Zásady spracovania údajov v spoločnosti Liebherr

Prostredníctvom odkazu ste sa dostali na túto stránku, pretože vás chceme informovať o spôsobe, akým zaobchádzame s osobnými údajmi obchodných partnerov. Nasledujúcimi informáciami vám chceme poskytnúť prehľad o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach ako dotknutej osoby.

 

A. Všeobecné

 

I. Čo upravuje toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

 

Ochrane a zabezpečeniu vašich osobných údajov prikladáme najvyššiu prioritu. Preto je pre nás dôležité, aby sme vás informovali o tom, ktoré osobné údaje používame, na aký účel používame tieto údaje a aké práva máte vo vzťahu k vašim osobným údajom.

 

II. Čo sú to osobné údaje a čo znamená spracovanie?

 

1. „Osobné údaje“ (ďalej aj „údaje“) sú všetky informácie, ktoré niečo vypovedajú o fyzickej osobe. Osobné údaje pritom nie sú len informácie, ktoré dovoľujú vykonať priamy záver o určitej osobe (ako napríklad meno alebo e-mailová adresa osoby), ale aj informácie, vďaka ktorým sa s príslušnými dodatočnými vedomosťami dá vytvoriť odkaz na určitú osobu.

2. „Spracovanie“ znamená každé opatrenie, ktoré sa vykonáva s vašimi osobnými údajmi (ako napríklad získavanie, zaznamenávanie, organizácia, usporadúvanie, ukladanie, používanie alebo mazanie údajov).

 

 

B. Spracovanie údajov

 

I. Kto zodpovedá za spracovanie vašich údajov?

 

Zodpovedným miestom za spracovanie vašich údajov je spoločnosť Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, kontakt: [email protected].

 

II. Aké údaje získavame a na aký účel?

 

V rámci spolupráce s obchodnými partnermi spracovávame nasledujúce údaje kontaktných osôb v prevádzkach zákazníkov, záujmových skupín, odbytových partnerov, dodávateľov a partnerov (ďalej osobitne alebo spoločne označovaných ako „obchodný partner“):

1. kontaktné informácie ako meno a priezvisko, adresa sídla spoločnosti, telefónne číslo spoločnosti, mobilné telefónne číslo spoločnosti, číslo faxu spoločnosti a e-mailová adresa spoločnosti,

2. platobné údaje ako údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu platobných procesov alebo na zabránenie podvodu, vrátane informácií o kreditných kartách a kontrolných čísiel kariet,

3. informácie, ktorých spracovanie je potrebné v rámci projektu alebo realizácie zmluvného vzťahu so spoločnosťou Liebherr alebo ktoré dobrovoľne uvádzajú obchodní partneri, napr. v rámci vykonávaných objednávok, dopytov alebo detailov projektu,

4. osobné údaje, ktoré sa získavajú z verejne dostupných zdrojov, informačných databáz alebo informačných kancelárií,

5. ak je to potrebné na základe zákona v rámci monitorovania súladu: dátum narodenia, doklad totožnosti a čísla dokladu totožnosti, informácie o relevantných súdnych procesoch a iných právnych sporoch, do ktorých sú obchodní partneri zapojení,

6. ďalšie informácie o obchodnom vzťahu, napr. protokoly, audity, dopytové záujmy, klasifikácia kúpnej sily, kategória a blokovacia značka, ako aj

7. údaje zo systémov kontroly prístupu a zabezpečenia budov v prípade návštev podniku, napr. správy o návšteve, evidenčné číslo vozidla, záznamy z kamerového monitorovacieho systému).

Tieto údaje spracúvame zásadne na tieto účely:

1. komunikácia s obchodnými partnermi o produktoch, službách a projektoch, napr. na spracovanie požiadaviek obchodného partnera alebo poskytnutie technických informácií o produktoch (použité kategórie údajov: 1, 3),

2. plánovanie, realizácia a správa (zmluvného) obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Liebherr a obchodným partnerom, napr. na realizáciu objednávky produktov a služieb, započítanie platieb, na účtovnícke účely a zúčtovanie, ako aj na uskutočnenie dodávok, činností údržby alebo opráv (použité kategórie údajov: 1-4 a príp. 5-7),

3. realizácia oslovení zákazníkov, marketingových kampaní, analýz trhu, výherných hier, súťaží alebo podobných akcií a podujatí (použitá kategória údajov: 1),

4. dodržiavanie (i) zákonných požiadaviek (napr. vyplývajúcich z daňových a obchodno-právnych archivačných povinností), (ii) platných povinností v súvislosti s vykonávaním monitorovania súladu (na predchádzanie hospodárskej trestnej činnosti alebo praniu špinavých peňazí), ako aj (iii) smerníc spoločnosti Liebherr a priemyselných noriem (použité kategórie údajov: 1-7) a

5. urovnávanie právnych sporov, plnenie existujúcich zmlúv a uplatňovanie, vykonávanie a presadzovanie právnych nárokov (použité kategórie údajov: 1-7).

Spracovanie údajov na iné účely prichádza do úvahy len vtedy, ak na to existujú potrebné zákonné predpisy podľa čl. 6 ods. 4 nariadenia o ochrane osobných údajov. Prípadné informačné povinnosti podľa čl. 13 ods. 3 nariadenia o ochrane osobných údajov a čl. 14 ods. 4 nariadenia o ochrane osobných údajov budeme v tomto prípade, samozrejme, rešpektovať.

 

III. Na akom právnom základe získavame vaše údaje?

 

Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je predovšetkým čl. 6 nariadenia o ochrane osobných údajov, ak neexistujú ešte konkrétnejšie právne predpisy.

Spracovanie vašich údajov sa vykonáva na základe nasledujúcich právnych základov:

1. Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrane osobných údajov) (platí pre účel 3)

2. Spracovanie údajov na plnenie zmlúv (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrane osobných údajov) (platí pre účely 1, 2, 4)

3. Spracovanie údajov na základe zváženia záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia o ochrane osobných údajov) (platí pre účel 3)

4. Spracovanie údajov na plnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochrane osobných údajov) (platí pre účel 4 i, ii)

Naše oprávnené záujmy:

1. Hospodárske záujmy (účel 3)

2. Služby pre zákazníkov (účel 3)

3. Vylepšovanie produktov (účel 3)

4. Identifikácia nebezpečenstiev (účel 3)

5. Podpora vernosti zákazníkov (účel 3)

Ak vaše údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte práva kedykoľvek odvolať svoj súhlas s budúcou účinnosťou vo vzťahu k nám.

Ak vaše údaje spracovávame na základe zváženia záujmu, so zreteľom na predpisy v čl. 21 nariadenia o ochrane údajov máte právo zamietnuť spracovanie vašich údajov.

Vaše údaje spracovávame výlučne v rozsahu, ktorý je potrebný na plnenie uvedených účelov.

 

IV. Komu a na aké účely poskytujeme konkrétne kategórie vašich údajov?

 

Vaše údaje v prípade potreby poskytujeme týmto stranám:

1. iné koncernové spoločnosti Liebherr, ak je to potrebné na prípravu, vykonávanie a ukončenie zmluvy alebo ak z našej strany existuje oprávnený záujem poskytovania, ktorý nie je v rozpore s vaším prevažujúcim oprávneným záujmom (kategória údajov 2),

2. naši poskytovatelia služieb, ktorých zapájame do činnosti na dosahovanie uvedených účelov (kategória údajov 1, 2, 3, 4 a 5),

3. súdy, rozhodcovské súdy, úrady alebo právni poradcovia, ak je to potrebné na dodržanie platného práva alebo uplatnenie, vykonanie alebo presadzovanie právnych nárokov (kategória údajov 1, 2 a 5).

 

V. Spracúvajú sa moje údaje mimo Európskej únie?

 

Poskytovanie údajov subjektom v krajinách mimo Európskej únie (takzvané tretie krajiny) je dovolené len vtedy, (1) ak ste nám udelili svoj súhlas alebo (2) ak Európska komisia rozhodla o tom, že v tretej krajine existuje primeraný stupeň ochrany (čl. 45 nariadenia o ochrane údajov). Ak Komisia takéto rozhodnutie neprijala, smieme vaše údaje poskytovať tretím stranám, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine, len vtedy, ak existujú vhodné záruky (napr. štandardné klauzuly o ochrane údajov, ktoré Komisia alebo dozorný úrad prijal v rámci určitých konaní) a je zabezpečené presadzovanie vašich práv ako dotknutej osoby.

 

VI. Kedy vymažeme alebo anonymizujeme vaše údaje?

 

Vaše údaje spracovávame dovtedy, kým je to potrebné na príslušný účel, ak s účinnosťou nezamietnete spracovanie vašich údajov alebo s účinnosťou neodvoláte váš príslušný súhlas.

Ak existujú zákonné archivačné povinnosti, napr. podľa obchodného alebo daňového práva, budeme musieť ukladať dotknuté údaje v priebehu doby platnosti archivačnej povinnosti. Po uplynutí archivačnej povinnosti skontrolujeme, či ešte existuje ďalšia potreba spracovania. Ak takáto potreba už viac neexistuje, vaše údaje budú vymazané.

 

VII. Do akej miery sa uplatňuje anonymizované rozhodovanie v individuálnom prípade?

 

Na opodstatnenie a realizáciu obchodného vzťahu zásadne nepoužívame plne automatizované rozhodovanie podľa článku 22 nariadenia o ochrane údajov. Ak tento postup uplatňujeme v individuálnych prípadoch, budete o tom osobitne informovaní, ak je to predpísané zákonom.

 

VIII. Do akej miery sa moje údaje používajú na vytváranie profilu (v tomto prípade vyhodnocovanie)?

 

Vaše údaje čiastočne spracovávame automatizovanie na vyhodnotenie určitých osobných aspektov.

Profilovanie používame v nasledujúcich prípadoch:

1. Na základe zákonných a regulačných predpisov sme povinní bojovať proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a trestným činom, ktoré ohrozujú majetok. Vykonávame pritom aj hodnotenia údajov (okrem iného v rámci realizácie platieb). Tieto opatrenia zároveň slúžia aj vašej ochrane. (platí pre účel 4)

2. V rámci posudzovania vašej bonity používame vyhodnocovanie. Vypočítava sa pritom pravdepodobnosť, podľa ktorej zákazník splní svoje platobné povinnosti podľa zmluvy. Do výpočtu môžu byť započítané napríklad príjmové pomery, výdavky, existujúce záväzky, povolanie, zamestnávateľ, trvanie zamestnania, skúsenosti z doterajšieho obchodného vzťahu, zmluvné vyplatenie predchádzajúcich úverov, ako aj informácie od úverových informačných kancelárií. Vyhodnocovanie je založené na matematicko-štatisticky uznávaných a osvedčených postupoch. Vypočítané hodnoty nám pomáhajú pri rozhodovaní v rámci výberov produktov a vstupujú do priebežného manažmentu rizík. (platí pre účel 2)

 

 

C. Ako sú moje osobné údaje zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb a proti strate?

 

Používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zaručili, že vaše údaje budú chránené pred stratou, chybnými zmenami alebo neoprávneným prístupom tretích osôb. V každom prípade majú z našej strany prístup k vašim údajom iba oprávnené osoby a aj to len do tej miery, ako je potrebné v rámci vyššie uvedených účelov. Prenos všetkých údajov sa vykonáva zašifrovaným spôsobom.

 

 

D. Práva dotknutej osoby a právo na sťažnosť

 

V zákonom stavenom rámci máte právo na

1. informáciu o svojich údajoch,

2. opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,

3. vymazanie svojich údajov, predovšetkým (1) ak nie sú viac potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov, (2) ak odvolávate svoj súhlas a chýba iný právny základ na spracovanie, (3) ak boli vaše údaje spracované protiprávnym spôsobom alebo (4) ak ste podali námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody na spracovanie,

4. obmedzenie spracovania svojich údajov, predovšetkým ak popierate správnosť svojich údajov alebo ak sú vaše údaje spracovávané protiprávnym spôsobom a vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania.

5. Právo na získanie svojich údajov v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a na žiadosť, aby boli vaše údaje poskytnuté priamo inej zodpovednej osobe.

Upozorňujeme, že oprávnenosť spracovania, ktoré sa uskutočňovalo na základe súhlasu až do podania námietky, nie je dotknutá vami podanou námietkou.

Pri uplatňovaní uvedených práv, ktoré nemá písomnú podobu, upozorňujeme, že od vás môžeme požadovať doklady, ktorými preukážete, že ste osoba, za ktorú sa vydávate.

Okrem toho máte právo na sťažnosť u príslušného dozorného orgánu.

 

 

E. Kto je kontaktná osoba pre otázky ochrany údajov a ako sa s ňou môžem spojiť?

 

V prípade otázok o ochrane údajov sa obráťte na túto osobu:

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

E-mail:

Stav: Júl 2020