Kërkesat më të rrepta në fushën e laboratorëve

Në pajisjet për laboratorët Liebherr lëndët mjaft të ndjeshme dhe ato eksplozive ruhen në kushte të sigurta dhe të besueshme. Teknologjitë inovative të ftohjes dhe funksionet inteligjente sigurojnë kushtet optimale të ruajtjes me temperatura konstante. Për këtë arsye pajisjet tona janë projektuar në mënyrë të tillë që kostot dhe shpenzimet për operimin dhe mirëmbajtjen e tyre të jenë sa më të ulëta dhe që këto pajisje të ofrojnë siguri maksimale.