Служба за корисници

Ние сме произведувачи на премиум-модели и сакаме ваквите стандарди да бидат задоволени и во службата за корисници. Тоа го очекуваат нашите клиенти од нас и тоа очекување сакаме да го исполниме. Токму затоа прашањата кои пристигаат независно дали по телефон, е-пошта или обична пошта, нашите соработници од службата за корисници, која се состои од висококвалификувани мајстори и техничари, ги собираат во база на податоци и ги обработуваат. Притоа постојано сме фокусирани на насоченоста кон клиентот и неговото задоволство – пред сѐ во однос на тоа колку што е можно побрзо да го обработиме пристигнатото барање.