Αρχές επεξεργασίας δεδομένων της Liebherr

Μεταφερθήκατε στην παρούσα σελίδα μέσω συνδέσμου επειδή θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών μας. Με τις ακόλουθες πληροφορίες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και με τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων.

 

Α. Γενικές πληροφορίες

 

I. Τι ρυθμίζει η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων;

 

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία και στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Είναι επομένως σημαντικό για εμάς να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε, για ποιον σκοπό και ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας.

 

II. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και τι σημαίνει επεξεργασία;

 

1. «Προσωπικά δεδομένα» (στο εξής: δεδομένα) είναι όλες οι πληροφορίες που δηλώνουν κάτι για ένα φυσικό πρόσωπο. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι μόνο πληροφορίες που επιτρέπουν την εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο (όπως το όνομα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός ατόμου), αλλά και πληροφορίες με τις οποίες με τις αντίστοιχες πρόσθετες γνώσεις μπορεί να γίνει αναφορά σε ένα συγκεκριμένο άτομο.

2. «Επεξεργασία» σημαίνει οποιαδήποτε δράση εκτελείται με τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, ταξινόμηση, αποθήκευση, χρήση ή διαγραφή δεδομένων).

 

 

Β. Επεξεργασία δεδομένων

 

Ι. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;

 

Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH, Memminger Straße 77-79, Τ.Κ.: 88416 Ochsenhausen, επικοινωνία: [email protected]

 

II. Ποια δεδομένα συλλέγουμε για ποιον σκοπό;

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τους συνεργάτες μας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα των υπεύθυνων επικοινωνίας σε πελάτες, ενδιαφερόμενα μέρη, διανομείς, προμηθευτές και συνεργάτες (στο εξής καλούμενοι ξεχωριστά ή συλλογικά «συνεργάτες»):

1. στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα και επώνυμο, επαγγελματική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου επιχείρησης, αριθμός κινητού τηλεφώνου επιχείρησης, αριθμός φαξ επιχείρησης και επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

2. δεδομένα πληρωμής, όπως στοιχεία που καθίστανται απαραίτητα για την επεξεργασία συναλλαγών πληρωμής ή την αποτροπή απάτης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πιστωτικής κάρτας και αριθμών επαλήθευσης κάρτας,

3. πληροφορίες που απαιτούνται για επεξεργασία στο πλαίσιο ενός έργου ή για την επεξεργασία συμβατικής σχέσης με τη Liebherr, ή παρέχονται εθελοντικά από συνεργάτες, π.χ. στο πλαίσιο διεκπεραιωμένων παραγγελιών, αιτημάτων ή λεπτομερειών του έργου,

4. προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από διαθέσιμες στο κοινό πηγές, βάσεις δεδομένων πληροφοριών ή γραφεία πληροφοριών,

5. όσον αφορά τη νομική απαίτηση στο πλαίσιο των ελέγχων συμμόρφωσης: Ημερομηνία γέννησης, ταυτότητα και αριθμοί ταυτότητας, πληροφορίες αναφορικά με σχετικές νομικές διαδικασίες και άλλες δικαστικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται συνεργάτες.

6. περισσότερες πληροφορίες για την εταιρική σχέση, όπως πρωτόκολλα, έλεγχοι, ενδιαφέροντα ζήτησης, ταξινόμηση αγοραστικής δύναμης, κατηγορίες και δείκτες αποκλεισμού, καθώς επίσης

7. δεδομένα από συστήματα ελέγχου πρόσβασης και ασφάλειας κτιρίων σε περίπτωση επισκέψεων στο εργοστάσιο, όπως αναφορές επίσκεψης, αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας, καταγραφή βίντεο).

Επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Επικοινωνία με συνεργάτες για προϊόντα, υπηρεσίες και έργα, π.χ. για την επεξεργασία αιτημάτων από συνεργάτες ή για την παροχή τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (χρησιμοποιούμενες κατηγορίες δεδομένων: 1, 3)

2. Σχεδιασμός, εφαρμογή και διαχείριση της (συμβατικής) εταιρικής σχέσης μεταξύ της Liebherr και του συνεργάτη, π.χ. για επεξεργασία της παραγγελίας σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, για συγκέντρωση πληρωμών, για σκοπούς λογιστικής και χρέωσης και για εκτέλεση παραδόσεων, δραστηριοτήτων συντήρησης ή επισκευών (χρησιμοποιούμενες κατηγορίες δεδομένων: 1-4 και πιθανώς 5-7)

3. Πραγματοποίηση ερευνών πελατών, εκστρατειών μάρκετινγκ, αναλύσεων αγοράς, κληρώσεων, διαγωνισμών ή παρόμοιων δράσεων και εκδηλώσεων (χρησιμοποιούμενη κατηγορία δεδομένων: 1)

4. Συμμόρφωση με (i) νομικές απαιτήσεις (π.χ. φορολογικές και εμπορικές υποχρεώσεις παρακράτησης), (ii) υφιστάμενες υποχρεώσεις για τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης (αναφορικά με την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος ή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και (iii) τις οδηγίες της Liebherr και τα πρότυπα της βιομηχανίας (χρησιμοποιούμενες κατηγορίες δεδομένων: 1-7) και

5. Επίλυση νομικών διαφορών, εκτέλεση υφιστάμενων συμβάσεων και προβολής, άσκηση και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. (χρησιμοποιούμενες κατηγορίες δεδομένων: 1-7)

Η επεξεργασία δεδομένων για άλλους σκοπούς μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά, θα συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

 

III. Με ποια νομική βάση συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι —εφόσον δεν υφίστανται συγκεκριμένες νομικές διατάξεις— το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

1. Συγκατάθεση [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων] (ισχύει για τον σκοπό 3)

2. Επεξεργασία δεδομένων για την εκτέλεση συμβάσεων [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων] (ισχύει για τους σκοπούς 1, 2, 4)

3. Επεξεργασία δεδομένων βάσει στάθμισης συμφερόντων [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων] (ισχύει για τον σκοπό 3)

4. Επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης [άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων] (ισχύει για τον σκοπό 4 i, ii)

Τα νόμιμα συμφέροντά μας είναι:

1. Οικονομικά συμφέροντα (σκοπός 3)

2. Εξυπηρέτηση πελατών (σκοπός 3)

3. Βελτίωση προϊόντων (σκοπός 3)

4. Ανίχνευση κινδύνου (σκοπός 3)

5. Σύνδεση με πελατεία (σκοπός 3)

Εάν επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με αναδρομική ισχύ.

Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει στάθμισης συμφερόντων, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων σκοπών.

 

IV. Σε ποιον και για ποιον σκοπό διαβιβάζουμε κάποιες κατηγορίες δεδομένων σας;

 

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας:

1. Σε άλλες εταιρείες του ομίλου Liebherr, υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητο για την έναρξη, την εκτέλεση ή τον τερματισμό μιας σύμβασης ή ότι υπάρχει έννομο συμφέρον από πλευρά μας για τη διαβίβαση και ότι το υπερισχύον νόμιμο συμφέρον σας δεν αντιτίθεται σε αυτό. (Κατηγορία δεδομένων 2)

2. Στους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών· (Κατηγορίες δεδομένων 1, 2, 3, 4 και 5)

3. Σε δικαστήρια, διαιτητικά δικαστήρια, αρχές ή νομικούς συμβούλους, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την προβολή, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νομικών αξιώσεων. (Κατηγορίες δεδομένων 1, 2 και 5)

 

V. Τα δεδομένα μου θα υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 

Η διαβίβαση δεδομένων σε οργανισμούς σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στις λεγόμενες τρίτες χώρες) επιτρέπεται μόνο 1) εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή 2) εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας σε μια τρίτη χώρα (άρθρο 45 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει τέτοια απόφαση, επιτρέπεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους που βρίσκονται σε τρίτη χώρα εάν υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις (π.χ. τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή ή την εποπτική αρχή σε μια συγκεκριμένη διαδικασία) και διασφαλίζεται η επιβολή των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενου των δεδομένων.

 

VI. Πότε διαγράφουμε ή ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας;

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό, εκτός εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή έχετε ανακαλέσει έγκυρα τη συγκατάθεσή σας.

Εφόσον υφίστανται νομικές απαιτήσεις τήρησης —π.χ. στο εμπορικό ή στο φορολογικό δίκαιο— θα πρέπει να αποθηκεύσουμε τα σχετικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της περιόδου τήρησης. Μετά τη λήξη της περιόδου τήρησης, θα ελέγξουμε εάν υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για επεξεργασία. Εάν δεν είναι πλέον απαραίτητο, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

 

VII. Σε ποιον βαθμό υφίσταται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις;

 

Κατ’ αρχήν, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για τη δημιουργία και εφαρμογή της εταιρικής σχέσης. Εάν χρησιμοποιήσουμε τις εν λόγω διαδικασίες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά για αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται από τον νόμο.

 

VIII. Σε ποιον βαθμό θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα μου για τη δημιουργία προφίλ (στην προκειμένη περίπτωση: βαθμολόγηση);

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εν μέρει αυτόματα με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών (δημιουργία προφίλ).

Χρησιμοποιούμε το προφίλ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Βάσει νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να καταπολεμήσουμε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τα εγκλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τα περιουσιακά στοιχεία. Για αυτόν τον λόγο πραγματοποιούνται επίσης αξιολογήσεις δεδομένων (π.χ. σε πληρωμές). Αυτά τα μέτρα χρησιμεύουν επίσης για την προστασία σας. (ισχύει για τον σκοπό 4)

2. Χρησιμοποιούμε βαθμολογία για να αξιολογήσουμε την πιστοληπτική σας ικανότητα. Υπολογίζεται η πιθανότητα με την οποία ένας πελάτης θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του σύμφωνα με τη σύμβαση. Ο υπολογισμός μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα πληροφορίες όπως εισόδημα, έξοδα, υφιστάμενες υποχρεώσεις, επάγγελμα, εργοδότης, διάρκεια απασχόλησης, εμπειρία από την έως τώρα εταιρική σχέση, αποπληρωμή προηγούμενων δανείων σύμφωνα με τη σύμβαση και πληροφορίες από υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας. Η βαθμολογία βασίζεται σε μια μαθηματικά και στατιστικά αναγνωρισμένη και αποδεδειγμένη διαδικασία. Οι υπολογισμένες βαθμολογίες μας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο προσφορών προϊόντων και περιλαμβάνονται στη συνεχή διαχείριση κινδύνου. (ισχύει για τον σκοπό 2)

 

 

Γ. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και απώλειας;

 

Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται από απώλεια, εσφαλμένες αλλαγές ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας από πλευράς μας και μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω. Η διαβίβαση όλων των δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη.

 

 

Δ. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και δικαίωμα προσφυγής

 

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας, έχετε δικαίωμα

1. να ενημερωθείτε για τα δεδομένα σας·

2. να διορθώσετε τα λανθασμένα δεδομένα και να συμπληρώσετε τα ελλιπή δεδομένα·

3. να διαγράψετε τα δεδομένα σας, ιδίως εάν 1) δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, 2) αποσύρατε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, 3) τα δεδομένα σας έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία ή 4) έχετε υποβάλει ένσταση κατά την επεξεργασία και δεν συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία·

4. να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, ειδικά εάν αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους αντί της διαγραφής·

5. να λαμβάνετε και να εξασφαλίζετε τα δεδομένα σας σε δομημένη, προσβάσιμη και μηχαναγνώσιμη μορφή, ώστε να διαβιβάζονται τα δεδομένα σας απευθείας από εμάς σε κάποιον άλλον υπεύθυνο.

Λάβετε υπόψη ότι η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση δεν θίγεται από την ανάκλησή σας.

Εάν προβάλετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα χωρίς έγγραφη μορφή, ζητάμε την κατανόησή σας ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είστε το άτομο που ισχυρίζεστε ότι είστε.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

  

 

Ε. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας για ζητήματα προστασίας δεδομένων και πώς μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί του;

 

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, επικοινωνήστε με την:

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

Τ.Κ.: 88416 Ochsenhausen

E-mail:

Έκδοση: Ιούλιος 2020