеми и информация от кредитни бюра. Оценяването се основава на математическо-статистически признат и утвърден метод. Изчислените резултати ни помагат при вземането на решения в контекста на продуктови сделки и са включени в текущото управление на риска. (важи за цел 2)

 

 

В. Как са защитени личните ми данни от неразрешен достъп и загуба?

 

Използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени от загуба, неправилни промени или неупълномощен достъп от трети страни. От наша страна само упълномощени лица имат достъп до Вашите данни и само дотолкова, колкото е необходимо за посочените по-горе цели. Предаването на всички данни е криптирано.

 

 

Г. Засегнати права и право на жалба

 

Имате право на информация за данните Ви

1. в законово установената рамка;

2. корекция на неправилни данни и допълване на непълни данни;

3. изтриване на Вашите данни особено ако 1) те вече не са необходими за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност, ако 2) отменяте Вашето съгласие и няма друго правно основание за обработката, 3) данните Ви са били незаконно обработени или 4) сте подали възражение срещу обработката и не съществуват законни причини за обработката;

4. ограничаването на обработката на Вашите данни особено ако оспорвате верността на данните или обработката на Вашите данни е незаконна и Вие настоявате за ограничаване на използването вместо изтриване;

5. правото да получавате данните си в структуриран, общоприет и машинно четивен формат и да изисквате данните Ви да се предават директно на друго отговорно лице.

Обърнете внимание, че законността на обработката, извършена въз основа на съгласието до момента на отмяна, остава незасегната от Вашето оттегляне.

Ако отстоявате гореспоменатите права, които не са в писмена форма, ще Ви помолим за разбиране за това, че е възможно да изискаме от Вас доказателства, които доказват, че Вие сте човекът, за когото твърдите, че сте.

Освен това имате право на жалба пред компетентния надзорен орган.

 

 

Д. Кое е лицето за контакт по въпросите за защита на личните данни и как мога да се свържа с него?

Ако имате въпроси относно защитата на личните данни, моля, обръщайте се към:

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Имейл:

Редакция: юли 2020 г.