Περιβάλλον

Γενικός στόχος είναι να περιορίζουμε κατά το δυνατόν τις επιπτώσεις των προϊόντων και των εγκαταστάσεών μας στο περιβάλλον. Η προσέγγιση της εταιρείας μας ως προς την περιβαλλοντική διαχείριση εκφράζεται στην πολιτική μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η οικολογική ευθύνη ξεκινάει για εμάς ήδη από το στάδιο σχεδίασης των σειρών των συσκευών μας. Έτσι, επιλέγουμε για τις συσκευές μας υψηλής ποιότητας εξαρτήματα για μια μακρά και ασφαλή λειτουργία και για μέγιστη ενεργειακή απόδοση. Οι διαδικασίες κατασκευής βασίζονται, επίσης, στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων. Για την υλοποίηση της πολιτικής της εταιρείας μας και τη συνεχή βελτίωση της οικολογικής μας απόδοσης, όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής πιστοποιούνται κατά το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1907/2006 (REACH).

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, οι διανομείς προϊόντων πρέπει να ενημερώνουν τους αποδέκτες αν τα παρεχόμενα προϊόντα περιέχουν «ουσίες που εμπνέουν πολύ μεγάλη ανησυχία» σε συγκεντρώσεις άνω του 0,1 τοις εκατό κατά μάζα. Στα Αγγλικά, οι ουσίες αυτές ορίζονται ως «substances of very high concern» ή, εν συντομία, «SVHC». Οι «SVHC» δημοσιεύονται στον λεγόμενο «κατάλογο υποψήφιων ουσιών», ο οποίος ενημερώνεται δύο φορές τον χρόνο και είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση: Κατάλογος υποψήφιων ουσιών

Με τη δική μας αναζήτηση Online θέλουμε να σας ενημερώνουμε όσο πιο εύκολα γίνεται σχετικά με τυχόν ουσίες SVHC που μπορεί να υπάρχουν στη συσκευή σας ή σε κάποιο ανταλλακτικό. Σχετικά με αυτές τις ουσίες πρέπει να σας ενημερώσουμε πως η χρήση τους δεν απαγορεύεται!

Λάβετε υπόψη πως οι ευρωπαϊκές αρχές χημικών διευρύνουν επεκτείνει κάθε 6 μήνες τη λίστα των ουσιών SVHC που πρέπει να δηλώνονται, δηλαδή κάθε αναζήτηση αποτυπώνει μόνο μια χρονική στιγμή.

Η ασφάλεια και η υγεία σας είναι σημαντικό θέμα για εμάς.

Όταν οι συσκευές χρησιμοποιούνται σωστά και απορρίπτονται κατάλληλα, δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για την υγεία και το περιβάλλον από τις περιεχόμενες ουσίες. Η ασφάλεια για εσάς και τα αποθηκευμένα τρόφιμα είναι δεδομένη. Οι ουσίες SVHC δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν υπάρχει κίνδυνος μετανάστευσης στα τρόφιμα. Οι ουσίες SVHC είναι κυρίως είτε σε απρόσιτα εξαρτήματα (π.χ. στα ηλεκτρονικά) ή στερεά ενσωματωμένες στη μήτρα των πλαστικών . Αν σε μεμονωμένες περιπτώσεις θα υπάρχουν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, θα ενημερωθείτε σχετικά από αυτήν τη σελίδα. Μπορείτε να αναζητείτε συσκευές με τη βοήθεια του σειριακού αριθμού ή του αριθμού SKU (Stock Keeping Unit). Για ανταλλακτικά δίνετε τον εννιαψήφιο κωδικό ανταλλακτικού.

Ερώτημα σειριακού αριθμού

Ο κανονισμός περί βιοκτόνων (ΕΕ) αρ. 528/2012 κανονίζει τη χρήση και την κυκλοφορία στην αγορά βιοκτόνων και κατεργασμένων αντικειμένων. Τα «βιοκτόνα» και τα «κατεργασμένα αντικείμενα» διακρίνονται ως εξής:

Τα βιοκτόνα περιέχουν τουλάχιστον μία βιοκτόνο ουσία και προορίζονται για την εξουδετέρωση βλαβερών οργανισμών, όπως τα βακτήρια και οι μύκητες. Ο κανονισμός ορίζει ποια προϊόντα εγκρίνονται για συγκεκριμένες εφαρμογές. Τα προϊόντα που δεν εγκρίνονται δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ή να κυκλοφορούν στην αγορά. Εκτός αν υποβληθεί αίτημα και χορηγηθεί έγκριση. Ένα παράδειγμα βιοκτόνου είναι το βερνίκι προστασίας ξύλου.

Τα κατεργασμένα αντικείμενα είναι μείγματα ή προϊόντα τα οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με βιοκτόνα ή στα οποία προστέθηκαν εσκεμμένα βιοκτόνα με σκοπό την προστασία και τη συντήρηση των αντικειμένων. Επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ εφόσον υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με εγκεκριμένα από την ΕΕ βιοκτόνα. Ένα παράδειγμα «κατεργασμένου αντικειμένου» είναι ένας φράχτης με επίστρωση βερνικιού προστασίας ξύλου.

Υπόκεινται στην υποχρέωση σήμανσης, αν

  • παρέχεται υπόδειξη σχετικά με κάποια ιδιότητα προϊόντος που προκύπτει από την επεξεργασία με βιοκτόνο ή/και
  • αυτό απαιτείται ρητά βάσει της έγκρισης της βιοκτόνου ουσίας

Επί του παρόντος, η Liebherr-Hausgeräte GmbH δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση γνωστοποίησης των χρησιμοποιούμενων βιοκτόνων.

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος

Από οικονομικά αποδεκτή άποψη ακολουθούμε ένα συνολικό σκεπτικό προστασίας του περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων: Τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη χρήση και τέλος την απόσυρση των συσκευών. Βασικές πτυχές εδώ αποτελούν η διαχείριση ενέργειας και πόρων, η διαχείριση των απορριμμάτων και η προστασία του κλίματος. Με βάση την πολιτική της εταιρείας, η διαχείριση του περιβάλλοντος ρυθμίζεται και οργανώνεται μέσω του "ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης". Σε όλα τα εργοστάσια παραγωγής, η διαχείριση του περιβάλλοντος είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001.

Το ISO 14001 δίνει έμφαση στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντολογικών επιδόσεων. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντολογικής διαχείρισης έχουν καθοριστεί κατευθυντήριες γραμμές για τα βασικά περιβαλλοντολογικά θέματα. Η επιτήρηση και ο έλεγχος των περιβαλλοντολογικών επιδόσεων γίνεται μέσω κατάλληλων περιβαλλοντολογικών χαρακτηριστικών αριθμών. Αυτή η μέθοδος μας επιτρέπει να υλοποιούμε γρήγορα και αποτελεσματικά μέτρα και να επιτυγχάνουμε μια συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντολογικών επιδόσεων.

Λήψη