Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci akcie Restart Gastro 2021

1. Všeobecné

I. Čo stanovuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

Ochrane a zabezpečeniu vašich osobných údajov prikladáme najvyššiu prioritu. Preto je pre nás dôležité, aby sme vás informovali o tom, ktoré osobné údaje používame v rámci akcie Restart Gastro 2021, na aký účel používame tieto údaje a aké práva máte vo vzťahu k svojim osobným údajom.

II. Čo sú to osobné údaje a čo znamená spracovanie?

1. „Osobné údaje“ (ďalej aj „údaje“) sú všetky informácie, ktoré niečo vypovedajú o fyzickej osobe. Osobné údaje pritom nie sú len informácie, ktoré umožňujú priamu identifikáciu konkrétnej osoby (ako napríklad meno alebo e-mailová adresa osoby), ale aj informácie, pomocou ktorých je s príslušnými dodatočnými vedomosťami možné identifikovať konkrétnu osobu.

2. „Spracovanie“ znamená každé opatrenie, ktoré sa vykonáva s vašimi osobnými údajmi (ako napríklad získavanie, zaznamenávanie, organizácia, usporadúvanie, ukladanie, používanie alebo mazanie údajov).

2. Spracovanie údajov

I. Kto zodpovedá za spracovanie vašich údajov?

Zodpovednou osobou za spracovanie vašich údajov je spoločnosť Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz, e-mail: [email protected].

II. Aké údaje získavame a na aký účel?

Pri účasti na akcii Restart Gastro 2021 získavame nasledujúce údaje:

• meno a priezvisko

• adresa (ulica, číslo domu, PSČ, obec, krajina)

• výrobok

• sériové číslo

• dátum kúpy

• dátum na faktúre

• doklad o kúpe (kópia originálu)

• bankové spojenie (IBAN, BIC)

• e-mailová adresa

Tieto údaje spracúvame zásadne na tieto účely:

1. registrácia a overovanie platnosti účasti na akcii Restart Gastro 2021

2. prevod hotovosti na vrátenie v rámci akcie Restart Gastro 2021

3. informovanie a otázky o stave akcie Restart Gastro 2021

4. spracovanie dotazníkov spokojnosti zákazníkov

5. zasielanie reklamy prostredníctvom e-mailu (odosielanie noviniek)

III. Na akom právnom základe získavame vaše údaje?

Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je predovšetkým čl. 6 nariadenia o ochrane osobných údajov, ak neexistujú ešte konkrétnejšie právne predpisy.

1. Spracúvanie vašich údajov prebieha na základe vášho súhlasu

(čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrane osobných údajov).

2. Spracúvanie vašich údajov prebieha na základe plnenia zmlúv

(čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrane osobných údajov).

3. Spracúvanie vašich údajov prebieha na základe zváženia záujmov

(čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia o ochrane osobných údajov).

Ak sa vaše údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Vaše údaje spracovávame výlučne v rozsahu, ktorý je potrebný na plnenie uvedených účelov.

IV. Komu a na aké účely poskytujeme konkrétne kategórie vašich údajov?

Vaše údaje v prípade potreby poskytujeme týmto stranám:

1. iné spoločnosti Liebherr v odvetví domácich spotrebičov, ak je to potrebné na prípravu, vykonávanie a ukončenie zmluvy alebo ak z našej strany existuje oprávnený záujem o poskytovanie údajov, ktorý nie je v rozpore s vaším prevažujúcim oprávneným záujmom;

2. naši poskytovatelia služieb, ktorých zapájame do činnosti na uvedené účely;

3. súdy, rozhodcovské súdy, úrady alebo právni poradcovia, ak je to potrebné na dodržanie platného práva alebo uplatnenie, vykonanie alebo presadzovanie právnych nárokov.

V. Spracúvajú sa vaše údaje mimo Európskej únie?

Poskytovanie údajov subjektom v krajinách mimo Európskej únie (takzvané tretie krajiny) je dovolené len vtedy, (1) ak ste nám udelili svoj súhlas alebo (2) ak Európska komisia rozhodla o tom, že v tretej krajine existuje primeraný stupeň ochrany (čl. 45 nariadenia o ochrane osobných údajov). Ak Komisia takéto rozhodnutie neprijala, smieme vaše údaje poskytovať tretím stranám, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine, len vtedy, ak existujú vhodné záruky (napr. štandardné klauzuly o ochrane osobných údajov, ktoré Komisia alebo dozorný úrad prijal v rámci určitých konaní) a je zabezpečené presadzovanie vašich práv ako dotknutej osoby, resp. poskytnutie je v individuálnom prípade povolené na základe iného súhlasu (článok 49 nariadenia o ochrane osobných údajov).

VI. Kedy vymažeme alebo anonymizujeme vaše údaje?

Vaše údaje spracovávame dovtedy, kým je to potrebné na príslušný účel, ak s účinnosťou nezamietnete spracovanie svojich údajov alebo s účinnosťou neodvoláte svoj prípadný súhlas.

Ak existujú zákonné archivačné povinnosti, napr. podľa obchodného alebo daňového práva, budeme musieť ukladať dotknuté údaje v priebehu trvania platnosti archivačnej povinnosti. Po uplynutí archivačnej povinnosti skontrolujeme, či ešte existuje ďalšia potreba spracovania. Ak takáto potreba už viac neexistuje, vaše údaje budú vymazané.

VII. Do akej miery sa uplatňuje anonymizované rozhodovanie v individuálnom prípade?

Na opodstatnenie a realizáciu obchodného vzťahu zásadne nepoužívame plne automatizované rozhodovanie podľa článku 22 nariadenia o ochrane osobných údajov. Ak tento postup uplatňujeme v individuálnych prípadoch, budete o tom osobitne informovaní, ak je to predpísané zákonom.

3. Bezpečnosť údajov

Používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zaručili, že vaše údaje budú chránené pred stratou, chybnými zmenami alebo neoprávneným prístupom tretích osôb. V každom prípade majú z našej strany prístup k vašim údajom iba oprávnené osoby a aj to len do tej miery, ako je potrebné v rámci vyššie uvedených účelov.

4. Práva dotknutej osoby a právo na sťažnosť

V zákonom stavenom rámci máte právo na

1. informáciu o svojich údajoch,

2. opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,

3. vymazanie svojich údajov, predovšetkým (1) ak nie sú viac potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov, (2) ak odvolávate svoj súhlas a chýba iný právny základ na spracovanie, (3) ak boli vaše údaje spracované protiprávnym spôsobom alebo (4) ak ste podali námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody na spracovanie,

4. obmedzenie spracovania svojich údajov, predovšetkým ak popierate správnosť svojich údajov alebo ak sú vaše údaje spracovávané protiprávnym spôsobom a vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania,

5. získanie svojich údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a na žiadosť, aby boli vaše údaje poskytnuté priamo inej zodpovednej osobe.

Upozorňujeme, že oprávnenosť spracovania, ktoré sa uskutočňovalo na základe súhlasu až do podania námietky, nie je dotknutá vami podanou námietkou.

Pri uplatňovaní uvedených práv prosíme o pochopenie, že od vás môžeme požadovať doklady, ktorými preukážete, že ste osoba, za ktorú sa vydávate.

Okrem toho máte právo na sťažnosť u príslušného dozorného orgánu.

5. Kto je kontaktná osoba pre otázky ochrany údajov a ako sa s ňou môžete spojiť?

V prípade otázok o ochrane údajov použite nasledujúce kontaktné údaje:

Sinan Sen

pracovník pre ochranu údajov poverený koncernom

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Oberopfingen/Kirchdorf an der Iller

Nemecko

[email protected]

Stav: marec 2021