Miljø

Generelt mål er å redusere miljøpåvirkningen fra våre produkter og produksjonssteder så mye som mulig. Vårt selvfølgelige miljømanagementet kommer i uttrykk i vår firmapolitikk. Med dette som rammeverk, begynner de økologiske ansvaret for oss allerede i konseptutviklingen av våre apparatserier. Vi setter inn komponenter av høy kvalitet, for lang og sikker funksjon og beste energieffektivitet. Også produksjonsprosessene er innrettet for effektiv utnyttelse av ressursene. For å omsette vår firmapolitikk og den konstante forbedringen av våre handlinger for miljøet, er alle produksjonsstedene sertifisert fra miljømanagement-normen ISO 14001.

Informasjon i henhold til artikkel 33 i forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH).

Artikkelen foreskriver at enhver leverandør av et produkt må informere mottakeren hvis produktet som denne leverer inneholder et såkalt "spesielt bekymringsvekkende stoff" i konsentrasjoner på mer enn 0,1 masseprosent. Disse stoffene, som på engelsk betegnes som "substances of very high concern", blir også forkortet som "SVHC". "SVHC" blir offentliggjort i den såkalte "kandidatlisten", som oppdateres to ganger i året og når som helst kan hentes opp fra: Kanditatliste

Med vårt onlinesøk vil vi informere deg så enkelt som mulig om eventuelle SVHC-er som finnes i ditt apparat eller din reservedel. Vi må informere deg om disse stoffene, bruken av disse er ikke forbudt!

Vær oppmerksom på at de europeiske kjemikaliemyndighetene utvider listen med meldepliktige SVHC hver 6. måned, dvs. ethvert søk er et øyeblikksopptak.

Din sikkerhet og helse er viktig for oss.

Ved formålsmessig bruk og forskriftsmessig avfallshåndtering av de aktuelle apparatene utgår ingen fare fra innholdsstoffene med hensyn til helse og miljø, din sikkerhet og lagrede næringsmidler. SVHC kan ikke brukes hvis det er fare for migrering til næringsmidler. SVHC er for det meste brukt i utilgjengelige komponenter (f.eks. i elektronikk) eller fast integrert i matrisen til plaststoffer. Hvis forsiktighetstiltak skulle være nødvendige i enkelttilfeller, ville du bli informert om dette på denne siden. Du kan søke etter apparater ved hjelp av serienummer eller SKU. For reservedeler legger du inn det nisifrede reservedelsnummeret.

Til serienummerforespørsel

Biocid-produkt forordningen (EU) Nr. 528/2012 regulerer bruken og markedsføringen av biocidprodukter og behandlete varer. «Biocidprodukter» og « behandlete varer» skilles som følgende.

Biocidprodukter inneholder minst ett biocid-virkestoff og er ment å ødelegge skadeorganismer som bakterier eller sopp. Forordningen regulerer hvilke produkter som er tillatt for bestemte bruksområder. Produkter som ikke er tillatt, kan ikke brukes eller settes i omløp, med mindre det blir søkt om en spesialtillatelse som innvilges. Et eksempel for et slikt biocidprodukt er en trebeskyttende glasur.

Behandlede varer er blandinger eller produkter som er behandlet med biocidprodukter eller hvor biocidprodukter ble tilført med hensikt, med målet å beskytte og konservere selve varen. I EU kan disse varene kun settes i omløp hvis de er blitt behandlet med EU-godkjente biocidprodukter. Et eksempel på en «behandlet vare» er et gjerde som er malt med trebeskyttende glasur.

De er gjenstand for der merkeplikt, hvis

  • produktegenskapen etter den biocide behandlingen tyder på det, eller
  • tillatelsen til det biocide virkestoffet uttrykkelig krever det

Liebherr-Hausgeräte GmbH må for tiden ikke melde om brukte biocider.

Sertifisert miljø-managementsystem

Vi følger under økonomisk ansvarlige aspekter, en helhetstanke om miljøvern, som innbefatter hele produktets levetid: utviklingen, produksjonen, bruken og den senere avhendingen av apparatene. Sentrale aspekter er dermed energi- og resursmanagementet, avfallsmanagementet og beskyttelse av miljøet. På grunnlag av vår firmapolitikk, er miljømanagementet regulert og organisert gjennom «integrert managementsystem». På alle produksjonsstedene er miljømanagementet sertifisert etter den internasjonale normen Norm ISO 14001.

ISO 14001 setter fokus på den kontinuerlige forbedringen av miljøprestasjonene. Under miljø-managementets er retningslinjer for vesentlige miljøaspekter fastlagt. Overvåkningen og styringen av miljøprestasjonene gjøres gjennom relevante miljørelevante nøkkeltall. Dette gjør oss i stand til raskt å iverksette dyptgripende tiltak for å oppnå stadig forbedring av miljøprestasjonene.

Download