Podmienky účasti na Akcii Restart Gastro 2021

1. Platnosť Podmienok účasti

a. Účasť na spotrebiteľskej akcii „Akcia Restart Gastro 2021“ (ďalej len „akcia“) prostredníctvom webovej stránky home.liebherr.com/aktionen (ďalej len „webstránka spoločnosti Liebherr“) predstavuje ponuku spoločnosti Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1, 9900 Lienz, Rakúsko, zapísanej v obchodnom registri Krajinského súdu Innsbruck pod číslom FN 45064x a Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Spolková republika Nemecko, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Ulm pod číslom HRB640060 (ďalej len „organizátor“).

b. Účasť na akcii sa riadi výlučne nasledovnými Podmienkami účasti, ktoré sú dostupné na webstránke spoločnosti Liebherr. Účasť na akcii je dobrovoľná. Účasťou na akcii zákazník súhlasí s týmito Podmienkami účasti.

2. Kto sa môže na akcii zúčastniť

a. Na akcii sa môžu zúčastniť výlučne fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom v Slovenskej republike („účastníci“), ktoré si u zúčastneného predajcu v období trvania akcie (19.05.2021 až 31.07.2021) zakúpili vybraný produkt, na ktorý sa akcia vzťahuje.

b. Akcia sa vzťahuje na FKUv1660/FKUv1663/GKv6410/GKv6460/GKv4310/GKv4360/GKPv6590/GGU1500/GGU1550/GGv5810/G5260/GG4010/GGv5860/GG5260/GG4060/GGPv6590

c. Zamestnanci skupiny Liebherr a ich rodinní príslušníci sú z účasti na akcii vylúčení.

d. Viacnásobná účasť na akcii je zakázaná.

e. Účastník nemá na účasť na akcii právny nárok. Organizátor je zo závažných dôvodov (napr. porušenie podmienok účasti, podvodné konanie) oprávnený účastníka z akcie vylúčiť alebo odmietnuť jeho účasť na akcii.

3. Trvanie a priebeh akcie

a. Akcia sa začína dňa 19.05.2021 o 00.00 hod. a skončí dňa 31.07.2021 o 24.00 hod.

b. Účasť na akcii je bezplatná.

c. Účastník sa do akcie môže zapojiť prostredníctvom webstránky spoločnosti Liebherr do 31.08.2021, 24.00 hod. Ak sériové číslo produktu oprávňuje účastníka k účasti na akcii, získava účastník od organizátora spätný bonus (cashback). Oprávnenie účastníka zúčastniť sa na akcii organizátor preverí po nahratí dokladu o kúpe. Ak organizátor potvrdí oprávnenie účastníka zúčastniť sa na akcii, získava účastník spätný bonus.

4. Spätný bonus (cashback)

a. Darčekom v rámci akcie je spätný bonus (cashback) do výšky 200 €. Výška bonusu závisí od príslušnej produktovej skupiny. Informácie o konkrétnej výške spätného bonusu sú dostupné na webstránke spoločnosti Liebherr home.liebherr.com/aktionen (ďalej len „webstránka spoločnosti Liebherr “).

b. Po potvrdení oprávnenia účastníka zúčastniť sa na akcii podľa bodu 3 písm. c týchto Podmienok účasti bude účastníkovi spätný bonus vrátený do 3 týždňov.

5. Predčasné ukončenie akcie

a. Organizátor si vyhradzuje právo akciu prerušiť alebo ukončiť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov, o čom bude účastníkov informovať prostredníctvom webstránky spoločnosti Liebherr. Týmto konaním nevzniknú žiadne nároky účastníkov, predovšetkým nároky na náhradu škody.

6. Zodpovednosť organizátora

Organizátor je zodpovedný len za hrubú nedbanlivosť. Akákoľvek zodpovednosť organizátora za ľahkú nedbanlivosť je vylúčená.

7. Zodpovednosť účastníka

Účastník odškodní organizátora za všetky pohľadávky a nároky tretích strán, ktoré sa zakladajú na porušení týchto Podmienok účasti zo strany účastníka.

8. Ochrana osobných údajov

V rámci akcie bude organizátor zhromažďovať a spracúvať osobné údaje v súlade so zákonnými ustanoveniami. Podrobnosti sú upravené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je súčasťou týchto Podmienok účasti.

9. Iné ustanovenia

a. Organizátor môže tieto Podmienky účasti kedykoľvek zmeniť bez uvedenia dôvodu. Medzi účastníkom a organizátorom sa uplatňuje najnovšia verzia Podmienok účasti, s ktorými účastník súhlasil. Ak sa Podmienky účasti počas trvania akcie zmenia, účastníci budú e-mailom vyzvaní, aby s týmito zmenami súhlasili. Ak účastník nesúhlasí, bude automaticky vylúčený z účasti.

b. V prípade, že jednotlivé ustanovenia týchto Podmienok účasti sú alebo sa stanú v celku alebo čiastočne neplatnými, neúčinnými alebo neúplnými, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Neplatné ustanovenia budú po vzájomnej dohode nahradené takými ustanoveniami, ktoré sú vhodné na dosiahnutie požadovaného hospodárskeho účelu, pričom budú zohľadnené záujmy zmluvných strán.

c. Tieto Podmienky účasti a všetky spory vyplývajúce z týchto Podmienok účasti alebo v súvislosti s nimi sa riadia rakúskym právom, s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).