Mjedisi

Qëllimi i përgjithshëm është të reduktojmë në maksimumin e mundshëm ndikimet në mjedis nga produktet dhe fabrikat tona të prodhimit. Ndërgjegjësimi ynë në menaxhimin e mjedisit shpreh politikën tonë të kompanisë. Në këtë kontekst, përgjegjësia jonë ekologjike fillon që kur dizajnojmë serinë tonë të pajisjes. Për këtë qëllim ne përdorim në pajisje komponentë cilësorë për një funksionim të gjatë dhe të sigurt dhe për efiçencën më të mirë të energjisë. Edhe proceset e prodhimit udhëhiqen nga parimi i shfrytëzimit efikas të burimeve natyrore. Për të vënë në jetë politikën e kompanisë sonë dhe përmirësimin e vazhdueshëm të performancës sonë mjedisore të gjitha fabrikat e prodhimit janë certifikuar sipas standardit ndërkombëtar për menaxhimin e mjedisit ISO 14001.

Informacioni i referuar në nenin 33 të Rregullores (KE) Nr. 1907/2006 (REACH).

Neni parashikon që çdo furnizues i një produkti të caktuar duhet të informojë konsumatorin e tij kur në produktin që ka furnizuar, përfshihet një "substancë me rrezikshmëri shumë të lartë" në përqendrime më shumë se 0,1% të masës. Këto substanca të referuara në anglisht si "substances of very high concern" (substanca me rrezikshmëri shumë të lartë) shkurtimisht shënohen si "SVHC". "SVHC" publikohen në të ashtuquajturën "lista e kandidatëve", e cila përditësohet dy herë në vit dhe është në dispozicion në çdo kohë në adresën: shih: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Me përjashtimet e mëposhtme (shihni opsionin e shkarkimit në të djathtë), në dijeninë tonë më të mirë, ia kemi dalë të mos përdorim asnjë substancë kritike në produktet tona.

Asnjë rrezik për shëndetin dhe mjedisin nuk vjen nga substancat që përmbajnë pajisjet e prekura, në kushtet e përdorimit të parashikuar dhe në rastet e asgjësimit në mënyrën e duhur të tyre. Nuk ka asnjë rrezik për njerëzit dhe ushqimet.

Substanca të tjera, të cilat janë të renditura në "listën e kandidatëve" dhe që janë objekt i detyrimit për njoftim, nuk janë të pranishme në pajisjet, aksesorët dhe pjesët e këmbimit të ofruara prej nesh, madje as në paketimin e produktit.

tek kërkesë e numrit serial

Rregullorja (BE) nr. 528/2012 "Për produktet biocide" rregullon përdorimin dhe vënien në treg të produkteve biocide dhe artikujve të trajtuar. Dallimi midis "Produkte biocide" dhe "Artikuj të trajtuar" është si më poshtë.

Produktet biocide përmbajnë të paktën një substancë aktive biocide dhe janë të destinuara të shkatërrojnë organizma të dëmshëm si bakteret ose kërpudhat. Rregullorja përcakton se cilat produkte miratohen për përdorime të caktuara. Produktet që nuk janë të miratuara nuk mund të përdoren ose të vendosen në treg. Kjo ndodh për shkak se bëhet fjalë për një autorizim që ka nevojë për miratim. Një shembull i një produkti biocid është një llak mbrojtës i drurit.

"Artikull i trajtuar" nënkupton çdo përzierje ose artikull i cili është trajtuar me ose përfshin qëllimisht një ose më shumë produkte biocide, me qëllim mbrojtjen dhe ruajtjen e vetë artikullit. Ato mund të vendosen në treg në BE vetëm nëse trajtohen me produkte biocide të autorizuara në BE. Një shembull i një "artikulli të trajtuar" është një gardh rrethimi i lyer me llak për mbrojtjen e drurit.

Ato janë objekt i etiketimit të detyrueshëm, nëse

  • një shënim nëpërmjet të cilit ndodh një karakteristikë rezultuese e produktit si rezultat i trajtimit me biocide dhe/ose
  • autorizimi i substancës aktive biocide e kërkon shprehimisht këtë etiketim

Për momentin, Liebherr-Hausgeräte GmbH nuk ka nevojë të japë informacion rreth biocideve të përdorura.

Sistemi i certifikuar i menaxhimit të mjedisit

Ne zbatojmë një qasje të përgjithshme për mbrojtjen e mjedisit duke pasur parasysh aspektet e arsyeshme ekonomike, e cila përfshin të gjithë ciklin e jetëgjatësisë së produktit: Zhvillimin, prodhimin, përdorimin dhe, në fund, asgjësimin e pajisjeve. Aspektet qendrore këtu janë menaxhimi i burimeve dhe energjisë, menaxhimi i mbetjeve dhe mbrojtja e klimës. Bazuar në politikën e kompanisë, menaxhimi i mjedisit është i rregulluar dhe i organizuar nëpërmjet "sistemit të integruar të menaxhimit". Në të gjitha fabrikat e prodhimit, menaxhimi i mjedisit është certifikuar sipas standardit ndërkombëtar ISO 14001.

Standardi ISO 14001 ka në fokus të tij përmirësimin e vazhdueshëm të performancës mjedisore. Në kuadër të menaxhimit të mjedisit janë hartuar disa udhëzues për të gjitha aspektet më të rëndësishme të lidhura me mjedisin. Monitorimi dhe kontrolli i performancës mjedisore realizohet me anë të treguesve përkatës të lidhur me mjedisin. Kjo mënyrë veprimi na mundëson të vëmë në zbatim masa të shpejta dhe efikase dhe na mundëson të arrijmë një përmirësim të qëndrueshëm të performancës mjedisore.

Shkarko