Информации за заштита на податоци

 

Ние, Liebherr-Hausgeräte GmbH, сме задоволни што ја посетувате нашата веб-страница (во понатамошниот текст „веб-страница“) и што сте заинтересирани за Liebherr групацијата.

 

Придаваме големо значење на заштитата и безбедноста на вашите лични податоци. Затоа, од голема важност е да ве информираме за тоа кои ваши лични податоци ги обработуваме, за каква цел и кои права ги имате во однос на вашите лични податоци.

 

Општи информации

Што се лични податоци и што значи обработка?

 • „Лични податоци“ (во понатамошниот текст „податоци“) се сите информации кои укажуваат на нешто за одредено лице. Личните податоци не се само информации кои овозможуваат извлекување на директни заклучоци за одредено лице (како што е името на лицето или адресата на е-пошта), туку и информации преку кои, со соодветно дополнително знаење, може да се упатува на одредена личност.

 

 • „Обработка“ го означува секое дејство извршено врз вашите лични податоци (како што е собирање, зачувување, организирање, подредување, складирање, користење или бришење на податоци).

 

Кој е одговорен за обработката на вашите податоци?

Одговорен за обработката на вашите податоци е:

 

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland

E-пошта: [email protected]

 

Како можете да ја контактирате нашата служба за заштита на податоци?                                                    

Со нашата служба за заштита на податоци може да се контактира преку следните податоци за контактирање:

 

Corporate Privacy

Liebherr-IT Services GmbH

St. Vitus 1

88457 Kirchdorf an der Iller

Deutschland

E-пошта: [email protected]

 

Кои права ги имате како засегнато лице?

Како засегнато лице, имате право на:

 

 • Известувања за вашите податоци;
 • Исправка на неточни податоци и комплетирање на податоци;
 • Бришење на вашите податоци, особено ако (1) тие повеќе не се потребни за целите наведени во оваа декларација за заштита на податоци, (2) ја отповикувате вашата согласност и не постои друга правна основа за обработка, (3) вашите податоци се обработени незаконски или (4) се имате спротивставено на обработката или не постојат некои други легитимни основи за обработка;
 • Ограничување на обработката на вашите податоци, особено ако ја оспорувате точноста на податоците или обработката на вашите податоци е незаконска и барате ограничување на употребата наместо бришење;
 • Приговор за обработката на вашите податоци, за заштита на легитимните интереси од причини кои произлегуваат од вашата конкретна ситуација или, без конкретно оправдување за обработката на вашите податоци со цел директно рекламирање; доколку не претставува приговор за директно рекламирање, објаснете ги причините зошто немаме право да ги обработуваме вашите податоци како што можеби сме направиле ако поднесете приговор. Во случај на ваш оправдан приговор, ќе ја испитаме ситуацијата и ќе ја прекинеме обработката, освен ако не можеме да утврдиме легитимни основи за обработка кои ги надминуваат вашите интереси, права и слободи, или ако обработката служи за тврдење, остварување или одбрана на правни барања;
 • Примање на вашите податоци во структуриран, вообичаен и машински читлив формат и право на одбивање вашите податоци да се пренесуваат директно од нас до друго одговорно лице;
 • Повлекување на согласноста доколку ни имате дадено согласност за обработка. Имајте предвид дека законитоста на обработката извршена врз основа на согласноста до моментот на отповикување останува незасегната од вашето отповикување.

 

При остварување на горенаведените права, ве молиме за разбирање бидејќи можно е од вас да побараме доказ што потврдува дека вие сте личноста за која тврдите дека сте.

Дополнително, имате право да поднесете жалба до надзорен орган доколку сметате дека обработката на вашите податоци ја прекршува GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците).

 

Линкови до други веб-страници

Нашата веб-страница може да содржи линкови до и од веб-страници на други даватели на услуги кои не се поврзани со нас („трети страни“). По кликнување на линкот, ние повеќе немаме никакво влијание врз обработката на податоците кои што се пренесуваат на трета странао лице (како што е IP адресата или URL-то на кое се наоѓа линкот), бидејќи однесувањето на третатаото страналице не е под наша контрола. Затоа, не можеме да преземеме никаква одговорност за обработката на таквите податоци од трети страни.

 

Линкови до социјални мрежи и услуги за пораки

Нашата веб-страница може да содржи линкови за споделување на содржини од нашата веб-страница на различни социјални мрежи и/или услуги за пораки. Линковите приложени од наша страна не резултираат со пренесување на податоци до давателите на социјални мрежи или услуги за пораки додека ја користите нашата веб-страница. Единствено кога ќе кликнете на еден од линковите за споделување на содржина од нашата веб-страница, податоците (како што е вашата IP адреса или URL-то на која се наоѓа линкот) ќе се пренесат до соодветниот давател на социјалната мрежа или услугата за пораки. Немаме никакво влијание врз понатамошната обработка на податоците од соодветниот давател на социјалната мрежа или услугата за пораки.

 

Обработка на податоци

Евидентирање при повикување и користење на нашата веб-страница

При секое повикување и користење на нашата веб-страница, пребарувачот на вашиот краен уред (компјутер, паметен телефон или слично) автоматски испраќа информации до нашиот сервер, кои ги зачувуваме во таканаречените датотеки за евиденција.

Кои податоци и за кои цели ги обработуваме?

Ги обработуваме следните податоци:

 

 • Вашата (надворешна) IP адреса
 • Датум и време на повикување
 • Име на домен на вашиот провајдер за пристап до интернет
 • Видот и верзијата на пребарувачот и оперативниот систем кои што ги користите
 • URL (интернет адреса) на веб-страницата на која се наоѓате во моментот на повикувањето
 • Датотеките што ги имате превземено преку соодветната веб-страница (тип на пристап, име на преземената датотека, URL на преземената датотека, успешност на преземањето)
 • Количината на податоци пренесени до вас кога ќе ја посетите веб-страницата
 • Доколку е применливо, датум и време на испраќање при користењето на онлајн формулари

 

Во принцип, овие податоци ги обработуваме само со цел обезбедување на стабилност и безбедност на мрежата и информациите.

Обработката за други цели може да дојде во предвид само доколку се воспоставени потребните законски барања во согласност со член 6 став 4 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Во овој случај, ние секако ќе се придржуваме до сите обврски за информации според член 13 став 3 од GDPR и член 14 став 4 од GDPR.

Врз која правна основа ги обработуваме вашите податоци?

Вашите податоци се обработуваат за заштита на легитимните интереси во согласност со член 6 став 1 точка ѓ од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците).

Нашите легитимни интереси се подобрување и одржување на стабилноста или функционалноста и безбедноста на нашата веб-страница.

Имате право да се спротивставите на обработката во кое било време од причини кои произлегуваат од вашата конкретна ситуација врз основа на член 6 став 1 точка ѓ од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците).

 

Автентикација/авторизација

Автентикацијата на нашата веб-страница се одвива со помош на „MyLiebherr сметки“.

 

„Сметката MyLiebherr“ е вашата централна корисничка сметка во Liebherr-Hausgeräte GmbH. Мора да се регистрирате за да креирате MyLiebherr сметка. Пријавувањето се одвива на (https://home.myliebherr.com). За време на регистрацијата, ќе добиете е-пошта со линк за потврда на крајот од процесот на регистрација. Мора да кликнете на линкот за потврда за да ја завршите регистрацијата. Алтернативно, за MyLiebherr сметка можете да се регистрирате со вашата сметка на Google, Meta или Microsoft (во понатамошниот текст „најавување преку друштвена мрежа“). Имајте предвид дека ние немаме никакво влијание врз обработката на вашите лични податоци од страна на Google, Meta и Microsoft. Преку вашата MyLiebherr сметка можете да ја користите услугата за единечно најавување од Liebherr-Hausgeräte GmbH (во понатамошниот текст „SSO“). SSO ви овозможува да користите други дигитални понуди со ограничен пристап поврзани со SSO (во понатамошниот текст „модули“) со податоци за унифициран пристап. SSO ви овозможува да се движите помеѓу модулите без да имате потреба од посебен процес на регистрација и најавување. SSO автоматски ги пренесува вашите податоци зачувани во MyLiebherr сметката, која е потребна за користење на соодветните модули, до соодветниот давател на модулите за да ви ја понуди најдобрата можна услуга. Со модулите се управува од страна на Liebherr-Hausgeräte GmbH или од подружници на Liebherr-Hausgeräte GmbH.

Кои податоци и за кои цели ги обработуваме?

Ги обработуваме следните податоци:

 

 • Единствено корисничко име (UPN)

 

Забелешка: Овој датум ни се пренесува од Liebherr-IT Services GmbH при автентикација со Liebherr сметка.

 

 • Вашата Адресана е-пошта
 • Вашето име и презиме [не е задолжително]
 • Вашата адреса (улица, број, поштенски број, град) [не е задолжително]
 • Вашиот телефонски број [не е задолжително]

 

Во принцип, ние ги обработуваме овие податоци само со цел автентикација на нашата веб-страница или централна автентикација при користење на содржина што не е јавно достапна.

Обработката за други цели може да дојде во предвид само доколку се воспоставени потребните законски барања во согласност со член 6 став 4 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Во овој случај, ние секако ќе се придржуваме до сите обврски за информации според член 13 став 3 од GDPR и член 14 став 4 од GDPR.

Врз која правна основа ги обработуваме вашите податоци?

Вашите податоци се обработуваат за исполнување на договор или за спроведување на преддоговорни мерки во согласност со член 6 став 1 точка б од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците).

 

Четбот

На нашата веб-страница ви нудиме можност да добиете совет од нашиот четбот за обемот на нашите производи. Нашиот четбот претставува виртуелен советник за производи кој може да сподели знаења за производот, да одговара на прашања кои што можеби ги имате и да понуди совети за вашата одлука за купување преку интерактивен интернет разговор.

Кои податоци и за кои цели ги обработуваме?

Ги обработуваме следните податоци:

 

 • Cookie-ID
 • Слободен текст, кој се користи во процесот на разговор за совети за производот

 

Во принцип, овие податоци ги обработуваме само за следните цели:

 

 • Совети за производи за посетителите на нашата веб-страница

 

Обработката за други цели може да дојде во предвид само доколку се воспоставени потребните законски барања во согласност со член 6 став 4 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Во овој случај, ние секако ќе се придржуваме до сите обврски за информации според член 13 став 3 од GDPR и член 14 став 4 од GDPR.

Врз која правна основа ги обработуваме вашите податоци?

Вашите податоци ќе бидат обработени врз основа на ваша согласност и во согласност со член 6 став 1 точка a од GDPR поврзано со член 7 од GDPR.

 

Користење на онлајн формулари

 • Контакт формулари

На нашата веб-страница ви нудиме можност да испраќате пораки или прашања до нас или до други компании преку онлајн формулари. Доколку ја изберете оваа опција, вашите податоци собрани преку соодветниот формулар ќе ги испратиме по е-пошта до избраниот примач. Доколку ние сме примач на вашата порака или барање, ние исто така ги обработуваме вашите податоци за обработка на вашата порака или барање и да за да ве контактираме.

Кои податоци и за кои цели ги обработуваме?

Ги обработуваме следните податоци:

 • Име, презиме
 • Адреса на е-пошта
 • Податоци за содржината (вашата порака/барање)
 • Доколку е применливо, адреса (улица, број на куќа, поштенски број, град и земја)
 • Доколку е применливо, телефонски број
 • Доколку е применливо, сериски број
 • Доколку е применливо, индивидуална изјава за грешка / опис на инцидентот или доброволна изјава
 • Доколку е применливо, банкарски детали (IBAN или банкарски код / број на сметка)

 

Во принцип, овие податоци ги обработуваме само за следните цели:

 • Обезбедување на услуги (пренос на вашата порака или барање до примачот)
 • Одговарање и понатамошна обработка на вашата порака или барање, под услов ние самите да бидеме примач на вашата порака или барање

 

Обработката за други цели може да дојде во предвид само доколку се воспоставени потребните законски барања во согласност со член 6 став 4 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Во овој случај, ние секако ќе се придржуваме до сите обврски за информации според член 13 став 3 од GDPR и член 14 став 4 од GDPR.

Врз која правна основа ги обработуваме вашите податоци?

Вашите податоци се обработуваат за исполнување на договор или за спроведување на преддоговорни мерки во согласност со член 6 став 1 точка б од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците) или за заштита на легитимните интереси во согласност со член 6 став 1 точка ѓ од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците).

Доколку ние самите сме примач на вашата порака или барање, наш легитимен интерес е правилното одговарање и обработка на вашата порака или барање.

Имате право да се спротивставите на обработката во кое било време од причини кои произлегуваат од вашата конкретна ситуација врз основа на член 6 став 1 точка ѓ од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците).

 • Билтен преку е-пошта

На нашата веб-страница ви нудиме можност да се регистрирате за нашиот електронски билтен користејќи онлајн формулари.

 

Кои податоци и за кои цели ги обработуваме?

Исто така ги обработуваме и следните податоци:

 • Обраќање
 • Име, презиме
 • Адреса на е-пошта
 • Вашата (надворешна) IP адреса
 • Датум и време на регистрација и потврда на регистрацијата
 • Датум и време на преземање на билтенот

 

Во принцип, ние ги обработуваме приложените податоци само со цел редовно испраќање на нашиот билтен (доколку е применливо, на адреса) по е-пошта и обезбедување на рекламни информации за нашите производи или услуги или за соодветни кампањи, настани, натпревари, прилози/артикли итн.

Ние единствено ги обработуваме податоците собрани како дел од регистрацијата на билтенот, вклучително и таканаречената процедура за двојно пријавување, за заштита на понудата и исполнување на нашите законски обврски. Преку постапката за двојно пријавување ќе добиете е-пошта со барање да ја потврдите вашата регистрација на нашиот билтен. Доколку не ја потврдите вашата регистрација со кликнување на испратениот линк за потврда, нема да бидете регистрирани за нашиот електронски билтен и нема да го добивате.

Дополнително, ги снимаме и анализираме вашите интеракции со нашиот билтен (мерење на стапки на отворање и кликање) и ги зачувуваме овие информации во профилот со цел да го измериме успехот на нашиот билтен и да можеме постојано да го подобруваме и приспособуваме на вашите потреби. Стапките на отворање се мерат со помош на таканаречен пиксел за следење, мала, невидлива датотека со слики која што автоматски се вчитува од серверот кога се отвора билтенот и дава информации дека билтенот навистина се отвора. Од друга страна, стапките на кликање се мерат на тој начин што откако ќе кликнете на линк содржан во билтенот, прво сте насочени кон сервер каде што се регистрира вашето кликнување; само тогаш ќе можете да стигнете до целната страница.

Обработката за други цели може да дојде во предвид само доколку се воспоставени потребните законски барања во согласност со член 6 став 4 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Во овој случај, ние секако ќе се придржуваме до сите обврски за информации според член 13 став 3 од GDPR и член 14 став 4 од GDPR.

Врз која правна основа ги обработуваме вашите податоци?

Вашите податоци се обработуваат врз основа на ваша согласност во согласност со член 6 став 1 точка a поврзано со член 7 од GDPR или за исполнување на законска обврска во согласност со член 6 став 1 точка в, став 3 точка a од GDPR поврзано со член 32 од GDPR (безбедност) или член 7 став 1 од GDPR (должност за обезбедување доказ).

Имате право во секое време да ја отповикате вашата согласност за идно дејство и/или да се спротивставите на обработката на вашите податоци за рекламни цели. Отповикувањето/приговорот не влијае на законитоста на обработката извршена до отповикувањето/приговорот. Не е можно изолирано отповикување/приговор само за мерење на стапките на отворање и кликање и/или зачувување на резултатите од мерењето во профилите на примачите, па затоа мора целосно да се откажете од билтенот. Можете да се откажете од билтенот во кое било време со испраќање е-пошта на [email protected] или со кликнување на линкот за отпишување на крајот од секој билтен.

 • Билтен преку е-пошта [друг испраќач]

На нашата веб-страница ви нудиме можност да се регистрирате за електронски билтен од други испраќачи користејќи онлајн формулари. Доколку ја изберете оваа опција, ќе ги пренесеме вашите податоци собрани преку соодветниот формулар до назначениот испраќач на електронскиот билтен. Испраќачот е одговорен за понатамошната обработка на вашите податоци. За детали за понатамошната обработка на вашите податоци, погледнете ја соодветната декларација од испраќачот за заштита на податоците, која ви е ставена на располагање во моментот кога се собираат вашите податоци.

Кои податоци и за кои цели ги обработуваме?

Вообичаено ги обработуваме следните податоци:

 • Обраќање
 • Име, презиме
 • Адреса на е-пошта
 • Вашата (надворешна) IP адреса
 • Датум и време на регистрација и потврда на регистрацијата
 • Датум и време на преземање на билтенот

 

Во принцип, овие податоци ги обработуваме само заради обезбедување на услугата (пренос на вашите податоци до испраќачот).

Обработката за други цели може да дојде во предвид само доколку се воспоставени потребните законски барања во согласност со член 6 став 4 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Во овој случај, ние секако ќе се придржуваме до сите обврски за информации според член 13 став 3 од GDPR и член 14 став 4 од GDPR.

Врз која правна основа ги обработуваме вашите податоци?

Вашите податоци се обработуваат за исполнување на договор или за спроведување на преддоговорни мерки во согласност со член 6 став 1 точка б од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците).

 • Наградни игри

На нашата веб-страница ви нудиме можност преку онлајн формулари да учествувате на разни наградни игри од различни организатори. Доколку ја изберете оваа опција, ќе ги пренесеме вашите податоци собрани преку соодветниот формулар до назначениот организатор на наградната игра. Организаторот е одговорен за понатамошната обработка на вашите податоци. За детали за понатамошната обработка на вашите податоци, погледнете ја соодветната декларација од организаторот за заштита на податоците, која ви е ставена на располагање во моментот кога се собираат вашите податоци и, доколку е применливо, условите за учество во наградната игра.

Кои податоци и за кои цели ги обработуваме?

Вообичаено ги обработуваме следните податоци:

 • Обраќање
 • Име, презиме
 • Адреса на е-пошта и/или телефонски број
 • Доколку е применливо, адреса
 • Доколку е применливо, датум на раѓање
 • Доколку е применливо, податоци за содржината (вашите одговори на наградната игра)

 

Во принцип, овие податоци ги обработуваме само заради обезбедување на услугата (пренос на вашите податоци до организаторот).

Обработката за други цели може да дојде во предвид само доколку се воспоставени потребните законски барања во согласност со член 6 став 4 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Во овој случај, ние секако ќе се придржуваме до сите обврски за информации според член 13 став 3 од GDPR и член 14 став 4 од GDPR.

Врз која правна основа ги обработуваме вашите податоци?

Вашите податоци се обработуваат за исполнување на договор или за спроведување на преддоговорни мерки во согласност со член 6 став 1 точка б од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците).

 • Промоции за продажба со поврат на средства

На нашата веб-страница ви нудиме можност преку онлајн формулари да учествувате на разни промоции за продажба со поврат на средства од различни организатори. Доколку ја изберете оваа опција, ќе ги пренесеме вашите податоци собрани преку соодветниот формулар до назначениот организатор на промоцијата за продажба со поврат на средства. Организаторот е одговорен за понатамошната обработка на вашите податоци. За детали за понатамошната обработка на вашите податоци, погледнете ја соодветната декларација од организаторот за заштита на податоците, која ви е ставена на располагање во моментот кога се собираат вашите податоци и, доколку е применливо, условите за учество во промоцијата за продажба со поврат на средства.

Кои податоци и за кои цели ги обработуваме?

Вообичаено ги обработуваме следните податоци:

 • Обраќање
 • Име, презиме
 • Адреса на е-пошта и/или телефонски број
 • Адреса
 • Сериски број на вашиот фрижидер или замрзнувач од Liebherr
 • Тип на уред за вашиот фрижидер или замрзнувач од Liebherr
 • Датум на купување / Датум на фактурирање
 • Фактуриран доказ
 • Банкарски детали (IBAN)

 

Во принцип, овие податоци ги обработуваме само заради обезбедување на услугата (пренос на вашите податоци до организаторот).

Обработката за други цели може да дојде во предвид само доколку се воспоставени потребните законски барања во согласност со член 6 став 4 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Во овој случај, ние секако ќе се придржуваме до сите обврски за информации според член 13 став 3 од GDPR и член 14 став 4 од GDPR.

 

Врз која правна основа ги обработуваме вашите податоци?

Вашите податоци се обработуваат за исполнување на договор или за спроведување на преддоговорни мерки во согласност со член 6 став 1 точка б од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците).

 • Дигитална содржина

На нашата веб-страница ви нудиме можност за пристап или преземање на дигитални содржини како што се бели документи и слични други документи од различни понудувачи преку онлајн формулари. Доколку ја изберете оваа опција, ќе ги пренесеме вашите податоци собрани преку соодветниот формулар до назначениот понудувач на содржината. Понудувачот е одговорен за понатамошната обработка на вашите податоци. За детали за понатамошната обработка на вашите податоци, погледнете ја соодветната декларација од понудувачот за заштита на податоците, која ви е ставена на располагање во моментот кога се собираат вашите податоци.

Кои податоци и за кои цели ги обработуваме?

Вообичаено ги обработуваме следните податоци:

 • Обраќање
 • Име, презиме
 • Адреса на е-пошта

 

Во принцип, овие податоци ги обработуваме само заради обезбедување на услугата (пренос на вашите податоци до понудувачот).

Обработката за други цели може да дојде во предвид само доколку се воспоставени потребните законски барања во согласност со член 6 став 4 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Во овој случај, ние секако ќе се придржуваме до сите обврски за информации според член 13 став 3 од GDPR и член 14 став 4 од GDPR.

 

Врз која правна основа ги обработуваме вашите податоци?

Вашите податоци се обработуваат за исполнување на договор или за спроведување на преддоговорни мерки во согласност со член 6 став 1 точка б од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците).

 • Продолжување на гаранција

На нашата веб-страница ви нудиме можност да аплицирате за продолжување на гаранција преку онлајн формулари. Доколку ја изберете оваа опција, ќе ги пренесеме вашите податоци собрани преку соодветниот формулар до назначениот давател на гаранцијата. Давателот на гаранцијата е одговорен за понатамошната обработка на вашите податоци. За детали за понатамошната обработка на вашите податоци, погледнете ја соодветната декларација од давателот на гаранцијата за заштита на податоците, која ви е ставена на располагање во моментот кога се собираат вашите податоци и, доколку е применливо, условите за гаранција за соодветното продолжување на гаранцијата.

Кои податоци и за кои цели ги обработуваме?

Вообичаено ги обработуваме следните податоци:

 • Обраќање
 • Име, презиме
 • Адреса
 • Адреса на е-пошта
 • Датум на купување
 • Сериски број

 

Во принцип, овие податоци ги обработуваме само заради обезбедување на услугата (пренос на вашите податоци до давателот на гаранцијата).

Обработката за други цели може да дојде во предвид само доколку се воспоставени потребните законски барања во согласност со член 6 став 4 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Во овој случај, ние секако ќе се придржуваме до сите обврски за информации според член 13 став 3 од GDPR и член 14 став 4 од GDPR.

Врз која правна основа ги обработуваме вашите податоци?

Вашите податоци се обработуваат за исполнување на договор или за спроведување на преддоговорни мерки (член 6 став 1 точка б од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците)).

 

Употреба на колачиња и други технологии

A. Општо

Ние користиме колачиња и други технологии за прикажување на нашата веб-страница. Со следните информации за колачиња, вам како корисник ви приложуваме, на нашата веб-страница, дополнителни информации за обработката на податоците при користење на колачиња и други технологии.

I. Што се колачиња и други технологии?

Колачиња се мали текстуални датотеки кои што серверот може да ги зачува и прочита на вашиот краен уред (компјутер, паметен телефон или слично) користејќи го вашиот пребарувач. Колачињата содржат поединечни алфанумерички низи на знаци кои овозможуваат да се идентификува вашиот пребарувач и може да содржат и информации за поставките специфични за корисникот.

Покрај колачиња, ги користиме следните технологии:

 

 • Со таканаречената технологија за локално складирање податоците се зачувуваат само локално, т.е. исклучиво на вашиот краен уред, а не на серверот, во таканареченото локално складирање на вашиот пребарувач. За разлика од колачињата, податоците зачувани со технологија за локално складирање немаат датум на истекување и не се бришат автоматски без дополнително одложување, но генерално можете сами да ги избришете овие податоци преку вашиот пребарувач. За информации за тоа како да ги избришете податоците зачувани со технологија за локално складирање, погледнете ги упатствата дадени од производителот на вашиот пребарувач.

 

 • Покрај тоа, користиме и таканаречени пиксели за следење (исто така: „пиксели“, „ознаки за пиксели“ или „веб-насочувачи“) вградени во нашата веб-страница. Пикселите за следење се мали, претежно невидливи датотеки со слики кои автоматски се вчитуваат од серверот и можат да обезбедат информации за вашиот пребарувач или вашиот краен уред и за вашето користење на нашата веб-страница. Овие информации за возврат може да се искористат за создавање на профил кој се препознава кога повторно ќе ја посетите нашата веб-страница.

 

Горенаведените колачиња и другите технологии подолу, се исто така колективно наведени како „колачиња“.

II. Какви видови колачиња и други технологии постојат?

Разликуваме помеѓу задолжителни и опционални колачиња:

 

 • Задолжителни колачиња се оние кои се технички неопходни за функционалноста, безбедноста и стабилноста на нашата веб-страница и системите за информатичка технологија. Исто така, доделуваме колачиња на оваа категорија кои зачувуваат одредени поставки што сте ги направиле, опции што сте ги избрале или информации што сте ги внеле, најдоцна додека не го затворите вашиот пребарувач, со цел обезбедување на посакуваната функција (на пр. статус на најавување, јазична поставка итн.). Вашата согласност не е потребна за зачувување или читање на задолжителните колачиња. Затоа, не можете да управувате со задолжителните колачиња преку поставките за управување со согласност, не можете да ги бришете колачињата зачувани таму или да го блокирате складирањето на колачињата, туку само преку вашиот пребарувач.

 

 • Опционални колачиња се оние кои не се неопходни за функционалноста, безбедноста и стабилноста на нашата веб-страница и системите за информатичка технологија, туку се користат за анализа или цели за маркетинг. Овие колачиња можат, на пример, да собираат информации за тоа како ја користите нашата веб-страница, за креирање на анонимна статистика, што ни овозможува да ја анализираме употребата и на тој начин да ја оптимизираме нашата веб-страница. Исто така, доделуваме колачиња на оваа категорија кои зачувуваат одредени поставки што сте ги направиле, опции што сте ги избрале или информации што сте ги внеле со затворањето на вашиот пребарувач, со цел долгорочно обезбедување на посакуваната функција (на пр. статус на најавување преку изборот „Запомни ја мојата е-пошта“, бележник, споредбена листа итн.). Вашата согласност е задолжителна за зачувување или читање на опционалните колачиња. Преку поставките на услугата за управување со согласност, можете да се согласите за користење на опционални колачиња и да ја отповикате вашата согласност во кое било време.

 

И задолжителните и опционалните колачиња може да се наречат основни колачиња или постојани колачиња, кои се разликуваат во однос на нивното предвидено траење или функционален период:

 

 • Основни колачиња (исто така: колачиња за сесија) се зачувани на вашиот краен уред и автоматски се бришат кога ќе го затворите вашиот пребарувач.

 

 • Постојани колачиња (исто така: трајни колачиња или константни колачиња) се складираат на вашиот краен уред и не се бришат автоматски откако ќе го затворите вашиот пребарувач, туку остануваат на вашиот краен уред однапред дефиниран временски период.

 

 • Податоците зачувани со технологија за локално складирање немаат датум на истекување, така што имаат неограничен функционален век.

 

Забелешка: Во принцип, можете сами да ги избришете колачињата и податоците зачувани преку вашиот пребарувач користејќи технологија за локално складирање. За детали, погледнете ги упатствата дадени од производителот на вашиот пребарувач.

Б. Употреба на колачиња на нашата веб-страница

I. Задолжителни колачиња

1. Кои задолжителни колачиња се користат за одредена цел и колку долго?

Услуга

Цел

Давател на услуги

Функционален век

Управување со согласност

Добивање и управување со согласност и складирање на информации за одлуките за согласност

Usercentrics GmbH,
Sendlinger Straße 7,
80331 München, Deutschland

30 дена

Мрежа за испорака на содржина

Безбедност и стабилност

Cloudflare, Inc.,
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107, USA

30 дена

Балансер на оптоварување

Безбедност и стабилност

-

8 часа

Гласовно препознавање

Гласовно препознавање за јазичен приказ на веб-страницата

-

Додека не го затворите вашиот пребарувач

 • Управување со согласност

Отворање на поставки

За да ви овозможиме да управувате со употребата на опционални колачиња на нашата веб-страница, имплементиравме услуга за управување со согласност. Кога ќе ја посетите нашата веб-страница за прв пат, услугата за управување со согласност ќе ви прикаже барање („колачиња, други технологии и други услуги“), со кое можете да прифатите или одбиете употреба на опционални колачиња преку кликнување на соодветното копче. Дополнително, со кликнување на „Поставки“ можете да пристапите до поставките за услугата за управување со согласност, каде што меѓу другото, ќе најдете поедноставен список на колачиња поделени по видови. Со услугата за управување со согласност, можете да дознаете, меѓу другото, за целите на колачињата што ги користиме, за обработените податоци и за сите примачи на податоци и, во случај на опционални колачиња, да ја дадете или отповикате вашата согласност со избирање или поништување на избор во соодветното поле.

Имајте предвид дека задолжителните колачиња се веќе зачувани и соодветното поле е претходно избрано кога ќе ја посетите нашата веб-страница. Не е можно откажување од задолжителните колачиња преку услугата за управување со согласност. Употребата на одредени колачиња е потребна за функционалноста на самата услуга за управување со согласност.

 

Информации за давателот на услуги:

Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Deutschland

Веб-страница:

https://usercentrics.com/de

Општи услови за користење:

https://usercentrics.com/de/agb/

Декларација за заштита на податоци:

https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

 • Мрежа за испорака на содржина

За оптимизирање на времето на вчитување на нашата веб-страница, користиме таканаречена мрежа за испорака на содржина (во понатамошниот текст „CDN“). CDN е мрежа од географски распоредени и поврзани со интернет сервери кои помагаат за побрзо и побезбедно пренесување на веб-содржината. Во рамките на CDN, личните податоци се пренесуваат до различни земји; во земји надвор од EУ или EEЗ, таканаречени трети земји, преносот се одвива во согласност со условите утврдени во поглавје V од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Стандардните договорни клаузули издадени од Комисијата на ЕУ (член 46 став 2 точка в од GDPR) се склучени со давателот на услугата.

 

Информации за давателот на услуги:

Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA

Претставник во Унијата:

Cloudflare Portugal, Unipessoal Lda., Largo Rafael Bordalo Pinheiro 29, 1200-369 Lisboa, Portugal

Веб-страница:

https://www.cloudflare.com

Декларација за заштита на податоци (англиски):

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Стандардни договорни клаузули (англиски):

https://www.cloudflare.com/cloudflare_customer_SCCs.pdf

 • Балансер на оптоварување

Користиме таканаречен балансер на оптоварување за да го распоредиме оптоварувањето. Со балансерот на оптоварување, веб-барањата се испраќаат до серверот за распоредување на оптоварувањето, кој пак го препраќа веб-барањето до внатрешен сервер. Вашите веб-барања се препраќаат до истиот сервер за да не бидете пренасочувани напред-назад помеѓу различни сервери во рамките на една сесија и за гарантирана униформна обработка. За идентификување на секој сервер и обезбедување на правилно проследување, користиме колаче со животен или функционален период од осум часа.

2. На која правна основа се користат задолжителните колачиња?

За да можеме да докажеме дека или дали сте се согласиле на користење на опционални колачиња за кои е потребна ваша согласност, ние ги чуваме информациите за дадената или одбиена согласност, со цел за исполнување на нашата законска обврска да обезбедиме докази во согласност со член 6 став 1 точка в, став 3 точка a од GDPR поврзано со член 7 став 1 од GDPR.

Дополнително, ги користиме потребните колачиња за заштита на легитимните интереси според член 6 став 1 точка ѓ од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците).

Нашите зацртани легитимни интереси се:

 

 • Осигурување на безбедноста и стабилноста на нашата веб-страница и системите за информатичка технологија, како на пример преку заштита од напади во форма на насочено преоптоварување на серверите (напади „негирање на услуга“) или преку оптимално распоредување на оптоварувањето на серверите
 • Утврдување, остварување и одбрана на законските права
 • Поставување и гарантирање на соодветни функционалности на нашата веб-страница

3. Како можам да се спротивставам на употребата на задолжителните колачиња?

Можете да го искористите вашето право на приговор преку опциите за блокирање опишани подолу под „бришење/блокирање на колачиња“ (според член 21 став 5 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците)), т.е. можете да ги блокирате задолжителните колачиња преку поставките на вашиот пребарувач.

Имајте предвид дека доколку ги избришете без да се блокирани, задолжителните колачиња повторно ќе се користат ако подоцна повторно ја посетите нашата веб-страница. Исто така, имајте предвид дека деактивирањето, бришењето или блокирањето на задолжителните колачиња може да влијае врз перформансите и функционалноста на нашата веб-страница и може да резултира со недостапни функции и карактеристики.

II. Опционални колачиња

Преку следните информации би сакале да ви овозможиме да донесете информирана одлука за или против употребата на опционални колачиња и со нив поврзаната обработка на податоци.

1. Кои опционални колачиња се користат за одредена цел и колку долго?

Услуга

Цел

Давател на услуги

Функционален век

Google Analytics

Веб-аналитика

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irеland

До 2 години

Google Ads Conversion Tracking

Маркетинг

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irеland

До 2 години

Google Ads Remarketing

Маркетинг

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irеland

До 2 години

Google Ad Manager

Маркетинг

Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irеland

До 2 години

 • Веб-аналитика

Како предмет на вашата согласност, ние користиме колачиња за веб-анализа, за да ја анализираме употребата на нашата веб-страница и на тој начин да можеме постојано да ја подобруваме. Можеме да ја искористиме добиената анонимна корисничка статистика (на пр. бројот и потеклото на посетителите на веб-страницата) за да ја оптимизираме нашата веб-страница и да ја направиме поинтересна, на пример преку поставување на често посетувани информации или теми на нашата веб-страница.

 

За веб-анализа користиме „Google Analytics“, услуга за веб-анализа обезбедена од Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irеland; матична компанија: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (во понатамошниот текст колективно „Google“), со проширување на „Анонимизација на IP адреса“ (исто така наречен „метод на IP маскирање“). За таа цел, склучивме договор за обработка на процеси со Google во согласност со член 28 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Според договорот, Google ќе ги обработува собраните податоци (податоци за вашиот краен уред или вашиот пребарувач, IP адреси и вашата веб-страница или активности на апликации) во наше име, со цел да ја оцени вашата употреба на нашата веб-страница, за да можеме да изработиме извештаи за активностите на веб-страницата и да ни обезбеди други услуги поврзани со користењето на нашата веб-страница и интернетот.

 

Податоците собрани од Google Analytics може да се складираат и обработуваат во САД или во која било друга земја каде што Google или под-процесорите на Google поседуваат капацитети. Методот на IP маскирање кој што го користиме гарантира дека IP адресата ќе се скрати додека е во земјите-членки на ЕУ или во другите земји-договорници на ЕЕЗ пред да се пренесе на серверот на Google во САД и да се складира таму, така што не се пренесува целосна IP адреса, со што се спречува или што го прави значително потешко да се идентификува личноста. Само во одредени случаи, целосната, т.е. нескратената IP адреса ќе биде испратена до серверот на Google во САД и таму ќе биде скратена.

 

За пренос на податоци во трета земја, т.е. земја надвор од ЕУ или ЕЕЗ, потребни се соодветни гаранции за заштита на вашите лични податоци. Откако Европскиот суд на правдата ја поништи Одлуката за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/1250 од 12 јули 2016 година за соодветноста на заштитата обезбедена од Штитот за приватност ЕУ-САД („EU-US Privacy Shield“), тој повеќе не може да се користи како гаранција за соодветно ниво на заштита во САД според стандардите на ЕУ. Како резултат на тоа, моментално не постои ниво на заштита на податоците во САД кое што е еквивалентно на она во ЕУ, во смисла на член 45 од GDPR и не можеме да приложиме соодветни гаранции според член 46 од GDPR за да го надоместиме овој дефицит. Затоа, преносот на податоци во САД е дозволен само со ваша изречна согласност според член 49 став 1 точка а од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Можни ризици од овој пренос на податоци се дека не може да се исклучи пристапот од страна на владините агенции, како што се безбедносните органи и/или разузнавачките служби, и до вашите податоци може да се пристапи без да бидете одделно информирани и без примена на закони и ефективни правни средства, доколку истите бидат обработени од причини за национална безбедност, спроведување на законот или други цели во јавен интерес на САД.

 

Информации за давателот на услуги:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; матична компанија: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

Услови за обработка на податоци за рекламни производи на Google:

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

 

Услови за користење:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

 

Преглед на користењето податоци во Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Декларација за заштита на податоци:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Техничко објаснување за „Анонимизација на IP адреса (или IP маскирање) во Google Analytics“:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

 

Дополнителна забелешка:

Доколку сакате да го деактивирате Google Analytics на сите веб-страници, можете да преземете и инсталирате „додаток на пребарувачот за деактивирање на Google Analytics“ на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Оваа опција ја спречува веб-анализата само додека користите пребарувач со инсталиран додаток.

 • Маркетинг

Како предмет на ваша согласност, користиме колачиња за маркетинг. Маркетинг колачињата можат да препознаат дали сте пристапиле до рекламирана веб-страница и која содржина сте ја користеле и ја користите за да ви се прикаже рекламна содржина релевантна за вас и прилагодена на вашите интереси, за да се ограничи фреквенцијата на појавување на реклами и да се измери успехот или ефективноста на рекламирањето.

За рекламни цели, ги користиме следните рекламни производи од Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; матична компанија: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (во понатамошниот текст колективно „Google“).

Го користиме рекламниот производ „Google Ads“ (претходно име: „AdWords“), преку кој можеме да поставуваме реклами, на пр. во резултатите од пребарувањето на Google, во партнерската мрежа на Google или на други платформи на Google. Доколу стапите во интеракција со реклама поставена преку Google Ads, на пр. кликнете на реклама, се користи колаче како дел од „Google Ads Conversion Tracking“ кое може да се користи за следење дали потоа преземате од нас дефинирано дејство („Конверзија“ ), како што е регистрација на билтен. Информациите добиени со помош на искористените колачиња Google ни ги предава во форма на таканаречена статистика за конверзија, од која можеме да го прочитаме, на пример, анонимниот вкупен број на корисници кои кликнале на нашата реклама. Ние не добиваме никакви информации кои што би овозможиле лична идентификација. Покрај Google Ads Conversion Tracking, ние користиме и „Google Ads Remarketing“, со што ви се овозможува прикажување на нашите реклами во партнерската мрежа на Google откако ќе ја посетите нашата веб-страница при вашето последователно користење на интернет. Google го евидентира вашето корисничко однесување кога посетувате различни веб-страници во партнерската мрежа на Google, кои, според Google, користат псевдонимизација. Како дополнителен производ за рекламирање, го користиме „Google Ad Manager“ (претходно име: „DoubleClick“) за да може да ви се приложат насочени реклами врз основа на вашите интереси. На вашиот пребарувач му се доделува псевдонимен идентификациски број за проверка кои реклами се веќе прикажани во вашиот пребарувач и кои од нив ги имате отворено.

Податоците собрани како дел од рекламните производи на Google може да се складираат и обработуваат од Google меѓу другото и во САД. Немаме влијание врз понатамошната обработка на податоците од страна на Google. За пренос на податоци во трета земја, т.е. земја надвор од ЕУ или ЕЕЗ, потребни се соодветни гаранции за заштита на вашите лични податоци. Откако Европскиот суд на правдата ја поништи Одлуката за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/1250 од 12 јули 2016 година за соодветноста на заштитата обезбедена од Штитот за приватност ЕУ-САД („EU-US Privacy Shield“), тој повеќе не може да се користи како гаранција за соодветно ниво на заштита во САД според стандардите на ЕУ. Како резултат на тоа, моментално не постои ниво на заштита на податоците во САД кое што е еквивалентно на она во ЕУ, во смисла на член 45 од GDPR и не можеме да приложиме соодветни гаранции според член 46 од GDPR за да го надоместиме овој дефицит. Затоа, преносот на податоци во САД е дозволен само со ваша изречна согласност според член 49 став 1 точка а од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Можни ризици од овој пренос на податоци се дека не може да се исклучи пристапот од страна на владините агенции, како што се безбедносните органи и/или разузнавачките служби, и до вашите податоци може да се пристапи без да бидете одделно информирани и без примена на закони и ефективни правни средства, доколку истите бидат обработени од причини за национална безбедност, спроведување на законот или други цели во јавен интерес на САД.

 

Информации за давателот на услуги:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; матична компанија: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Веб-страница:

https://marketingplatform.google.com

Декларација за заштита на податоци:

https://policies.google.com/privacy

2. На која правна основа се користат опционалните колачиња?

Користиме опционални колачиња врз основа на ваша согласност и во согласност со член 6 став 1 точка a од GDPR поврзано со член 7 од GDPR.

3. Како можам да ја отповикам мојата согласност за користење на опционални колачиња?

Кога (за прв пат) ќе ја посетите нашата веб-страница, со првобитното барање („колачиња, други технологии и други услуги“), меѓу другото, бараме и ваша согласност за користење на опционални колачиња. Можете да ја отповикате вашата согласност во кое било време и на тој начин да го спречите понатамошното собирање на вашите податоци со отштиклирање на опционалните колачиња (веб анализа, маркетинг) во поставките на услугата за управување со согласност.

Доколку не ја дадете вашата согласност или ја отповикате дадената согласност, (понатамошното) собирање податоци со помош на опционални колачиња за кои е потребна согласност и поврзаната обработка на податоците нема да се изврши. Ова нема да предизвика никакви недостатоци при користењето на веб-страницата, освен ако не ги деактивирате и функциите за задолжителни колачиња.

Отповикувањето на согласноста не влијае врз законитоста на обработката извршена врз основа на согласноста до моментот на отповикување.

Како алтернатива за отповикување на вашата согласност, имате можност да ги избришете или блокирате колачињата опишани подолу под „Бришење/блокирање на колачиња“ преку информациите наведени таму.

C. Бришење/блокирање на колачиња

Колачињата се зачувуваат на вашиот краен уред, што ви дава контрола над колачињата. Доколку не сакате да го препознаеме вашиот краен уред, можете рачно или автоматски да ги деактивирате или избришете колачињата што се веќе зачувани на вашиот краен уред во кое било време и/или да го блокирате зачувувањето на колачиња за во иднина со користење на соодветната поставка, на пр. „не прифаќај колачиња“ или слично. Повеќето пребарувачи може да се конфигурираат на таков начин што складирањето на колачиња е прифатено само доколку се согласувате со ова во поединечни случаи. Доколку не сакате да ги прифаќате колачињата на нашите даватели на услуги и партнери, треба да ја најдете поставката „Блокирај колачиња од трети страни“ или слично, во вашиот пребарувач. Како правило, функцијата за помош во менито на вашиот пребарувач ви покажува како да ги исклучите или избришете колачињата што се веќе зачувани и како да одбиете нови колачиња. За детали околу опишаните опции, погледнете ги упатствата дадени од производителот на вашиот пребарувач.

Имајте предвид дека доколку ги избришете без да се блокирани, задолжителните колачиња повторно ќе се користат и може повторно да побараме ваша согласност за опционални колачиња доколку подоцна повторно ја посетите нашата веб-страница. Исто така, имајте предвид дека деактивирањето, бришењето или блокирањето на задолжителните колачиња може да влијае врз перформансите и функционалноста на нашата веб-страница и може да резултира со недостапни функции и карактеристики.

Можете да управувате со поставките за користење на опционални колачиња и поврзаната обработка на податоци во кое било време во поставките на услугата за управување со согласност.

 

Интеграција на даватели на услуги од трети страни

Како дел од изработката на нашата веб-страница, интегрираме различни содржини и функционални елементи (во понатамошниот текст колективно наречени „услуги“), кои се добиваат од серверите на нивните соодветни добавувачи (во понатамошниот текст „даватели на услуги од трети страни“). За правилно прикажување и обезбедување на услугите, секогаш е неопходно вашата IP адреса да се пренесе до соодветниот давател на услуги од трети страни. Иако се трудиме да вклучуваме само услуги каде што давателот на услуги од трети страни единствено ја користи вашата IP адреса за да ги испорача услугите, немаме влијание врз понатамошната обработка од давателот на услуги од трети страни.

За пренос на податоци за кои е потребна согласност, бараме од вас да дадете согласност преку барање („колачиња, други технологии и други услуги ") за пренос на податоци на даватели на услуги од трети страни/трети земји поврзани со користење на други услуги кога за прв пат ќе ја посетите нашата веб-страница. Доколку не ја имате дадено вашата согласност со ова прелиминарно барање, давателите на услуги од трети страни за кои е потребна согласност ќе бидат блокирани на нашата веб-страница и нема да бидат префрлени податоци на даватели на услуги од трети страни/трети земји. Наместо тоа, вашата согласност можете да ја дадете одделно за поединечни услуги од даватели на услуги од трети страни со кликнување на „Прифати“ во соодветниот блокатор. Доколку не сакате посебно да се согласувате со секоја услуга од давателите на услуги од трети страни и сакате да можете да вчитувате без соодветниот блокатор, исто така имате можност да изберете „секогаш прифаќај“ и со тоа на сите други услуги од даватели на услуги од трети страни на кои ќе наидете на нашата веб-страница во иднина ќе им биде овозможен поврзаниот пренос на податоци.

Можете да ја отповикате дадената согласност во кое било време и на тој начин да го спречите понатамошното пренесување на вашите податоци со отштиклирање на соодветните услуги под „Други услуги (опционално)“ во поставките на услугата за управување со согласност.

Вклучени услуги од даватели на услуги од трети страни:

 • YouTube видеа

На нашата веб-страница се појавуваат видеа од „YouTube“, услуга обезбедена од Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irеland; матична компанија: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (во понатамошниот текст колективно „Google“). „Проширениот режим за заштита на податоци“ е активиран за интегрираните видеа од YouTube, така што не се користат колачиња за анализирање на корисничкото однесување.

Во зависност од вашата согласност, кога вчитувате видео од YouTube, ги пренесуваме вашите податоци, вклучително и вашата IP адреса, на Google. Податоците што се пренесуваат во рамките на видеата од YouTube може да се складираат и обработуваат од Google меѓу другото и во САД. Немаме влијание врз понатамошната обработка на податоците од страна на Google. За пренос на податоци во трета земја, т.е. земја надвор од ЕУ или ЕЕЗ, потребни се соодветни гаранции за заштита на вашите лични податоци. Откако Европскиот суд на правдата ја поништи Одлуката за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/1250 од 12 јули 2016 година за соодветноста на заштитата обезбедена од Штитот за приватност ЕУ-САД („EU-US Privacy Shield“), тој повеќе не може да се користи како гаранција за соодветно ниво на заштита во САД според стандардите на ЕУ. Како резултат на тоа, моментално не постои ниво на заштита на податоците во САД кое што е еквивалентно на она во ЕУ, во смисла на член 45 од GDPR и не можеме да приложиме соодветни гаранции според член 46 од GDPR за да го надоместиме овој дефицит. Затоа, преносот на податоци во САД е дозволен само со ваша изречна согласност според член 49 став 1 точка а од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Можни ризици од овој пренос на податоци се дека не може да се исклучи пристапот од страна на владините агенции, како што се безбедносните органи и/или разузнавачките служби, и до вашите податоци може да се пристапи без да бидете одделно информирани и без примена на закони и ефективни правни средства, доколку истите бидат обработени од причини за национална безбедност, спроведување на законот или други цели во јавен интерес на САД.

 

Информации за давателите на услуги од трети страни:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; матична компанија: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Веб-страница:

https://www.youtube.com

Декларација за заштита на податоци:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Maps

На нашата веб-страница се појавува содржина со карти од „Google Maps“, услуга обезбедена од Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irеland; матична компанија: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (во понатамошниот текст колективно „Google“).

Во зависност од вашата согласност, кога вчитувате содржина со карти од Google Maps, ги пренесуваме вашите податоци, вклучително и вашата IP адреса, на Google. Податоците што се пренесуваат во рамките на Google Maps може да се складираат и обработуваат од Google меѓу другото и во САД. Немаме влијание врз понатамошната обработка на податоците од страна на Google. За пренос на податоци во трета земја, т.е. земја надвор од ЕУ или ЕЕЗ, потребни се соодветни гаранции за заштита на вашите лични податоци. Откако Европскиот суд на правдата ја поништи Одлуката за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/1250 од 12 јули 2016 година за соодветноста на заштитата обезбедена од Штитот за приватност ЕУ-САД („EU-US Privacy Shield“), тој повеќе не може да се користи како гаранција за соодветно ниво на заштита во САД според стандардите на ЕУ. Како резултат на тоа, моментално не постои ниво на заштита на податоците во САД кое што е еквивалентно на она во ЕУ, во смисла на член 45 од GDPR и не можеме да приложиме соодветни гаранции според член 46 од GDPR за да го надоместиме овој дефицит. Затоа, преносот на податоци во САД е дозволен само со ваша изречна согласност според член 49 став 1 точка а од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Можни ризици од овој пренос на податоци се дека не може да се исклучи пристапот од страна на владините агенции, како што се безбедносните органи и/или разузнавачките служби, и до вашите податоци може да се пристапи без да бидете одделно информирани и без примена на закони и ефективни правни средства, доколку истите бидат обработени од причини за национална безбедност, спроведување на законот или други цели во јавен интерес на САД.

 

Информации за давателите на услуги од трети страни:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; матична компанија: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Веб-страница:

https://cloud.google.com/maps-platform

Декларација за заштита на податоци:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Charts

На нашата веб-страница се појавуваат дијаграми од „Google Charts“, услуга обезбедена од Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irеland; матична компанија: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (во понатамошниот текст колективно „Google“).

Во зависност од вашата согласност, кога вчитувате дијаграми од Google Charts, ги пренесуваме вашите податоци, вклучително и вашата IP адреса, на Google. Податоците што се пренесуваат во рамките на Google Charts може да се складираат и обработуваат од Google меѓу другото и во САД. Немаме влијание врз понатамошната обработка на податоците од страна на Google. За пренос на податоци во трета земја, т.е. земја надвор од ЕУ или ЕЕЗ, потребни се соодветни гаранции за заштита на вашите лични податоци. Откако Европскиот суд на правдата ја поништи Одлуката за спроведување на Комисијата (ЕУ) 2016/1250 од 12 јули 2016 година за соодветноста на заштитата обезбедена од Штитот за приватност ЕУ-САД („EU-US Privacy Shield“), тој повеќе не може да се користи како гаранција за соодветно ниво на заштита во САД според стандардите на ЕУ. Како резултат на тоа, моментално не постои ниво на заштита на податоците во САД кое што е еквивалентно на она во ЕУ, во смисла на член 45 од GDPR и не можеме да приложиме соодветни гаранции според член 46 од GDPR за да го надоместиме овој дефицит. Затоа, преносот на податоци во САД е дозволен само со ваша изречна согласност според член 49 став 1 точка а од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците). Можни ризици од овој пренос на податоци се дека не може да се исклучи пристапот од страна на владините агенции, како што се безбедносните органи и/или разузнавачките служби, и до вашите податоци може да се пристапи без да бидете одделно информирани и без примена на закони и ефективни правни средства, доколку истите бидат обработени од причини за национална безбедност, спроведување на законот или други цели во јавен интерес на САД.

 

Информации за давателите на услуги од трети страни:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; матична компанија: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Веб-страница:

https://developers.google.com/chart

Декларација за заштита на податоци:

https://policies.google.com/privacy

 • Google Tag Manager

На нашата веб-страница користиме „Google Charts“, услуга обезбедена од Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irеland; матична компанија: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (во понатамошниот текст колективно „Google“).

Google Tag Manager е услуга преку која можеме да користиме други услуги, како што е Google Analytics, на нашата веб-страница или да управуваме со нивната употреба без да мора да го менуваме изворниот код на веб-страницата. Google Tag Manager не собира никакви лични податоци и не пристапува до нив, туку само ја одржува контролата и извршувањето на услугите со кои управува, а доколку е потребно, и да ги обработува податоците со ваша согласност.

 

Информации за давателите на услуги од трети страни:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; матична компанија: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Услови за користење:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Декларација за заштита на податоци:

https://policies.google.com/privacy

Примач на податоци

По потреба ги пренесуваме вашите податоци на:

 

 • Други компании на групацијата Liebherr, доколку тоа е неопходно за започнување, спроведување или раскинување на договор или доколку од наша страна постои легитимен интерес во преносот и вашиот главен легитимен интерес не е во спротивност со ова дејство;
 • Даватели на функции и сите други постоечки услуги кои што активно ги користите;
 • Наши даватели на услуги што ги користиме за да ги постигнеме горенаведените цели;
 • Претпочитан примач од ваша страна;
 • Судови, арбитражни тела, јавни органи или правни советници доколку е потребно, за да се усогласат со важечкото законодавство или да се воспостават, остварат или одбранат правни барања.

 

Пренос на податоци во трети земји

Преносот на податоци до тела во земји надвор од Европската унија или Европската економска заедница (т.н. трети земји) или до меѓународни организации е дозволен единствено (1) доколку ни дадете согласност или (2) доколку Европската комисија одлучи дека постои соодветно ниво на заштита во таа трета земја (член 45 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците)). Доколку комисијата не донесе таква одлука, ние може да ги пренесеме вашите податоци на приматели лоцирани во трета земја само доколку се воспоставени соодветни заштитни мерки (на пр. стандардни клаузули за заштита на податоците усвоени од комисијата или надзорниот орган според одредена процедура) и е обезбедено спроведување на вашите права како субјект на податоци или преносот е дозволен во поединечни случаи врз основа на други дозволи (член 49 од GDPR (Општа регулатива за заштита на податоците)).

Доколку треба да ги пренесеме вашите податоци во трети земји, ќе ве информираме за соодветните детали за преносот преку соодветните точки во оваа декларација за заштита на податоци.

 

Бришење податоци и времетраење на складирање

Вашите податоци ги обработуваме онолку долго колку што тоа е неопходно за соодветната цел, освен ако ефективно не сте се спротивставиле на обработката на вашите податоци или ефективно не сте ја укинале секоја согласност што можеби ја имате дадено.

Доколку постојат законски обврски за складирање, ќе мораме да ги зачуваме засегнатите податоци за времетраењето на обврската за складирање. Откако ќе истече периодот на задржување, проверуваме дали има дополнителна потреба од обработка. Доколку повеќе не се потребни, вашите податоци ќе бидат избришани.

 

Безбедност на податоци

Користиме технички и организациски безбедносни мерки за да се осигураме дека вашите податоци се заштитени од губење, неточни промени или неовластен пристап од трети страни. Од наша страна, само овластени лица имаат пристап до вашите податоци, и само до степен до кој тоа е неопходно за целите споменати погоре. Сите податоци се пренесуваат во шифрирана форма.

 

Од: Октомври 2022 година