Okoliš

Općenit je cilj što više smanjiti utjecaje naših proizvoda i proizvodnih pogona na okoliš. Naš stav prema upravljanju okolišem ogleda se u poslovnoj politici koju vodimo. U tom smislu ekološka odgovornost za nas počinje već prilikom osmišljavanja naših serija uređaja. Stoga u uređaje ugrađujemo visokokvalitetne komponente radi dugog i sigurnog rada i najbolje energetske učinkovitosti. I proizvodni su procesi orijentirani na učinkovito korištenje resursa. Radi provođenja naše poslovne politike i konstantnog poboljšavanja dobrobiti za okoliš svi su proizvodni pogoni certificirani prema međunarodnoj normi upravljanja okolišem ISO 14001.

Informacije prema članku 33. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH).

Člankom se propisuje da je svaki dobavljač proizvoda dužan primatelju proizvoda dati informacije ako su u proizvodu koje je isporučio sadržane takozvane „posebno zabrinjavajuće tvari” u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela. Kratica tvari označenih na engleskom kao „substances of very high concern” jest „SVHC”. „SVHC” tvari objavljuju se na takozvanom „popisu potencijalno opasnih tvari”, koji se ažurira dva puta godišnje i u svakom je trenutku dostupan na adresi: Popis potencijalno opasnih tvari

S pomoću našeg mrežnog pretraživanja želimo vas što jednostavnije obavijestiti o SVHC tvarima koje mogu biti sadržane u vašem uređaju ili zamjenskom dijelu. Moramo vas obavijestiti o ovim tvarima, njihova upotreba nije zabranjena!

Imajte na umu da Europska agencija za kemikalije svakih 6 mjeseci proširuje popis SVHC tvari koje podliježu obvezi prijave, tj. svako pretraživanje je prikaz trenutnog stanja.

Vaša sigurnost i zdravlje su nam važni.

Pri namjenskoj upotrebi i propisnom zbrinjavanju tih uređaja sadržane tvari ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi ili okoliš. Vaša sigurnost i sigurnost skladištenih namirnica je osigurana. SVHC tvari ne smiju se upotrebljavati kada postoji opasnost prijenosa na namirnice. SVHC tvari su u većini slučajeva sadržane u nepristupačnim (npr. elektroničkim) komponentama ili su čvrsto povezane u matricu plastičnih masa. Ako u pojedinim slučajevima budu potrebne posebne mjere opreza, bit ćete obaviješteni na ovoj stranici. Uređaje možete pretraživati s pomoću serijskog broja ili SKU broja. Za zamjenske dijelove unesite deveteroznamenkasti broj zamjenskog dijela.

Idi na provjeru serijskog broja

Uredbom (EU) br. 528/2012 o uporabi biocidnih proizvoda regulira se uporaba biocidnih proizvoda i tretiranih proizvoda, kao i njihovo stavljanje na tržište. „Biocidni proizvodi” i „tretirani proizvodi” pritom se razlikuju kako slijedi.

Biocidni proizvodi sadrže minimalno jednu biocidnu tvar i njihova je namjena uništiti štetne organizme kao što su bakterije ili gljive. Uredbom se regulira koji su proizvodi dopušteni za određene namjene. Proizvodi koji nisu dopušteni ne smiju se koristiti niti stavljati na tržište. Izuzetak je slučaj da je zatraženo i dano odobrenje. Primjer biocidnog proizvoda je zaštitna lazura za drvo.

Tretirani proizvodi jesu smjese ili proizvodi koji su tretirani biocidnim proizvodima ili ih sadržavaju u cilju zaštite samih proizvoda ili njihova konzerviranja. U Europskoj uniji smiju se staviti na tržište samo ako su tretirani biocidnim proizvodima koji su dopušteni u EU-u. Primjer je „tretiranog proizvoda” drvena ograda premazana zaštitnom lazurom za drvo.

On podliježe obvezi označivanja ako

  • postoji naznaka o svojstvu proizvoda koje je rezultat tretmana biocidnim proizvodima i/ili
  • se u odobrenju biocidne tvari to izričito nalaže

Liebherr-Hausgeräte GmbH trenutno nema obvezu obavještavanja o korištenim biocidnim proizvodima.

Certificirani sustav upravljanja okolišem

Pod gospodarski održivim uvjetima podrazumijevamo cjelovitu misao o zaštiti okoliša, koja uključuje cjelokupan životni ciklus proizvoda: razvoj, proizvodnju, upotrebu i potom zbrinjavanje uređaja. Središnji pristup pritom je upravljanje energijom i resursima, upravljanje otpadom i zaštita od klimatskih promjena. Na temelju poslovne politike upravljanje okolišem regulira se i organizira „integriranim sustavom upravljanja”. Na svim proizvodnim lokacijama upravljanje okolišem certificirano je prema međunarodnoj normi ISO 14001.

ISO 14001 stavlja težište na kontinuirano poboljšavanje djelovanja u zaštiti okoliša. U okviru upravljanja okolišem utvrđene su smjernice za ekološki relevantne čimbenike. Nadzor i kontrola djelovanja u zaštiti okoliša provodi se pomoću odgovarajućih ekoloških indikatora. Taj nam postupak omogućuje temeljito provođenje brzih i učinkovitih mjera te postizanje stalnih poboljšanja pri djelovanju u zaštiti okoliša.

Preuzimanje