Kërkesat më të rrepta në fushën e laboratorëve

Në pajisjet për laboratorët Liebherr lëndët mjaft të ndjeshme dhe ato eksplozive ruhen në kushte të sigurta dhe të besueshme. Teknologjitë inovative të ftohjes dhe funksionet inteligjente sigurojnë kushtet optimale të ruajtjes me temperatura konstante. Për këtë arsye pajisjet tona janë projektuar në mënyrë të tillë që kostot dhe shpenzimet për operimin dhe mirëmbajtjen e tyre të jenë sa më të ulëta dhe që këto pajisje të ofrojnë siguri maksimale.

Ruajtje e lëndëve të ndjeshme

Në klinika dhe laboratorë bëhen kërkime shkencore me substanca shumë të ndjeshme si serumet dhe kundërtrupat. Kështu që këtu ruhen lëndë, fluide dhe kultura shumë të ndjeshme. Vendimtare për cilësinë dhe prakticitetin e eksperimenteve, të kontrolleve të procesit dhe për analizat janë metodat e matjeve precize dhe të dhënat fillestare të besueshme. Për këtë arsye, po aq të rëndësishme janë edhe kërkesat për sigurinë e temperaturës, higjienën dhe kushtet e ruajtjes që duhet të sigurojnë pajisjet e laboratorëve.

Siguri maksimale e temperaturës

Temperaturat konstante janë jetike për ruajtjen e sigurt të lëndëve delikate dhe eksplozive. Edhe devijimet më të vogla ndikojnë në qëndrueshmërinë dhe përdorshmërinë e tyre. Në një pajisje për laborator Liebherr, teknologjitë inovative të ftohjes dhe sistemi preciz i komandimit garantojnë temperatura konstante në hapësirën e brendshme, duke konsumuar më pak energji në të njëjtën kohë. Funksionet e shumta të alarmeve ofrojnë sigurinë në rastin e defekteve.

Është e vetëkuptueshme që pajisjet tona për laboratorët përmbushin standardet përkatëse të industrisë, si dhe përcaktimet ligjore për sigurinë.

Siguri në punën e përditshme

Siguria maksimale e temperaturës falë teknologjive dhe sistemeve inovative të komandimit është elementi që i dallon pajisjet për laboratorë nga Liebherr. Por edhe vetëm kushtet optimale të ruajtjes nuk mjaftojnë për të garantuar një ruajtje të sigurt. Në punën e përditshme në laborator pajisjet përdoren nga njerëzit: ato duhet të funksionojnë brenda kuadrit të proceseve të punës dhe rutinës së përditshme. Si rezultat ndodhin edhe përdorime të gabuara ose ngjarje të paparashikueshme, të cilat duhet të merren në konsideratë në formë parandaluese dhe reaguese që në fazën e konceptimit të pajisjeve.

Për rrjedhojë, pajisjet për laboratorët nga Liebherr përveç teknologjive inovative të ftohjes ofrojnë edhe funksione të dobishme dhe masa sigurie për përdorimin dhe kërkesat në punën e përditshme.

Përse janë të sigurt pajisjet për laboratorët Liebherr

Pajisjet tona për laboratorët janë projektuar sipas standardit EN 60068-3 për qëndrueshmëri maksimale të temperaturës dhe vazhdimësi optimale të saj. Temperaturat konstante në hapësirën e brendshme i garantojnë sistemi i ftohjes me qarkullim ajri dhe futja optimale e ajrit në hapësirën e brendshme.

Hapja e shpeshtë dhe e gjatë e dyerve në punën e përditshme të laboratorëve çon në luhatje temperaturash që duhen ekuilibruar ose, në rastin më të mirë, që duhen evituar. Për këtë arsye, pajisjet Liebherr janë të pajisura me dyer që mbyllen vetë automatikisht. Në rastin e devijimeve të konsiderueshme të temperaturave, pajisja aktivizon menjëherë alarmin akustik dhe vizual.

Në kërkimin shkencor dhe laboratorë mbizotërojnë standarde të larta për higjienën, d.m.th. që pajisjet duhet të pastrohen shpesh dhe për rrjedhojë t'i bëjnë ballë gërryerjes nga fërkimi ose nga substancat kimike. Për pastrimin e lehtë kujdesen raftet ndarëse që hiqen lehtë, si dhe ndarjet e brendshme të lëmuara dhe pa kanale bashkimi në hapësirën e brendshme. Guarnicionet e zhytura brenda pengojnë grumbullimin e papastërtive dhe pluhurit. Sipërfaqja nën pajisje mund të pastrohet mirë dhe shpejt falë ruleve që lëvizin lehtë të montuar në pjesën e poshtme të pajisjes.

Materialet e cilësisë së lartë dhe të testuara bëjnë të mundur që pajisjet tona të jenë veçanërisht jetëgjata. Pajisjet laboratorike shquhen për veshjen e tyre rezistente ndaj gërvishtjes, goditjes dhe korrozionit. Skarat metalike të veshura me plastikë përmbushin kështu kërkesat për higjienën dhe janë jashtëzakonisht shumë rezistente. Pjesët metalike, si doreza, menteshat dhe brava, ne i prodhojmë në mënyrë të tillë që ato të funksionojnë pa defekte për shumë vite edhe në rastin e përdorimit shumë të shpeshtë të tyre.

Bravat e forta të instaluara si standard ofrojnë mbrojtjen ndaj aksesit të paautorizuar në këto pajisje. Përveç kësaj, pajisje të caktuara mund të pajisen me brava të veçanta që ofrohen si opsion, të cilat garantojnë akses për grupet e personave të autorizuar.

Liebherr ofron frigoriferë ftohës dhe ngrirës specialë për lëndët eksplozive dhe ato lehtësisht të ndezshme. Këto pajisje përmbushin të gjitha kërkesat e sigurisë të sanksionuara në Direktivën e Bashkimit Evropian 94/9/KE (ATEX 95).

Edhe cilësia më e lartë dhe kërkesat më të rrepta për sigurinë nuk i parandalojnë dot plotësisht të gjitha defektet. Për këtë arsye, frigoriferët tanë me sistemin elektronik komod janë të pajisur edhe me një rregullator shtesë të temperaturës. Në rast defekti ky merr komandimin e pajisjes dhe pengon që temperatura të ulet nën +2°C.

Përveç funksionimit të sigurt e të besueshëm të pajisjeve, në projektimin e tyre Liebherr merr në konsideratë edhe faktin që ato të jenë efikase për shumë vite dhe që pothuajse të mos kenë nevojë për mirëmbajtje.

Kostot e blerjes dhe funksionimit

Presioni i kostove në fushën e kërkimit shkencor dhe laboratorëve është i lartë. Në blerjen e pajisjeve të reja që duhet të funksionojnë pa ndërprerje, kostot dhe shpenzimet e vazhdueshme të funksionimit kanë një rol vendimtar në llogaritjen e fondit të blerjes. Këtu futen edhe faktorë të tjerë si besueshmëria ose kostot e pritshme për mirëmbajtje dhe riparime, si dhe jetëgjatësia e parashikuar e pajisjeve.

Mirëmbajtje e thjeshtë dhe e shpejtë

Në varësi të vendit të përdorimit, dispozitat ligjore mund të kërkojnë një mirëmbajtje të rregullt në fushën e pajisjeve të laboratorëve për arsye të shkaqeve të përgjegjësisë. Proceset dhe veprimet e nevojshme të mirëmbajtjes duhet të realizohen shpejt dhe në mënyrë efikase.

Në pajisjet tona, të komponentët dhe treguesit e nevojshëm për kalibrimin dhe kontrollin në pajisje janë lehtësisht të arritshëm dhe përdoren kollaj.

Pak riparime dhe kohë pa punë reduktuar në minimum

Pajisjet Liebherr janë jashtëzakonisht jetëgjata dhe punojnë në mënyrë të besueshme dhe pothuajse nuk kanë fare konsumim. Për të minimizuar kohët e qëndrimit pa punë, ne përdorim vetëm komponentët të cilësisë mjaft të lartë dhe me jetëgjatësi të madhe. Për shembull, kompresorët dhe serpentinat punojnë me efikasitet për shumë vite të tëra. Edhe ventilatorët dhe reletë pothuajse nuk konsumohen asnjëherë. Përveç kësaj, ne ofrojmë një garanci dhjetë vjeçare për pjesë këmbimi.

Konsum më i ulët i energjisë

Pajisjet tona për laboratorë kanë efiçencë energjie jashtëzakonisht të lartë. Në përdorimin e përditshëm, izolimi termik i optimizuar dhe gazi ftohës ekologjik i përdorur R 290 dhe R 600a japin kontributin e tyre në këtë drejtim. Këtu futet edhe procesi i shkrirjes me gaz të nxehtë. Ai garanton kohë shumë më të shkurtër shkrirjeje sesa shkrirja e zakonshme elektrike. Për rrjedhojë, temperaturat në hapësirën e brendshme qëndrojnë pothuajse konstante. Shkrirja me gaz të nxehtë e përdorur sipas nevojës jep gjithashtu kontribut në uljen e kostove për energji.

Lidhje optimale në rrjet

Pajisjet për laboratorët Liebherr mund të integrohen lehtësisht në një strukturë ekzistuese. Lidhja në rrjet me njëra-tjetrën dhe në një sistem të jashtëm, ndihmon që proceset si kalibrimi, administrimi i të dhënave dhe dokumentimi të projektohen dhe të kontrollohen me efikasitet nga distanca.

Dokumentimi automatik dhe funksionet e alarmit

Në punën e përditshme në laboratorë dokumentimi përbën një pjesë të pashmangshme të saj dhe që kërkon kohën e tij. Dhe për shumë përdorime regjistrimi i të dhënave kërkohet jo vetëm për arsye ligjore. Regjistrimi pa ndërprerje dhe kontrolli janë vendimtare për vlefshmërinë e serive të testeve dhe në rast dështimi dokumentojnë rrjedhën e ngjarjeve dhe përgjegjësitë përkatëse.

Pajisjet Liebherr me sistem elektronik "Profi" disponojnë një memorie të integruar për të dhënat për dokumentim automatik. Të gjitha modelet mund të personalizohen ose të lidhen në terren në infrastrukturën ekzistuese nëpërmjet ndërfaqjeve të lidhjes.

Funksionet dhe aksesorët për dokumentimin

 • Monitorim në çdo moment
  Përmes kontaktit pa potencial pajisjet me sistem elektronik Profi mund të lidhen në një sistem të jashtëm alarmi. Në këtë mënyrë garantohet kontrolli i vazhdueshëm dhe dokumentimi i procesit të ftohjes pavarësisht pranisë ose jo të stafit përkatës.

  Monitorim në çdo moment

  Përmes kontaktit pa potencial pajisjet me sistem elektronik Profi mund të lidhen në një sistem të jashtëm alarmi. Në këtë mënyrë garantohet kontrolli i vazhdueshëm dhe dokumentimi i procesit të ftohjes pavarësisht pranisë ose jo të stafit përkatës.

 • Integrim në sistemet ekzistuese
  Administrimi qendror i tëd hënave ul shpenzimet për procesin e dokumentimit. Përmes ndërfaqes së lidhjes RS 485 mund të lidhen në rrjet me njëra-tjetrën deri në 20 pajisje. Pajisjet e lidhura në rrjet mund të lidhen me një kompjuter nëpërmjet një konvertuesi të ndërfaqes që ofrohet për blerje si opsion. Softueri informon me email stafin përkatës për rastet e mundshme të alarmit dhe transmeton të gjitha të dhënat përkatëse.

  Integrim në sistemet ekzistuese

  Administrimi qendror i tëd hënave ul shpenzimet për procesin e dokumentimit. Përmes ndërfaqes së lidhjes RS 485 mund të lidhen në rrjet me njëra-tjetrën deri në 20 pajisje. Pajisjet e lidhura në rrjet mund të lidhen me një kompjuter nëpërmjet një konvertuesi të ndërfaqes që ofrohet për blerje si opsion. Softueri informon me email stafin përkatës për rastet e mundshme të alarmit dhe transmeton të gjitha të dhënat përkatëse.

 • Dokumentim i vazhdueshëm pa ndërprerje
  Se kush është përgjegjës për luhatjet e temperaturës dhe ngjarjet e alarmit, në rast dyshimi, këtë e dëshmon dokumentimi i pandërprerë. Memoria e integruar për të dhënat regjistron në intervale të ngushta mbi 2000 vlera temperaturash dhe kështu mundëson një vlerësim të diferencuar.

  Dokumentim i vazhdueshëm pa ndërprerje

  Se kush është përgjegjës për luhatjet e temperaturës dhe ngjarjet e alarmit, në rast dyshimi, këtë e dëshmon dokumentimi i pandërprerë. Memoria e integruar për të dhënat regjistron në intervale të ngushta mbi 2000 vlera temperaturash dhe kështu mundëson një vlerësim të diferencuar.

 • Analizë e thjeshtë e të dhënave
  Çelësi me rreze infra të kuqe që ofrohet për shitje si opsion, përfshirë softuerin e dokumentimit, lehtëson analizimin e të dhënave. Softueri paraqet në formë vizuale informacionet e rëndësishme në formate të ndryshme dhe në diagrama/grafikë. Përveç kësaj, me programin të dhënat mund të eksportohen lehtësisht në Excel dhe Word.

  Analizë e thjeshtë e të dhënave

  Çelësi me rreze infra të kuqe që ofrohet për shitje si opsion, përfshirë softuerin e dokumentimit, lehtëson analizimin e të dhënave. Softueri paraqet në formë vizuale informacionet e rëndësishme në formate të ndryshme dhe në diagrama/grafikë. Përveç kësaj, me programin të dhënat mund të eksportohen lehtësisht në Excel dhe Word.

 • Rezervimi special për emergjencat
  Për siguri maksimale të gjitha versionet LKPv dhe LGPv disponojnë një rele me gjysmëpërcjellës. Kjo siguron jo vetëm rregullim të saktë të temperaturës, por edhe garanton një kontroll perfekt të teknologjisë së ftohjes përgjatë viteve.

  Rezervimi special për emergjencat

  Për siguri maksimale të gjitha versionet LKPv dhe LGPv disponojnë një rele me gjysmëpërcjellës. Kjo siguron jo vetëm rregullim të saktë të temperaturës, por edhe garanton një kontroll perfekt të teknologjisë së ftohjes përgjatë viteve.

 • Shitjet

  Dëshironi ta provoni direkt një pajisje Liebherr përpara se ta blini atë? Shitësit tanë të autorizuar që gjenden pranë jush e kanë kënaqësi që t'ju ndihmojnë. Shko te Kërkimi i shitësve të autorizuar

  Pajisja e duhur për çdo fushë përdorimi

  Qoftë institucion kërkimor i madh ose laborator i vogël: gama e produkteve Liebherr përfshin modele për çdo lloj vendi dhe qëllimi përdorimi. Kështu, pajisjet me sistemin elektronik "Profi" janë të përshtatshme para së gjithash për ruajtjen afatgjatë në sasi të mëdha të lëndëve të ndjeshme. Ideale për përdorim në hapësira të kufizuara janë pajisjet kompakte me sistemin elektronik "Comfort".

  Siguri të besueshme për substancat eksplozive dhe lehtësisht të ndezshme ofrojnë pajisjet me hapësirë të brendshme të mbrojtur ndaj shpërthimit. Edhe këtu mund të zgjidhni midis pajisjeve kompakte dhe modeleve me vëllim të madh.

  Të gjitha pajisjet për laboratorët bindin me komponentët jetëgjatë dhe të fuqishëm, si dhe me efiçencën e shkëlqyer të energjisë.

  Seria e modeleve të pajisjeve Liebherr për laboratorët

  Pajisjet Liebherr për laboratorët me sistem elektronik "Profi" janë të përshtatshme për fusha të ndryshme përdorimi. Këto modele me vëllim të madh të shfrytëzueshëm janë zgjidhja ideale atëherë kur duhet të ruhen sasi të mëdha substancash të ndjeshme.

  Sigurinë e preparateve e garantojnë përveç konstruksionit të fortë edhe funksionet e ndryshme të alarmit dhe dokumentimit.

  Për vendet e punës me hapësirë të kufizuar, Liebherr ofron pajisje në formatin kompakt. Gama e produkteve përfshin dy pajisje për laborator me qëndrim të pavarur dhe dy pajisje për instalim nën banak. Kjo larmi plotësohet edhe nga versioni i kombinuar ftohës-ngrirës që kursen vend.

  Në të gjitha modelet temperatura mund të rregullohet në një interval midis +3°C dhe +16°C. Kombini i sistemit të ftohjes dinamike me sistemin elektronik preciz garantojnë temperatura konstante dhe shpërndarje uniforme të temperaturës në hapësirën e brendshme. Për dokumentim të besueshëm dhe efikas, të gjitha pajisjet kompakte disponojnë një termometër të integruar Min/Max.

  Lëndët shumë të ndjeshme dhe lehtësisht të ndezshme ruhen me siguri në pajisjet për laboratorët me mbrojtje ndaj shpërthimit. Seria përfshin dy frigoriferë ftohës dhe dy frigoriferë ngrirës me mbrojtje ndaj shpërthimit të pajisura me sistemin elektronik "Comfort".

  Hapësirat e brendshme të pajisjeve përmbushin kërkesat e sigurisë të sanksionuara në Direktivën e Bashkimit Evropian 94/9/KE (ATEX 95).

  Frigoriferët për laboratorë me ftohje statike dhe hapësirë të brendshme me mbrojtje ndaj shpërthimit janë prodhuar posaçërisht për ruajtjen në sasi të mëdha të lëndëve eksplozive dhe lehtësisht të ndezshme. Hapësirat e brendshme të modelit "LKexv" përmbushin të gjitha kërkesat e sigurisë të sanksionuara në Direktivën e Bashkimit Evropian 94/9/KE (ATEX 95).

  Pajisjet e prodhuara me konstruksion të fortë bindin me hapësirën e madhe të shfrytëzimit. Përmes termostatit të integruar mundësohet rregullimi i temperaturës së ftohjes pa ndërprerje në intervalin +1°C dhe +15°C.

  Me një temperaturë ruajtjeje deri në -45°C, frigoriferët ngrirës banak për laboratorët Liebherr plotësojnë kërkesat e kërkimit shkencor, të industrisë dhe të shëndetësisë.

  Si të gjitha pajisjet për laboratorët Liebherr, edhe frigoriferët ngrirës banak mrekullojnë me qëndrueshmërinë maksimale të temperaturës krahasuar me konsumin e ulët të energjisë.

  Pajisjet profesionale

  Në gastronomi, tregti ose laborator - frigoriferët ftohës profesionalë Liebherr plotësojnë të gjitha kërkesat e profesionistëve. Pajisjet për përdorim profesional

  Mediat sociale

  Liebherr kalon në median sociale: Bëhuni pjesë e komunitetit tonë dhe merrni jo vetëm përkrahje në rast shërbimi, por edhe këshilla dhe truke për ruajtjen e përkryer të ushqimit tuaj. Liebherr në rrjetet sociale