Високи барања во лабораторија

Во лабораториските уреди од Liebherr безбедно и сигурно се складираат експлозивни материјали. Иновативните технологии за ладење и паметните функции овозможуваат оптимално складирање при постојани температури. Притоа, нашите уреди се создадени да ги намалат трошоците за работа и одржување и да понудат максимална безбедност.

Складирање осетливи супстанции

На клиниките и во лабораториите се истражува на многу осетливи супстанции, како на пример, на серуми и антитела. Притоа се складираат осетливи материјали, течности и култури. Важни за квалитетот и употребливоста на експериментите, контролите на процесите и испитувањата се прецизните мерни методи и сигурните излезни податоци. Соодветно големи се потребите за температурна безбедност и хигиена, како и условите за складирање, коишто лабораториските уреди мора да ги задоволуваат.

Максимална температурна безбедност

Постојаните температури се многу важни за безбедно складирање осетливи и експлозивни материјали. Многу малите промени влијаат врз нивната издржливост и употребливост. Иновативните технологии за ладење и прецизната контрола во лабораториски уред од Liebherr овозможуваат постојани температури во внатрешниот простор при многу мала потрошувачка на енергија. Бројните алармни функции овозможуваат безбедност во случај на неисправност.

Секако, нашите лабораториски уреди ги исполнуваат важечките индустриски норми и правните безбедносни регулативи.

Безбедност при секојдневното работење

Лабораториските уреди од Liebherr се одликуваат со максимална температурна безбедност, благодарение на иновативните технологии и системи за управување. Но само оптималните услови не се доволни за да се овозможи безбедно складирање. Секој ден во лабораторијата, апаратот го користат луѓе: Мора да функционира во рамките на работните процеси и рутини. Притоа доаѓа до погрешно ракување или непредвидени настани, коишто мора превентивно да бидат предвидени при развивање на уредот.

Затоа лабораториските уреди од Liebherr, покрај иновативните технологии за ладење, овозможуваат и корисни функции и безбедносни мерки за примена и користење во секојдневното работење.

Зошто се сигурни лабораториските уреди од Liebherr

Нашите лабораториски уреди се создадени според нормата EN 60068-3 со максимална стабилност и оптимална постојаност на температурата. Циркулацијата на воздух во системот за ладење и оптималниот довод на воздух во внатрешниот систем овозможуваат постојани температури.

Често и предолго отворање на вратите при секојдневното работење во лабораториите предизвикува флуктуации кои мора да се урамнотежат и ако е можно да се отстранат. Затоа уредите од Liebherr се опремени со врати што сами се затвораат. При промени на температурата, уредот непосредно вклучува звучен и визуелен аларм.

При истражување и во лабораторија важат високи стандарди за хигиена, односно уредите мора често да се чистат и притоа да се спречи абењето предизвикано од абразивни или хемиски супстанции. Садовите што може лесно да се извадат и мазните површини без процепи во внатрешниот простор овозможуваат едноставно чистење. Поставените заптивки спречуваат напластување нечистотии и прав. Површината под уредот може брзо да се исчисти, благодарение на тркалцата на долната страна на уредот.

Висококвалитетните и докажани материјали овозможуваат долготрајност на нашите уреди. Лабораториските уреди се одликуваат со цврста облога што е отпорна на удар и корозија. Решетките, обложени со пластика, ги исполнуваат хигиенските потреби и се особено издржливи. Механичките делови како рачки на врата, шарки и брави ги произведуваме за да може често да се користат и беспрекорно да функционираат многу години.

Сериски вградените и издржливи затворачи штитат од неовластен пристап. Затоа, некои уреди може дополнително да бидат опремени со специјални затворачи, коишто им дозволуваат пристап на определени лица.

Liebherr нуди специјални ладилници и замрзнувачи за експлозивни и лесно запаливи материјали. Тие ги исполнуваат сите безбедносни барања на ЕУ-регулативата 94/9/ЕЗ (ATEX 95).

Дури и највисокиот квалитет и најсилните безбедносни мерки не можат целосно да ги спречат дефектите. Затоа нашите ладилници ги опремуваме со удобна електроника со дополнителен термостат. Во случај на неисправност, термостатот ја презема контролата и спречува температурата да падне под +2°C.

Покрај сигурната и безбедна работа, при развивање Liebherr внимава уредите да бидат ефикасни многу години и скоро да немаат потреба од одржување.

Трошоци за купување и работа

Финансискиот притисок при истражувањето и во лабораторијата е голем. При купување уреди, коишто треба да функционираат при долготрајна употреба, работните трошоци играат одлучувачка улога при пресметките. Дополнителни фактори се и сигурноста, одн. трошоците за претстојните поправки и одржувања, како и очекуваниот век на траење на уредите.

Едноставно и брзо одржување

Во зависност од местото на примена, законите може да бараат редовно одржување поради одговорност во лабораториите. Потребните процеси и операции мора да се изведат брзо и ефикасно.

Кај нашите уреди, сите потребни делови и индикатори за калибрирање и контрола се лесно достапни и едноставни за работа.

Помалку прекини при работата и помалку поправки

Уредите од Liebherr се особено долготрајни и работат сигурно и скоро без абење. За да се намалат прекините, вградуваме исклучиво висококвалитетни и долготрајни делови. На пример, компресорите и кондензаторите работат беспрекорно многу години. Исто така, нашите вентилатори и релеи работат скоро без абење. Исто така, нудиме десетгодишна гаранција за резервни делови.

Мала потрошувачка на енергија

Нашите лабораториски уреди се особено енергетски ефикасни. Оптимизираната изолација и еколошките разладни средства R 290 и R 600a се исплатливи во секојдневната употреба. Исто така, исплатливо е и одмрзнувањето со топол гас. Тоа овозможува значително пократки фази за одмрзнување од вообичаеното електрично одмрзнување. Со тоа температурите во внатрешниот простор остануваат константни. Поставено по потреба, одмрзнувањето со топол гас придонесува кон намалување на трошоците за струја.

Оптимално поврзување во мрежа

Лабораториските уреди од Liebherr може да се интегрираат во веќе постоечка инфраструктура. Поврзани меѓусебно во мрежа и со надворешни системи, помагаат поефикасно да се формираат и да се контролираат процесите како калибрирање, управување со податоци и документирање.

Автоматска документација и алармни функции

Документацијата претставува неизбежен, долготраен процес во секојдневното работење во лабораторија. При разните употреби, не обврзува само законодавното тело на запишување податоци. Целосен запис и контрола се одлучувачки за важноста на разните тестови и при најлош случај, ги документира одвивањето на настаните и одговорностите.

Уредите од Liebherr со професионална електроника содржат вградена меморија за автоматска документација. Сите модели може индивидуално, односно преку интерфејс, да се поврзат во постоечката инфраструктура.

Функции и опрема за документација

 • Постојана контрола
  Преку беспотенцијалниот контакт, уредите со професионална електроника може да се поврзат со надворешен алармен систем. Со тоа се овозможува постојана контрола и документација на ладењето, независно од тоа дали е присутен персоналот.

  Постојана контрола

  Преку беспотенцијалниот контакт, уредите со професионална електроника може да се поврзат со надворешен алармен систем. Со тоа се овозможува постојана контрола и документација на ладењето, независно од тоа дали е присутен персоналот.

 • Вградување во постоечки системи
  Централизираното управување со податоците ги намалува трошоците за документација. Со помош на интерфејсот RS 485 може во мрежа да се поврзат до 20 уреди. Дополнителен конвертор за интерфејс ја поврзува мрежата од уреди со компјутер. Софтверот го известува одговорниот персонал преку е-пошта за алармот и ги споделува сите важечки податоци.

  Вградување во постоечки системи

  Централизираното управување со податоците ги намалува трошоците за документација. Со помош на интерфејсот RS 485 може во мрежа да се поврзат до 20 уреди. Дополнителен конвертор за интерфејс ја поврзува мрежата од уреди со компјутер. Софтверот го известува одговорниот персонал преку е-пошта за алармот и ги споделува сите важечки податоци.

 • Целосна документација
  Кој е одговорен за промените во температурата и за алармите, во случај на двоумење одлучува целосната документација. Вградената податочна меморија запишува преку 2000 температурни вредности во кратки интервали и со тоа овозможува детална анализа.

  Целосна документација

  Кој е одговорен за промените во температурата и за алармите, во случај на двоумење одлучува целосната документација. Вградената податочна меморија запишува преку 2000 температурни вредности во кратки интервали и со тоа овозможува детална анализа.

 • Едноставна анализа на податоците
  Дополнителниот инфрацрвен клуч со софтвер за документација ја олеснува анализата на податоците. Софтверот визуализира важечки податоци во разни формати и графикони. Исто така, податоците со програмата лесно се извезуваат во Excel и Word.

  Едноставна анализа на податоците

  Дополнителниот инфрацрвен клуч со софтвер за документација ја олеснува анализата на податоците. Софтверот визуализира важечки податоци во разни формати и графикони. Исто така, податоците со програмата лесно се извезуваат во Excel и Word.

 • Специјална безбедност при итни случаи
  За максимална безбедност сите LKPv и LGPv содржат полупроводлив релеј. Тој не овозможува само точно регулирање на температурата, туку и гарантира совршена контрола на ладењето преку целата година.

  Специјална безбедност при итни случаи

  За максимална безбедност сите LKPv и LGPv содржат полупроводлив релеј. Тој не овозможува само точно регулирање на температурата, туку и гарантира совршена контрола на ладењето преку целата година.

 • Продажба

  Дали сакате да видите како работи уред на Liebherr во живо пред да го купите? Нашите најблиски специјализирани претставници со задоволство ќе ви помогнат. Кон пребарување претставник

  Соодветен уред за секое поле на примена

  Дали големи истражувачки установи или мали лаборатории: Програмата на Liebherr опфаќа модели за секоја локација и намена. Уредите со професионална електроника, пред сè се соодветни за долготрајно складирање големи количини осетливи материјали. Компактните уреди со удобна електроника се идеални за ограничени површини.

  Уредите со внатрешен простор, заштитен од експлозија, овозможуваат сигурна безбедност за лесно запаливите и експлозивни материјали. Исто така, може да избирате помеѓу компактни уреди и модели со голем волумен.

  Сите лабораториски уреди содржат долготрајни и моќни делови, како и одлична енергетска ефикасност.

  Асортиман од модели на лабораториски уреди од Liebherr

  Лабораториските уреди од Liebherr со професионална електроника се соодветни за употреба во разни дејности. Моделите со голем волумен претставуваат идеално решение каде што треба да се складираат поголеми количини осетливи материјали.

  Покрај издржливата конструкција, безбедност на препаратите овозможуваат и разните функции за аларми и документација.

  Уредите од Liebherr овозможуваат компактна форма за места со помали површини. Програмата опфаќа два самостојни уреда и два лабораториски уреда што може да се вградат под постоечка структура. Асортиманот го комплетира комбинација од ладилник и замрзнувач што заштедува простор.

  Кај сите модели температурата може да се регулира помеѓу +3°C и +16°C. Комбинацијата од динамичен систем за ладење и прецизна електроника овозможува постојани температури и рамномерно распоредување на температурата во внатрешниот простор. Сите компактни уреди содржат вграден Min/Max-термометар за сигурна и ефикасна документација.

  Осетливите и лесно запаливите материјали безбедно се складираат во лабораториските уреди со внатрешен простор заштитен од експлозија. Линијата опфаќа два ладилници со заштита од експлозија и два замрзнувачи со удобна електроника.

  Внатрешниот простор на уредите ги исполнува барањата на ЕУ-регулативата 94/9/ЕЗ (ATEX 95).

  Лабораториските ладилници со статично ладење и внатрешен простор заштитен од експлозија се специјално направени за складирање поголеми количини експлозивни и лесно запаливи материјали. Внатрешниот простор на моделите LKexv ги исполнува барањата за безбедност на ЕУ-регулативата 94/9/ЕЗ (ATEX 95).

  Издржливите уреди имаат голем волумен. Температурата може постепено да се прилагодува помеѓу +1°C и +15°C со помош на вградениот термостат.

  Со температура на складирање до -45°C, лабораториските сандаци за замрзнување од Liebherr ги исполнуваат потребите за истражување, индустрија и здравство.

  Како и сите лабораториски уреди од Liebherr, сандаците за замрзнување се одликуваат со максимална постојаност на температурата при мала потрошувачката.

  Индустриски апарати

  Без разлика дали се потребни за угостителство, трговија или лабораторија - комерцијалните фрижидери на Liebherr ги исполнуваат барањата на професионалците. Уреди за професионална употреба

  Социјални медиуми

  Liebherr е на социјалните медиуми: Станете дел од нашата заедница и добивајте не само поддршка во случај на сервисирање, туку и совети и трикови за совршено складирање на храната. Liebherr во социјалните мрежи